Rozporządzenie wykonawcze 2022/853 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do owoców Momordica charantia L. pochodzących z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.150.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/853
z dnia 31 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do owoców Momordica charantia L. pochodzących z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE 1 , w szczególności jego art. 42 ust. 4 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2019 2  ustanowiono - na podstawie wstępnej oceny ryzyka - wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(2) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2018 3  ustanowiono szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka.

(3) Po wstępnej ocenie ryzyka owoce Momordica L. pochodzące z państw trzecich lub obszarów państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Thrips palmi Karny i w których brakuje skutecznych środków ograniczających ryzyko w odniesieniu do tego agrofaga, zostały włączone do załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 jako rośliny wysokiego ryzyka.

(4) W dniu 13 listopada 2019 r. Meksyk przedłożył Komisji wniosek o wywóz do Unii owoców Momordica charantia L. Do wniosku dołączono odpowiednią dokumentację techniczną.

(5) W dniu 27 listopada 2019 r. Honduras, Sri Lanka i Tajlandia przedłożyły Komisji wnioski o wywóz do Unii owoców Momordica charantia L. Do wniosków dołączono odpowiednią dokumentację techniczną.

(6) W dniu 31 grudnia 2020 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") przyjął opinie naukowe dotyczące oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do owoców Momordica charantia L. pochodzących z Meksyku 4 , Hondurasu 5 , Sri Lanki 6  i Tajlandii 7 . Thrips palmi Karny był jedynym agrofagiem budzącym obawy analizowanym w tych opiniach. Urząd ocenił środki ograniczające ryzyko opisane w dokumentacji w odniesieniu do tego agrofaga i oszacował prawdopodobieństwo niewystępowania tego agrofaga.

(7) Na podstawie tych opinii ryzyko fitosanitarne wynikające z wprowadzenia do Unii owoców Momordica charantia L. z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii można wyeliminować za pomocą wymogów fitosanitarnych dotyczących przywozu, aby zapewnić ograniczenie tego ryzyka do dopuszczalnego poziomu i utrzymania go na tym poziomie. Owoce Momordica charantia L. pochodzące z tych państw należy zatem usunąć z wykazu roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysokiego ryzyka w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019.

(8) Środki ograniczające ryzyko stosowane przez Sri Lankę uznaje się za wystarczające do utrzymania na dopuszczalnym poziomie ryzyka fitosanitarnego związanego z wprowadzaniem do Unii owoców Momordica charantia L. pochodzących z tego państwa.

(9) Komisja uważa, że środki ograniczające ryzyko zaproponowane w dokumentacji przez Honduras, Meksyk i Tajlandię nie są same w sobie wystarczające, aby ograniczyć do dopuszczalnego poziomu ryzyko fitosanitarne wynikające z wprowadzania do Unii owoców Momordica charantia L. pochodzących z tych państw. Przywóz do Unii owoców Momordica charantia L. pochodzących z tych państw powinien zatem spełniać szczególne wymogi dotyczące przywozu: owoce te powinny pochodzić z obszaru wolnego od agrofaga lub z punktu produkcji objętego pełną ochroną fizyczną lub z punktu produkcji, w którym wprowadzono szereg środków dotyczących produkcji, obchodzenia się z tymi owocami i ich kontroli.

(10) Ponieważ w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 8  wymieniono Thrips palmi Karny jako agrofaga kwarantannowego dla Unii, a w pkt 71 załącznika VII do tego rozporządzenia wykonawczego przewidziano szczególne wymogi dotyczące przywozu owoców Momordica L. pochodzących ze wszystkich państw trzecich, do załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 należy dodać szczególne wymogi dotyczące przywozu owoców Momordica charantia L. pochodzących z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) 2018/2019 i (UE) 2019/2072.

(12) W celu wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej wynikających z porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych 9 , przywóz owoców Momordica charantia L. pochodzących z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii powinien zostać wznowiony w możliwie najkrótszym terminie. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072

W załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W tabeli w pkt 3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 tekst w kolumnie drugiej "Opis" otrzymuje brzmienie:

"Momordica L., inne niż owoce roślin gatunku Momordica charantia L. pochodzące z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 wprowadza się następujące zmiany:
a)
pkt 71 otrzymuje brzmienie:
Rośliny, produkty roślinne i inne przedmiotyKody CNPochodzenieWymogi szczególne
"71Owoce roślin z rodzaju Momordica L., inne niż owoce roślin gatunku Momordica charantia L. pochodzące z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandiiex 0709 99 90Państwa trzecieUrzędowe oświadczenie, że owoce pochodzą z:

a) państwa uznanego za wolne od Thrips palmi Karny zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim, lub

b) obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Thrips palmi Karny zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w świadectwie fitosanitarnym, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim."

b)
między pkt 71 i 72 dodaje się punkt 71.1 w brzmieniu:
"71.1Owoce rośliny gatunku Momordica charantia L.ex 0709 99 90Honduras, Meksyk, Sri Lanka i TajlandiaUrzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako wolny od Thrips palmi Karny zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w świadectwie fitosanitarnym, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim, lub

b) pochodzą z punktu produkcji zabezpieczonego fizycznie przed Thrips palmi Karny i bezpośrednio przed wywozem zostały uznane za wolne od tego agrofaga lub objawów jego występowania w drodze urzędowej inspekcji reprezentatywnej próbki zdefiniowanej zgodnie z międzynarodową normą ISPM31 (1),

oraz

zostały zapakowane, a wcześniej obchodzono się z nimi w sposób zapobiegający porażeniu Thrips Palmi Karny po opuszczeniu miejsca produkcji, oraz

informacje dotyczące identyfikowalności podano w świadectwie fitosanitarnym,

lub

c) zostały wyprodukowane zgodnie ze skutecznym podejściem systemowym zapewniającym eliminację Thrips palmi Karny, obejmującym co najmniej spełnienie wszystkich następujących wymogów:

(i) punkt produkcji:

- był wyposażony w lepkie pułapki do wykrywania Thrips palmi Karny w całym cyklu produkcyjnym,

- był poddawany kontrolom co najmniej trzy razy w tygodniu w całym cyklu produkcyjnym i został uznany za wolny od objawów występowania lub od odnośnego agrofaga; w przypadku podejrzenia występowania Thrips palmi Karny przeprowadzono odpowiednie zabiegi w celu zapewnienia nieobecności tego agrofaga,

- zostało poddane skutecznej kontroli chwastów w celu wyeliminowania alternatywnych żywicieli Thrips palmi Karny, oraz

(ii) owoce zostały poddane skutecznym środkom zwalczania Thrips palmi Karny, a informacje o tych środkach zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim, oraz

(iii) zebrane owoce:

- były przenoszone i transportowane do pakowalni w sposób zapobiegający porażeniu po opuszczeniu punktu produkcji,

- były oczyszczane i myte wodą zawierającą środek dezynfekujący w celu eliminacji larw lub dorosłych osobników Thrips palmi Karny,

- były przenoszone i pakowane w sposób zapobiegający porażeniu po opuszczeniu pakowalni,

- bezpośrednio przed wywozem zostały uznane za wolne od objawów występowania Thrips palmi Karny w drodze urzędowej inspekcji reprezentatywnej próbki zdefiniowane zgodnie z międzynarodową normą ISPM31,

(iv) informacje dotyczące identyfikowalności podano w świadectwie fitosanitarnym.

(1) ISPM nr 31. Metodologia pobierania próbek z przesyłek (fao.org).".
1 Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 10).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (Dz.U. L 323 z 19.12.2018, s. 7).
4 Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2021. "Scientific Opinion on the Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Mexico" (Opinia naukowa w sprawie oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do owoców Momordica charantia pochodzących z Meksyku). Dziennik EFSA 2021;19(2):6398, 37 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6398
5 Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2021. "Scientific Opinion on the Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Honduras" (Opinia naukowa w sprawie oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do owoców Momordica charantia pochodzących z Hondurasu). Dziennik EFSA 2021;19(2):6395, 34 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6395
6 Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2021. "Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Sri Lanka" (Ocena ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do owoców Momordica charantia pochodzących ze Sri Lanki). Dziennik EFSA 2021; 19(2):6397, 35 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6397
7 Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2021. "Scientific Opinion on the Commodity risk assessment of Momordica charantia fruits from Thailand" (Opinia naukowa w sprawie oceny ryzyka związanego z towarami w odniesieniu do owoców Momordica charantia pochodzących z Tajlandii). Dziennik EFSA 2021;19(2):6399, 33 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6399
8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).
9 Porozumienie WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS), https://www.wto.org/english/tra top_e/sps_e/spsagr_e.htm.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.