Nowość Rozporządzenie wykonawcze 2023/595 w sprawie ustanowienia formularza sprawozdania dotyczącego zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2021/770

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.79.151

Akt oczekujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/595
z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie ustanowienia formularza sprawozdania dotyczącego zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2021/770

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2021/770 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych oraz w sprawie niektórych aspektów zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 6,

po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 2021/770 państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji dane statystyczne dotyczące wyrażonej w kilogramach masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które wytworzono oraz które poddano recyklingowi, a także dotyczące obliczenia kwoty zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi.

(2) W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego państwa członkowskie powinny mieć możliwość przekazywania danych statystycznych oraz kwoty zasobów własnych w ramach jednego sprawozdania.

(3) Dane dotyczące wytwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych stanowią podstawę do obliczenia wkładów krajowych do budżetu ogólnego Unii. Dlatego konieczne jest zwiększenie porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru tych danych.

(4) Aby zagwarantować porównywalność danych między państwami członkowskimi oraz wiarygodność i wyczerpujący charakter tych danych, należy określić szczegółowe przepisy dotyczące danych, które mają być zawarte w sprawozdaniu przekazywanym Komisji.

(5) Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3  umożliwia zgłaszanie danych dotyczących opakowań wprowadzonych do obrotu jako wytworzonych odpadów opakowaniowych. Ta metoda zgłaszania danych może jednak prowadzić do różnic w obliczaniu ilości odpadów w państwach członkowskich, a zatem do mniejszej porównywalności danych między państwami członkowskimi stosującymi "podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu" a państwami członkowskimi stosującymi "podejście oparte na analizie odpadów".

(6) Konieczne jest ustanowienie jednolitych warunków dotyczących zgłaszania danych, tak aby wszystkie państwa członkowskie zgłaszały informacje dotyczące odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych na porównywalnych zasadach, w celu zapewnienia ich równego traktowania podczas weryfikacji danych oraz wyjaśnienia mającej zastosowanie metodyki do celów zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Należy zatem bardziej szczegółowo określić metodykę obliczania ustanowioną w decyzji Komisji 2005/270/WE 4 .

(7) Jeżeli do celów oszacowania ilości wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych stosuje się podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu, dane dotyczące wprowadzenia do obrotu należy uzupełnić wskaźnikami korygującymi, tak aby uwzględnić wszystkie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych wytworzone w państwie członkowskim i zapewnić wiarygodność i dokładność zgłoszonych danych.

(8) Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych należy ustalić, stosując dwa dostępne podejścia, tak aby uzyskać rzetelny szacunek, obliczony w porównywalny sposób dla wszystkich państw członkowskich.

(9) W celu monitorowania zmian w przekazanych danych niezbędne jest, aby w przypadku rewizji poprzedniego sprawozdania państwo członkowskie wraz z przekazaniem zrewidowanych danych wskazało, które dane zostały zmienione, i wyjaśniło przyczyny powstałych różnic.

(10) W przypadku wystąpienia różnic w stosunku do danych dotyczących odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, zgłaszanych na podstawie dyrektywy 94/62/WE, państwa członkowskie powinny również wyjaśnić przyczyny tych różnic,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono formularz sprawozdania dotyczącego zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)
"odpady" oznaczają odpady zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE;
2)
"selektywnie zbierane" oznacza ilość odpadów zebranych w drodze selektywnej zbiórki zdefiniowanej w art. 3 pkt 11 dyrektywy 2008/98/WE;
3)
"poddane recyklingowi" oznacza ilość odpadów poddanych recyklingowi zdefiniowanemu w art. 3 pkt 17 dyrektywy 2008/98/WE;
4)
"tworzywo sztuczne" oznacza plastik zdefiniowany w art. 3 pkt 1a dyrektywy 94/62/WE;
5)
"opakowanie" oznacza opakowanie zdefiniowane w art. 3 pkt 1 dyrektywy 94/62/WE;
6)
"opakowanie wielokrotnego użytku" oznacza opakowanie wielokrotnego użytku zdefiniowane w art. 3 pkt 2a dyrektywy 94/62/WE;
7)
"odpady opakowaniowe" oznaczają odpady opakowaniowe zdefiniowane w art. 3 pkt 2 dyrektywy 94/62/WE;
8)
"punkt obliczeniowy" oznacza punkt obliczeniowy zdefiniowany w art. 2 ust. 1 lit. d) oraz załączniku II do decyzji 2005/270/WE;
9)
"internetowa platforma handlowa" oznacza internetową platformę handlową zdefiniowaną w art. 2 pkt 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE 5 ;
10)
"wytworzone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych" oznaczają wyrażoną w kilogramach masę opakowań z tworzyw sztucznych, w tym komponentów z tworzyw sztucznych opakowań kompozytowych i innych, które w danym roku kalendarzowym stają się odpadami w państwie członkowskim;
11)
"poddane recyklingowi odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych" oznaczają wyrażoną w kilogramach masę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w tym komponentów z tworzyw sztucznych opakowań kompozytowych i innych, w punkcie obliczeniowym tworzyw sztucznych;
12)
"organizacja odpowiedzialności producenta" oznacza organizację realizującą zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta w imieniu producentów produktów;
13)
"wprowadzanie do obrotu" oznacza dostarczenie po raz pierwszy produktu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku państwa członkowskiego w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;
14)
"podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu" oznacza metodę oszacowania wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych na podstawie danych dotyczących wprowadzania do obrotu, uzyskanych od organizacji odpowiedzialności producenta lub z innych źródeł; dane należy uzupełnić w razie potrzeby i w stosownych przypadkach o szacunkowe ilości odnoszące się do:
a)
"gapowiczów",
b)
producentów poniżej progu de minimis,
c)
podmiotów odpowiedzialnych we własnym zakresie,
d)
eksportu po wprowadzeniu do obrotu,
e)
handlu internetowego,
f)
importu prywatnego,
g)
eksportu prywatnego,
h)
opakowań wielokrotnego użytku wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy,
i)
opakowań wielokrotnego użytku, które stały się odpadami,
j)
wszelkich innych oszacowań;
15)
"podejście oparte na analizie odpadów" oznacza metodę oszacowania łącznej rocznej ilości wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych przez połączenie danych dotyczących selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych (z tworzyw sztucznych) z danymi dotyczącymi zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie analizy składu odpadów sprzed nie więcej niż czterech lat, oraz z wszelkimi innymi istotnymi danymi dotyczącymi odpadów, w tym przemysłowych i komercyjnych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych;
16)
"gapowicz" oznacza producenta lub dystrybutora, który wprowadza do obrotu opakowania z tworzyw sztucznych lub produkty w opakowaniach i który nie zgłasza ich organizacji odpowiedzialności producenta ani organowi publicznemu, ani nie bierze w żaden inny sposób odpowiedzialności finansowej lub finansowej i organizacyjnej za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych; lub zgłasza mniejsze ilości niż rzeczywiście wprowadza do obrotu;
17)
"de minimis" oznacza minimalny próg, który państwa członkowskie mogą określić, poniżej którego nie jest wymagana sprawozdawczość wobec organizacji odpowiedzialności producenta lub organu publicznego;
18)
"podmiot odpowiedzialny we własnym zakresie" oznacza producenta, który bierze odpowiedzialność finansową lub finansową i organizacyjną za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych, a zatem nie jest zobowiązany do zgłaszania ich organizacji odpowiedzialności producenta;
19)
"eksport po wprowadzeniu do obrotu" oznacza produkty w opakowaniach lub opakowania wywożone do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego po wprowadzeniu do obrotu w jednym państwie członkowskim;
20)
"handel internetowy" oznacza handel towarami wewnątrz Unii za pomocą środków elektronicznych;
21)
"import prywatny" oznacza opakowania produktów przywożonych przez osoby fizyczne na własny użytek z innego państwa członkowskiego ze sklepu stacjonarnego lub z państwa trzeciego ze sklepu stacjonarnego lub za pośrednictwem internetowej platformy handlowej;
22)
"eksport prywatny" oznacza opakowania produktów wywożonych przez osoby fizyczne na własny użytek do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego ze sklepu stacjonarnego;
23)
"opakowanie wielokrotnego użytku wprowadzone do obrotu po raz pierwszy" oznacza dostarczenie po raz pierwszy opakowania wielokrotnego użytku zawierającego produkt do dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku państwa członkowskiego w ramach działalności handlowej.
Artykuł  3

Sprawozdanie roczne

1. 
Sprawozdanie roczne, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 2021/770, zawiera dane statystyczne dotyczące masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, które wytworzono i poddano recyklingowi, a także obliczenie kwoty zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawa- nych recyklingowi. Sprawozdanie roczne służy jako dokument potwierdzający do celów kontroli przez Komisję zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi i sprawowanego przez Komisję nadzoru nad nimi.
2. 
Do oszacowania ilości wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dopuszcza się następujące podejścia:
a)
podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu;
b)
podejście oparte na analizie odpadów.
3. 
Obliczenia dokonane w oparciu o dwa podejścia, o których mowa w lit. a) i b), są dostosowywane w celu zapewnienia porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru wyników.
4. 
Państwa członkowskie ustalają szacunki uzyskane za pomocą dwóch podejść, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), i przedstawiają jeden szacunek ilości wytworzonych odpadów przez zbilansowanie dostępnych wyników, tak aby w efektywny sposób wykorzystać wszystkie dostępne podstawowe źródła danych stanowiące podstawę różnych podejść do zestawiania danych na temat wytwarzania odpadów.
5. 
Wszelkie różnice między danymi otrzymanymi w wyniku dwóch podejść, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), należy szczegółowo wyjaśnić zgodnie z formatem określonym w tabeli 3 w załączniku I.
6. 
Oprócz danych statystycznych sprawozdanie roczne zawiera w stosownych przypadkach wyjaśnienia następujących kwestii:
a)
zmian metodyki,
b)
rewizji uprzednio zgłoszonych danych statystycznych,
c)
wszelkich różnic między danymi dotyczącymi odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, zgłoszonymi do 30 czerwca na podstawie dyrektywy 94/62/WE a danymi statystycznymi zgłoszonymi do 31 lipca tego samego roku na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) 2021/770, oprócz różnic wynikających z przeliczenia kilogramów na tony.

Wyjaśnienia te przedstawia się zgodnie z formatem określonym w załączniku II.

Artykuł  4

Struktura danych

1. 
Dane statystyczne w sprawozdaniu rocznym mają strukturę określoną w tabeli 1 w załączniku I.
2. 
Obliczenie kwoty zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawa- nych recyklingowi przedstawia się w sprawozdaniu rocznym w tabeli 2 zawartej w załączniku I.
3. 
Szczegółowy podział danych statystycznych przedstawia się zgodnie z tabelą 3 w załączniku I.
4. 
Sprawozdanie za pierwszy rok sprawozdawczy zawiera dane dotyczące 2021 r.
Artykuł  5

Przekazywanie sprawozdania i rewizji

1. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) drogą elektroniczną sprawozdanie roczne za rok poprzedzający o dwa lata bieżący rok ("n-2").
2. 
Przekazanie sprawozdania rocznego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się nie później niż 31 lipca każdego roku.
3. 
Wszelkie rewizje danych za wcześniejsze lata przekazuje się Komisji (Eurostatowi) przez ponowne przekazanie sprawozdania rocznego wraz z wyjaśnieniami dokonanych zmian.
Artykuł  6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Sprawozdania dotyczące zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi

Tabela 1. Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi (w kg)
Rok odniesienia:
A. Łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
B. Łączna masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi
C. Łączna masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepodda- nych recyklingowi (A-B)
Tabela 2. Kwota zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi (1) (w EUR)
Rok odniesienia:
D. Łączna kwota zasobów własnych opartych na tworzywach sztucznych (Cx0,8)
E. Obniżka ryczałtowa
F. Łączna kwota zasobów własnych opartych na tworzywach sztucznych po obniżce (D-E)
(1) Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) oraz art. 2 ust. 2 akapit trzeci decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053.
Tabela 3. Wyczerpujący charakter oszacowań; środki kontroli i weryfikacji
Rok odniesienia:
Wytworzone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
Wytworzone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu, na podstawie danych od organizacji odpowiedzialności producentakgWyjaśnienie (w stosownych przypadkach)
Wprowadzone do obrotu, na podstawie danych uzyskanych od organizacji odpowiedzialności producenta, przed dostosowaniami
Producenci poniżej progu de minimis
Podmioty odpowiedzialne we własnym zakresie
Gapowicze
Eksport po wprowadzeniu do obrotu
Handel internetowy
Import prywatny
Eksport prywatny
Opakowania wielokrotnego użytku wprowadzane do obrotu po raz pierwszy (1)
Opakowania wielokrotnego użytku, które stały się odpadami (2)
Pozostałe dostosowania
Wykaz dostosowań
Wytworzone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu, na podstawie danych innych niż dane od organizacji odpowiedzialności producentakgWyjaśnienie (w stosownych przypadkach)
Wprowadzone do obrotu, na podstawie danych innych niż dane od organizacji odpowiedzialności producenta - przed dostosowaniami
Statystyka produkcji
Statystyka handlu zagranicznego
Specjalne badania
Elektroniczne rejestry i przekazywanie danych administracyjnych
Import prywatny
Eksport prywatny
Pozostałe dostosowania
Wykaz dostosowań
Łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - podejście oparte na wprowadzaniu do obrotukg
Wytworzone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - podejście oparte na analizie odpadówkgWyjaśnienie (w stosownych przypadkach)
Zbierane selektywnie
Odpady komunalne
Odpady przemysłowe i komercyjne
Pozostałe dostosowania
Wykaz dostosowań
Łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - podejście oparte na analizie odpadówkg
Różnica szacunków wynikających z podejścia opartego na wprowadzaniu do obrotu i podejścia opartego na analizie odpadówkg
Decyzja w sprawie korektyWyjaśnienie
Skorygowana kwota (podana w tabeli 1): Łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznychkg
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowikgWyjaśnienie (w stosownych przypadkach)
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi w państwie członkowskim
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi w innym państwie członkowskim
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi poza UE
Wykaz dostosowańWyjaśnienie
Łączna masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowikg
(1) Odliczane, gdy opakowania wielokrotnego użytku są uwzględnione w łącznej ilości opakowań wprowadzonych do obrotu lub w korektach ujętych w poniższym wykazie.
(2) Kategoria ta obejmuje opakowania wielokrotnego użytku wprowadzane do obrotu po raz pierwszy i we wcześniejszych okresach, które stały się odpadami w bieżącym okresie.

ZAŁĄCZNIK  II

Wyjaśnienie różnic

Tabela 1. Wyjaśnienie różnic w stosunku do danych zgłaszanych na podstawie dyrektywy 94/62/WE (należy zgłaszać tylko w stosownych przypadkach)
PozycjaRóżnica (w kg) (1)Wyjaśnienie
A. Łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
B. Łączna masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi
C. Łączna masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi (A-B)
(1) Dane zgłoszone w niniejszym sprawozdaniu pomniejszone od dane zgłoszone na podstawie dyrektywy 94/62/WE.
Tabela 2. Wyjaśnienie zmian metodyki w porównaniu z poprzednim rokiem (należy zgłaszać tylko w stosownych przypadkach)
PozycjaWyjaśnienie zmian metodyki (w stosownych przypadkach)
Wytworzone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu, na podstawie danych od organizacji odpowiedzialności producenta
Wprowadzone do obrotu, na podstawie danych uzyskanych od organizacji odpowiedzialności producenta, przed dostosowaniami
Producenci poniżej progu de minimis
Podmioty odpowiedzialne we własnym zakresie
Gapowicze
Eksport po wprowadzeniu do obrotu
Handel internetowy
Import prywatny
Eksport prywatny
Opakowania wielokrotnego użytku wprowadzane do obrotu po raz pierwszy (1)
Opakowania wielokrotnego użytku, które stały się odpadami (2)
Pozostałe dostosowania
Wykaz dostosowań
Wytworzone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - podejście oparte na wprowadzaniu do obrotu, na podstawie danych innych niż dane od organizacji odpowiedzialności producenta
Wprowadzone do obrotu, na podstawie danych innych niż dane od organizacji odpowiedzialności producenta - przed dostosowaniami
Statystyka produkcji
Statystyka handlu zagranicznego
Specjalne badania
Elektroniczne rejestry i przekazywanie danych administracyjnych
Import prywatny
Eksport prywatny
Pozostałe dostosowania
Wykaz dostosowań
Wytworzone odpady - podejście oparte na analizie odpadów
Wykaz dostosowań
Łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi w państwie członkowskim
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi w innym państwie członkowskim
Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddane recyklingowi poza UE
Wykaz dostosowań
Łączna masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi
(1) Odliczane tylko wówczas, gdy opakowania wielokrotnego użytku są uwzględnione w łącznej ilości opakowań wprowadzonych do obrotu lub w korektach ujętych w poniższym wykazie. W takim przypadku kwotę oblicza się jako wartość netto wpływów i wypływów.

(2) Kategoria ta obejmuje opakowania wielokrotnego użytku wprowadzane do obrotu po raz pierwszy i we wcześniejszych okresach, które stały się odpadami w bieżącym okresie.

1 Dz.U. L 165 z 11.5.2021, s. 15.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
3 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).
4 Decyzja Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 86 z 5.4.2005, s. 6).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.