Rozporządzenie wykonawcze 2024/1493 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1493

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1493
z dnia 27 maja 2024 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2) W konkluzjach z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną napaść wojskową Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Poprzez swoje bezprawne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska wezwała do pilnego przygotowania i przyjęcia kolejnego pakietu sankcji indywidualnych i gospodarczych. Rada Europejska wezwała Rosję i wspierane przez Rosję formacje zbrojne, by zaprzestały kampanii dezinformacyjnej.

(3) W konkluzjach z dnia 21 i 22 marca 2024 r. Rada Europejska potwierdziła niezachwiane poparcie Unii dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz jej niezbywalne prawo do samoobrony przed rosyjską agresją. Wezwała także do podjęcia dalszych działań - w tym do zaostrzenia sankcji - w celu osłabienia zdolności Rosji do kontynuowania wojny napastniczej.

(4) Federacja Rosyjska prowadzi systematyczną, międzynarodową kampanię manipulowania przekazem medialnym i przeinaczania faktów w celu wzmocnienia swojej strategii destabilizacji państw z nią sąsiadujących, Unii i jej państw członkowskich. W szczególności działania propagandowe wielokrotnie i konsekwentnie wymierzane są w europejskie partie polityczne - zwłaszcza w okresach wyborów, a także w społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości seksualne oraz w funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Unii i jej państwach członkowskich.

(5) Aby uzasadnić i wesprzeć wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, Federacja Rosyjska prowadzi ciągłe i skoordynowane działania propagandowe skierowane do społeczeństwa obywatelskiego w Unii i w państwach sąsiadujących, poważnie przeinaczając fakty i manipulując nimi.

(6) Te działania propagandowe prowadzone są za pośrednictwem szeregu mediów znajdujących się pod stałą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywództwa Federacji Rosyjskiej. Działania te stanowią poważne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Media te odgrywają istotną i zasadniczą rolę w tworzeniu warunków sprzyjających wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie i wspieraniu tej wojny oraz w destabilizacji państw sąsiadujących.

(7) Ze względu na powagę sytuacji należy przyjąć kolejne środki ograniczające.

(8) W szczególności Rada uznaje, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać dwie osoby i jeden podmiot odpowiedzialne za wspieranie lub realizowanie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 269/2014 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2024

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się następujące osoby i podmiot:

Osoby

Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"1753.Artem Pavlovich MAR- CHEVSKYI

alias Artem Pavlovich MAR- CHEVSKIJ

alias Artem Pavlovic MAR- CEVSKIJ

(Артем Павлович МАРЧЕВСЬКИЙ)

Funkcja: polityk, producent w mediach, propagandysta

Data urodzenia:

5.7.1988

Miejsce urodzenia: Kijów, ZSRR, obecnie Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie, izraelskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 3232824038

Były ukraiński polityk, mający ścisłe powiązania z Wiktorem Medwedczukiem, byłym ukraińskim politykiem i przedsiębiorcą.

Od kwietnia 2022 r. Artem Marczewski jest zaocznie objęty śledztwem prowadzonym przez Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy w związku z działaniami wymierzonymi przeciwko Ukrainie.

Odgrywał on wiodącą rolę w nabyciu marki medialnej Voice of Europe i wprowadzeniu jejdziałalności do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pradze. Jako ukryty szef Voice of Europe, Artem Marczewski odgrywał istotną rolę w rozpowszechnianiu skoordynowanych dezinformacji i stronniczych narracji, których celem było podważenie wiarygodności i publicznego wizerunku Ukrainy oraz jejstarań na rzecz obrony przed rosyjską wojną napastniczą.

Artem Marczewski wykorzystywał Voice of Europe jako kanał przekazywania środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla propagandystów oraz do tworzenia sieci wpływów łączącej Wiktora Medwedczuka i jego współpracowników z przedstawicielami partii politycznych w Europie. W związku z tym Artem Marczewski wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

27.5.2024
1754.Viktor Volodymyrovych

MEDVEDCHUK

alias Viktor Volodymyrovic

MEDVEDCUK

(rosyjski: Виктор Владимирович МЕДВЕДЧУК;

ukraiński: Віктор Володимирович МЕД

ВЕДЧУК)

Funkcja: polityk, przedsiębiorca, faktyczny właściciel mediów

Data urodzenia:

7.8.1954

Miejsce urodzenia: Poczet, Kraj Krasnojarski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 1994214296

Były ukraiński polityk i przedsiębiorca, wiodący zwolennik prorosyjskiej polityki w Ukrainie. Propagował polityki i działania mające zaszkodzić wiarygodności i legitymizacji rządu Ukrainy.

Wiktor Medwedczuk ma bliskie związki osobiste z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem i jest z nim powiązany.

Za pośrednictwem współpracowników takich jak Artem Marczewski Wiktor Medwedczuk kontrolował ukraińskie media i wykorzystywał je do rozpowszechniania prorosyjskiej propagandy na Ukrainie i poza nią.

Po rozpoczęciu wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie Wiktor Medwedczuk rozpowszechniał rosyjski dyskurs propagandowy na temat tejwojny, podważając suwerenność Ukrainy. W tym celu w kwietniu 2023 r. utworzył w Rosji ruch polityczny pod nazwą »Inna Ukraina«.

Wraz ze współpracownikami i powiązanymi podmiotami - w tym Artemem Marczewskim i kanałem Voice of Europe - Wiktor Medwedczuk nadal finansował i prowadził operacje wywierania wpływów ukierunkowane na partie polityczne i poszczególnych polityków w Europie. Działania te obejmowały zapewnianie środków finansowych poszczególnym podmiotom politycznym w Europie. Wiktor Medwedczuk kierował wrogimi działaniami Artema Marczewskiego i kanału Voice of Europe i sprawował nad nimi kontrolę, wykorzystując faktyczne kierownictwo Marczewskiego w Voice of Europe.

W związku z tym Wiktor Medwedczuk wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

27.5.2024"

Podmioty

NazwaInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"426.VOICE OF EUROPE S.R.O.Adres: Krakovská 583/9, 110 00 Praga, Republika Czeska

Miejsce rejestracji: Praga, Republika Czeska

Data rejestracji:

14.3.2023

Numer rejestracji: CZ05185327

Główne miejsce działalności: Republika Czeska

Internetowy kanał medialny, który prowadzi systematyczną, międzynarodową kampanię manipulowania przekazem medialnym i przeinaczania faktów, by wzmóc destabilizację Ukrainy oraz Unii i jej państw członkowskich, oraz by uzasadniać rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Voice of Europe prowadzi stronę internetową oraz posiada konta na Facebooku, YouTube, Telegramie i X, które aktywnie rozpowszechniają dezinformację dotyczącą Ukrainy i propagującą prokremlowski fałszywy dyskurs na temat rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Voice of Europe jest potajemnie finansowany i kierowany przez Wiktora Medwedczuka za pośrednictwem jego współpracownika Artema Marczewskiego. Kanał ten jest istotnym narzędziem służącym rozpowszechnianiu skoordynowanych dezinformacji i stronniczych narracji, których celem jest podważanie wiarygodności i publicznego wizerunku Ukrainy oraz jej starań na rzecz obrony przed rosyjską wojną napastniczą.

Oprócz tego Voice of Europe był wykorzystywany jako kanał przekazywania środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla propagandystów oraz do tworzenia sieci wpływów łączącej Viktora Medvedchuka i jego współpracowników z przedstawicielami partii politycznych w Europie.

W związku z tym Voice of Europe wspiera materialnie i finansowo działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

27.5.2024"
1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.