Rozporządzenie wykonawcze 2022/35 w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.8.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/35
z dnia 6 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 230 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2016/429, które stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., ustanowiono między innymi wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z jednym z tych wymagań w zakresie zdrowia zwierząt przesyłki te muszą pochodzić z państwa trzeciego lub terytorium, bądź ich strefy lub kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 2  uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt na potrzeby wprowadzania do Unii przesyłek niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub ich terytoriów, stref lub kompartmentów. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 stanowi, że zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem tego rozporządzenia wyłącznie wówczas, gdy pochodzą one z państwa trzeciego lub terytorium, bądź ich strefy lub kompart- mentu, wymienionych w wykazie odnośnie do poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wymaganiami w zakresie zdrowia zwierząt określonymi w tym rozporządzeniu delegowanym.

(3) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 3  ustanawia się wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref lub kompartmentów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii tych gatunków i kategorii zwierząt, kategorii materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Wykazy i niektóre ogólne zasady dotyczące wykazów znajdują się w załącznikach I-XXII do tego rozporządzenia delegowanego.

(4) W art. 62 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, ostatnio zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE) 2021/1705 4 , wprowadzono nowe przepisy dotyczące wprowadzania do Unii gołębi pocztowych z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, w których zwykle przebywają, z zamiarem natychmiastowego ich uwolnienia i założeniem, że odlecą z powrotem do tego państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy. W celu uwzględnienia tych nowych przepisów należy zmienić art. 3 ust. 1 lit. e) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, który odnosi się do określonych w załączniku VI do tego rozporządzenia wykazów państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli, aby wyłączyć z tych wykazów tę kategorię ptaków żyjących w niewoli.

(5) Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji informacje wykazujące, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od choroby dla całego jego terytorium w odniesieniu do zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (BTV), określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 5 , zostały spełnione. Należy zatem zmienić wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa w wykazie państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt kopytnych (innych niż koniowate i zwierzęta kopytne przeznaczone do zakładów odizolowanych), określonym w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, tak aby uwzględnić całe terytorium tego państwa trzeciego. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(6) W tabeli w części 1 sekcja A załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek ptaków żyją- cych w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli. Wykaz ten powinien być spójny z wykazem państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz ptaków wyhodowanych w niewoli, zawartym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 139/2013 6 , które miało zastosowanie do dnia 20 kwietnia 2021 r. Ponadto należy zmienić tytuły wykazów w części 1 sekcje A i B załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, aby wyłączyć gołębie pocztowe, zgodnie z art. 62 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, z wykazów określonych w części 1 sekcje A i B załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. Należy zatem odpowiednio sprostować i zmienić załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(7) W tabeli w części 1 załącznika VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek psów, kotów i fretek domowych. Wykaz ten powinien być spójny z wykazami terytoriów lub państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów lub fretek, o których to wykazach mowa w art. 1 ust. 1 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/294 7 , która miała zastosowanie do dnia 20 kwietnia 2021 r. Należy zatem odpowiednio sprostować załącznik VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(8) W tabeli w części 1 załącznika IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek materiału biologicznego bydła. W szóstej kolumnie tej tabeli, przedstawiającej gwarancje zdrowia zwierząt, wpisy dotyczące Kanady, Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej - Wyspy Man i Jersey - należy sprostować w odniesieniu do opisu stref w Zjednoczonym Królestwie, a także odpowiednich gwarancji zdrowia zwierząt w przypadku Kanady, Zjednoczonego Królestwa i tych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej, aby uwzględnić gwarancje dotyczące zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, zakażenia kompleksem Mycobacte- rium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), zakażenia wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej oraz enzootycznej białaczki bydła określone odpowiednio w drugiej i siódmej kolumnie tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. Należy również zmienić wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do uznania przez Unię tego państwa trzeciego za wolne od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24). Ponadto należy ująć opis tych stref, gwarancji zdrowia zwierząt oraz tego uznania w tabelach w częściach 2 i 4 załącznika IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. Należy zatem odpowiednio sprostować i zmienić wpisy dotyczące Kanady, Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej - Wyspy Man i Jersey - w załączniku IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(9) W tabeli w części 1 załącznika X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek materiału biologicznego owiec i kóz. W szóstej kolumnie tej tabeli, przedstawiającej gwarancje zdrowia zwierząt, wpisy dotyczące Kanady, Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej - Guernsey i Wyspy Man - należy sprostować, aby uwzględnić gwarancje zdrowia zwierząt dotyczące zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis oraz zakażenia wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej określone w siódmej kolumnie tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. Należy również zmienić wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do uznania przez Unię tego państwa trzeciego za wolne od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24). Ponadto należy ująć opis tych gwarancji zdrowia zwierząt oraz tego uznania w tabeli w części 4 załącznika X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. Należy zatem odpowiednio sprostować i zmienić wpisy dotyczące Kanady, Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej - Guernsey i Wyspy Man - w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(10) W tabeli w części 1 załącznika XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 ustanowiono wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek materiału biologicznego świń. W szóstej kolumnie tej tabeli, przedstawiającej gwarancje zdrowia zwierząt, wpisy dotyczące Zjednoczonego Królestwa i terytorium zależnego Korony Brytyjskiej - Guernsey - należy sprostować, aby uwzględnić gwarancję zdrowia zwierząt dotyczącą zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego, określoną w siódmej kolumnie tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. Ponadto należy ująć opis tej gwarancji zdrowia zwierząt w tabeli w części 4 załącznika XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404. Należy zatem odpowiednio sprostować wpisy dotyczące Zjednoczonego Królestwa i terytorium zależnego Korony Brytyjskiej - Guernsey - w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(11) Ponadto Ukraina przedłożyła Komisji zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium w związku z potwierdzeniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach drobiarskich w okresie od 4 grudnia 2020 r. do 3 lutego 2021 r. i na temat środków wprowadzonych przez nią w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. W szczególności w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Ukraina wdrożyła środki określone w art. 38 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, a mianowicie: politykę likwidacji stad w celu zwalczania i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby, odpowiednie oczyszczanie i dezynfekcję w związku z wdrożeniem polityki likwidacji stad w zakażonych gospodarstwach drobiarskich oraz odpowiedni program nadzoru mający na celu wykazanie braku zakażenia w zagrożonych populacjach.

(12) Komisja oceniła informacje przedłożone przez Ukrainę i stwierdziła, że te ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach drobiarskich zostały zlikwidowane i że nie istnieje już ryzyko związane z wprowadzaniem do Unii przesyłek produktów drobiowych z obszarów Ukrainy, z których wprowadzanie do Unii produktów drobiowych było zakazane ze względu na wystąpienie tych ognisk.

(13) Pozycje dotyczące Ukrainy w tabeli w części 1 załącznika XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 powinny zatem również uwzględniać obecną sytuację epidemiologiczną w tym państwie trzecim. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(14) W tabeli w części 1 załącznika XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 określono wykaz państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii mleka, siary, produktów na bazie siary, produktów mlecznych uzyskanych z mleka surowego i produktów mlecznych, które nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko związane z pryszczycą. Wykaz ten powinien uwzględniać wykaz państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary, wskazujący rodzaj obróbki cieplnej wymaganej dla takich towarów, który to wykaz znajduje się w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 605/2010 8 , ponieważ rozporządzenie (UE) nr 605/2010 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/404. Należy zatem odpowiednio sprostować załącznik XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w celu uwzględnienia Czarnogóry.

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404.

(16) Ponieważ rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r. - ze względu na pewność prawa - zmiany i sprostowania, które należy wprowadzić w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404 niniejszym rozporządzeniem, powinny stać się skuteczne w trybie pilnym.

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 3 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) załącznika VI w odniesieniu do ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli, jak następuje:

(i) części 1 sekcja A w odniesieniu do ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli innych niż ptaki żyjące w niewoli, o których mowa w art. 62 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;

(ii) części 1 sekcja B w odniesieniu do ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli na podstawie równoważnych gwarancji, zgodnie z art. 62 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692;";

2)
w załącznikach II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV i XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 stycznia 2022 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV i XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany i sprostowania:

1)
w załączniku II część 1 wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:
"GB Zjednoczone KrólestwoGB-1BydłoZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1 i przeznaczone do ubojuBOV-X, BOV-YBRU, BTV, EBL
Owce i kozyZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1 i przeznaczone do ubojuOV/CAP-X, OV/CAP-YBRU, BTV
ŚwinieZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1 i przeznaczone do ubojuSUI-X, SUI-YADV
WielbłądowateZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1CAM-CERBTV
JeleniowateZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1CAM-CERBTV
Inne zwierzęta kopytneZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1RUM, RHINO, HIPPOBTV2
GB-2BydłoZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1 i przeznaczone do ubojuBOV-X, BOV-YBRU, TB, BTV, EBL
Owce i kozyZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1 i przeznaczone do ubojuOV/CAP-X, OV/CAP-YBRU, BTV
ŚwinieZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1 i przeznaczone do ubojuSUI-X, SUI-YADV
WielbłądowateZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1CAM-CERBTV
JeleniowateZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1CAM-CERBTV
Inne zwierzęta kopytneZwierzęta przeznaczone do dalszego utrzymywania1RUM, RHINO, HIPPOBTV2"
2)
w załączniku VI wprowadza się następujące sprostowania i zmiany:
a)
w części 1 sekcja A wprowadza się następujące sprostowania i zmiany:
(i)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"SEKCJA A

Wykaz państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli innych niż ptaki żyjące w niewoli, o których mowa w art. 62 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) niniejszego rozporządzenia";

(ii)
między wpisem dotyczącym Zjednoczonego Królestwa a wpisem dotyczącym Izraela dodaje się wpis dotyczący Guernsey w brzmieniu:
"GG

Guernsey

GG-0Ptaki żyjące w niewoliCAPTIVE-BIRDS
Jaja wylęgowe ptaków żyjących w niewoliHE-CAPTIVE-BIRDS"
b)
w części 1 tytuł sekcji B otrzymuje brzmienie:

"SEKCJA B

Wykaz państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek ptaków żyjących w niewoli i materiału biologicznego ptaków żyjących w niewoli, na podstawie równoważnych gwarancji zgodnie z art. 62 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) niniejszego rozporządzenia";

3)
załącznik VIII część 1 otrzymuje brzmienie:

"CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich lub terytoriów, lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek psów, kotów i fretek domowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. g)

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy określonej w części 2Gatunki i kategorie

na których wprowadzanie do Unii zezwolono

Świadectwa zdrowia zwierzątWarunki szczególne

określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt

określone w części 4

Data zamknięciaData otwarcia
12345678
AC

Wyspa Wniebowstąpienia

AC-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
AD

Andora

AD-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
AG

Antigua i Barbuda

AG-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
AL

Albania

AL-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
AR

Argentyna

AR-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
AU

Australia

AU-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
AW

Aruba

AW-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
BA

Bośnia i Hercegowina

BA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
BB

Barbados

BB-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
BH

Bahrajn

BH-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
BM

Bermudy

BM-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
BO

Boliwia

BO-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
BQ

Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)

BQ-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
BR

Brazylia

BR-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
BW

Botswana

BW-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
BY

Białoruś

BY-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
BZ

Belize

BZ-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
CA

Kanada

CA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
CH

Szwajcaria

CH-0Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7
CL

Chile

CL-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
CN

Chiny

CN-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
CO

Kolumbia

CO-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
CR

Kostaryka

CR-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
CU

Kuba

CU-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
CW

Curaęao

CW-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
DZ

Algieria

DZ-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
EG

Egipt

EG-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
ET

Etiopia

ET-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
FJ

Fidżi

FJ-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
FH

Falklandy

FK-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
FO

Wyspy Owcze

FO-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
GB Zjednoczone KrólestwoGB-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
GG

Guernsey

GG-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
GI

Gibraltar

GI-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
GL GrenlandiaGL-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
GT

Gwatemala

GT-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
HK

Hongkong

HK-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
HN

Honduras

HN-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
IL

Izrael

IL-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
IM

Wyspa Man

IM-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
IN

Indie

IN-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
IS

Islandia

IS-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
JE JerseyJE-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
JM JamajkaJM-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
JO

Jordania

JO-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
JP JaponiaJP-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
KE

Kenia

KE-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
KG

Kirgistan

KG-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
KN

Saint Kitts i Nevis

KN-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
KR

Republika Korei

KR-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
KW

Kuwejt

KW-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
KY

Kajmany

KY-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
LB

Liban

LB-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
LC

Saint Lucia

LC-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
LI

Liechtenstein

LI-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
MA

Maroko

MA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
MC

Monako

MC-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
ME

Czarnogóra

ME-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
MG

Madagaskar

MG-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
MK

Macedonia Północna

MK-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
MO

Makau

MO-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
MS MontserratMS-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
MU

Mauritius

MU-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
MX

Meksyk

MX-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
MY

Malezja

MY-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
NA

Namibia

NA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
NC

Nowa Kaledonia

NC-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
NI

Nikaragua

NI-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
NZ

Nowa Zelandia

NZ-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
OM

Oman

OM-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
PA

Panama

PA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
PE

Peru

PE-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
PF

Polinezja Francuska

PF-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
PY

Paragwaj

PY-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
QA

Katar

QA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
RS

Serbia

RS-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
RU

Rosja

RU-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
SA

Arabia Saudyjska

SA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
SG

Singapur

SG-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
SH

Wyspa Świętej Heleny

SH-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
SM

San Marino

SM-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
SV

Salwador

SV-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
SX

Sint Maarten

SX-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
SZ

Eswatini

SZ-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
TH

Tajlandia

TH-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
TN

Tunezja

TN-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
TR

Turcja

TR-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
TT

Trynidad i Tobago

TT-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
TW

Tajwan

TW-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
UA

Ukraina

UA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
US

Stany Zjednoczone, w tym Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne, Portoryko i Wyspy Dziewicze Stanów

Zjednoczonych

US-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
UY

Urugwaj

UY-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
VA

Państwo Watykańskie

VA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
VC

Saint Vincent i Grenadyny

VC-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

VG-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
VU

Vanuatu

VU-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
WF

Wallis i Futuna

WF-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETS
ZA

Republika Południowej Afryki

ZA-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
ZW

Zimbabwe

ZW-0Psy, koty i fretki domowe do celów handlowychCANIS-FELIS-FERRETSBadanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania"
4)
w załączniku IX wprowadza się następujące sprostowania i zmiany:
a)
w części 1 wprowadza się następujące sprostowania i zmiany:
(i)
wpis dotyczący Kanady otrzymuje brzmienie:
"CA

Kanada

CA-0NasienieDecyzja Komisji 2005/290/WESF-BTV

SF-EHD

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodkiBOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

SF-BTV

SF-EHD

EHD-test

BTV-test"

(ii)
wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:
"GB

Zjednoczone Królestwo

GB-1NasienieBOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.BRU

BTV

EBL

Oocyty i zarodkiBOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.
GB-2NasienieBOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.BRU

TB

BTV

EBL"

Oocyty i zarodkiBOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.
(iii)
wpisy dotyczące Wyspy Man i Jersey otrzymują brzmienie:
"IM

Wyspa Man

IM-0NasienieBOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.BRU

TB

EBL

Oocyty i zarodkiBOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.
JE JerseyJE-0NasienieBOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.EBL
Oocyty i zarodkiBOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r."
b)
w części 2 skreśla się wyraz "brak" i zastępuje się go tabelą w brzmieniu:
"Nazwa państwa trzeciego lub terytoriumKod strefyOpis strefy
Zjednoczone KrólestwoGB-1Anglia i Walia
GB-2Szkocja"
c)
w części 4 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
(i)
między wierszem "TB" a wierszem "SF-BTV" dodaje się wiersz w brzmieniu:
"BTVUnia uznała stan wolny od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24) w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692"
(ii)
po wierszu "SF-BTV" dodaje się wiersze w brzmieniu:
"SF-EHDUnia uznała stan sezonowo wolny od zakażenia wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika Ii do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692
EBLUnia uznała stan wolny od enzootycznej białaczki bydła w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692"
5)
w załączniku X wprowadza się następujące sprostowania i zmiany:
a)
w części 1 wprowadza się następujące sprostowania i zmiany:
(i)
wpis dotyczący Kanady otrzymuje brzmienie:
"CA

Kanada

CA-0NasienieOV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

BRU

SF-BTV

SF-EHD

EHD-test

BTV-test

Oocyty i zarodkiOV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRYBRU

SF-BTV

SF-EHD

EHD-test

BTV-test"

(ii)
wpisy dotyczące Zjednoczonego Królestwa i Guernsey otrzymują brzmienie:
"GB

Zjednoczone Królestwo

GB-0NasienieOV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.BRU

BTV

Oocyty i zarodkiOV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRYOkres przed dniem 1 stycznia 2021 r.
GG

Guernsey

GG-0NasienieOV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.BRU"
Oocyty i zarodkiOV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRYOkres przed dniem 1 stycznia 2021 r.
(iii)
wpis dotyczący Wyspy Man otrzymuje brzmienie:
"IM

Wyspa Man

IM-0NasienieOV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.BRU"
Oocyty i zarodkiOV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRYOkres przed dniem 1 stycznia 2021 r.
(b)
w części 4 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
(i)
między wierszem "BRU" a wierszem "SF-BTV" dodaje się wiersz w brzmieniu:
"BTVUnia uznała stan wolny od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24) w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692"
(ii)
po wierszu "SF-BTV" dodaje się wiersz w brzmieniu:
"SF-EHDUnia uznała stan sezonowo wolny od zakażenia wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika Ii do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692"
6)
w załączniku XI wprowadza się następujące sprostowania:
a)
w części 1 pozycje dotyczące Zjednoczonego Królestwa i Guernsey otrzymują brzmienie:
"GB

Zjednoczone Królestwo

GB-0NasieniePOR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.ADV
Oocyty i zarodkiPOR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.
GG

Guernsey

GG-0NasieniePOR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r.ADV
Oocyty i zarodkiPOR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Okres przed dniem 1 stycznia 2021 r."
b)
w części 4 skreśla się wyraz "brak" i zastępuje się go tabelą w brzmieniu:
"ADVUnia uznała stan sezonowo wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego w państwie trzecim, na terytorium lub w strefie w odniesieniu do określonych gatunków zwierząt, o których mowa w kolumnie 3 tabeli zawartej w części 1 załącznika II do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692"
7)
w załączniku XIV część 1 wpis dotyczący Ukrainy otrzymuje brzmienie:
"UA

Ukraina

UA-0--
UA-1Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOU
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRAT
Świeże mięso ptaków łownychGBM
UA-2
UA-2.1Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP130.11.20167.3.2020
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP130.11.20167.3.2020
Świeże mięso ptaków łownychGBMP130.11.20167.3.2020
UA-2.2Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP14.1.20177.3.2020
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP14.1.20177.3.2020
Świeże mięso ptaków łownychGBMP14.1.20177.3.2020
UA-2.3Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP14.1.20177.3.2020
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP14.1.20177.3.2020
Świeże mięso ptaków łownychGBMP14.1.20177.3.2020
UA-2.4Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP119.1.202020.3.2021
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP119.1.202020.3.2021
Świeże mięso ptaków łownychGBMP119.1.202020.3.2021
UA-2.5Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP14.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP14.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków łownychGBMP14.12.202016.1.2022
UA-2.6Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP124.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP124.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków łownychGBMP124.12.202016.1.2022
UA-2.7Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP127.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP127.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków łownychGBMP127.12.202016.1.2022
UA-2.8Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP129.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP129.12.202016.1.2022
Świeże mięso ptaków łownychGBMP129.12.202016.1.2022
UA-2.9Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP118.1.202116.1.2022
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP118.1.202116.1.2022
Świeże mięso ptaków łownychGBMP118.1.202116.1.2022
UA-2.10Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowePOUP13.2.202116.1.2022
Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowychRATP13.2.202116.1.2022
Świeże mięso ptaków łownychGBMP13.2.202116.1.2022"
8)
w załączniku XVII część 1 pomiędzy wpisem dotyczącym Japonii a wpisem dotyczącym Republiki Macedonii Północnej dodaje się wpis w brzmieniu:
"ME

Czarnogóra

ME-0Zwierzęta kopytneMILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY- PRODUCTS-PT"
1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1705 z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 339 z 24.9.2021, s. 40).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 1).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294 z dnia 18 lutego 2019 r. ustanawiająca wykaz terytoriów i państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz do Unii psów, kotów i fretek, oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt stosowanego przy takim przywozie (Dz.U. L 48 z 20.2.2019, s. 41).
8 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175 z 10.7.2010, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.