Rozporządzenie wykonawcze 2024/1664 ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2024

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1664

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1664
z dnia 12 czerwca 2024 r.
ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2024

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 1 , w szczególności jego art. 17 ust. 1 akapit trzeci,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 17 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2021/2116 stanowi, że jeżeli prognozy dotyczące finansowania interwencji i środków finansowanych w ramach odpowiedniego podpułapu w danym roku budżetowym wskazują, że mające zastosowanie pułapy roczne zostaną przekroczone, określa się współczynnik korygujący dla interwencji w formie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia, oraz dla szczególnych środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. e) tego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/2116 na początku każdego roku w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) ustanawia się unijną rezerwę rolną. Zgodnie z art. 16 ust. 2 akapit drugi tego rozporządzenia, jeżeli dostępne środki nie są wystarczające do sfinansowania rezerwy do wysokości wymaganej kwoty, w ostateczności można zastosować dyscyplinę finansową zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia w celu uzupełnienia rezerwy.

(3) Prognozy dotyczące płatności bezpośrednich i wydatków związanych z rynkiem, określone w projekcie budżetu Komisji na rok 2025 wskazują, że obecnie nie ma potrzeby dalszego stosowania dyscypliny finansowej. Istnieje jednak duża niepewność co do przyszłego zapotrzebowania na wsparcie z rezerwy rolnej ze względu na konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla sektora rolno-spożywczego oraz częstotliwość niekorzystnych zjawisk klimatycznych mających wpływ na rolnictwo. Ponadto obecny wysoki poziom niestabilności w sektorze rolnym w całej Europie może mieć wpływ na szacowane potrzeby budżetowe na rok budżetowy 2025.

(4) Zgodnie z art. 17 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 2021/2116 współczynnik korygujący należy ustalić do 30 czerwca roku kalendarzowego, do którego dany współczynnik korygujący ma zastosowanie. Zgodnie z art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia współczynnik korygujący może zostać dostosowany na podstawie nowych informacji do 1 grudnia tego samego roku kalendarzowego. Dostosowanie współczynnika na podstawie nowych informacji jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy współczynnik ustalono do 30 czerwca.

(5) W związku z niepewnością związaną z prognozami budżetowymi oraz aby utrzymać możliwość dostosowania współczynnika korygującego do 1 grudnia 2024 r. w celu zapewnienia przestrzegania pułapów rocznych i możliwość dodatkowego finansowania rezerwy rolnej, na wypadek gdyby skorzystanie z jednej lub obu tych możliwości okazało się konieczne, należy ustalić współczynnik korygujący w wysokości 0 % na rok kalendarzowy 2024.

(6) Art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2116 stanowi, że współczynnik korygujący ma zastosowanie, w odniesieniu do odpowiedniego roku kalendarzowego, do płatności przekraczających 2 000 EUR, które mają zostać przyznane rolnikom na z tytułu interwencji w formie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia, oraz szczególnych środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. e) tego rozporządzenia.

(7) Zasadniczo rolnicy składający wnioski o przyznanie pomocy w zakresie płatności bezpośrednich w odniesieniu do jednego roku kalendarzowego (N) otrzymują wypłatę w ustalonym terminie płatności w roku budżetowym (N+1). Państwa członkowskie mogą jednak, z zachowaniem pewnych limitów, realizować zaległe płatności na rzecz rolników po upływie tego terminu płatności. Takie zaległe płatności mogą być dokonywane w następnym roku budżetowym. W przypadku zastosowania dyscypliny finansowej w odniesieniu do danego roku kalendarzowego nie należy stosować współczynnika korygującego do płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w latach kalendarzowych innych niż rok kalendarzowy, w którym obowiązuje dyscyplina finansowa. W związku z tym, aby zapewnić równe traktowanie rolników, należy ustanowić przepis mówiący, że współczynnik korygujący ma być stosowany wyłącznie do płatności, w odniesieniu do których wnioski o przyznanie pomocy złożono w roku kalendarzowym, w którym obowiązuje dyscyplina finansowa, niezależnie od tego, kiedy dokonywana jest dana płatność na rzecz rolników,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Do celów ustalenia współczynnika korygującego zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2021/2116 płatności, które mają być przyznane rolnikom z tytułu interwencji w formie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia, oraz z tytułu szczególnych środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. e) tego rozporządzenia, przekraczające 2 000 EUR w przypadku wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odniesieniu do roku kalendarzowego 2024, obniża się o współczynnik korygujący wynoszący 0 %.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2024 r.

1 Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.