Rozporządzenie wykonawcze 2022/2476 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.322I.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/2476
z dnia 16 grudnia 2022 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2) Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3) W swoich konkluzjach z 20 i 21 października 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła rosyjskie ataki z użyciem rakiet i dronów przeprowadzone bez rozróżnienia, skierowane przeciw ludności cywilnej oraz obiektom cywilnym i infrastrukturze cywilnej w Kijowie i w całej Ukrainie. Przywołując oświadczenie z dnia 30 września 2022 r. i nawiązując do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 12 października 2022 r., Rada Europejska ponadto ponownie jednoznacznie potępiła i zdecydowanie odrzuciła bezprawne zaanektowanie przez Rosję ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, oraz dodała, że tak jak w przypadku Krymu i Sewastopola Unia nigdy nie uzna tej bezprawnej aneksji. Rada Europejska stwierdziła, że jednostronne decyzje Rosji celowo naruszają Kartę Narodów Zjednoczonych i są wyrazem rażącego lekceważenia międzynarodowego ładu opartego na zasadach oraz że Unia jest gotowa nadal zaostrzać swoje środki ograniczające przeciwko Rosji.

(4) Z uwagi na powagę sytuacji Rada uznaje, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 269/2014 należy dodać 141 osób i 49 podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 269/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaj e się następujące osoby i podmioty:

Osoby
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"1272.Vasiliy Viktorovich NOSKOV

(Василий Викторович

НОСКОВ)

Data urodzenia:

14.7.1993

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, Federacja

Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Przedstawiciel władz rosyjskich, który został niedawno mianowany wiceministrem kultury, sportu i młodzieży tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej na Ukrainie. Jego mianowanie jest w dużej mierze postrzegane jako element szerszego dążenia Rosji do umieszczenia zaufanych urzędników rosyjskich na kluczowych stanowiskach na Ukrainie, co przyczyniło się do aneksji okupowanych terytoriów. Z jego stanowiska oraz z jego ostatnich oświadczeń gloryfikujących rosyjskie działania wojenne wynika, że aktywnie wspiera i uzasadnia wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i broni tej wojny. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.16.12.2022
тъ.Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Data urodzenia:

31.5.1978 Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Został mianowany przez rząd rosyjski wiceministrem komunikacji tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Jako członek tzw. rządu nielegalnie zaanektowanego obwodu donieckiego jest zaangażowany w działania separatystyczne i odpowiada za zorganizowanie referendum w sprawie przyłączenia Doniecka do Rosji. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.16.12.2022
1274.Dmitriy Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Data urodzenia: 1981

Miejsce urodzenia: Gelendżyk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Został mianowany przez rząd rosyjski ministrem dochodów tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Jako członek tzw. rządu nielegalnie zaanektowanego obwodu donieckiego jest zaangażowany w działania separatystyczne i odpowiada za zorganizowanie referendum w sprawie przyłączenia Doniecka do Rosji. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.16.12.2022
1275.Timur SAMATOV

(Тимур САМАТОВ)

Data urodzenia:

4.4.1992

Miejsce urodzenia: Kazań, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Został mianowany przez rząd rosyjski ministrem przemysłu i handlu tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Jako członek tzw. rządu nielegalnie zaanektowanego obwodu ługańskiego jest zaangażowany w działania separatystyczne i odpowiada za zorganizowanie referendum w sprawie przyłączenia Ługańska do Rosji. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.16.12.2022
1276.Konstantin Vladimirovich ZAVIZENOV

(Константин Владимирович ЗАВИЗЕНОВ)

Data urodzenia: 1974

Miejsce urodzenia: Perm, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Został mianowany przez rząd rosyjski ministrem energii tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Jako członek tzw. rządu nielegalnie zaanektowanego obwodu ługańskiego jest zaangażowany w działania separatystyczne i odpowiada za zorganizowanie referendum w sprawie przyłączenia Ługańska do Rosji. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.
1277Larisa Nikolayevna

BURANOVA

(Лариса Николаевна БУРАНОВА)

Data urodzenia:

3.4.1969

Miejsce urodzenia: Iżewsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosowała za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1278.Aleksey Anatolyevich VOLOTSKOV

(Алексей Анатольевич ВОЛОЦКОВ)

Data urodzenia:

5.7.1981

Miejsce urodzenia:

Krasnosłobodzk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1279.Anatoly Nikolayevich GRESHNEVIKOV

(Анатолий Николаевич ТРЕШНЕВИКОВ)

Data urodzenia:

29.8.1956

Miejsce urodzenia: Krasnodubrowskij, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1280.Maxim Alexeyevich

GULIN

(Максим Алексеевич ГУЛИН)

Data urodzenia:

16.5.1997

Miejsce urodzenia: Kopiejsk, Federacja

Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1281.Vladimir Vladimirovich GUTENEV

(Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ)

Data urodzenia:

27.3.1966

Miejsce urodzenia: Tambow, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1282.Elena Grigoryevna

DRAPEKO

(Елена Григорьевна ДРАПЕКО)

Data urodzenia:

29.10.1948

Miejsce urodzenia: Uralsk, były ZSRR (obecnie Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosowała za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1283.Pavel Nikolayevich ZAVALNY

(Павел Николаевич ЗАВАЛЬНЫЙ)

Data urodzenia:

11.8.1961

Miejsce urodzenia: Chotkowo, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1284.Viktor Mikhailovich

ZAVARZIN

(Виктор Михайлович ЗАВАРЗИН)

Data urodzenia:

28.11.1948

Miejsce urodzenia: Zaoleszenka, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1285.Olga Nikolayevna

ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО)

Data urodzenia:

5.5.1990

Miejsce urodzenia: Borisoglebsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosowała za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1286.Dmitry Nikolaevich KOBYLKIN

(Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН)

Data urodzenia:

7.7.1971

Miejsce urodzenia: Astrachan, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1287.Eduard Anatolyevich KUZNETSOV

(Эдуард Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Data urodzenia:

6.8.1967

Miejsce urodzenia: Barabasz, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1288.Vladimir Mikhailovich

NOVIKOV

(Владимир Михайлович

НОВИКОВ)

Data urodzenia:

9.6.1966

Miejsce urodzenia: Tambow, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1289.Marat Abdulkhaevich

NURIEV

(Марат Абдулхаевич НУРИЕВ)

Data urodzenia:

14.5.1966

Miejsce urodzenia: Szemiakowo, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1290.Dmitry Vadimovich

SABLIN

(Дмитрий Вадимович

САБЛИН)

Data urodzenia:

5.9.1968

Miejsce urodzenia: Mariupol, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1291.Tatyana Vasilievna SOLOMATINA

(Татьяна Васильевна СОЛОМАТИНА)

Data urodzenia:

21.4.1956

Miejsce urodzenia:

Kulejewo, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosowała za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.
1292.Andrey Nikolayevich SVINTSOV

(Андрей Николаевич СВИНЦОВ)

Data urodzenia:

12.11.1978

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1293.Valentina Vladimirovna TERESHKOVA

(Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА)

Data urodzenia:

6.3.1937

Miejsce urodzenia: Bolszoje Maslennikowo, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosowała za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1294.Alexander Romanovich TOLMACHEV

(Александр Романович ТОЛМАЧЁВ)

Data urodzenia:

7.4.1993

Miejsce urodzenia: Łuchowicy, były ZSRR (obecnie Federacja

Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1295.Anastasia Olegovna UDALTSOVA

(Анастасия Олеговна

УДАЛЬЦОВА)

Data urodzenia:

2.9.1978

Miejsce urodzenia: Czerkasy, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosowała za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1296.Saygidpasha Darbishevich

UMAKHANOV

(Сайгидпаша Дарбишевич УМАХАНОВ)

Data urodzenia:

3.4.1962

Miejsce urodzenia: Burtunaj, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej; 3 października 2022 r. głosował za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1297.Elena Osipovna AVDEEVA

(Елена Осиповна АВДЕЕВА)

Data urodzenia:

19.7.1968

Miejsce urodzenia: Czerepowiec, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która 4 października 2022 r. ratyfikowała cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1298.Sergey Fateyevich

BRILKA

(Сергей Фатеевич

БРИЛКА)

Data urodzenia:

14.3.1954

Miejsce urodzenia: Anga, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1299.Dmitry Yuryevich VASILENKO

(Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО)

Data urodzenia:

11.5.1969

Miejsce urodzenia: Kiriszy, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1300.Maxim Gennadyevich KAVDZHARADZE

(Максим

Г еннадьевич КАВДЖАРАДЗЕ)

Data urodzenia:

10.6.1969

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1301.Arsen Bashirovich KANOKOV

(Арсен Баширович КАНОКОВ)

Data urodzenia:

22.2.1957

Miejsce urodzenia: Szytchała, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1302.Viktor Melkhiorovich KRESS

(Виктор Мельхиорович

КРЕСС)

Data urodzenia:

16.11.1948

Miejsce urodzenia: Własowo-Dworino, były

ZSRR (obecnie Antropowo, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1303.Sergey Nikolayevich

LUKIN

(Сергей Николаевич ЛУКИН)

Data urodzenia:

7.7.1954

Miejsce urodzenia: Pierliowka, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1304.Vitaliy Viktorovich

NAZARENKO

(Виталий Викторович

НАЗАРЕНКО)

Data urodzenia:

11.2.1977

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, były ZSRR (obecnie Władykaukaz / Dzaswdżyąasw, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1305.Iliyas

Magomed-Salamovich UMAKHANOV

(Ильяс Магомед- Саламович УМАХАНОВ)

Data urodzenia:

27.3.1957

Miejsce urodzenia: Machaczkała, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1306.Andrey Ivanovich

DENISOV

(Андрей Иванович

ДЕНИСОВ)

Data urodzenia:

3.10.1952

Miejsce urodzenia: Charków, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1307.Alexander Arkadyevich ZHUKOV

(Александр

Аркадьевич ЖУКОВ)

Data urodzenia:

29.12.1974

Miejsce urodzenia: Szirjana, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1308.Alexander Nikolayevich NEKRASOV

(Александр Николаевич НЕКРАСОВ)

Data urodzenia:

20.6.1963

Miejsce urodzenia: Siewierodwińsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1309.Igor Vladimirovich PANCHENKO

(Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО)

Data urodzenia:

18.5.1963

Miejsce urodzenia: Aleksin, były ZSRR (obecnie Federacja

Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1310.Viktor Anatolyevich

SHEPTY

(Виктор Анатольевич ШЕПТИЙ)

Data urodzenia:

25.12.1965

Miejsce urodzenia: Świerdlowsk, były ZSRR (obecnie Jekaterynburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1311.Andrey Stanislavovich

SHOKHIN

(Андрей Станиславович

ШОХИН)

Data urodzenia:

5.10.1961

Miejsce urodzenia: Włodzimierz, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1312.Nikolay Viktorovich LYUBIMOV

(Николай Викторович ЛЮБИМОВ)

Data urodzenia:

21.11.1971

Miejsce urodzenia: Kaługa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1313.Vladimir Alexeyevich

CHIZHOV

(Владимир

Алексеевич ЧИЖОВ)

Data urodzenia:

3.12.1953

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1314.Alexander Vladimirovich SHENDERYUK- ZHIDKOV

(Александр Владимирович ШЕНДЕРЮК- ЖИДКОВ)

Data urodzenia:

25.11.1982

Miejsce urodzenia: Kaliningrad, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1315.Valery Vasilyevich

RADAYEV

(Валерий Васильевич РАДАЕВ)

Data urodzenia:

2.4.1961

Miejsce urodzenia: Błagodatnoje, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1316.Alexander Ilyich

RUSAKOV

(Александр Ильич РУСАКОВ)

Data urodzenia:

30.9.1959

Miejsce urodzenia: Jarosław, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1317.Alexander Mikhailovich TERENTYEV

(Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ)

Data urodzenia:

13.6.1961

Miejsce urodzenia: Wierchnij Usłon, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1318.Sergey Pavlovich IVANOV

(Сергей Павлович

ИВАНОВ)

Data urodzenia:

19.4.1952

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który 4 października 2022 r. ratyfikował cztery traktaty między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową, Ługańską Republiką Ludową, regionem Zaporoża i regionem Chersonia oraz ich przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. Wspiera zatem i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.16.12.2022
1319.Viktoria Valerievna ABRAMCHENKO

(Виктория Валериевна АБРАМЧЕНКО)

Data urodzenia:

22.5.1975

Miejsce urodzenia: Czernogorsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Wicepremier Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialna za kompleks rolno-przemysłowy, zasoby naturalne i ekologię. Odpowiedzialna za produkcję rolną, w tym produkcję zboża, oraz za pomoc w stawianiu czoła sankcjom nałożonym na Rosję. W ramach tej roli nadzoruje wysiłki na rzecz przekierowania zboża z Ukrainy, bez zgody Ukrainy, i jest odpowiedzialna za organizację wydarzeń z bezpośrednim udziałem przedstawicieli nielegalnie zaanektowanego Krymu.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1320.Tatyana Alexeyevna

GOLIKOVA

(Татьяна Алексеевна

ГОЛИКОВА)

Data urodzenia:

9.2.1966

Miejsce urodzenia: Mytyszczi, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Wicepremier Federacji Rosyjskiej ds. polityki społecznej, pracy, zdrowia i świadczeń emerytalnych. Członek prezydium Rady koordynacyjnej przy rządzie Federacji Rosyjskiej ds. zaspakajania potrzeb sił zbrojnych Rosji, innych oddziałów, formacji wojskowych i organów wojskowych do celów wojny Rosji z Ukrainą.

Uczestniczyła w podejmowaniu przez rząd rosyjski decyzji w sprawie mobilizacji w Rosji i zatwierdziła te decyzje, a tym samym bezpośrednio poparła rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i jest w nią zaangażowana. Ponosi również ostateczną odpowiedzialność za funkcjonowanie rosyjskiego systemu edukacji na nielegalnie zaanektowanych terytoriach Ukrainy.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1321.Alexey Logvinovich OVERCHUK

(Алексей Логвинович

ОВЕРЧУК)

Data urodzenia:

9.12.1964

Miejsce urodzenia: Korosteszów, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Wicepremier Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za integrację eurazjatycką, współpracę ze Wspólnotą Niepodległych Państw, BRICS i G-20 oraz za wydarzenia międzynarodowe. Pełniąc tę funkcję, odpowiada za udzielanie Białorusi rosyjskiego wsparcia budżetowego, do celów substytucji importu, wprowadzonego w związku ze wsparciem Białorusi dla wojny Rosji z Ukrainą. W związku z tym i poprzez te działania jest bezpośrednio zaangażowany w rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1322.Alexander Vyacheslavovich KURENKOV

(Александр Вячеславович КУРЕНКОВ)

Data urodzenia:

2.6.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i eliminacji skutków klęsk żywiołowych. Członek prezydium Rady koordynacyjnej przy rządzie Federacji Rosyjskiej ds. zaspakajania potrzeb sił zbrojnych Rosji, innych oddziałów, formacji wojskowych i organów wojskowych do celów rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1323.Olga Borisovna LYUBIMOVA

(Ольга Борисовна ЛЮБИМОВА)

Data urodzenia:

31.12.1980

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Minister kultury Federacji Rosyjskiej. Podlegające jej ministerstwo zwiększyło zarówno zasoby finansowe, jak i wsparcie programowe dla tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Kilka projektów podjętych pod jej kierownictwem ma na celu zintegrowanie tych nielegalnie zaanektowanych regionów Ukrainy z rosyjską sceną kulturalną. Jest również pośrednio zaangażowana w niszczenie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i ukraińskich artefaktów oraz odpowiada za brak wysiłków na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na zaanektowanych obecnie terytoriach.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1324.Sergey Sergeyevich KRAVTSOV

(Сергей Сергеевич

КРАВЦОВ)

Data urodzenia:

17.3.1974

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister edukacji Federacji Rosyjskiej. Podlegające mu ministerstwo dąży do włączenia systemu edukacji w nielegalnie zaanektowanych regionach Ukrainy do jednej rosyjskiej przestrzeni edukacyjnej. Pod jego kierownictwem szkoły na tych obszarach zostały zmuszone do przejścia na rosyjski program nauczania, korzystania z materiałów edukacyjnych z Rosji i usunięcia z programu nauczania elementów ukraińskich.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1325.Valery Nikolayevich

FALKOV

(Валерий Николаевич

ФАЛЬКОВ)

Data urodzenia:

18.10.1978

Miejsce urodzenia: Tiumeń, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej. Pod jego kontrolą szkolnictwo wyższe w tzw. Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej, włączono do rosyjskiego systemu edukacji, a także wprowadzono przepisy finansowe w celu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego na terytorium czterech nielegalnie zaanektowanych regionów Ukrainy.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1326.Alexey Olegovich CHEKUNKOV

(Алексей Олегович

ЧЕКУНКОВ)

Data urodzenia:

3.10.1980

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, odpowiada za wysyłanie Ukraińców na Daleki Wschód Rosji. Pod jego kontrolą zasoby z regionów Dalekiego Wschodu Rosji zostały wykorzystane w tzw. Donieckiej Republice Ludowej.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1327.Alexander Alexandrovich KOZLOV

(Александр Александрович КОЗЛОВ)

Data urodzenia:

2.1.1981

Miejsce urodzenia:

Jużnosachalińsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister zasobów naturalnych i ekologii Federacji Rosyjskiej. Jest odpowiedzialny za opracowywanie i realizowanie polityk, których celem jest stworzenie nowej polityki w dziedzinie środowiska w tzw. Donieckiej Republice Ludowej i Ługańskiej Republice Ludowej; przeznaczył na ten cel zasoby ministerstwa. Realizując te polityki, wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1328.Maksut Igoryevich SHADAYEV

(Максут Игоревич ША ДАЕВ)

Data urodzenia:

11.11.1979

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister rozwoju cyfrowego, komunikacji i masowego przekazu Federacji Rosyjskiej. Podczas pełnienia przez niego tej funkcji i pod jego kierownictwem podjęto działania mające na celu przygotowanie objęcia usługami cyfryzacji i usługami telekomunikacyjnymi nielegalnie zaanektowanych regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża, aby połączyć je bezpośrednio z Rosją, a także z nielegalnie zaanektowanym Krymem. Ministerstwo pomaga również w mobilizacji, tym samym bezpośrednio przyczyniając się do rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1329.Anton Olegovich KOTYAKOV

(Антон Олегович КОТЯКОВ)

Data urodzenia:

15.8.1980

Miejsce urodzenia:

Kujbyszew, były ZSRR (obecnie Samara, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister pracy i ochrony socjalnej Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, realizuje polityki wspierające osoby, które opuściły tzw. Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Odpowiada za przygotowania do objęcia systemami zabezpieczenia społecznego Federacji Rosyjskiej czterech nielegalnie zaanektowanych terytoriów Ukrainy.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1330.Konstantin Anatolyevich CHUYCHENKO

(Константин Анатольевич ЧУЙЧЕНКО)

Data urodzenia:

12.7.1965

Miejsce urodzenia: Lipieck, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Wspiera współpracę z tzw. Ministerstwem Sprawiedliwości Donieckiej Republiki Ludowej, a także z agencjami pod jego kierownictwem. Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za wdrożenie ustawy o cenzurze przestrzeni informacyjnej na temat rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, a tym samym bezpośrednio wspiera działania wojenne.

Z racji pełnionej funkcji wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1331.Vladimir Vladimirovich TYULIN

(Владимир Владимирович ТЮЛИН)

Data urodzenia:

19.5.1981

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor generalny ACCEPT LLC i REN TV - rosyjskiej stacji telewizyjnej, która rozpowszechnia państwową propagandę i dezinformację związaną z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. Został wpisany na listę »1500 podżegaczy wojennych« sporządzonej przez Forum Wolnej Rosji. Jest również dyrektorem generalnym Multimedia Information Center Izvestia LLC, które zapewnia relacje informacyjne dla REN TV. Jest też członkiem rady mediów Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, której przewodniczy minister obrony Siergiej Szojgu. Wspiera zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.16.12.2022
1332.Mikhail Alexandrovich TUKMACHOV

(Михаил Александрович ТУКМАЧЕВ)

Data urodzenia:

16.4.1973

Miejsce urodzenia: Perm, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 440111613873

Zastępca dyrektora generalnego REN TV - rosyjskiej stacji telewizyjnej, która rozpowszechnia państwową propagandę i dezinformację związaną z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. Został wpisany na listę »1500 podżegaczy wojennych« sporządzoną przez Forum Wolnej Rosji. Wspiera zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.16.12.2022
1333.Svetlana Evgenievna BALANOVA

(Светлана Евгеньевна

БАЛАНОВА)

Data urodzenia:

5.10.1970

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Szefowa National Media Group (NMG) - holdingu medialnego będącego założycielem 28 przedsiębiorstw medialnych w Rosji, w tym stacji »Pierwyj Kanał«, »Piatyj kanał«, REN TV i STS, 78.ru, krajowych gazet Izwiestija, Diełowoj Petersburg, i innych. Została wpisana na listę »1500 podżegaczy wojennych« sporządzoną przez Forum Wolnej Rosji. Media kontrolowane przez NMG aktywnie rozpowszechniają propagandę i dezinformację związaną z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie.

Svetlana Balanova jest również szefową Rady Publicznej przy Roskomnadzorze. Na tym stanowisku jest odpowiedzialna za intensyfikację walki z »ekstremistycznymi i nielegalnymi treściami« w internecie. Wspiera zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

16.12.2022
1334.Mikhail Evgenievich (Evgenyevich) (Y evgenyevich) FROLOV

(Михаил Евгеньевич ФРОЛОВ)

Data urodzenia:

4.4.1977

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Redaktor naczelny REN TV - rosyjskiej stacji telewizyjnej, która rozpowszechnia państwową propagandę i dezinformację związaną z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. Został wpisany na listę »1500 podżegaczy wojennych« sporządzonej przez Forum Wolnej Rosji. Jest również pierwszym wicedyrektorem i redaktorem naczelnym Multimedia Information Center Izvestia LLC, które zapewnia relacje informacyjne dla REN TV. Wspiera zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.16.12.2022
1335.Valery Dmitrovich ZORKIN

(Валерий Дмитриевич ЗОРЬКИН)

Data urodzenia:

18.2.1943

Miejsce urodzenia: Konstantynówka, rejon oktiabrski, Kraj Nadmorski, były ZSRR (obecnie Federacja

Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Prezes rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzja ta tworzy nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i ma na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Valery Dmitrovich Zorkin wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1336.Gadis Abdullaevich

GADZHIEV

(Г адис Абдуллаевич ГАДЖИЕВ)

Data urodzenia:

27.8.1953

Miejsce urodzenia: Szowkra, rejon lakijski Dagestańskiej ASRR, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Gadis Abdullaevich Gadzhiev wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1337.Sergey Mikhailovich KAZANTSEV

(Сергей Михайлович КАЗАНЦЕВ)

Data urodzenia:

16.2.1955

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Sergey Mikhailovich Kazantsev wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1338.Siergiej Dmitrievich KNYAZEV

(Cepreeil ^MUHTpUeBUH KH5M3EB)

Data urodzenia:

15.2.1959

Miejsce urodzenia: Pawłowski Posad, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Sergey Dmitrievich Knyazev wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1339.Aleksandr Nikolaevich KOKOTOV

(Александр Николаевич

КОКОТОВ)

Data urodzenia:

15.1.1961

Miejsce urodzenia: Stacja Ufimka, okręg aczycki, obwód swierdłowski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Aleksandr Nikolaevich Kokotov wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1340.Larisa Oktiabnevna KRASAVCHIKOVA

(Лариса Октябриевна КРАСАВЧИКОВА)

Data urodzenia:

21.3.1955

Miejsce urodzenia: Jekaterynburg, Świerdlowsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jest jedną z sędziów rosyjskiego trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Larisa Oktiabrievna Krasavchikova wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1341.Sergey Petrovich MAVRIN

(Сергей Петрович МААВРИН)

Data urodzenia:

15.9.1951

Miejsce urodzenia: Briańsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Sergey Petrovich Mavrin wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1342.Nikolay Vasilevich

MELNIKOV

(Николай Васильевич

МЕЛЬНИКОВ)

Data urodzenia:

27.5.1955

Miejsce urodzenia: Irkuck, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Nikolay Vasilevich Melnikov wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1343.Lyudmila Mikhailovna

ZHARKOVA

(Людмила

Михайловна

ЖАРКОВА)

Data urodzenia:

3.9.1955

Miejsce urodzenia: Pietrozawodsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jest jedną z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Lyudmila Mikhailovna Zharkova wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1344.Andrey Yurevich

BUSHEV

(Андрей Юрьевич БУШЕВ)

Data urodzenia:

12.2.1966

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z sędziów rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za konstytucyjne »porozumienia« w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej regionów Chersonia i Zaporoża, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Decyzje te tworzą nieprawdziwy obraz legalności rosyjskiej inwazji na Ukrainę i mają na celu nadanie tym regionom cech podmiotów prawnych w stosunkach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny formalnie odgrywa decydującą rolę w procesie przystępowania terytoriów zagranicznych do Rosji. Dlatego Andrey Yurevich Bushev wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1345.Ayshat Ramzanovna KADYROVA

(Айшат Рамзановна КАДЫРОВА)

Data urodzenia:

31.12.1998

Miejsce urodzenia: Centaroj, Czeczenia, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jest najstarszą córką Ramzana Kadyrowa, kluczowego czeczeńskiego sojusznika prezydenta Władimira Putina. Dzięki wsparciu ojca została mianowana ministrem kultury Republiki Czeczenii i jest obecnie właścicielką spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Firdaws, pierwszej »krajowej marki odzieżowej« w Czeczenii. Jest zatem powiązana z prezydentem Republiki Czeczeńskiej Ramzanem Kadyrowem.16.12.2022
1346.Karina Ramzanovna KADYROVA

(Карина Рамзановна КАДЫРОВА)

Data urodzenia:

17.1.2000

Miejsce urodzenia: Centaroj, Czeczenia, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jest córką Ramzana Kadyrowa, kluczowego czeczeńskiego sojusznika prezydenta Władimira Putina. Została mianowana kuratorem ds. edukacji przedszkolnej w Groźnym ze względu na bliskie związki z ojcem, Ramzanem Kadyrowem. Jest zatem powiązana z prezydentem Republiki Czeczeńskiej Ramzanem Kadyrowem.16.12.2022
1347.Turpal-Ali Vakhayevich IBRAGIMOV

(Турпал-Али Вахаевич ИБРАГИМОВ)

Data urodzenia:

24.7.1979

Miejsce urodzenia: Germenczuk, Czeczenia, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest kuzynem Ramzana Kadyrowa, kluczowego czeczeńskiego sojusznika prezydenta Władimira Putina. Ze względu na swoje więzy rodzinne z Kadyrowem był mianowany na różne stanowiska rządowe, np.

w Ministerstwie Kultury Fizycznej, Sportu i Polityki Młodzieżowej oraz na stanowisko ministra ds. własności i stosunków ziemskich Republiki Czeczeńskiej. Jest zatem powiązany z prezydentem Republiki Czeczeńskiej Ramzanem Kadyrowem.

16.12.2022
1348.Georgiy STAROSTIN

(Г еоргий СТАРОСТИН)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1349.Sergey ILIN

(Сергей ИЛЬИН)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1350.Yuriy NIKONOV (Юрий НИКОНОВ)Data urodzenia:

9.5.1984

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1351.Ekaterina CHUGUNOVA

(Екатерина

ЧУГУНОВА)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: kobieta

Jest członkinią jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrała kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1352.Igor GROZA (Игорь ГРОЗА)Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1353.Ivan POPOV

(Иван ПОПОВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: major

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1354.Matvey Andreevich

LIYBAVIN

(Матвей Андреевич

ЛЫБАВИН)

Data urodzenia: 1992

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: major

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1355.Roman KUROCHKIN (Роман КУРОЧКИН)Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: major

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1356.Dmitri TIKHONOV

(Дмитрий

ТИХОНОВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie Stopień: starszy porucznik Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1357.Nikolay TARASOV (Николай ТАРАСОВ)Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie Stopień: starszy porucznik Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1358.Anton SHATUN

(Антон ШАТУН)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1359.Alexey BETEKHTIN

(Алексей БЕТЕХТИН)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkc ję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1360.Anton CHULIKOV

(Антон ЧУЛИКОВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1361.ArtyomCHERNOV (АртёмЧЕРНОВ)Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1362.Stanislav MINKOV

(Станислав

МИНКОВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1363.Alexey VOLKOV (Алексей ВОЛКОВ)Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1364.Andrey IVANYUTIN

(Андрей

ИВ АНЮТИН)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: major

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1365.Olga PISMENSKAYA

(Ольга

ПИСЬМЕНСКАЯ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie Stopień: starszy porucznik Płeć: kobieta

Jest członkinią jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrała kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1366.Pavel VASILYEV

(Павел ВАСИЛЬЕВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie Stopień: starszy porucznik Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1367.Alexey MIKHAYLOV

(Алексей МИХАЙЛОВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1368.Elvira OBUKHOVA

(Эльвира ОБУХОВА)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: kobieta

Jest członkinią jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrała kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1369.Pavel OBUKHOV (Павел ОБУХОВ)Data urodzenia:

7.2.1983

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1370.Vitaly

YASKELAYNEN

(Виталий ЯСКЕ ЛАЙНЕН)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: kapitan

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1371.Alexandr GREGORYAN

(AneKcaujjp rPErOPRH)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1372.ArtyomVEDENOV (ApTeMBEflEHOB)Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1373.Nikita POPLAVSKIY

(Никита ПОПЛАВСКИЙ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1374.Vladimir PETROV

(Владимир ПЕТРОВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: mężczyzna

Jest członkiem jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1375.Evgeniy KAPSHUK (Евгений КАШУК)Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: porucznik

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z dowódców jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1376.Anton TIMOSHINOV

(Антон

ТИМОШИНОВ)

Data urodzenia: brak danych

Miejsce urodzenia: brak danych

Obywatelstwo: rosyjskie Stopień: podpułkownik Płeć: mężczyzna

Jest jednym z dowódców jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1377.Igor BAGNYUK (Игорь БАГНЮК)Data urodzenia:

30.4.1982 Miejsce urodzenia: Ryga, Łotwa

Obywatelstwo: rosyjskie Stopień: podpułkownik Płeć: mężczyzna

Jest jednym z dowódców jednostki ds. wstępnego planowania rakietowego w Głównym Centrum Obliczeniowym Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1378.Robert Petrovich

BARANOV

(Роберт Петрович

БАРАНОВ)

Data urodzenia: 1975

Miejsce urodzenia: Jałczyki, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Stopień: generał dywizji

Płeć: mężczyzna

Jest dyrektorem Głównego Centrum Obliczeniowego Sztabu Generalnego (GVC) rosyjskiego sztabu generalnego sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. W związku z tym jest osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1379.Boris Yurievich KOVALCHUK

(Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК)

Data urodzenia:

1.12.1977

Miejsce urodzenia: Petersburg, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest dyrektorem generalnym i prezesem zarządu PJSC Inter RAO, jednego z największych rosyjskich publicznych przedsiębiorstw energetycznych. Do głównych udziałowców PJSC Inter RAO należą podmioty państwowe (np. Rozneftegaz). Boris Kovalchuk jest ponadto ściśle powiązany ze swoim ojcem, Juriyem Kovalchukiem, długoletnim znajomym prezydenta Władimira Putina. Za pośrednictwem spółek »LLC Invest« i »Prime«, które mogą być powiązane z Putinem, stali się rzekomo współwłaścicielami luksusowych dóbr, w tym nieruchomości o nazwie »Rybacka chata«. Boris Kovalchuk jest zatem jednym z czołowych przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.16.12.2022
1380.Kirill Mikhailovich KOVALCHUK

(Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК)

Data urodzenia:

22.12.1968

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest bratankiem Juriya Kovalchuka i prezesem National Media Group (NMG), holdingu będącego właścicielem dużej liczby udziałów w niemal wszystkich głównych rosyjskich mediach federalnych, które rozpowszechniają propagandę rządu rosyjskiego. NMG został utworzony w 2008 r. przez Yuriego Kovalchuka, długoletniego znajomego prezydenta Władimira Putina, współzałożyciela tzw. Ozero Dacha, spółdzielni skupiającej wpływową grupę osób z otoczenia Putina oraz prezesa i największego akcjonariusza Banku Rossiya. Media kontrolowane przez NGM aktywnie rozpowszechniają propagandę i dezinformację związaną z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie.

Jako prezydent NMG Kirill Kovalchuk wspiera zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Jest zatem osobą fizyczną blisko powiązaną z osobą umieszczoną w wykazie.

16.12.2022
1381.Stepan Kirillovich KOVALCHUK

(Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК)

Data urodzenia:

3.5.1994 Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Syn bratanka Yuriya Kovalchuka. W grudniu 2021 r. przedsiębiorstwo Sogaz, kontrolowane przez Yuriya Kovalchuka, nabyło udziały w sieci mediów społecznościowych VK. W związku z tym Stepan Kovalchuk został awansowany na stanowisko wysokiego rangą wiceprezesa ds. strategii medialnej i rozwoju usług w VK i obecnie kontroluje treści medialne w VK. Stepan Kovalchuk jest zatem osobą fizyczną blisko powiązaną z osobą umieszczoną w wykazie, Yurijem Kovalchukiem, długoletnim znajomym prezydenta Władimira Putina, współzałożycielem tzw. Ozero Dacha, spółdzielni skupiającej wpływową grupę osób z otoczenia Putina, oraz prezesem i największym akcjonariuszem Banku Rossiya.16.12.2022
1382.Tatyana Alexandrovna KOVALCHUK

alias Tatiana Aleksandrovna KOVALCHUK

(Татьяна Александровна КОВАЛЬЧУК)

Data urodzenia:

8.2.1968 Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: kobieta

Żona Yuriya Kovalchuka. Jest trzecią najbogatszą kobietą w Rosji, posiadającą majątek o wartości netto 600 min USD; za pośrednictwem rosyjskiej firmy inwestycyjnej Aquila Capital Group jest wraz z mężem współwłaścicielką największego rosyjskiego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Sogaz. Ponadto za pośrednictwem spółek »LLC Invest« i »Support for the Regional Economic Development«, które mogą być powiązane z Władimirem Putinem, stali się rzekomo współwłaścicielami luksusowych dóbr, w tym »Igora Skiresort«, w którym córka Putina świętowała swój ślub. Tatyana Kovalchuk jest zatem osobą fizyczną powiązaną z osobą umieszczoną w wykazie, Yurijem Kovalchukiem, długoletnim znajomym Władimira Putina, współzałożycielem tzw. Ozero Dacha, spółdzielni skupiającej wpływową grupę osób z otoczenia Putina, oraz prezesem i największym akcjonariuszem Banku Rossiya.16.12.2022
1383.Andrey Leonidovich SIGUTA

(Андрей Леонидович СИГУТА/ Андрій Леонідович СІГУТА)

Data urodzenia:

5.5.1979

Miejsce urodzenia:

Berdiańsk, region Zaporoża, była Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Adres: 26 30-letia Pobedi

Blvd., Apt. 3, Melitopol, Zaporizhzhia region, Ukraine

Numer identyfikacji podatkowej: 2897911059 (Ukraina)

Został mianowany przez Rosjan pełniącym obowiązki szefa administracji wojskowo-cywilnej rejonu Melitopol.

W ramach pełnionej funkcji nadzoruje konfiskatę ukraińskich produktów rolnych i zbóż w celu ich przekazania do Rosji. W związku z tym wspiera i realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, i ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1384.Valeriy Mikhailovych PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ/Валерш Михайлович ПАХНИЦЬ)

Data urodzenia:

22.1.1953

Miejsce urodzenia: Mariupol, była Ukraińska SRR, obecnie Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Adres: 5 Myslichenko St. Chmyrevka village, Starobilsk district, Luhansk region, Ukraine

Numer identyfikacji podatkowej: 1938008353 (Ukraina)

Został mianowany przez Rosjan pełniącym obowiązki szefa administracji rejonu starobilskiego. W ramach pełnionej funkcji nadzoruje konfiskatę ukraińskich produktów rolnych i zbóż w celu ich przekazania do Rosji. W związku z tym wspiera i realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, i ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1385.Marina Evgenievna

KIM

(Марина Евгеньевна КИМ)

Data urodzenia:

19.4.1952

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR, obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Rosyjska prezenterka telewizyjna i polityczka, członkini prezydium Rady Generalnej prokremlowskiej partii »Sprawiedliwa Rosja - Patrioci - Na Rzecz Prawdy«. Pełniąc tę funkcję, aktywnie rozpowszechnia oficjalną propagandę na temat rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, a w szczególności na temat jej tzw. misji denazyfikacji. Jej działania propagandowe mają na celu zwiększenie poparcia wśród obywateli rosyjskich dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Zdecydowanie poparła nielegalne referenda przeprowadzone na okupowanych obszarach ukraińskiego obwodu ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego. W związku z tym wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.16.12.2022
1386.Dmitriy Yuryevich

PUCHKOV

(Дмитрий Юрьевич

ПУЧКОВ)

Data urodzenia:

2.8.1961

Miejsce urodzenia: Kirovohrad, była Ukraińska SRR, obecnie Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Propagandysta i były członek Rady Publicznej przy Ministerstwie Kultury Federacji Rosyjskiej.

W 2014 r. opublikował książkę »Ukraina jest Rosją«, w której powielił główne tezy propagandy, zgodnie z którą Ukraina nie jest niepodległym państwem.

W marcu 2022 r. w wywiadach dla gazet poparł rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i powtórzył główne tezy rosyjskiej propagandy, że wojna jest wynikiem agresywnych działań Ukrainy i NATO, a Rosja jedynie dba o swoje bezpieczeństwo. Nadal rozpowszechnia propagandę o wojnie na Ukrainie w gazecie »Komsomolska Prawda« finansowanej przez Federację Rosyjską i w różnych sieciach społecznościowych.

W związku z tym wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1387.Grigoriy Viktorovich LEPSVERIDZE

(Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ)

Data urodzenia:

16.7.1962

Miejsce urodzenia: Soczi, obwód krasnodarski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski piosenkarz, muzyk, kompozytor i producent muzyczny. Ma dużą publiczność i duży wpływ na swoich fanów.

Publicznie poparł działania Federacji Rosyjskiej na Ukrainie i z naruszeniem prawa ukraińskiego wielokrotnie udawał się na terytoria ukraińskie okupowane przez Rosję.

12 kwietnia 2022 r. zorganizował koncert charytatywny pod hasłami »Dla Rosji« i »Za świat bez nazizmu« w celu wsparcia wojny napastniczej przeciwko Ukrainie

i rosyjskiego wojska. 11 maja 2022 r. wystąpił z koncertem w Doniecku w celu wsparcia samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.

Udziela więc publicznego poparcia wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Jego działania stały się częścią kampanii propagandowej władz rosyjskich mającej na celu zwiększenie wśród obywateli Rosji poparcia dla agresji wojskowej. Poparcie obywateli dla wojny napastniczej jest ważnym warunkiem kontynuacji wojny. Zatem Grigory Viktorovich Lepsveridze wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1388.Boris Vyacheslavovich KORCHEVNIKOV

(Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ)

Data urodzenia:

20.7.1982

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Znany rosyjski prezenter telewizyjny w państwowym kanale telewizyjnym Rosja-1, dyrektor generalny ultrakonserwatywnego kanału telewizyjnego »Spaś«, który należy do rosyjskiego kościoła prawosławnego. W latach 2017-2020 był członkiem Publicznej Izby Rosji.

W wyborach prezydenckich w 2018 r. był zaufanym przedstawicielem prezydenta Władimira Putina. Rozpowszechnia rosyjską propagandę w swoim programie »Los człowieka« na państwowym kanale telewizyjnym Rosja-1 i ma dużą publiczność w sieciach społecznościowych, gdzie rozpowszechnia oficjalną rosyjską propagandę. W publikacjach zamieszczanych w sieciach społecznościowych nazywa okupowane terytoria Ukrainy rosyjskimi. W swoich komentarzach kojarzy Zachód i Ukrainę z bezbożnością i diabłem, co jest zgodne z oficjalną rosyjską propagandą, która głosi, że jednym z celów wojny napastniczej przeciwko Ukrainie jest »walka z bezbożnością«. Ponadto rozpowszechnia propagandę w swoim programie.

Uczestniczy w zbiórkach funduszy na rzecz prorosyjskich bojowników i zachęca Rosjan do dokonywania darowizn.

Publicznie wyraził więc poparcie dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Działania te stały się częścią kampanii propagandowej władz rosyjskich mającej na celu zwiększenie poparcia dla agresji wojskowej wśród obywateli Rosji. Poparcie obywateli dla wojny napastniczej jest ważnym warunkiem kontynuacji wojny. Zatem Boris Vyacheslavovich Korchevnikov wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1389.Nikita Sergeyevich MIKHALKOV

(Никита Сергеевич МИХАЛКОВ)

Data urodzenia:

21.10.1945

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski reżyser, aktor i postać publiczna; aktywnie poparł rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie w swoich publicznych oświadczeniach.

Od 2014 r. głośno rozpowszechnia kremlowską propagandę na temat Ukrainy. Wyraził poparcie dla aneksji Krymu oraz uznania niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Jest przewodniczącym Rosyjskiej Fundacji Kultury, organizacji publicznej utworzonej dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej w 2016 r. Uzasadniał rosyjską wojnę napastniczą potrzebą ochrony Donbasu przed domniemanymi zbrodniami Ukrainy na ludności cywilnej. Obwiniał Ukraińców za tzw. rusofobię, twierdząc, że »konflikt« między obydwoma krajami jest nieunikniony. Nazywał język ukraiński »katastrofą« dla Rosji, ponieważ rzekomo kształtuje on nienawiść wobec tego kraju i rozpowszechnia rusofobię. Mikhalkov wezwał do całkowitego zaprzestania nauczania po ukraińsku w szkołach w Donbasie. Poparł fałszywą narrację Kremla dotyczącą broni biologicznej na Ukrainie i wychwalał bohaterstwo rosyjskich więźniów walczących na Ukrainie. W 2022 r. otrzymał tytuł Bohatera Pracy podczas ceremonii na Kremlu i wygłosił przemówienie, w którym poparł wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

W związku z tym wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1390.Sergey Aleksandrovich MIKHEEV

(Сергей Александрович МИХЕЕВ)

Data urodzenia:

28.5.1967

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Politolog i polityk. Jest członkiem Rady Generalnej partii »Sprawiedliwa Rosja - Patrioci - Na Rzecz Prawdy«, która poparła rosyjską inwazję na Ukrainę.

W swoich oświadczeniach publicznych otwarcie poparł rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Opowiedział się za przymusową zmianą rządu na Ukrainie, aneksją terytoriów ukraińskich przez Rosję, atakami rakietowymi na infrastrukturę cywilną oraz domniemaną koniecznością »denazyfikacji« i »demilitaryzacji« Ukrainy. Propagował ideologię »ruskiego miru«, której Federacja Rosyjska używa do uzurpowania sobie prawa do zachowania strefy wpływów w państwach byłego ZSRR, odrzucił prawo Ukrainy do suwerenności i nawoływał do jej przyłączenia do Rosji. Ponadto stworzył fundację wspierającą rosyjski personel wojskowy, który uczestniczył w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

W związku z tym wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1391.Alexey Lvovich

NIKOLOV

(Алексей Львович

НИКОЛОВ)

Data urodzenia:

21.12.1957

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu, numer krajowego dowodu tożsamości, inne numery dokumentów tożsamości: (1) 530308406 (2) 531246870

Dyrektor generalny powiązanej z rosyjskim rządem organizacji medialnej TV-Novosti oraz podlegającej jej telewizji informacyjnej RT. TV-Novosti i RT są finansowane z budżetu federalnego Federacji Rosyjskiej. Media, którymi kierował, w tym RT, szerzyły prokremlowską propagandę i dezinformację oraz wspierały rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Ponadto publicznie zaprzeczał odpowiedzialności sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej za zbrodnie wojenne popełnione w Buczy.

W związku z tym wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1392.Viktor Petrovich GOREMIYKIN

(Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН)

Data urodzenia:

4.2.1959

Miejsce urodzenia: wieś Kormowoje, rejon sieriebriano-prudski

obwód moskiewski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej i szef Głównej Dyrekcji Wojskowo-Politycznej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, która jest centralnym organem zarządzającym w kwestiach wojskowo-politycznych prowadzącym działania wojskowo-patriotyczne w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jest również członkiem Kolegium Ministerstwa Obrony Rosji i byłym szefem głównego działu personalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Na swoim obecnym stanowisku odpowiada za organizację prac wojskowo-politycznych w rosyjskich siłach zbrojnych.

W związku z tym wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1393.Daniil Vyacheslavovich EGOROV

(Даниил Вячеславович ЕГОРОВ)

Data urodzenia:

6.9.1975

Miejsce urodzenia: obwód moskiewski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek »Rady koordynacyjnej przy rządzie Federacji Rosyjskiej ds. zaspokajania potrzeb sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych oddziałów, formacji wojskowych i organów wojskowych« powstałej 21 października 2022 r. Radę koordynacyjną stworzono, by zorganizować kontakty między federalnymi organami wykonawczymi, a organami wykonawczymi jednostek administracyjnych Rosji dotyczące rozwiązywania kwestii związanych z zaspokajaniem potrzeb rosyjskich sił zbrojnych w trakcie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako członek rady koordynacyjnej wspiera lub realizuje zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1394.Viktor Vasilevich

ZOLOTOV

(Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ)

Data urodzenia:

27.1.1954

Miejsce urodzenia: obwód riazański, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek »Rady koordynacyjnej przy rządzie Federacji Rosyjskiej ds. zaspakajania potrzeb sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych oddziałów, formacji wojskowych i organów wojskowych« powstałej 21 października 2022 r. Radę koordynacyjną stworzono, by zorganizować kontakty między federalnymi organami wykonawczymi, a organami wykonawczymi jednostek administracyjnych Rosji dotyczące rozwiązywania kwestii związanych z zaspokajaniem potrzeb rosyjskich sił zbrojnych w trakcie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako członek rady koordynacyjnej wspiera lub realizuje zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1395.Aleksandr Leonidovich

LINETS

(Александр

Леонидович ЛИНЕЦ)

Data urodzenia:

11.1.1963

Miejsce urodzenia: Starominskaja, Kraj Kranodarski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek »Rady koordynacyjnej przy rządzie Federacji Rosyjskiej ds. zaspakajania potrzeb sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych oddziałów, formacji wojskowych i organów wojskowych« powstałej 21 października 2022 r. Radę koordynacyjną stworzono, by zorganizować kontakty między federalnymi organami wykonawczymi, a organami wykonawczymi jednostek administracyjnych Rosji dotyczące rozwiązywania kwestii związanych z zaspokajaniem potrzeb rosyjskich sił zbrojnych w trakcie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako członek rady koordynacyjnej wspiera lub realizuje zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1396.Maksim Stanislavovich ORESHKIN

(Максим Станиславович ОРЕШКИН)

Data urodzenia:

21.7.1982

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek »Rady koordynacyjnej przy rządzie Federacji Rosyjskiej ds. zaspakajania potrzeb sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych oddziałów, formacji wojskowych i organów wojskowych« powstałej 21 października 2022 r. Radę koordynacyjną stworzono, by zorganizować kontakty między federalnymi organami wykonawczymi, a organami wykonawczymi jednostek administracyjnych Rosji dotyczące rozwiązywania kwestii związanych z zaspokajaniem potrzeb rosyjskich sił zbrojnych w trakcie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako członek rady koordynacyjnej wspiera lub realizuje zatem działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1397.Igor Yuryevich BABUSHKIN

(Игорь Юрьевич БАБУШКИН)

Data urodzenia:

5.4.1970

Miejsce urodzenia: Rybinsk, obwód jarosławski, były ZSRR (obecnie Federacja

Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Gubernator obwodu astrachańskiego, mianowany przez prezydenta Władimira Putina. Jako gubernator zarządza regionalnym organem państwowym Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za realizację polityk państwowych na szczeblu regionalnym. Wyraził poparcie dla bezprawnego uznania tzw. niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako gubernator skorzystał również na zmianach wprowadzonych przez prezydenta Władimira Putina w rosyjskim prawie administracyjnym, które umożliwiają mu pozostanie u władzy przez kolejne lata.

Należy również do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyjny.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1398.Andrey Vladimirovich

CHIBIS

Andrei Vladimirovich

CHIBIS

(Андрей Владимирович

ЧИБИС)

Data urodzenia:

19.3.1979

Miejsce urodzenia: Czeboksary, Republika Czuwaska, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Gubernator obwodu murmańskiego, mianowany przez prezydenta Władimira Putina. Jako gubernator zarządza regionalnym organem państwowym Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za realizację polityk państwowych na szczeblu regionalnym. Wyraził poparcie dla bezprawnego uznania tzw. niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako gubernator skorzystał na zmianach wprowadzonych przez prezydenta Putina w rosyjskim prawie administracyjnym, które umożliwiają mu pozostanie u władzy przez kolejne lata.

Należy również do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyj ny.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1399.Gleb Sergeevich NIKITIN

Gleb Sergeyevich NIKITIN

(Глеб Сергеевич НИКИТИН)

Data urodzenia:

24.8.1977

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego, mianowany przez prezydenta Władimira Putina. Jako gubernator zarządza regionalnym organem państwowym Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za realizację polityk państwowych na szczeblu regionalnym. Wyraził poparcie dla bezprawnego uznania tzw. niezależności tzw.

Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako gubernator skorzystał na zmianach wprowadzonych przez prezydenta Putina w rosyjskim prawie administracyjnym, które umożliwiają mu pozostanie u władzy przez kolejne lata.

Należy również do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyj ny.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1400.Igor Mikhaylovich RUDENYA

(Игорь Михайлович РУДЕНЯ)

Data urodzenia:

15.2.1968

Miejsce urodzenia: Moskwa, była ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Gubernator obwodu twerskiego, mianowany przez prezydenta Władimira Putina. Jako gubernator zarządza regionalnym organem państwowym Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za realizację polityk państwowych na szczeblu regionalnym. Wyraził poparcie dla bezprawnego uznania tzw. niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako gubernator skorzystał również na zmianach wprowadzonych przez prezydenta Putina w rosyjskim prawie administracyjnym, które umożliwiają mu pozostanie u władzy przez kolejne lata.

Należy również do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyj ny.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1401.Vladislav Valerievich SHAPSHA

(Владислав Валерьевич ШАПША)

Data urodzenia:

20.9.1972

Miejsce urodzenia: Obninsk, obwód kałuski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Gubernator obwodu kałuskiego, mianowany przez prezydenta Władimira Putina. Jako gubernator zarządza regionalnym organem państwowym Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za realizację polityk państwowych na szczeblu regionalnym. Wyraził poparcie dla bezprawnego uznania tzw. niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako gubernator skorzystał również na zmianach wprowadzonych przez prezydenta Putina w rosyjskim prawie administracyjnym, które umożliwiają mu pozostanie u władzy przez kolejne lata.

Należy również do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyj ny.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1402.Andrey Alexandrovich TRÁVNIKOV

Andrei Alexandrovich

TRÁVNIKOV

(Андрей Александрович ТРАВНИКОВ)

Data urodzenia:

1.2.1971

Miejsce urodzenia: Czerepowiec, obwód wołogodzki, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Gubernator obwodu nowosybirskiego, mianowany przez prezydenta Władimira Putina. Jako gubernator zarządza regionalnym organem państwowym Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za realizację polityk państwowych na szczeblu regionalnym. Wyraził poparcie dla bezprawnego uznania tzw. niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako gubernator skorzystał na zmianach wprowadzonych przez prezydenta Putina w rosyjskim prawie administracyjnym, które umożliwiają mu pozostanie u władzy przez kolejne lata.

Należy również do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyj ny.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1403.Andrey Yuryevich VOROBYOV

Andrei Yuryevich

VOROBYOV

(Андрей Юрьевич ВОРОБЬЁВ)

Data urodzenia:

14.4.1970

Miejsce urodzenia: Krasnojarsk były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Gubernator obwodu moskiewskiego, mianowany przez prezydenta Władimira Putina. Jako gubernator zarządza regionalnym organem państwowym Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za realizację polityk państwowych na szczeblu regionalnym. Wyraził poparcie dla bezprawnego uznania tzw. niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz dla wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jako gubernator skorzystał na zmianach wprowadzonych przez prezydenta Putina w rosyjskim prawie administracyjnym, które umożliwiają mu pozostanie u władzy przez kolejne lata.

Należy również do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyj ny.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1404.Igor Yurievich CHURBANOV

(Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacyjny

VAT: 182806009863

Dyrektor generalny zakładów w Wotkińsku, w których produkuje się pociski rakietowe oraz amunicję do systemów Iskander i Tochka-U, które są wykorzystywane przez Rosję w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Publicznie wyraził poparcie dla rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i jest odpowiedzialny za szerzenie propagandy pro wojennej w publikowanym czasopiśmie zakładowym.

W związku z tym wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1405.Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Doradca biura komisarza ds. praw dziecka Federacji Rosyjskiej. W tym charakterze należy do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci i stanowią pogwałcenie prawa i porządku administracyjnego Ukrainy; w związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.16.12.2022
1406.Anton Vladimirovich SOLOVYOV

(Антон Владимирович СОЛОВЬЕВ)

Data urodzenia:

28.6.1983

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek zgromadzenia ustawodawczego w Sankt Petersburgu i członek partii »Jedna Rosja«. W tym charakterze należy do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Ponadto, jako członek partii »Jedna Rosja«, zobowiązał się do ułatwienia i przyspieszenia procesu administracyjnego dotyczącego nielegalnych adopcji przez rosyjskie rodziny.

Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci i stanowią pogwałcenie prawa i porządku administracyjnego Ukrainy; w związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1407.Eleonora Mikhailovna FEDORENKO

(Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО)

Data urodzenia:

28.10.1972

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Doradca przywódcy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej do spraw praw dziecka. W tym charakterze należy do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Jej działania naruszają prawa ukraińskich dzieci i stanowią pogwałcenie prawa i porządku administracyjnego Ukrainy; w związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.16.12.2022
1408.Larisa Pavlovna FALKOVSKAYA

(Лариса Павловна ФАЛЬКОВСКАЯ)

Data urodzenia:

6.4.1970

Miejsce urodzenia:

Pirowskoje, Kraj Krasnojarski, były ZSRR, obecnie Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Dyrektor Departamentu Polityki Stanu ds. Ochrony Praw Dziecka w Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej. W tym charakterze należy do osób zaangażowanych w nielegalny przewóz ukraińskich dzieci do Rosji i ich adopcję przez rosyjskie rodziny.

Jako dyrektor Departamentu Polityki Stanu ds. Ochrony Praw Dziecka w Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej ułatwiała nielegalny przewóz i nielegalne adopcje ponad 2000 ukraińskich sierot. W rozmaitych oficjalnych wystąpieniach publicznych występowała jako główna rzeczniczka i koordynatorka rosyjskiego programu nielegalnej deportacji.

Jej działania naruszają prawa ukraińskich dzieci i stanowią pogwałcenie prawa i porządku administracyjnego Ukrainy; w związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i ponosi odpowiedzialność za takie działania i polityki.

16.12.2022
1409.Denis Valiullovich

GARIYEV

(alias Denis

GARIJEV)

(Денис Валиуллович

ГАРИЕВ)

Data urodzenia: marzec 1978 r.

Miejsce urodzenia: obwód chabarowski, były ZSRR, obecnie Federacja Rosyjska

654034325 (Rosja); lub nr paszportu

XXIIAH534753

Płeć: mężczyzna

Szef Rosyjskiego Legionu Imperialnego, który jest paramilitarnym skrzydłem Rosyjskiego Ruchu Imperialnego - ugrupowania białych suprematystów założonego przez Stanisława Worobjowa w 2002 r. To paramilitarne ugrupowanie aktywnie walczy w imieniu Federacji Rosyjskiej w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. W mediach społecznościowych Rosyjski Legion Imperialny opisuje swoje zaangażowanie w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie jako »przyczynianie się do misji rozpoznawczych i uderzeniowych«.

Uczestniczył w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie i został ranny na początku 2022 r. Na swoim kanale Telegrama aktywnie werbował do swojej organizacji paramilitarnej wolontariuszy chcących wziąć udział w walce z Ukrainą. Oprócz walk na Ukrainie Rosyjski Legion Imperialny prowadził paramilitarne szkolenia dla białych suprematystów w Unii Europejskiej, aktywnie dążąc do połączenia tego typu ugrupowań we wspólny front przeciwko postrzeganym przez nie wrogom.

Jako przywódca i dowódca Rosyjskiego Legionu Imperialnego wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1410.Stanislav Anatolyevich VOROBYOV

alias

Stanislav VOROBYEV

Stanislav VOROBOV;

Stanislav VOROBYOV;

Stanislav VOROBEV

(Станислав Анатольевич ВОРОБЬЕВ)

Data urodzenia:

2.6.1960

Miejsce urodzenia: były ZSRR, obecnie Federacja

Rosyjska

Numer paszportu lub dowodu tożsamości: IVG678677 (Rosja)

Przywódca Rosyjskiego Ruchu Imperialnego, paramilitarnego ugrupowania białych suprematystów, które aktywnie walczy na Ukrainie w imieniu rządu rosyjskiego. Rosyjski Ruch Imperialny został założony przez Stanisława Worobjewa w 2002 r. Pod przywództwem Stanisława Worobjewa Rosyjski Ruch Imperialny promuje rosyjski nacjonalizm etniczny, dążąc jednocześnie do podsycania ekstremizmu białych suprematystów na Zachodzie.

Rosyjski Ruch Imperialny prowadzi szkolenia paramilitarne dla obywateli rosyjskich i pochodzących z innych krajów członków organizacji o podobnych poglądach. Jego zbrojne skrzydło, Legion Imperialny, aktywnie walczy w imieniu rosyjskich sił zbrojnych w rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. Na swojej oficjalnej stronie internetowej jako jeden ze swoich głównych celów Ruch wskazuje »walkę na Ukrainie przeciwko unitom i poganom, którzy stanowią trzon ukraińskich sił zbrojnych«. Stanisław Worobjew osobiście werbował wolontariuszy do walki wraz z rosyjskimi siłami zbrojnymi w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Jako przywódca Rosyjskiego Ruchu Imperialnego wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające, lub utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1411.Viktor Yuryevich ANOSOV

(alias Viktor Yuriiovych ANOSOV;

»Nos« (ros. »Hoc«)

(Виктор Юрьевич АНОСОВ)

Data urodzenia:

31.10.1965

Miejsce urodzenia: Symferopol, były ZSRR, obecnie Ukraina

Obywatelstwa: ukraińskie, rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu lub dowodu tożsamości:

ES662458 (Ukraina);

ES301083 (Ukraina); 68 13

814996 (Federacja

Rosyjska)

Członek zarządu Unii Donbaskich Ochotników, paramilitarnej organizacji, która aktywnie walczy wraz z rosyjskimi siłami zbrojnymi w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Jako członek zarządu Unii Donbaskich Ochotników stacjonował w Słowiańsku w obwodzie donieckim, walcząc w imieniu rosyjskich sił zbrojnych. Ponadto pełnił funkcję przewodniczącego wojskowego »trybunału« tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, w którym był odpowiedzialny za torturowanie i zabijanie ukraińskich więźniów.

Zadaniem jednostek bojowych Unii Donbaskich Ochotników, które zawarły umowy z rosyjskim Ministerstwem Obrony, i jej członków jest bezpośrednie wspieranie rosyjskich działań wojskowych. Ponadto Unia Donbaskich Ochotników przeprowadzała operacje rozpoznawcze, takie jak gromadzenie danych wywiadowczych i rozpoznawanie dla sił rosyjskich, w tym wskazywanie miejsc dla rosyjskich ataków wojskowych przeciwko celom na Ukrainie.

Jako członek zarządu Unii Donbaskich Ochotników wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022
1412.Y an Igorovich PETROVSKIY

alias Jan PETROVSKY

Yan PETROVSKY; »Veliki Slavian«, »Velikiy Slavyan« (Ян Игоревич ПЕТРОВСКИЙ)

Data urodzenia:

2.1.1987

Miejsce urodzenia: Irkuck, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Przywódca i dowódca rosyjskiej paramilitarnej grupy zadaniowej »Rusich«, która utrzymuje powiązania z grupą Wagnera - rosyjską prywatną firmą wojskową - i przypuszczalnie działa jako jej podjednostka. Grupa zadaniowa »Rusich« bierze udział w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie wraz z rosyjskim wojskiem. Grupa zadaniowa »Rusich« ma długą historię walk wraz ze wspieranymi przez Rosję separatystami w ukraińskim regionie Donbasu. W 2015 r. najemnicy z tej grupy zostali oskarżeni o akty okrucieństwa wobec zmarłych i schwytanych żołnierzy ukraińskich, a ich czyny zostały sfilmowane.

Jako przywódca i dowódca grupy zadaniowej »Rusich« wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające lub utrudniających pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie, lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

16.12.2022

55

Podmioty

NazwaInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"126.CREDIT BANK OF MOSCOW

(rosyjski: Московский кредитный банк)

Adres: 2 Lukov pereulok, building 1, Moscow 107045, Russian Federation Rodzaj podmiotu: państwowa spółka akcyjna

Miejsce rejestracji:

Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

1992

Numer ewidencyjny:

1027739555282

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Największy rosyjski niepaństwowy bank publiczny i szósta co do wielkości rosyjska instytucja finansowa. Jest dla rządu Federacji Rosyjskiej instytucją finansową o znaczeniu systemowym. Bank ten działa w sektorze usług finansowych, który ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Rosji i stanowi istotne źródło dochodów dla rządu Federacji Rosyjskiej.

Otrzymuje wsparcie państwa. W maju 2022 r. uzyskał od rządu licencję na eksport złota. Uzyskuje zatem bezpośrednie korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

Moskiewski Bank Kredytowy działa zatem w sektorze gospodarczym zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto czerpie korzyści z powiązań z rządem Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
127JSC

'DALNEVOSTOCHNIY

BANK' (JSC 'Far Eastern Bank')

(rosyjski: AO 'ДАЛЬНЕВОСТОЧНЬІ

Й БАНК')

Adres: 27, Verkhneportovaya Street, Vladivostok 690990, Russian Federation

Strona internetowa: http://www.dvbank.ru/

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

20.11.1990

Numer ewidencyjny: 1022500000786

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Jeden z największych banków działających na dalekim wschodzie Rosji i jedna z ważnych instytucji finansowych dla rządu Federacji Rosyjskiej. Bank ten działa w sektorze usług finansowych, który ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Rosji i stanowi istotne źródło dochodów dla rządu Federacji Rosyjskiej.

Jest także jednym z banków upoważnionych do udzielania wsparcia bankowego na potrzeby umów w dziedzinie rosyjskiej obronności i uczestniczy w wielu programach państwowych. Ma on zatem dla rosyjskiego rządu znaczenie strategiczne w kontekście wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Działa zatem w sektorze gospodarczym zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto wspiera finansowo rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
128.Jedna Rosja

(rosyjski: Единая Россия)

Adres: 39th Building, Kutuzovsky Prospekt, Moscowl21170, Russian Federation

Tel.: (495) 786-82-89

Strona internetowa: https://er.ru

Adres poczty elektronicznej: post@edinros.ru

Prokremlowska partia polityczna. Przewodniczy jej były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Poparła wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i opowiedziała się za bezprawnym i nieuznawanym anektowaniem przez Rosję należących do Ukrainy obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
129.Federalna Służba Nadzoru w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu (Roskomnadzor)

(rosyjski: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор)

Adres: Kitaygorodsky Ave 7 / 2, Moscow 109992, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 983-33-93

Adres poczty elektronicznej: rsoc_in@rkn.gov.ru

Strona internetowa: https://rkn.gov.ru/

Roskomnadzor jest rosyjską agencją państwową odpowiedzialną za komunikację, informatykę i środki masowego przekazu. Wdraża politykę państwa w zakresie cenzurowania niezależnych mediów. Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie znacznie ograniczył rosyjskiemu społeczeństwu dostęp do informacji, wspierał propagandę prowojenną i wprowadził cenzurę wojenną, by zdławić sprzeciw wobec wojny. Nakazał rosyjskim środkom masowego przekazu, by w doniesieniach na temat wojny napastniczej przeciwko Ukrainie korzystały wyłącznie z informacji i danych przekazywanych przez oficjalne źródła rządowe. Zakazał używania słów "inwazja" i "wojna" i zamiast nich zalecił używanie terminu "operacja specjalna". Zabronił informowania o licznych ofiarach wśród rosyjskiego personelu wojskowego i ludności cywilnej Ukrainy. Ostrzegł media, by nie publikowały wywiadu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Żeleńskim. Zaniknął strony internetowe, które nie stosowały się do poleceń, i zwróciła się do sądów o ukaranie tych środków masowego przekazu. Ponadto zablokował dostęp do platform społecznościowych - Facebooka i Twittera - by powstrzymać je przed przekazywaniem informacji na temat wojny.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
130.Nowi Ludzie

(rosyjski: Новые люди)

Adres: Bol'shoy Trekhgornyy Pereulok, building 11, entrance 2, Moscow 123022, Russian Federation

TeL:+7 (800) 550-10-39

Strona internetowa: https://newpeople.ru/

Adres poczty elektronicznej: info@newpeople.ru

Rosyjska partia polityczna. Poparła rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i opowiedziała się za bezprawnym i nieuznawanym anektowaniem przez Rosję należących do Ukrainy obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
131.Liberalno-

Demokratyczna Partia Rosji

(rosyjski:

Либерально-демократич еская партия России)

Adres: 1 st Basmanny Lane, 3 building 3, entrance 1, Moscow 107045, Russian Federation

TeL: +7 (495) 530-62-62

Strona internetowa: https://ldpr.ru/

Adres poczty elektronicznej: office@ldpr.ru

Rosyjska partia polityczna. Poparła rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i opowiedziała się za bezprawnym i nieuznawanym anektowaniem przez Rosję należących do Ukrainy obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
132.Sprawiedliwa Rosja - Patrioci - Za Prawdę

(rosyjski: 'Справедливая Россия - Патриоты - За правду')

Adres: Adres siedziby prawnej: 29 Bolshaya Tatarskaya St. Moscow 115184, Russian Federation

Adres do korespondencji: 14 Akademika Pilugina str., entr. 2, 117393, Moscow, Russian Federation

Tel.:+7 495 787 85 15

Strona internetowa:

https://spravedlivo.ru/main

Adres poczty elektronicznej: info@spravedlivo.ru

Rosyjska partia polityczna. Poparła rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i opowiedziała się za bezprawnym i nieuznawanym anektowaniem przez Rosję należących do Ukrainy obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
133.Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

(rosyjski:

Коммунистическая паартия Российской Федерации)

Adres: 3 Maly Sukharevsky Pereulok, bldg. 1, Moscow, 103051 Russian Federation

Tel.: +7-495-692-7646

Strona internetowa: https://kprf.ru/

Adres poczty elektronicznej: inter@kprf.ru

Rosyjska partia polityczna. Poparła rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i opowiedziała się za bezprawnym i nieuznawanym anektowaniem przez Rosję należących do Ukrainy obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
134.JSC CENTRAL RESEARCH INSTITUTE 'BUREVESTNIK'

(rosyjski: AO ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК ИЙ ИНСТИТУТ 'БУРЕВЕСТНИК')

Adres: Sormovskoe highway la, city of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region, Russian Federation (siedziba główna)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Rosyjskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe. Od czasu powstania w 1970 r. opracowało około 400 różnych rodzajów broni i sprzętu wojskowego. Najlepiej znane z produkcji następującego uzbrojenia: instalacje artyleryjskie dla artylerii marynarki wojennej AK-176, A-190; przenośne moździerze (typu: 2B11, 2K32, 2C12, 2B25), haubica 2C35 i inne.

Zapewnia rosyjskim siłom zbrojnym moździerze różnego rodzaju, które są wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
135.LIMITED LIABILITY COMPANY 'VOLGOGRAD MACHINE-BUILDING COMPANY "VGTZ"'

(rosyjski: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю 'ВОЛГОГРАДСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛ ЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВГТЗ"')

Adres: square Im. Dzerzhinskogo 400006, Volgograd, Volgogradskaya oblast, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Volgograd region, Volgograd, Russian Federation

Data rejestracji:

28.11.2002

Numer ewidencyjny: 1023402461752

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem wozów bojowych dla wojsk powietrznodesantowych.

Projektuje i wytwarza wozy bojowe - począwszy od BMD- 4M, BTR-MDM po zmodernizowane bojowe wozy piechoty BMP-2 i BMP-3 - które rosyjskie siły zbrojne wykorzystują w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Przedsiębiorstwo to odnosi korzyści z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, ponieważ przyczynia się do dostaw wozów bojowych dla rosyjskich sił zbrojnych, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie. Z tego względu uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
136.JSC Bryansk Automobile Plant

JSC 'BAZ'

(rosyjski: АО Брянский автомобильный завод

АО 'БАЗ')

Adres: 1 Staleliteynaya ul., Bryansk, 241035, Bryanskaya oblast, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Obwód briański, Briańsk, Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

4.4.2008

Numer ewidencyjny: 1083254005141

Główne miejsce działalności: Rosja

Jedyny rosyjski producent, który wytwarza specjalne podwozia i ciągniki kołowe (SKST) o wysokiej zdolności poruszania się w każdym terenie, które są podstawą bazy transportowej dla istniejących i przyszłych środków obrony lotniczej, rakietowej i kosmicznej, a także są aktywnie wykorzystywane jako środki przenoszenia dla radarowych systemów rozpoznawczych, systemów wsparcia inżynieryjnego i systemów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Wytwarza specjalne układy nośne i ciągniki kołowe, na których umieszcza się systemy pocisków przeciwlotniczych S-350, S-400, Tor-M2 oraz inne systemy obrony powietrznej i kosmicznej. Te systemy obrony powietrznej są wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Czerpie korzyści z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, ponieważ przyczynia się do dostaw specjalnych układów nośnych i ciągników kołowych na potrzeby systemów obrony powietrznej dla rosyjskich sił zbrojnych, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie. Z tego względu uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
137.JSC MACHINE BUILDING COMPANY 'VITYAZ'

(rosyjski: AO

'"MAIHHHOCTPOHTE JIEHAJIKOMHAAHHR "BHHTR3L*"')

Adres: Industrialnoe sh., Ishimbai city, Republic of Bashkortostan, Russian Federation (siedziba główna)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Rosyjskie przedsiębiorstwo uczestniczące w projektowaniu, wytwarzaniu, obsłudze i naprawie opancerzonych wozów bojowych. Dysponuje patentem na produkcję transportera DT- 30 »Witiaź«. Na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych wytwarza i dostarcza przegubowe gąsienicowe terenowe transportery wojskowe DT-30 »Witiaź«, które są wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za istotne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
138.JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ) (rosyjski: AO КАЗАНСКИЙ ОПТИКОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (АО КОМЗ))Adres: st. Lipatova, 37, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Fedearation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Rosyjskie przedsiębiorstwo o zróżnicowanej działalności, specjalizujące się w projektowaniu i wytwarzaniu sprzętu optycznego i sprzętu do walki radioelektronicznej (w tym radarów, lornetek itd.).

Wytwarza systemy walki radioelektronicznej »Moskwa-1« (Москва-1), »Ryczag-AW« (Рьічаг-АВ) i »Rtut-BM« (Ртуть-БМ), które są dostarczane rosyjskim siłom zbrojnym i wykorzystywane w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Przedsiębiorstwo to czerpie korzyści z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, ponieważ przyczynia się do dostaw systemów walki radioelektronicznej dla rosyjskich sił zbrojnych, a tym samym odnosi bezpośrednie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie. Z tego względu uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
139.JSC ENIKS

(rosyjski: AO '3HHKC')

Adres: st. Korolenko 120, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

6.6.2003

Numer ewidencyjny:

1031632202227

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjskie przedsiębiorstwo uczestniczące w projektowaniu, wytwarzaniu, obsłudze i naprawie systemów symulowania ataktów z powietrza dla potrzeb obrony przeciwlotniczej i bezzałogowych statków powietrznych, systemów nadzoru elektronicznego i innych urządzeń wojskowych. Na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych dostarcza bezzałogowe statki powietrzne (Eleron-3 i Eleron-10), które są wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
140.PAŃSTWOWA SPÓŁKA AKCYJNA »ZRZESZENIE NAUKOWO- PRODUKCYJNE "STRELA"«

(PJSC 'NPO "STRELA"')

(rosyjski: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'НАУЧНО

ПРОИЗВОДСТВЕННО Е ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТРЕЛА"')

Adres: str. M. Gorky 6, 300002, city of Tula, Tula region, Russian Federation.

Rodzaj podmiotu: państwowa spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: str. M. Gorky 6, 300002, city of Tuła, Tuła region, Russian Federation.

Data rejestracji:

23.9.2002

Numer ewidencyjny: 1027100517256

Numer identyfikacji podatkowej: 7103028233

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo uczestniczące w projektowaniu i wytwarzaniu sprzętu radarowego do nadzoru i wykrywania celów naziemnych i nawodnych. Projektuje i wytwarza: radary do monitorowania pola walki, radary lokalizujące broń, radary do pomiaru prędkości wylotowej pocisku artyleryjskiego, radary systemów sterowania uzbrojeniem, wyposażenie pokładowe pocisków rakietowych ziemia-powietrze wykorzystywanych w obronie powietrznej, cywilne systemy radarowe.

Jest częścią rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa Almaz-Antey Air Defense Concern i główną organizacją koordynującą działania w wyznaczonym obszarze technologii. Należy też zauważyć, Almaz-Antey Concern należy do Federalnej Agencji Zarządzania Mieniem Skarbu Państwa.

Projektuje i wytwarza system radarowy rozpoznania artyleryjskiego Zoopark-IM, przenośną stację naziemną do rozpoznania radarowego SNAR-10M1, specjalny pojazd rozpoznania bojowego SBRM Tigr (»Tygrys«) i inne produkty wojskowe, które są lub były wykorzystywane przez Rosję podczas nielegalnej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
141.JSC IZHEVSK ELECTROMECHANIC AL PLANT 'KUPOL' (rosyjski: ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ СКИЙ ЗАВОД 'КУПОЛ')Adres: Pesochnaya st. 3, city of Izhevsk, Udmurt Republic, Russian Federation (siedziba główna)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Data rejestracji:

23.4.2002

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjskie przedsiębiorstwo uczestniczące w projektowaniu, wytwarzaniu, obsłudze i naprawie systemów rakietowych Tor - systemów pocisków rakietowych krótkiego zasięgu ziemia- powietrze, mogących działać w każdych warunkach meteorologicznych, przeznaczonych do zwalczania celów na małych i średnich wysokościach np. samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących itp.

Na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych dostarcza systemy rakietowe Tor, które są wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
142.JSC VOSTOCHNAIA VERF

(rosyjski: AO 'ВОСТОЧНАЯ

ВЕРФЬ')

Adres: st. Heroes of the Pacific 1, Vladivostok, Primorsky Krai, Russian Federation (siedziba główna)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Data rejestracji:

6.8.1994

Numer ewidencyjny: 1022501797064

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjskie przedsiębiorstwo stoczniowe. Wiadomo również, że jest współproducentem specjalnego rodzaju trałowców, rozmaitych kutrów desantowych (takich jak Projekt 11770). Źródła publiczne informują, że niektóre wytwarzane przez to przedsiębiorstwo kutry desantowe są wykorzystywane w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych przedsiębiorstwo dostarcza kutry desantowe, które są wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
143.LLC 'HOLDING COMPANY "EGO-HOLDING"'

(rosyjski: ООО "'ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭГО- ХОЛДИНГ"')

Adres: str. Butlerova, 13, letter A, room. 20H, 195256, St. Petersburg, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji:

str. Butlerova, 13, letter A, room. 20Н, 195256, St.

Petersburg, Russian Federation

Data rejestracji:

10.10.1997

Numer ewidencyjny: 1027802486580

Numer identyfikacji podatkowej: 7804070635

Obejmuje kilka przedsiębiorstw kompleksu wojskowo- przemysłowego, które są liderami w Federacji Rosyjskiej w swoich dziedzinach przemysłu obronnego w odniesieniu do projektowania i wytwarzania środków i systemów radiokomunikacji i walki radioelektronicznej. Chodzi m.in. o: NPO Zavod »Volna«, NTI »Radiosvyaz«, »PKB RIO«. Jedno z tych przedsiębiorstw, JSC Scientific and Investment Enterprise »Protek«, projektuje i wytwarza zautomatyzowane stacje zagłuszania radiowego R-330Zh »Zhitel«, wykorzystywane przez Rosję podczas wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Przedsiębiorstwo »LLC HOLDING COMPANY "EGO-HOLDING"« zakupiło JSC Scientific and Investment Enterprise »Protek« w styczniu 2013 r.

Przedsiębiorstwo »LLC HOLDING COMPANY "EGO- HOLDING"«, będące właścicielem kilku przedsiębiorstw wchodzących w skład kompleksu wojskowo-przemysłowego jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
144.JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH) (rosyjski: AO КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ))Adres: st. Vvedensky, d.8, Moscow, Russian Federation (siedziba główna)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Główne miejsce działalności: Rosja

KB TOCHMASH jest częścią rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego Almaz-Antey Concern i rosyjskim producentem broni wytwarzającym szeroką gamę systemów obrony przeciwlotniczej, przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS), pocisków rakietowych, w tym broni o zwiększonej precyzji.

KB TOCHMASH produkuje systemy pocisków przeciwlotniczych Strela-10 i Sosna-R, które są powszechnie stosowane podczas rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainie w 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Przedsiębiorstwo to odnosi korzyści z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, ponieważ przyczynia się do dostaw systemów pocisków przeciwlotniczych dla rosyjskich sił zbrojnych oraz odnosi bezpośrednie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie. KB TOCHMASH uzyskuje zatem korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
145.JSC Automobile Plant URAL

(rosyjski: AO Автомобильный завод

'УРАЛ')

Adres: 1 Avtozavodtsev Prospect, Miass, Chelyabinsk Oblast, 456304 Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: obwód Czelabiński, Federacja

Rosyjska

Data rejestracji:

22.6.2000

Numer ewidencyjny: 1027400870826

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjski producent samochodów ciężarowych i jeden z głównych dostawców opancerzonych samochodów ciężarowych dla rosyjskich sił zbrojnych. Bierze udział w rosyjskim programie dużych pojazdów Typhoon. Typhoon to rosyjski typ opancerzonych pojazdów bojowych o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki (MRAP); w użyciu od 2014 r. Samochody ciężarowe typu Typhoon są zarejestrowane w rosyjskim państwowym programie zbrojeniowym. Pojazdy te są montowane w przedsiębiorstwie Automobile Plant URAL na podstawie umowy państwowej z rosyjskim Ministerstwem Obrony.

Przedsiębiorstwo to produkuje pojazdy typu Ural - 4320 i Typhoon - wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie w 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Przedsiębiorstwo to czerpie korzyści z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, ponieważ przyczynia się do dostaw opancerzonych samochodów ciężarowych dla rosyjskich sił zbrojnych oraz odnosi bezpośrednie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie. Automobile Plant URAL czerpie uzyskuje zatem korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
146.RESEARCH DESIGN BYURO 'NOVATOR' (rosyjski: ОПЫТНОЕ- КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 'НОВАТОР')Adres: Prospekt Kosmonavtov, 18, Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russian Federation (siedziba główna)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjska spółka zajmująca się opracowywaniem, produkcją i naprawą pocisków przeciwlotniczych dalekiego zasięgu, pocisków manewrujących, pocisków antybalistycznych i innego sprzętu wojskowego. Przedsiębiorstwo to dostarcza rosyjskim siłom zbrojnym pociski manewrujące typu 3M-54 Kalibr (znany również jako 3M54-1 Kalibr i 3M14 Biryuza) wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
147.JSC NAUCHNO- PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(rosyjski: AO 'НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННО E ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ' (АО 'НПО РУСБИТЕХ')

Adres: Varshavskoe sh. 26 building 11, Moscow, Russia (siedziba główna)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

22.9.2008

Numer ewidencyjny: 5087746137023

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjska firma technologiczna specjalizująca się w produkcji zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla rosyjskich struktur siłowych, głównie dla rosyjskich sił zbrojnych.

Najbardziej znanym produktem jest komputerowy system operacyjny o nazwie Astra Linux, który obecnie jest wykorzystywany prawie wszędzie w rosyjskich siłach zbrojnych. System informacyjny sztabu generalnego armii rosyjskiej oparty jest na systemie Astra Linux.

Przedsiębiorstwo to jest również znane z produkcji stanowisk dowodzenia typu APE-5 aktywnie wykorzystywanych do komunikacji w terenie podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
148.JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET) (rosyjski: АО 'Концерн Радиоэлектронные технологии' (КРЭТ))Adres: Goncharnaya st., 20/1, 109240, Moscow, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 587-70-70

Strona internetowa: www.kret.com

Adres poczty elektronicznej: info@kret.com

Główny rosyjski podmiot opracowując i produkujący wojskowe produkty radioelektroniczne. Jest spółką zależną firmy Rostec. Jest producentem systemów walki elektronicznej Krasucha-4 wykorzystywanych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
149.OJSC

'RADIOAVIONIKA'

(rosyjski: OAO

' PajjnoaBHOHHKa ')

Adres: Troitskiy pr., 4, building B, Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation

Tel.:+7 (812) 607-50-50

Strona internetowa:

http://www.radioavionica.ru

Adres poczty elektronicznej: info@radioavionica.ru

Rosyjskie przedsiębiorstwo sektora technologii i dostawca broni dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Przedsiębiorstwo to opracowało i wyprodukowało systemy rozpoznania, dowodzenia, kontroli i komunikacji »Strelets- M«, stosowane przez rosyjskie siły zbrojne podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
150.T echnodinamika

(rosyjski:

T exHojjHHaMHKa)

Adres: 35, Bol'shaya Tatarskaya Str., Bldg. 5, 115184, Moscow, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 627-1099

Adres poczty elektronicznej: info@tdhc.ru

Strona internetowa: http://technodinamika.ru

Producent broni, amunicji, wyrobów chemicznych i produktów lotniczych oraz dostawca wojskowy sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jest to spółka holdingowa, w skład której wchodzi ponad 100 przedsiębiorstw.

Jednostki zależne tego przedsiębiorstwa wyprodukowały bezzałogowe statki powietrzne KBLA-IVC, systemy minowania ISDM Zemledeliye oraz amunicję do rakiet używanych w wyrzutniach BM-27 Uragan, kierowane pociski lotnicze Vikhr i rakietowe systemy artyleryjskie Tornado-S, które były wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera w istotny sposób rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, lub uzyskuje od tego rządu korzyści.

16.12.2022
151.JSC 'Ulan-Ude Aviation Plant'

(rosyjski: AO 'УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ

ЗАВОД')

Adres: Khorinskaya Str. 1, 670009 Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russian Federation

Tel.:+7 (301)248-0392

Strona internetowa: https://rabotauuaz.ru/o- predpriyatii#O_predpriyatii

Adres poczty elektronicznej: uuaz@uuaz.ru

Dostawca zakontraktowany przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej.

Przedsiębiorstwo to jest producentem wojskowych śmigłowców transportowych Mi-8AMTSh, stosowanych przez rosyjskie siły zbrojne podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
152.JSC 'Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory' (rosyjski: 'Нижегородский завод 70-летия Победы')Adres: Sormovskoye road, 21, Nizhny Novgorod, 603052, Russian Federation

Tel.: 7 (831)249-82-38

Adres poczty elektronicznej: 70Pobeda@nzslp. ru

Strona internetowa:

https://nzslp.ru/

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Niżny Nowogród, Rosja

Data rejestracji:

26.8.2014

Numer ewidencyjny: ИНН//numer identyfikacji podatkowej: 5259113339

ОГРН//główny państwowy numer ewidencyjny: 1145259004296

Główne miejsce działalności: Rosja

Zakład produkcyjny działający w rosyjskim sektorze przemysłu obronnego. Jego zadaniem jest produkcja zaawansowanej broni i sprzętu wojskowego, które zapewniają realizację rosyjskiego państwowego zamówienia w dziedzinie obronności i państwowego programu zbrojeń. Produkcja taka jest niezbędna do utrzymania ogólnej zdolności rządu Federacji Rosyjskiej do kontynuowania wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Zakład produkuje m.in. systemy S-400, które Rosja wykorzystała w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Ułatwia on również i wspiera działania Junarmii, rosyjskiej organizacji paramilitarnej wspierającej rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i rozpowszechniającą rosyjską propagandę dotyczącą wojny.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie, materialnie lub finansowo, rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwanie od tego rządu korzyści.

16.12.2022
153.JSC Votkinsk Machine Building Plant (rosyjski: AO 'Воткинский завод')Adres: Kirov Street, 2427430 City of Votkinsk, Republic of Udmurt, Russian Federation

Tel.: +7 (34145) 6-53-53

Adres poczty elektronicznej: zavod@vzavod.ru

Strona internetowa: https://vzavod.ru/

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji:

Wotkińsk, Republika

Udmurcji, Rosja

Data rejestracji:

1.10.2010

Numer ewidencyjny: ИНН/numer identyfikacji podatkowej: 1828020110

OrPH/główny państwowy numer ewidencyjny: 1101828001000

Główne miejsce działalności: Rosja

Zakład działający w rosyjskim sektorze przemysłu obronnego, produkującym broń o strategicznym znaczeniu dla Rosji. Jest to jedyny tego rodzaju zakład w Rosji. Produkuje on między innymi pociski i amunicję do systemów Iskander i Tochka-U, stosowanych przez Rosję podczas wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie, materialnie lub finansowo, rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwanie od tego rządu korzyści.

16.12.2022
154.PJSC 'Motovilikhinskiye Závody'

(rosyjski: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии 'Мотовилихинские заводы'

ПАО 'Мотовилихинские заводы')

Adres: Russia, 614014, Perm, st. 1905, building 35

Rodzaj podmiotu: państwowa spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Perm, Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

11.12.1992

Numer ewidencyjny:

1025901364708

Główne miejsce działalności:

Rosja

Rosyjski państwowy zakład produkujący broń i amunicję. Jest on zarządzany przez przedsiębiorstwo RT-Capital należące do państwowej korporacji Rostec. Głównym przedmiotem działalności zakładu jest produkcja sprzętu wojskowego, takiego jak części artyleryjskie, moździerze

i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Zakład projektuje i produkuje pojazdy bojowe i transportowo-ładownicze z systemów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad, Smercz, Tornado-G i Tornado-S. Jest to jedyny rosyjski producent pojazdów bojowych i transportowo-ładowniczych ze składu systemów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych typu Grad, Smercz i ich zmodyfikowanych wersji Tornado-G, Tornado-S.

Zakład bierze udział w produkcji systemów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Tornado-G i Tornado-S, które są dostarczane rosyjskim siłom zbrojnym i wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Zakład ten odnosi także korzyści z rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, ponieważ przyczynia się do dostaw systemów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych dla rosyjskich sił zbrojnych, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z rosnącego zapotrzebowania na uzbrojenie. Z tego względu uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
155.All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(rosyjski: Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещаательная компаания (ВГТРК))

Adres: str. 5th Yamskogo Polya 19-21, 125124, Moscow, Russia

Rodzaj podmiotu: federalne państwowe przedsiębiorstwo unitarne

Miejsce rejestracji: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Moscow, Russia

Data rejestracji:

14.10.2002

Numer ewidencyjny: 1027700310076

Główne miejsce działalności: Moskwa, Rosja

VGTRK jest holdingiem medialnym kontrolującym kanały telewizyjne takie jak Rossija 1, Rossija 24, RTR Planeta, stacja radiowa Vesti FM i inne. Jest własnością Federacji Rosyjskiej i jest przez nią kontrolowana, a prezydent Władimir Putin uznał ją za przedsiębiorstwo strategiczne. W 2022 r., w kontekście rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, rząd rosyjski zwiększył finansowanie dla mediów kontrolowanych przez państwo. VGTRK ma otrzymać 25,2 mld rubli. VGTRK uzyskuje zatem korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację Ukrainy.

Kanały należące do VGTRK stanowią platformę dla Olgi Skabiejewej, Dmitrija Kisielowa, Władimira Sołowj owa i innych osób, które rozpowszechniają propagandę i dezinformację w związku z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. VGTRK wspiera zatem działania podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy i jest powiązana z osobami fizycznymi, które wspierają takie polityki i działania. Ponadto jest odpowiedzialny za wspieranie rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwanie od tego rządu korzyści.

16.12.2022
156.National Media Group

(rosyjski: 'Национальная Медиа Грууппа (НМГ)')

Adres: Prechistenskaya embankment, 13, building 1, 119034, Moscow, Russia

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Data rejestracji:

1.2.2008

Numer ewidencyjny: 1087746152207

Numer identyfikacji podatkowej: 7704676655

National Media Group jest holdingiem medialnym kontrolującym 28 przedsiębiorstw medialnych w Rosji, w tym stacje »Pierwyj Kanał«, »Piatyj kanał«, REN TV i STS, 78.ru, krajową gazetę codzienną Izwiestija, gazetę codzienną Diełowoj Peterburg i inne. Właścicielem spółki jest Bank Rossija, którego głównym udziałowcem jest Jurij Kowalczuk. Prezesem zarządu NMG jest Alina Kabajewa. Spółka ta jest zatem powiązana z osobami i podmiotami podlegającymi środkom ograniczającym w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub jej zagrażającymi.

Media kontrolowane przez NMG aktywnie szerzą propagandę i dezinformację związane z rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. NMG wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

16.12.2022
157.Strategie Culture Foundation

(rosyjski: Фонд стратегической культуры)

Adres: Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.1, 119180, Moscow, Russia

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.l, 119180, Moscow, Russia

Data rejestracji:

21.2.2005

Numer ewidencyjny: 1057746290469

Numer identyfikacji podatkowej: 7706569306

Główne miejsce działalności: Moskwa, Rosja

Organizacja finansowana przez Federację Rosyjską. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami jest ściśle powiązana z rosyjskimi służbami specjalnymi, w tym ze Służbą Wywiadu Zagranicznego.

Strony internetowe kontrolowane przez tę organizację: strategic-culture.org and fondsk.ru wzmacniają prokremlowską narrację i służą szerzeniu prokremlowskiej dezinformacji wśród odbiorców zagranicznych. Organizacja ta wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Ponadto jest ona odpowiedzialna za wspieranie rządu Federacji Rosyjskiej, który odpowiada za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, a także uzyskuje od tego rządu korzyści.

16.12.2022
158.ANO TV-Novosti (rosyjski: АНО 'ТВ- новости')Adres: Autonomous nonprofit organization (ANO) "TV-Novosti", BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Moscow, 111020, Russian Federation

Tel.: +7(499)750-00-75, +7(495)926-28-30, +7(495)649-89-89

Strona internetowa: https://partners.rt.com/contac ts/

Adres poczty elektronicznej: info@rttv.ru

TV-Novosti to organizacja medialna powiązana z rosyjskim rządem. Jest finansowana z budżetu federalnego Federacji Rosyjskiej. Za pośrednictwem podporządkowanych sobie środków masowego przekazu, w tym RT, szerzyła prokremlowską propagandę i dezinformację oraz wspierała rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Wspierała zatem, materialnie lub finansowo, działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Ponadto uzyskiwała korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

16.12.2022
159.Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej

(rosyjski: Вооружённые Силы Россиийской Федерации)

Adres: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Russia

Tel.: 8 (495)498-01-84

Strona internetowa: https://mil.ru/

Adres poczty elektronicznej: ps-smi@mil.ru

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej to siły wojskowe Federacji Rosyjskiej. W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęły wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Żołnierze sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej popełniali zbrodnie wojenne i dopuszczali się naruszeń praw człowieka wobec obywateli Ukrainy, w tym masowego stosowania broni wybuchowej na zaludnionych obszarach oraz ataków na uciekającą ludność cywilną. Na obszarach okupowanych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dochodziło do doraźnych egzekucji, bezprawnego pozbawiana wolności, tortur, brutalnego traktowania, gwałtów i innych rodzajów przemocy seksualnej.

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
160.Gwardia narodowa Federacji Rosyjskiej (rosyjski: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации) alias Rosgwardia (rosyjski: Росгвардия)Adres: 9 Krasnokazarmennaya Street, 111250 Moscow, Russia

Tek: +7 495 361 85 79

Strona internetowa:

https://rosguard.gov.ru

Adres poczty elektronicznej: dvsmi@rosgvard.ru

Gwardia narodowa Federacji Rosyjskiej to wewnętrzne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Brała udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
161.Rosyjskie siły powietrzne i kosmiczne

(rosyjski: Воздушнокосмические силы)

Adres: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Russia,

Tel.: 8 (495) 498- 02-09

Strona internetowa:

https://structure.mil.ru/structu re/forces/air.htm

Adres poczty elektronicznej: ps-smi@mil.ru

Rosyjskie siły powietrzne i kosmiczne to oddziały powietrzno-kosmiczne wchodzące w skład Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Brały udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Są zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
162.Rosyjskie siły powietrznodesantowe (rosyjski: 'Воздушно- десантные войска')Adres: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160, Russia

Tel.: 8 (495) 962 98 88

Strona internetowa:

https://structure.mil.ru/structu re/forces/rd/airborne.htm

Adres poczty elektronicznej: ps-vdv@mil.ru

Rosyjskie siły powietrznodesantowe to oddziały sił powietrznodesantowych wchodzące w skład Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Brały udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Są zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
163.Rosyjskie siły lądowe

(rosyjski: 'Сухопутные войска')

Adres: Frunzenskaya Naberezhnaya, 22/2, 119160 Moscow, Russia

Tel.: 8 (495) 693 32 56

Strona internetowa: https://eng.mil.ru/en/ structure /forces/type/ground.htm

Adres poczty elektronicznej: ps-sv@mil.ru

Rosyjskie siły lądowe to siły lądowe wchodzące w skład sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Brały udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Są zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
164.Rosyjska marynarka wojenna

(rosyjski: Военно- морской флот)

Adres: Frunzenskaya Naberezhnaya 22, Moscow, 119160Russia

Tel.:+7 (968) 766-17-67

Strona internetowa:

https://structure.mil.ru/structu re/forces/navy.htm

Adres poczty elektronicznej: ps-vmf@mil.ru

Rosyjska marynarka wojenna to siły morskie wchodzące w skład Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jednostki marynarki wojennej brały udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
165.Siły operacji specjalnych

(rosyjski: Силы специальных операций)

Adres: Command of the Special Operations Forces, military unit 99450 (Moscow region, Solnechnogorsk district, Senezh town), Russia

Adres poczty elektronicznej: ps-smi@mil.ru

Siły operacji specjalnych to siły specjalne sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Brały udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Są zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
166.Główne Centrum Obliczeniowe Sztabu Generalnego (GVC) (rosyjski: Главный вычислительный центр Генерального штаба (ТВЦ'))Adres: Znamenka Street 19, Moscow, Russia

Rodzaj podmiotu: rosyjski instytut wojskowy

Główne Centrum Obliczeniowe Sztabu Generalnego (GVC) działające przy sztabie generalnym rosyjskich sił zbrojnych to jeden z podmiotów, który odegrał kluczową rolę w rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, w tym na cele cywilne, w okresie od kwietnia do października 2022 r.; w wyniku tych ataków tylko w październiku 2022 r. ponad 30 osób poniosło śmierć, a ponad 100 zostało rannych. GVC jest odpowiedzialne za przygotowania techniczne - w tym za obliczanie odpowiednich danych - ataków rakietowych na Ukrainę. Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.16.12.2022
167.Główny zarząd wywiadu sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Главное

разведывательное управление

Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации

Alias - GRU

(ГРУ)

Adres: Grizodubovoy, 3, Moscow 125252, Russia

Strona internetowa:

https://structure.mil.ru/structu re/ministry_of_defence/detail s.htm?id=971 l@egOrganizat ion

Główny zarząd wywiadu sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej to rosyjska agencja wywiadu wojskowego. Brał udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
168.JSC 'Zavolzhsky plant of Caterpillar tractors'

(Zakład produkcji ciągników gąsienicowych na Zawołżu, spółka akcyjna)

('ZZGT')

(rosyjski: ЗАО Заволжский завод гусеничных тягачей

(ЗЗГТ))

Adres: 606522, Obwód niżnonowogrodzki, rejon grodziecki, Zawołże, Zheleznodorozhnaya, 1

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Data rejestracji:

26.9.2011

Miejsce rejestracji: Obwód niżnonowogrodzki, Rosja

Główne miejsce działalności: Rosja

Rosyjskie przedsiębiorstwo produkujące maszyny, które produkuje i dostarcza terenowe pojazdy gąsienicowe GAZ- 3344-20.

Na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych dostarcza pojazdy GAZ- 3344-20, które są wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
169.PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 'ZAVOD TULĄ'

(Publiczna spółka akcyjna »Fabryka

TUŁA«)

(rosyjski: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ЗАВОД

ТУЛА')

Obwód tulski, Tuła, F.

Smirnova, 28 korp.

Rodzaj podmiotu: państwowa spółka akcyjna

Data rejestracji:

16.8.2002

Miejsce rejestracji: Tuła, Rosja

Numer ewidencyjny: 1027100592210

Główne miejsce działalności: Rosja

Główny producent i hurtowy dostawca przenośnych urządzeń do wykrywania promieniowania, skażenia chemicznego i nieswoistego rozpoznania biologicznego dla oddziałów ds. ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych dostarcza specjalne pojazdy do wykrywania promieniowania, które są wykorzystywane w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
170.Russian Imperial Legion (Rosyjski Legion Imperialny)

alias: Russkiy Imperskiy Legion;

Saint Petersburg Imperial Legion;

'Imperial Legion'

'RIL'

(rosyjski: Русский имперский легион)

Miejsce rejestracji: Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska (PO Box 128, Saint Petersburg 197022)

Data rejestracji: 2002

Rosyjski Legion Imperialny jest paramilitarnym skrzydłem Rosyjskiego Ruchu Imperialnego - ugrupowania białych suprematystów założonego przez Stanisława Worobjowa w 2002 r. To paramilitarne ugrupowanie aktywnie walczy w imieniu Federacji Rosyjskiej w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. W mediach społecznościowych Rosyjski Legion Imperialny opisuje swoje zaangażowanie w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie jako »przyczynianie się do misji rozpoznawczych i uderzeniowych«.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
171.Russian Imperial Movement (Rosyjski Ruch Imperialny)

alias RIM;

Russkoye Imperskoye

Dvizheniye

(rosyjski: русское имперское движение)

Data rejestracji: 2002Rosyjski Ruch Imperialny jest ugrupowaniem białych suprematystów założonym przez Stanisława Worobjowa w 2002 r. Promuje rosyjski nacjonalizm etniczny, dążąc jednocześnie do podsycania ekstremizmu białych suprematystów na Zachodzie. Rosyjski Ruch Imperialny prowadzi szkolenia paramilitarne dla obywateli rosyjskich i pochodzących z innych krajów członków organizacji o podobnych poglądach. Jego zbrojne skrzydło - Legion Imperialny - aktywnie walczy wraz z rosyjskimi siłami zbrojnymi w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Na swojej oficjalnej stronie internetowej jako jeden ze swoich głównych celów Ruch wskazuje »walkę na Ukrainie przeciwko unitom i poganom, którzy stanowią trzon ukraińskich sił zbrojnych«.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
172.Grupa zadaniowa »Rusích«

(alias: Military-Patriotic Club 'Rusích';

'Rusích' Sabotage And Assault Reconnaissance Group;

'Rusích' Task Force;

Sabotage And Assault Reconnaissance Group 'Rusich';

'DSHRG Rusich'

(rosyjski:

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 'РУСИЧ') (rosyjski: 'ДШРГ Русич')

Data rej estracj i: 2 014Rosyjska paramilitarna grupa zadaniowa, która utrzymuje powiązania z grupą Wagnera - rosyjską prywatną firmą wojskową - i przypuszczalnie działa jako jej podjednostka. Grupa zadaniowa »Rusich« bierze udział w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie wraz z rosyjskim wojskiem. Grupa zadaniowa »Rusich« ma długą historię walk wraz ze wspieranymi przez Rosję separatystami w ukraińskim regionie Donbasu; w 2015 r. najemnicy z tej grupy zostali oskarżeni o akty okrucieństwa wobec zmarłych i schwytanych żołnierzy ukraińskich, a ich czyny zostały sfilmowane.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
173.Unia Donbaskich Ochotników

(rosyjski: СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА)

Miejsce rejestracji: str. Fadeeva, 7 budynek 1, biuro 2, 125047, Moscow, Russian Federation

Data rejestracji:

27.8.2015

Numer identyfikacji podatkowej: 9710001943

Numer ewidencyjny: 1157700015065

Organizacja paramilitarna aktywnie walcząca w imieniu Federacji Rosyjskiej w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Zadaniem jednostek bojowych tej organizacji paramilitarnej, które zawarły umowy z rosyjskim Ministerstwem Obrony, i jej członków jest bezpośrednie wspieranie rosyjskich działań wojskowych. Ponadto Unia Donbaskich Ochotników przeprowadzała operacje rozpoznawcze, takie jak gromadzenie danych wywiadowczych i rozpoznawanie dla sił rosyjskich, w tym wskazywanie miejsc dla rosyjskich ataków wojskowych przeciwko celom na Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie materialnie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

16.12.2022
174.SBK ART LLC

(rosyjski: 000 SBK ART)

Adres: Leningradsky Prospekt D. 37A K. 4, Floor/Room 10/33 A73, Municipal District Of Khoroshevsky, Moscow

125167, Russian Federation

Rodzaj podmiotu:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji:

Pedestrian passage, home ownership 3. building 2, Moscow 125373, Russian Federation

Data rejestracji:

10.12.2021

Numer ewidencyjny: 1217700605209

SBK ART LLC to przedsiębiorstwo w Federacji Rosyjskiej związane ze Sberbankiem. SBK ART LLC powstało jako spółka zależna Sberbanku, zanim został on umieszczony w wykazie, do celów reprezentowania interesów Sberbanku w grupie Fortenova. Sberbank utrzymuje faktyczną kontrolę nad SBK ART LLC niezależnie od rzekomego przekazania udziałów w nim przedsiębiorcy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

SBK Art LLC jest więc związane ze Sberbankiem, który został umieszczony w wykazie jako podmiot wspierający finansowo rząd Federacji Rosyjskiej i działający w sektorze gospodarczym zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej.

16.12.2022"
1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.