Rozporządzenie wykonawcze 2024/1671 ustanawiające środki monitorowania wielkości przywozu, o których mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2024/1392

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1671

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1671
z dnia 6 czerwca 2024 r.
ustanawiające środki monitorowania wielkości przywozu, o których mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2024/1392

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1392 1  z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w szczególności jego art. 4 ust. 7,

po konsultacji z Komitetem ds. Środków Ochronnych i Wspólnych Reguł Wywozu, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu wsparcia ukraińskiej gospodarki w związku z niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie rozpoczętą 24 lutego 2022 r. Unia Europejska wprowadziła rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 3  środki liberalizacji handlu będące uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony ("układ o stowarzyszeniu" 4 ). Te środki liberalizacji handlu zostały przedłużone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1077 5  i rozporządzeniem 2024/1392. W szczególności art. 1 rozporządzenia (UE) 2024/1392 ("rozporządzenie") przewiduje m.in. zawieszenie wszystkich kontyngentów taryfowych ustanowionych na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu. Stanowi on również, że produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez żadnych należności celnych.

(2) Wsparcie UE dla Ukrainy zostało potwierdzone przedłużeniem środków liberalizacji handlu o kolejny rok. Jednocześnie na unijnych rynkach drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kaszy i miodu ("produkty") występuje szczególnie niepewna sytuacja, która może zaszkodzić unijnym producentom rolnym w przypadku zwiększenia przywozu z Ukrainy.

(3) W związku z tym w art. 4 ust. 7 rozporządzenia wprowadzono automatyczny środek ochronny w odniesieniu do tych produktów, który przewiduje ponowne wprowadzenie kontyngentu taryfowego zawieszonego na mocy art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w przypadku przekroczenia pewnych wielkości przywozu.

(4) W celu monitorowania tych wielkości przywozu w art. 4 ust. 7 rozporządzenia upoważniono Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych ustanawiających niezbędne środki.

(5) Aby umożliwić podmiotom gospodarczym odpowiednie i terminowe, łatwo dostępne i przejrzyste monitorowanie wielkości przywozu, Komisja powinna uzależnić przywóz tych produktów od formalności celnych określonych w art. 49 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 6 . W szczególności obowiązkowe byłoby zgłoszenie numeru porządkowego.

(6) W celu zapewnienia przejrzystości w załączniku do niniejszego rozporządzenia wykonawczego określono odpowiednią średnią arytmetyczną wielkości przywozu, o której mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia.

(7) Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zostało przyjęte zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przywóz produktów pochodzących z Ukrainy wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia podlega formalnościom celnym określonym w art. 49 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Artykuł  2

Odpowiednia średnia arytmetyczna wielkości przywozu, o której mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia, jest wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 5 czerwca 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

OpisNumer porządkowyKody towarówKontyngenty taryfowe ustanowione na mocy załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, w tonachŚrednia arytmetyczna wielkości przywozu odnotowanej w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 r., w 2022 r.

i w 2023 r., w tonach

5/12 średniej arytmetycznej wielkości przywozu odnotowanej w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 r., w 2022 r. i w 2023 r., w tonach
Drób09.67400207 11 30

0207 11 90

020712

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

020724

020725

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

020741 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

020745 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

2 kontyngenty taryfowe:

70 000+20 000

137 042,8057 101,17
0207 45 99
0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21

0207 60 21 10

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Jaja i albuminy09.67410407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

2 kontyngenty taryfowe: 3 000 ton ekwiwalentu jaj w skorupkach i 3 000 ton masy netto23 188,969 662,07
Cukier09.6742170112

1701 91

170199

1702 20 10

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

20 070262 652,68109 438,62
Miód09674304096 00044 417,5618 507,32
Kukurydza09.67441005 90

1102 20 10

1102 20 90

1103 13 10

1103 13 90

1103 20 40

1104 23 40

1104 23 98

650 00011 155 449,044 648 103,77
Owies09.674510044 0002 440,561 016,90
Kasze, granulki, ziarna itp.09.6746ex 1103 19 20

1103 19 20 10

1103 19 90

1103 20 90

1104 19 10

1104 19 50

1104 19 61

1104 19 69

1104 29 04

1104 29 05

1104 29 08

ex 1104 29 17

1104 29 17 90 ex 1104 29 30

1104 29 30 90

1104 29 51

1104 29 59

1104 29 81

1104 29 89

1104 30

7 80020 648,248 603,43
1 Dz.U. L, 2024/1392, 29.5.2024.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 152 z 3.6.2022, s. 103).
4 Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1077 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 144 z 5.6.2023, s. 1).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.