Nowość Rozporządzenie wykonawcze 2023/974 przedłużające okres obowiązywania odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów typu "volantina" prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.132.74

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/974
z dnia 16 maja 2023 r.
przedłużające okres obowiązywania odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów typu "volantina" prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 277/2014 2  dnia 19 marca 2014 r. po raz pierwszy przyznano odstępstwo od art. 13 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości wód dla trawlerów typu "volantina" prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii, które wygasło dnia 23 marca 2017 r. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2383 3  przyznano przedłużenie okresu obowiązywania tego odstępstwa, które to przedłużenie wygasło dnia 27 marca 2020 r. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/511 4  przyznano kolejne przedłużenie okresu obowiązywania tego odstępstwa, które to przedłużenie wygasło dnia 27 marca 2023 r.

(2) Dnia 21 września 2022 r. Komisja otrzymała od Słowenii wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa przyznanego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/511. Słowenia przedstawiła projekt nowego planu zarządzania przyjęty dnia 18 sierpnia 2021 r. 5  oraz sprawozdanie z monitorowania i realizacji planu zarządzania, zgodne z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/511, uzasadniające przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa w świetle wymogów rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 6 .

(3) Podczas swojego 71. posiedzenia plenarnego, które odbyło się w listopadzie 2022 r., Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) 7  ocenił wniosek o ponowne przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa i sprawozdanie z realizacji. STECF potwierdził swoją wcześniejszą opinię o przedmiotowym planie zarządzania i w świetle nowych informacji przedstawionych przez Słowenię stwierdził, że warunki przyznania odstępstwa są nadal spełniane.

(4) Odstępstwo, o które zwróciła się Słowenia jest zgodne z warunkami określonymi w art. 13 ust. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(5) Istnieją zwłaszcza specyficzne przeszkody geograficzne, gdyż wody terytorialne Słowenii w żadnym punkcie nie osiągają głębokości 50 metrów. W warunkach braku odstępstwa trawlery typu "volantina" mogłyby być zatem wykorzystywane do połowów wyłącznie poza obszarem 3 mil morskich od linii brzegowej, gdzie łowiska są znacznie ograniczone przez obszary przeznaczone na handlowe szlaki żeglugowe.

(6) Ponadto słoweński plan zarządzania gwarantuje, że nakład połowowy w przyszłości nie zostanie zwiększony, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. Upoważnienia do połowów będą wydawane wyłącznie 12 określonym statkom, którym Słowenia zezwoliła już na prowadzenie połowów.

(7) Wniosek dotyczy działalności połowowej dozwolonej już przez Słowenię oraz statków prowadzących udokumentowane połowy dłużej niż pięć lat zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(8) Statki te zostały wpisane do wykazu przekazanego Komisji zgodnie z wymogami art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(9) Przedmiotowa działalność połowowa spełnia wymogi art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, ponieważ połowy nie są prowadzone nad skupiskami trawy morskiej, w szczególności gatunku Posidonia oceanica, ani innych morskich roślin nagonasiennych.

(10) W odniesieniu do wymogu zgodności z minimalnym wymiarem oczka sieci przedmiotowe odstępstwo spełnia wymogi art. 8 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, zastąpionego art. 8 ust. 1 i sekcją I części B załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2019/1241, ponieważ w takielunku sieci typu "volantina" nie stosuje się oczka kwadratowego mniejszego niż 40 mm.

(11) Połowów włokami typu "volantina", które są rodzajem połowów wielogatunkowych, nie można prowadzić przy użyciu innego sprzętu; wyjątkiem jest sprzęt o większej masie typu "tartana", którego użycie może prowadzić jednak do większego kontaktu włoka z dnem morskim, a co za tym idzie, do wyższego połowu gatunków dennych; "volan- tina" nie koliduje ze sprzętem innym niż włoki, niewody lub podobne sieci ciągnione.

(12) Trawlery typu "volantina" podlegają regulacjom prawnym, aby zagwarantować, że połowy gatunków wymienionych w części A załącznika IX do rozporządzenia (UE) 2019/1241 są znikome, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 13 ust. 9 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. STECF zauważył, że wielkość zgłoszonych połowów tych gatunków nie jest znikoma, niemniej jednak uznał, że biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość połowów typu "volantina", połowy te wynoszą łącznie kilkadziesiąt ton, co stanowi jedynie bardzo niewielką część całkowitych połowów tych gatunków na obszarze północnego Adriatyku.

(13) Połowy trawlerami typu "volantina" nie są ukierunkowane na łowienie głowonogów. STECF zauważył, że głowonogi stanowią w połowach typu "volantina" cenny przyłów, niemniej jednak na podstawie najnowszego sprawozdania z realizacji planu zarządzania stwierdził, że biorąc pod uwagę ograniczoną wielkość połowów typu "volantina", dane połowy głowonogów stanowią najprawdopodobniej bardzo niewielką część wszystkich połowów tych gatunków na większym obszarze północnego Adriatyku.

(14) Słoweński plan zarządzania obejmuje środki monitorowania działalności połowowej przewidziane w art. 13 ust. 9 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 oraz w art. 14 i 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 8 .

(15) W związku z powyższym Komisja uważa, że przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa, o które wystąpiła Słowenia, jest zgodne z warunkami określonymi w art. 13 ust. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. Należy zatem przyznać wnioskowane przedłużenie odstępstwa.

(16) Słowenia powinna przedstawić Komisji sprawozdanie we właściwym terminie oraz zgodnie z planem monitorowania przewidzianym w słoweńskim planie zarządzania.

(17) Należy ustanowić ograniczenie okresu obowiązywania przedmiotowego odstępstwa, aby umożliwić sprawne wprowadzenie naprawczych środków zarządzania, w przypadku gdyby w sprawozdaniu przekazanym Komisji wykazano niewystarczający stan ochrony poławianych stad, a także by stworzyć ramy dla udoskonalenia naukowych podstaw zmian wprowadzanych do planu zarządzania.

(18) Ponieważ odstępstwo przyznane na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2383 straciło ważność w dniu 27 marca 2023 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować ze skutkiem od dnia 28 marca 2023 r., aby zachować ciągłość obowiązywania przepisów prawa. Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(19) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Odstępstwo

Art. 13. ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie ma zastosowania na wodach terytorialnych Słowenii, niezależnie od głębokości, na obszarze w odległości od 1,5 do 3 mil morskich od wybrzeża, w odniesieniu do trawlerów typu "volantina", używanych przez statki, które spełniają następujące wymogi:

a)
noszą numery rejestracyjne wymienione w słoweńskim planie zarządzania przyjętym przez Słowenię zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006;
b)
prowadzą udokumentowane połowy dłużej niż pięć lat i nie spowodują zwiększenia nakładu połowowego w przyszłości; oraz
c)
posiadają upoważnienie do połowów i działają na podstawie planu zarządzania przyjętego przez Słowenię zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.
Artykuł  2

Plan monitorowania i sprawozdawczość

Słowenia przekaże Komisji sprawozdanie sporządzone zgodnie z planem monitorowania ustanowionym w planie zarządzania, o którym mowa w art. 1, w terminie jednego roku od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 27 marca 2026 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2023 r.

1 Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów typu "volantina" prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii (Dz.U. L 82 z 20.3.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2383 z dnia 19 grudnia 2017 r. przedłużające okres obowiązywania odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów typu "volantina" prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii (Dz.U. L 340 z 20.12.2017, s. 32).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/511 z dnia 30 marca 2022 r. przedłużające okres obowiązywania odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów typu "volantina" prowadzących połowy na wodach terytorialnych Słowenii (Dz.U. L 103 z 31.3.2022, s. 7).
5 Decyzja nr 34200-2/2021/3 z 18.8.2021 r.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).
7 Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa - sprawozdanie z 71. posiedzenia plenarnego (STECF-PLEN-22-03). Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2022 r. (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN +22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25).
8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.