Rozporządzenie wykonawcze 2022/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.274.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2001
z dnia 21 października 2022 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Poprzednie dochodzenia i obowiązujące środki

(1) Rozporządzeniem (UE) 2016/1247 2  Komisja Europejska nałożyła cła antydumpingowe na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL", "Chiny" lub "państwo, którego dotyczy postępowanie") ("pierwotne środki" lub "pierwotne dochodzenie"). Dochodzenie, które doprowadziło do wprowadzenia pierwotnych środków, zwane jest dalej "pierwotnym dochodzeniem".

(2) Obecnie obowiązujące stawki cła antydumpingowego wynoszą od 55,4 % do 59,4 % w przypadku przywozu od objętych próbą producentów eksportujących, 58,8 % w przypadku przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą oraz 59,4 % w przypadku wszystkich pozostałych przedsiębiorstw z ChRL.

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(3) W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków 3  Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(4) Wniosek o dokonanie przeglądu złożyło 26 kwietnia 2021 r. przedsiębiorstwo HSWT France S.A.S. ("HSWT" lub "wnioskodawca"), jedyny producent aspartamu w Unii, stanowiący zatem przemysł Unii, w rozumieniu art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, zajmujący się aspartamem.

(5) Wniosek o przeprowadzenie przeglądu oparto na uzasadnieniu, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu Unii 4 .

1.3. Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(6) Po konsultacji z komitetem ustanowionym na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego i ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody, aby wszcząć przegląd wygaśnięcia, w dniu 29 lipca 2021 r. Komisja wszczęła przegląd wygaśnięcia dotyczący przywozu do Unii aspartamu pochodzącego z ChRL na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5  ("zawiadomienie o wszczęciu").

1.4. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(7) Dochodzenie dotyczące kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu objęło okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP"). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od 1 stycznia 2018 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("okres badany").

1.5. Zainteresowane strony

(8) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała wnioskodawcę, znanych producentów aspartamu w ChRL, władze ChRL oraz znanych importerów i użytkowników o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i zwróciła się do tych podmiotów o wzięcie w nim udziału.

(9) Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia przeglądu wygaśnięcia oraz złożenia wniosku o posiedzenie wyjaśniające przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

(10) W posiedzeniach wyjaśniających uczestniczył jedyny producent eksportujący współpracujący w toku dochodzenia, tj. "Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd." ("Changmao").

1.6. Uwagi dotyczące wszczęcia postępowania

(11) Komisja otrzymała uwagi dotyczące wszczęcia postępowania od Changmao. Wnioskodawca również przekazał uwagi w tej sprawie.

(12) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że skarżący w pierwotnym dochodzeniu, tj. Ajinomoto Sweeteners Europe SAS, prawdopodobnie nie był niezależnym podmiotem prawnym z siedzibą we Francji, a jedynie oddziałem Ajinomoto Inc. Ponadto twierdzono, że oddział ten korzystał ze sprawozdań z audytu stanowiących integralną część Ajinomoto Inc. w Japonii, w których zawyżano koszty francuskiej fabryki poprzez stosowanie metod wyceny wewnętrznej, cen transferowych i kalkulacji kosztów, co zniekształcało koszty produkcji aspartamu w Europie i skutkowało nałożeniem cła antydumpingowego.

(13) Komisja zauważa, że twierdzenia te odnoszą się do pierwotnego dochodzenia, które zakończono w lipcu 2016 r. 6 , i dlatego zostały odrzucone, ponieważ nie miały znaczenia dla obecnego dochodzenia.

(14) Przedsiębiorstwo Changmao podniosło także, że wszczęcie dochodzenia było niezgodne z prawem bez uprzedniego zbadania tożsamości niderlandzkiego funduszu inwestycyjnego Standard Investment, który nabył niektóre aktywa produkcyjne Hyet Sweet związane z produkcją aspartamu i zatrudnił niektórych pracowników Hyet Sweet w toku postępowania upadłościowego toczącego się wobec Hyet Sweet. Wskazano, że nie było jasne, czy fundusz ten był podmiotem powiązanym z Ajinomoto Inc., a także że fundusz mógł służyć do ukrywania źródeł kapitału w Japonii, chroniąc w ten sposób interesy Ajinomoto Inc. przed przywozem aspartamu z ChRL poprzez nadużywanie unijnych procedur antydumpingowych.

(15) Komisja zauważa, że zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja musi wszcząć przegląd obowiązujących środków antydumpingowych, jeżeli istnieją wystarczające dowody wskazujące na prawdopodobieństwo wystąpienia dumpingu i szkody, uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia. Wniosek o dokonanie przeglądu złożony przez HSWT, o którym to wniosku mowa w motywie 4, zawierał takie informacje. Przedmiotem dochodzenia jest przywóz aspartamu z ChRL. To, czy akcjonariusz wnioskodawcy jest powiązany z japońskim producentem aspartamu, nie ma znaczenia dla wszczęcia niniejszego dochodzenia. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(16) Przedsiębiorstwo Changmao podniosło także, że Komisja nie powinna była wszczynać przeglądu wygaśnięcia, ponieważ w zawiadomieniu o wszczęciu nie odniesiono się do okoliczności upadłości Hyet Sweet ani nie podano żadnego wstępnego uzasadnienia powodów, dla których wniosek HSWT o dokonanie przeglądu miałby okazać się zgodny z wymogami art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego. Podniesiono ponadto, że Komisja nie uwzględniła wpływu upadłości Hyet Sweet na legitymację HSWT do wystąpienia o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia.

(17) Komisja zauważa, że art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego nie zawiera żadnych przepisów dotyczących zmian struktury przemysłu Unii. Ponadto przedsiębiorstwo Changmao nie wyjaśniło, dlaczego upadłość Hyet Sweet miałaby wpłynąć na legitymację HSWT do wystąpienia o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i dlaczego przyczyny upadłości Hyet Sweet powinny być wymienione w zawiadomieniu o wszczęciu. W chwili rozpatrywania wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia przedsiębiorstwo Hyet Sweet już nie istniało, a przedsiębiorstwo HSWT było jedynym producentem aspartamu w Unii. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(18) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że Komisja nie była w stanie dokonać przeglądu oceny szkody przeprowadzonej pierwotnie dla oddziału Ajinomoto Inc. zajmującego się produkcją aspartamu (od 2016 r. - Hyet Sweet SAS) poprzez odniesienie do innego przedsiębiorstwa, tj. HSWT, w toku obecnego przeglądu wygaśnięcia. Ponadto stwierdzono, że szereg wskaźników szkody w trzyletnim okresie poprzedzającym wszczęcie obecnego dochodzenia odnosi się do przedsiębiorstwa Hyet Sweet SAS, które w połowie tego okresu ogłosiło upadłość, przy czym przedsiębiorstwo HSWT nie zostało jego następcą, ponieważ miało ono kupić od Hyet Sweet jedynie niektóre aktywa i przejąć jedynie część jego pracowników.

(19) W dochodzeniu antydumpingowym wszczętym na podstawie art. 5 lub art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja musi dokonać oceny szkody poniesionej przez cały przemysł Unii, a nie przez konkretnego producenta. Przemysł Unii może składać się z jednego producenta unijnego lub szeregu takich producentów. Ponadto to, czy struktura przemysłu Unii zmieniła się między pierwotnym dochodzeniem a przeglądem wygaśnięcia, nie ma wpływu na ten przegląd. Wynika to z faktu, że celem przeglądu wygaśnięcia jest ocena, czy obowiązujące środki powinny być kontynuowane czy zakończone, po dokonaniu oceny, czy wygaśnięcie środków prowadziłoby prawdopodobnie do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i istotnej szkody dla przemysłu Unii. Ponadto fakt, że wskaźniki szkody przed 2019 r. odnoszą się do Hyet Sweet SAS, a od 2019 r. do HSWT (przy czym oba te przedsiębiorstwa są unijnymi producentami aspartamu), jest nieistotny, ponieważ ocena szkody dokonywana przez Komisję dotyczy przemysłu Unii, a nie konkretnych producentów. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(20) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło ponadto, że we wniosku o dokonanie przeglądu przedsiębiorstwo HSWT przedstawiło dwa różne zestawy danych dotyczących konsumpcji w Unii. W pierwszym zestawie wykorzystano konsumpcję oszacowaną przez Allied Market Research ("AMR"), przywóz z Chin oparto na chińskich statystykach dotyczących chińskiego wywozu, natomiast przywóz z Japonii obliczono jako różnicę między całkowitą konsumpcją a sumą chińskiego wywozu i sprzedaży UE. W drugim zestawie danych wykorzystano przywóz z Chin i Japonii zgodnie z bazą danych utworzoną na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6. Przedsiębiorstwo Chang- mao wskazało, że istniały duże rozbieżności pomiędzy tymi dwoma zestawami danych oraz że Komisja nie uwzględniła tych rozbieżności przy podejmowaniu decyzji o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia, co jest sprzeczne z wymogami art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, zgodnie z którymi wniosek o dokonanie przeglądu powinien opierać się na wiarygodnych i spójnych danych. Ponadto w marcu 2022 r. przedsiębiorstwo Changmao zwróciło się do Komisji o zweryfikowanie dokładności zbioru danych dotyczących konsumpcji w Unii przedstawionego w tabeli 4 wniosku o dokonanie przeglądu oraz o zmianę zbioru danych dotyczących konsumpcji w Unii przedstawionego w tabeli 2 wniosku o dokonanie przeglądu.

(21) Po pierwsze, Komisja ustaliła konsumpcję w Unii w toku dochodzenia, jak wyjaśniono w motywach 178-181, w razie potrzeby korygując dane przedstawione we wniosku. Po drugie, w odniesieniu do niespójności wykorzystanych danych statystycznych, Komisja zauważa, że baza danych utworzona na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 nie obejmuje przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego, podczas gdy baza danych zawierająca chińskie statystyki dotyczące wywozu obejmuje cały chiński wywóz. Jak wyjaśniono w motywie 190, znaczna wielkość przywozu z ChRL odbywała się z zastosowaniem procedury uszlachetniania czynnego. Ponadto baza danych utworzona na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 obejmuje przywóz prowadzony zgodnie z przepisami celnymi obowiązującymi w państwach członkowskich, w których dokonywany jest przywóz, natomiast chińska baza danych obejmuje wywóz dokonywany zgodnie z chińskimi przepisami celnymi. Dlatego też mogą istnieć różnice między całkowitą wielkością przywozu z Chin w bazie danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 lub bazie danych Eurostatu w odniesieniu do danego produktu a wielkością wywozu z Chin do Unii w chińskiej bazie danych. Co więcej, chociaż przedsiębiorstwo Changmao wydaje się błędnie przytaczać art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, Komisja zbadała dokładność i adekwatność dowodów przedstawionych we wniosku o dokonanie przeglądu i uznała, że ogólne dane liczbowe i tendencje pochodzące z różnych źródeł stanowią wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(22) Przedsiębiorstwo Changmao podnosiło, że środki antydumpingowe nałożone na przywóz aspartamu z ChRL nie chroniły przemysłu Unii, lecz wspierały przywóz aspartamu z Japonii. Zdaniem tego przedsiębiorstwa przywóz ten wzrósł po wprowadzeniu środków antydumpingowych, tradycyjnie po wysokich cenach i w dużych ilościach, kosztem użytkowników i konsumentów unijnych. Przedsiębiorstwo Changmao skrytykowało Komisję za to, że nie zwróciła się do HSWT o wyjaśnienie tej kwestii. Ponadto podnosiło ono, że przywóz z Japonii był związany z upadłością Hyet Sweet i chociaż Komisja była świadoma upadłości tego przedsiębiorstwa, nie zwróciła się do HSWT o wyjaśnienie jej przyczyn. Stwierdzono również, że jeżeli obowiązujące środki nie mogły zapobiec upadłości Hyet Sweet, oznaczało to, że nie istniał związek przyczynowy między upadłością Hyet Sweet a przywozem z ChRL.

(23) Celem wprowadzenia środków antydumpingowych jest przywrócenie równych warunków działania na rynku unijnym. Aspartam produkuje się wyłącznie w Unii, ChRL i Japonii. Japonia jest więc jedynie kolejnym źródłem przywozu aspartamu. Fakt, że przywóz z Japonii wzrósł po nałożeniu środków antydumpingowych na przywóz aspar- tamu z ChRL, nie ma znaczenia dla obecnego przeglądu wygaśnięcia. Przedsiębiorstwo Changmao nie wyjaśniło również, dlaczego Komisja powinna była zwrócić się do wnioskodawcy o wyjaśnienie wzrostu przywozu aspartamu z Japonii. Ponadto twierdzenie Changmao, że przywóz z Japonii był związany z upadłością Hyet Sweet, nie zostało poparte żadnymi dowodami. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(24) Przedsiębiorstwo Changmao argumentowało ponadto, że w oświadczeniu opublikowanym w internecie przez HSWT i chińskie przedsiębiorstwo Vitasweet we wrześniu 2019 r. obydwa te przedsiębiorstwa stwierdziły, iż osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Vitasweet miało dostarczać HSWT aspartam po konkurencyjnej cenie 7 . Ponadto twierdzono, że jeżeli Hyet Sweet lub HSWT dokonywały przywozu aspartamu z ChRL, to przywóz ten nie wyrządził żadnej szkody Hyet Sweet ani HSWT, lecz wspierał ich rozwój. Jeżeli wystąpiła szkoda, powstała ona z własnej winy tych przedsiębiorstw. Podniesiono również, że przedsiębiorstwo HSWT nie wyjaśniło we wniosku o dokonanie przeglądu, czy jest największym importerem aspartamu z Japonii i ChRL, a Komisja nie dokonała właściwej oceny legitymacji HSWT na podstawie art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego. Ponadto przedsiębiorstwo Changmao argumentowało, że status największego unijnego importera aspartamu wystarczy, aby wyłączyć HSWT z definicji przemysłu Unii.

(25) Komisja zauważa, że powyższe twierdzenia zawierają szereg informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Oświadczenie opublikowane w internecie, o którym mowa powyżej, nie zostało wydane przez HSWT, lecz przez chińskie przedsiębiorstwo Vitasweet na jego stronie internetowej i odnosi się ono do umowy z Hyet Sweet, a nie z HSWT. HSWT i Hyet Sweet to dwa różne podmioty, które nie są ze sobą powiązane, jak wyjaśniono w motywie 39. Ponadto przedsiębiorstwo HSWT nie przywoziło ani nie sprzedawało aspartamu z ChRL w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Co więcej, ponieważ niniejsze dochodzenie obejmuje przywóz aspartamu z ChRL, kwestia, czy przedsiębiorstwo HSWT przywoziło aspartam z Japonii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, jest nieistotna z punktu widzenia zdolności do udziału w postępowaniu. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(26) Analiza przeprowadzona przez Komisję potwierdziła, że żaden z wymienionych elementów wymienionych przez Changmao - niezależnie od tego, czy był zgodny z faktami czy też nie - nie wystarczył do zakwestionowania konkluzji, że wniosek o dokonanie przeglądu zawierał wystarczające dowody wskazujące na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody. Aspekty te zostały ustalone na podstawie najlepszych dowodów dostępnych wnioskodawcy w tym czasie i były wystarczająco reprezentatywne i wiarygodne. Ponadto argumenty przedstawione przez Changmao i kontrargumenty przedstawione przez wnioskodawcę zbadano szczegółowo w toku dochodzenia i omówiono poniżej. Na podstawie powyższych ustaleń Komisja potwierdziła, że wnioskodawca przedstawił wystarczające dowody wskazujące na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody, spełniając tym samym wymogi określone w art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(27) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao zakwestionowało ocenę Komisji, zgodnie z którą to, czy ostateczny akcjonariusz wnioskodawcy jest powiązany z japońskim producentem, nie ma znaczenia dla wszczęcia niniejszego dochodzenia. Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że jedynie pełne ujawnienie struktury własności HSWT może dać szczegółowy i kompleksowy obraz sytuacji HSWT i tym samym umożliwić lepsze zrozumienie istoty szkody albo braku szkody producenta unijnego i przyczyn takiego stanu rzeczy. Ponadto przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że nazwa beneficjenta rzeczywistego i akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, zwanych przez HSWT i Komisję "Standard investment", jest niepoprawna i należy ją poprawić.

(28) Jak wskazano w motywie 15, to, czy rzeczywisty akcjonariusz wnioskodawcy jest powiązany z japońskim producentem, nie ma znaczenia dla wszczęcia niniejszego dochodzenia, które dotyczy przywozu aspartamu z ChRL, a nie z Japonii. Ponadto ostateczny akcjonariusz producenta unijnego nie ma znaczenia w kontekście oceny szkody dokonanej przez Komisję w ramach obecnego dochodzenia. Ponadto, jak wskazano w motywie 45, w toku dochodzenia przedsiębiorstwo HSWT ujawniło wykres przedstawiający strukturę grupy Hyet Sweet SAS do grudnia 2018 r., wykres przedstawiający strukturę grupy HSWT/Standard Investment w lutym 2022 r. oraz wykres porównawczy między obecnymi strukturami Hyet Sweet SAS i HSWT/Standard Investment. Przedsiębiorstwo HSWT przekazało również Komisji informacje szczególnie chronione dotyczące jego właściciela rzeczywistego. Te informacje szczególnie chronione nie wskazują na żaden związek z Ajinomoto Japan. Ponadto Standard Investment stanowi ogólną nieformalną nazwę stosowaną wobec różnych podmiotów w grupie, do której należy HSWT. Jednym z takich podmiotów jest SIF III Holding Cooperatief U.A. ("SIF III" oznacza "Standard Investment Fund 3"). W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

1.7. Kontrola wyrywkowa

(29) Ze względu na dużą liczbę producentów w państwie, którego dotyczy postępowanie, i importerów niepowiązanych w Unii Komisja podała w zawiadomieniu o wszczęciu, że może dokonać kontroli wyrywkowej wśród producentów eksportujących i importerów niepowiązanych zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

1.7.1. Kontrola wyrywkowa importerów

(30) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja zwróciła się do importerów niepowiązanych o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(31) Wymagane informacje i zgodę na włączenie do próby otrzymano od dwóch przedsiębiorstw. Ze względu na tak niewielką liczbę Komisja uznała, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna. Jedno z tych przedsiębiorstw poproszono o wypełnienie kwestionariusza dla importerów niepowiązanych. Okazało się, że drugie przedsiębiorstwo jest użytkownikiem, a zatem poproszono je o wypełnienie kwestionariusza dla użytkowników.

1.7.2. Kontrola wyrywkowa producentów w ChRL

(32) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała wszystkich producentów w ChRL do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Ponadto Komisja zwróciła się do Misji Chińskiej Republiki Ludowej w Unii Europejskiej o wskazanie innych producentów, którzy ewentualnie byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi.

(33) Dwóch producentów eksportujących z państwa, którego dotyczy postępowanie, tj. Vitasweet Jiangsu Co., Ltd ("Vitasweet") i Changmao, przedstawiło wymagane informacje i wyraziło zgodę na włączenie ich do próby. Ze względu na tak niewielką liczbę Komisja uznała, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna.

1.8. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

(34) Komisja przesłała rządowi Chińskiej Republiki Ludowej ("rząd ChRL") kwestionariusz dotyczący istnienia znaczących zakłóceń w ChRL w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(35) Komisja wystosowała pisma zawierające linki do kwestionariuszy do producentów eksportujących (Vitasweet i Changmao), HSWT i znanych importerów niepowiązanych oraz użytkowników w dniu wszczęcia postępowania. Te same kwestionariusze udostępniono również w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron oraz online 8  - na stronie internetowej DG ds. Handlu - w dniu wszczęcia postępowania.

(36) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu otrzymano jedynie od jednego producenta eksportującego (Changmao), HSWT i jednego użytkownika, Mars Polska sp. z o.o. Żaden importer niepowiązany nie przedstawił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(37) Przedsiębiorstwo HSWT rozpoczęło produkcję aspartamu w Unii w 2019 r. Od syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwa Hyet Sweet SAS nabyło ono wszystkie aktywa niezbędne do produkcji aspartamu, w tym budynki należące wcześniej do Hyet Sweet SAS, na podstawie umowy zakupu aktywów. Wnioskodawca wyjaśnił, że syndyk masy upadłościowej zorganizował przetarg otwarty i że zgłosiło się kilku potencjalnych nabywców. Ostatecznie najwyższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo HSWT. Przedsiębiorstwo HSWT przekazało również niezbędne dane finansowe dotyczące Hyet Sweet SAS za rok 2018. Przedsiębiorstwo Hyet Sweet SAS zaniechało produkcji aspartamu w Unii w 2018 r. i ogłosiło upadłość. W następstwie umowy zakupu aktywów przedsiębiorstwo HSWT otrzymało również serwer zawierający informacje finansowe Hyet Sweet SAS. Tym samym dane dotyczące działalności Hyet Sweet SAS przed ogłoszeniem upadłości (za rok 2018) zostały przekazane przez HSWT.

(38) W kilku oświadczeniach i podczas kilku posiedzeń wyjaśniających przedsiębiorstwo Changmao wielokrotnie wskazywało na istnienie powiązań między byłym producentem unijnym Hyet Sweet SAS i wnioskodawcą HSWT lub dwoma grupami, do których należą te podmioty (odpowiednio grupą Hyet i grupą Standard Investment/HSWT). Przedsiębiorstwo Changmao nie przedstawiło żadnych dowodów wskazujących na związek między tymi dwoma grupami. Przedsiębiorstwo Changmao zwróciło się również do Komisji o sprawdzenie, czy niektóre podmioty wchodzące w skład tych dwóch grup były ze sobą powiązane.

(39) Dochodzenie wykazało, że były producent aspartamu Hyet Sweet SAS ani jego przedsiębiorstwa powiązane nie byli powiązani z przedsiębiorstwem HSWT ani z jego przedsiębiorstwami powiązanymi. Komisja szczegółowo zbadała tę kwestię w toku dochodzenia i nie znalazła żadnych dowodów, które mogłyby wskazywać na powiązanie tych dwóch podmiotów ani ich grup.

(40) Przedsiębiorstwo Changmao zwróciło się również do Komisji o sprawdzenie, czy niektóre przedsiębiorstwa powiązane, będące częścią grupy Standard Investment/HSWT, były zaangażowane w produkcję aspartamu lub jego przywóz z ChRL, w którym to przypadku podmioty te powinny przedstawić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(41) Dochodzenie wykazało, że jedynym producentem aspartamu w Unii jest wnioskodawca. Ponadto Komisja nie znalazła żadnych dowodów potwierdzających, że przedsiębiorstwo HSWT lub którekolwiek z jego przedsiębiorstw powiązanych przywozi aspartam z ChRL. Dlatego też o przesłanie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu poproszono jedynie HSWT.

(42) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że Hyet Sweet SAS i jego przedsiębiorstwo powiązane Hyet Sweet BV, które mają prowadzić przywóz aspartamu z ChRL, są zobowiązane do przedstawienia oddzielnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, ponieważ w przeciwnym razie dokonana przez Komisję ocena stanu przemysłu Unii nie byłaby kompletna, co uniemożliwiłoby dokonanie jakichkolwiek rozstrzygających ustaleń dotyczących szkody i prawdopodobieństwa jej ponownego wystąpienia.

(43) Jak wyjaśniono w motywie 37, serwery zawierające dane finansowe Hyet Sweet SAS zostały przejęte przez HSWT w ramach umowy zakupu aktywów. Przedsiębiorstwo HSWT przedłożyło żądane informacje finansowe za 2018 r. związane z Hyet Sweet. W związku z tym Komisja dysponowała pełnymi informacjami, aby przeprowadzić analizę szkody w okresie badanym. Przedsiębiorstwo Hyet Sweet BV nie jest powiązane z obecnym unijnym producentem aspartamu, jak wyjaśniono w motywie 39. To, czy przedsiębiorstwo Hyet Sweet BV prowadzi przywóz aspartamu, nie ma znaczenia dla oceny przemysłu Unii, ponieważ byłoby ono co najwyżej importerem niepowiązanym (o ile w ogóle przywoziło produkt objęty postępowaniem). W związku z tym argument ten został odrzucony.

(44) Przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że przedsiębiorstwo HSWT odmówiło ujawnienia swoich beneficjentów rzeczywistych oraz wszelkich powiązań korporacyjnych i rodzinnych, faktu łączenia funkcji kierowniczych w różnych podmiotach, istnienia umów handlowych oraz planów, które wskazywałyby na istnienie związków między HSWT a grupą Hyet Sweet.

(45) Komisja zauważa, że twierdzenie to jest niezgodne z faktami. 5 kwietnia 2022 r. przedsiębiorstwo HSWT ujawniło wykres przedstawiający strukturę grupy Hyet Sweet SAS do grudnia 2018 r., wykres przedstawiający strukturę grupy HSWT/Standard Investment w lutym 2022 r. oraz wykres porównawczy między obecnymi strukturami Hyet Sweet SAS i HSWT/Standard Investment. Wnioskodawca wyjaśnił także, że niektóre podmioty należące do grupy HSWT/Standard Investment miały w przeszłości podobne nazwy do przedsiębiorstw należących do grupy Hyet, której właścicielem jest Ad Timmermans. Wynikało to z faktu, że w przeszłości istniały plany współpracy między grupą HSWT/Standard Investment a przedsiębiorstwami Ada Timmermansa. Ponieważ jednak planów tych nie zrealizowano, grupa HSWT zmieniła następnie nazwy tych przedsiębiorstw, aby uniknąć w przyszłości niesłusznych skojarzeń z Adem Timmermansem. Tym samym przedsiębiorstwa należące do Ada Timmermansa są całkowicie odrębnymi podmiotami prawnymi i nie mają żadnych powiązań z grupą Standard Investment/HSWT. Jak wyjaśniono powyżej, dochodzenie nie wykazało żadnych powiązań między grupą Standard Investment/HSWT a Hyet Sweet SAS, a przedsiębiorstwo Changmao nie przedstawiło żadnych konkretnych dowodów w tym zakresie poza bezpodstawnymi spekulacjami. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(46) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że przedsiębiorstwo HSWT nie powinno być uznawane za stronę współpracującą, ponieważ nie dostarczyło znaczącej, nieopatrzonej klauzulą poufności wersji wszystkich załączników w odpowiedzi na pismo Komisji w sprawie uzupełnienia braków (takich jak wycena zapasów i rachunki zarządcze). Ponadto przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że przedsiębiorstwo HSWT dostarczyło skorygowaną tabelę w kwestionariuszu bez wyjaśnienia przyczyn tych modyfikacji. Podniesiono również, że tendencje dotyczące wskaźników podanych dla jednostkowych kosztów produkcji i zysku ze sprzedaży niepowiązanej w UE były różne we wniosku o dokonanie przeglądu i w zmienionym kwestionariuszu w odniesieniu do lat 2018-2020, przy czym przedsiębiorstwo HSWT nie przedstawiło żadnego wyjaśnienia tych rozbieżności.

(47) Komisja nie zgodziła się z tym twierdzeniem. W toku dochodzenia antydumpingowego, w ramach procesu uzupełniania braków, Komisja zwraca się do współpracujących stron (eksporterów, producentów unijnych, importerów i użytkowników) o dostarczenie szeregu wyjaśnień i dokumentów, które są z natury poufne, w celu przeprowadzenia dochodzenia. Pytania przesłane przez Komisję w ramach procesu uzupełniania braków były również z natury poufne, ponieważ zawierały szczegółowy opis informacji poufnych dostarczonych przez przedsiębiorstwo, które należało wyjaśnić. Przedsiębiorstwo HSWT przekazało otwartą wersję dokumentów, które nie były z natury poufne. Wycena zapasów i rachunki zarządcze są dokumentami zawierającymi informacje z natury poufne. Zmieniona odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu, którą przedstawiło przedsiębiorstwo HSWT, wynika z dodatkowych pytań zadanych przez Komisję, które również są z natury poufne. Ponadto dane zgłoszone przez HSWT we wniosku o dokonanie przeglądu stanowią dowód prima facie przedstawiony na potrzeby wszczęcia przeglądu, w związku z czym w toku dochodzenia konieczne mogą być zmiany tych danych. Co więcej, dane przedstawione we wniosku o dokonanie przeglądu wykorzystuje się wyłącznie do podjęcia decyzji, czy wszczęcie przeglądu jest uzasadnione. Z drugiej strony dane przekazywane w odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu po wszczęciu dochodzenia są szczegółowo weryfikowane i odpowiednio korygowane/dostosowywane przez Komisję w ramach procesu usuwania braków i kontroli na miejscu lub zdalnej kontroli krzyżowej. Dane przekazywane w odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mogą zostać zweryfikowane w toku dochodzenia. Proces ten przebiega tak samo w przypadku wszystkich zainteresowanych stron (w tym producentów eksportujących) współpracujących w ramach dochodzenia. Ostateczne dane przedstawiono w sekcji 5 obecnego rozporządzenia. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(48) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że HSWT nie określiło, które przedsiębiorstwa w zgłoszonej strukturze grup HSWT i Hyet Sweet były zaangażowane w działalność gospodarczą związaną z aspartamem lub surowcami używanymi do jego wytworzenia, w tym w produkcję, przetwarzanie, sprzedaż, przywóz i wywóz, testowanie, wynajem budynków i gruntów na potrzeby produkcji, w związku z czym struktury korporacyjne i relacje między tymi dwiema grupami pozostawały niejasne i sprzeczne.

(49) Komisja nie zgadza się z tym twierdzeniem. Na początku dochodzenia, już w stałym kwestionariuszu, przedsiębiorstwo HSWT stwierdziło, że żadne z jego przedsiębiorstw powiązanych nie jest zaangażowane w produkcję lub sprzedaż aspartamu produkowanego w Unii. Ponadto HSWT stwierdziło, że nie jest powiązane bezpośrednio ani pośrednio z żadnym producentem ani eksporterem aspartamu z ChRL oraz że nie sprzedaje w Unii aspartamu, który przywieziono z ChRL. W wyniku dochodzenia potwierdzono prawdziwość tych twierdzeń, a przedsiębiorstwo Changmao nie przedstawiło jakichkolwiek dowodów prowadzących do przeciwnych wniosków. W związku z tym argument ten odrzucono.

(50) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło również, że w okresie objętym postępowaniem HSWT wykorzystywało warsztaty i grunty będące własnością Hyet Sweet SAS do produkcji aspartamu, ponieważ w trakcie postępowań likwidacyjnych HSWT miało nabyć jedynie niewielką ilość środków trwałych Hyet Sweet SAS. Twierdziło ponadto, że brak nabycia gruntów przez przedsiębiorstwo HSWT, natomiast wydzierżawienie ich od Hyet Sweet wskazuje, że HSWT i Hyet Sweet SAS są powiązane.

(51) Jak wyjaśniono w motywie 37, HSWT nabyło od syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwa Hyet Sweet SAS wszystkie aktywa niezbędne do produkcji aspartamu, w tym budynki należące wcześniej do Hyet Sweet SAS, na podstawie umowy zakupu aktywów. Syndyk masy upadłościowej zorganizował przetarg otwarty i zgłosiło się kilku potencjalnych nabywców. Ostatecznie najwyższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo HSWT. Ponieważ aktywa przedsiębiorstwa Hyet Sweet SAS sprzedano w ramach postępowania upadłościowego, sprzedaży tych aktywów dokonano po niższej wartości niż ich wartość księgowa przewidziana w sprawozdaniu finansowym Hyet Sweet SAS, co wyjaśnia różnicę między wartością aktywów w sprawozdaniu finansowym Hyet Sweet SAS a wartością aktywów w sprawozdaniu finansowym HSWT za rok 2019. Wnioskodawca wyjaśnił, że umowa zakupu aktywów z syndykiem masy upadłościowej nie obejmowała gruntów, ponieważ Hyet Sweet SAS nie było właścicielem gruntów, ale je dzierżawiło. Ponadto dwóch przedsiębiorstw nie uznaje się za powiązane, jeżeli jedno z nich dzierżawi grunty lub korzysta z gruntów drugiego przedsiębiorstwa. Osoby fizyczne lub osoby prawne (tj. przedsiębiorstwa) uznaje się za powiązane zgodnie z wymogami określonymi w art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 9 . W związku z tym argument ten został odrzucony.

(52) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło również niesłusznie, że HSWT przyznało, że w latach 2018-2019 obie grupy HSWT i Hyet Sweet były powiązane, ponieważ obie grupy zgodziły się, że nazwa Hyet będzie używana przez niektóre przedsiębiorstwa obu grup.

(53) Komisja zauważa, że przedsiębiorstwo HSWT nie złożyło takiego oświadczenia w ramach dochodzenia. Ponadto dwóch przedsiębiorstw nie uznaje się za powiązane jedynie na podstawie faktu, że niektóre przedsiębiorstwa z dwóch różnych grup zgadzają się na używanie podobnych nazw, w tym przypadku "Hyet". Warunki umożliwiające uznanie dwóch przedsiębiorstw za powiązane przedstawiono w motywie 51. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(54) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że ponieważ dwa przedsiębiorstwa powiązane z HSWT były zaangażowane w nabycie niektórych aktywów od Hyet Sweet SAS i utworzenie HSWT, przedsiębiorstwa te muszą przedstawić odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu co najmniej w następujących kwestiach:

1) ich komercyjny interes związany z utworzeniem HSWT;

2) ich plany skutecznego rozwiązania problemów, które doprowadziły do likwidacji Hyet Sweet;

3) związek między HSWT a grupą Hyet;

4) powody decyzji przedsiębiorstwa HSWT i jego właścicieli, aby zezwolić grupie Hyet na dalszy przywóz aspartamu do Unii od konkurencyjnych producentów w ChRL;

5) czy subsydia przyznane przez rząd francuski pomagają w reorganizacji działalności gospodarczej związanej z aspartamem, czy też pokrywają koszty operacyjne.

(55) W ramach przeglądu wygaśnięcia zasadniczo jedynie przedsiębiorstwa powiązane zaangażowane w produkcję i sprzedaż produktu objętego przeglądem muszą przedłożyć odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu. Jak stwierdzono w motywie 176, przedsiębiorstwo HSWT jest jedynym podmiotem grupy Standard Investment/HSWT zaangażowanym w produkcję i sprzedaż aspartamu w Unii. Ponadto HSWT i Hyet Sweet nie są przedsiębiorstwami powiązanymi i dlatego nie mogą ingerować w domniemaną decyzję grupy Hyet dotyczącą przywozu aspartamu z ChRL. Ponadto w odniesieniu do domniemanych subsydiów otrzymanych przez HSWT od rządu francuskiego, przedsiębiorstwo Changmao nie wyjaśniło, dlaczego ten fakt byłby istotny dla przeglądu wygaśnięcia. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(56) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że przedsiębiorstwo HSWT nie przedstawiło urzędowego dokumentu potwierdzającego, że przedsiębiorstwo Hyet Sweet SAS przestało istnieć.

(57) Komisja odnotowała, że przedsiębiorstwo HSWT nie musiało przedstawić takiego dokumentu. Jak wyjaśniono w motywie 37, przedsiębiorstwo HSWT nabyło aktywa od przedsiębiorstwa Hyet Sweet SAS, które ogłosiło upadłość. To, czy Hyet Sweet SAS nadal istnieje jako podmiot na potrzeby postępowania upadłościowego, nie ma znaczenia z punktu widzenia obecnego przeglądu wygaśnięcia. Ważne jest, że przedsiębiorstwo Hyet Sweet SAS nie było już producentem aspartamu w Unii po sprzedaży swoich aktywów przedsiębiorstwu HSWT. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(58) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao ponownie stwierdziło, że przedsiębiorstwo Hyet Sweet SAS powinno było przedstawić odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu jako unijny producent aspartamu w okresie badanym, ponieważ było ono powiązane z HSWT od listopada 2018 r. do lutego 2019 r., jako że w okresie tym Hyet Sweet SAS i akcjonariusze HSWT prowadzili rozmowy na temat utworzenia spółki joint venture. Ponadto przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że w tym okresie przedsiębiorstwo HSWT: 1) wykorzystywało marki i znaki towarowe HYET w ramach sprzedaży produktów wytwarzanych w zakładzie w Gravelines; 2) korzystało z adresów poczty elektronicznej z końcówką @Hyetsweet.com oraz, co ważne; 3) stosowało nawet nazwę "Hyet" w opisach tych dwóch spółek akcjonariuszy, tj. "Hyet Sweet Now Holding BV" i "Hyet Sweet NL BV". Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że odpowiedź odnośnie do danych za rok 2018 powinno przedstawił samo przedsiębiorstwo Hyet Sweet lub przynajmniej dane te powinny zostać zweryfikowane we współpracy z Hyet. Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu w imieniu Hyet Sweet SAS mógł przedstawić syndyk masy upadłościowej odpowiadający za Hyet Sweet SAS. Ponadto przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że kwestionariusz był konieczny nie tylko po to, aby uzyskać informacje finansowe Hyet Sweet SAS, ale również informacje dotyczące sprzedaży, historii przedsiębiorstwa, struktury i orientacji biznesowej. Przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że przedsiębiorstwo HSWT nie mogło zapewnić poprawności i kompletności informacji wymaganych w tym zakresie od Hyet Sweet SAS, na przykład brakowało informacji finansowych Hyet Sweet SAS za 2017 r., a Komisja musiała wybrać okres badany począwszy od 2018 r., a nie od roku 2017. Przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że nie ma wątpliwości, w jaki sposób przedsiębiorstwo HSWT mogło zapewnić prawidłowość i dokładność informacji finansowych przedstawionych przez Hyet Sweet SAS. Changmao zwróciło się również do Komisji o ujawnienie powodu, dla którego nie kontaktowała się z Hyet Sweet SAS.

(59) Jak wskazano w motywie 45, Komisja wiedziała o próbie współpracy między tymi dwoma przedsiębiorstwami i uwzględniła ten fakt w ocenie. Komisja stwierdziła jednak, że fakt, iż akcjonariusze HSWT i Hyet Sweet SAS prowadzili rozmowy na temat utworzenia spółki joint venture przez cztery miesiące w 2018 r. (w którym to okresie przedsiębiorstwo HSWT mogło stosować znaki towarowe lub adresy poczty elektronicznej Hyet Sweet), nie miał żadnego istotnego wpływu na obecny przegląd wygaśnięcia. Jak wyjaśniono w motywie 43, serwery zawierające dane finansowe Hyet Sweet SAS zostały przejęte przez HSWT w ramach umowy zakupu aktywów. Ponadto istotni pracownicy zatrudnieni w Hyet Sweet w 2018 r. kontynuowali pracę dla HSWT. Przedsiębiorstwo HSWT stanowiło zatem najlepsze źródło informacji finansowych i innych informacji dotyczących Hyet Sweet SAS za rok 2018. W toku wizyty weryfikacyjnej Komisja była w stanie zweryfikować informacje żądane w kwestionariuszu, gdyż miała dostęp do niezbędnych informacji za 2018 r. i byłych pracowników Hyet Sweet SAS, którzy byli w stanie udzielić odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję. Z tego względu Komisja nie musiała kontaktować się z Hyet Sweet SAS. Ponadto rok 2017 nie miał znaczenia w kontekście tego dochodzenia, gdyż okres badany obejmował okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Przyjętą praktyką Komisji jest stosowanie okresu badanego obejmującego trzy pełne lata kalendarzowe poprzedzające okres objęty dochodzeniem. Komisja stwierdziła, że próba nawiązania przez te dwa przedsiębiorstwa stosunków handlowych nie miała znaczenia z punktu widzenia oceny kwestii, czy obowiązujące środki antydumpingowe należy utrzymać, czy też należy pozwolić, aby wygasły. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(60) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że w ramach grupy Hyet Sweet utworzono przedsiębiorstwo o nazwie Hyet Aspartame BV oraz że nie ujawniono żadnych informacji na temat działalności tego przedsiębiorstwa w okresie badanym, w tym informacji, czy było ono producentem aspartamu lub podmiotem prowadzącym handel aspartamem, kiedy zostało zarejestrowane i w jakim celu. Przedsiębiorstwo Changmao zwróciło się również do Komisji z prośbą o wyjaśnienie, czy spółka dominująca przedsiębiorstwa Hyet Sweet SAS (Stratco BV) zajmowała się produkcją aspartamu i handlem aspartamem.

(61) Jak wyjaśniono w motywie 176, przedsiębiorstwo HSWT jest jedynym unijnym producentem aspartamu w Unii. Komisja ustaliła również, że nie ma powiązań między Hyet Aspartame BV lub Stratco BV z jednej strony, a HSWT z drugiej. W związku z powyższym ani Hyet Aspartame BV, ani Stratco BV nie muszą przedstawiać odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu jako przedstawiciele przemysłu Unii. Ponadto to, czy Hyet Aspartame BV lub Stratco BV są podmiotami prowadzącymi handel aspartamem nie ma znaczenia z punktu widzenia ustalenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody, które Komisja musi ocenić w toku przeglądu wygaśnięcia. Przedsiębiorstwa handlowe nie są oczywiście zobowiązane do współpracy w toku dochodzeń dotyczących ochrony handlu, a te dwa przedsiębiorstwa, nawet jeżeli prowadzą handel aspartamem, nie muszą uczestniczyć w tym przeglądzie. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(62) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że ponieważ przedsiębiorstwo Sweet Now NL powiązane z HSWT zajmowało się nabywaniem i sprzedażą surowców na rzecz HSWT, przedsiębiorstwo Sweet Now NL musi przedstawić odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu. Bez współpracy ze strony Sweet Now NL koszty produkcji ponoszone przez HSWT należy ustalić na podstawie dostępnych faktów oraz należy skorygować w dół stosowane ceny sprzedaży oraz podcięcie cenowe.

(63) Komisja nie zgodziła się z tym twierdzeniem. W kwestionariuszu producentów unijnych prosi się o podanie swoich pięciu głównych dostawców (pod względem wartości zakupów) w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym każdego głównego surowca stosowanego w produkcji aspartamu. Na podstawie tych informacji Komisja w poszczególnych przypadkach ocenia, czy w tym zakresie konieczne jest przedstawienie dodatkowych informacji. W wyniku dochodzenia ustalono, że przedsiębiorstwo HSWT nabyło wszystkie surowce bezpośrednio od niepowiązanych dostawców, z wyjątkiem kilku zakupów na początku 2019 r., kiedy to przedsiębiorstwo Sweet Now NL nabyło niektóre surowce dla HSWT. Mając na uwadze wielkość i czas tych zakupów Komisja stwierdziła, że przedsiębiorstwo HSWT nie musiało przedstawić dodatkowych informacji dotyczących zakupów surowców od Sweet Now NL.

(64) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło również, że jeżeli w okresie badanym doszło do ponownej sprzedaży aspar- tamu wcześniej sprzedanego przez HSWT przedsiębiorstwom powiązanym, wówczas takie przedsiębiorstwo powiązane powinno przedstawić odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(65) W toku dochodzenia ustalono, że przedsiębiorstwo powiązane nie odsprzedało aspartamu klientom niepowiązanym. Przedsiębiorstwo HSWT sprzedało aspartam przedsiębiorstwu powiązanemu jedynie w latach 2019 i 2020 (odpowiednio 16 i 1 % całkowitej wielkości produkcji), a następnie odkupiło go niemal po tej samej cenie do celów przepływu środków pieniężnych. Z tego względu nie zaistniała potrzeba, aby Komisja wymagała przedstawienia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu przez to przedsiębiorstwo powiązane. W związku z tym argument ten został odrzucony.

1.9. Weryfikacja

(66) Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację wszystkich informacji uważanych za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

Producent unijny

- Przedsiębiorstwo HSWT France SAS, Gravelines, Francja (obejmujące zarówno Hyet Sweet SAS w 2018 r., jak i HSWT od 2019 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym).

1.10. Dalsze postępowanie

(67) 15 lipca 2022 r. Komisja ujawniła istotne fakty i ustalenia, na podstawie których zamierza utrzymać obowiązujące środki antydumpingowe ("ostateczne ujawnienie"). Wszystkim stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji oraz złożyć wniosek o posiedzenie wyjaśniające przed Komisją lub przed rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

(68) Przedsiębiorstwo Changmao przedstawiło uwagi i złożyło wniosek o posiedzenie wyjaśniające, które odbyło się 1 sierpnia 2022 r. Ponadto na twierdzenia przedstawione przez Changmao zareagowało przedsiębiorstwo HSWT. Do wszystkich tych twierdzeń odniesiono się w niniejszym rozporządzeniu.

2. PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM, PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty przeglądem

(69) Produktem objętym przeglądem jest ten sam produkt co w pierwotnym dochodzeniu, tj. aspartam (ester 1-metylowy N-L-a-aspartylo-L-fenyloalaniny, ester N-metylowy kwasu 3-amino-N-(a-karbometoksyfenetylo)-bursztynowego), numer w rejestrze CAS 22839-47-0, obecnie objęty kodem CN ex 2924 29 70 (kod TARIC 2924 29 70 05) ("produkt objęty przeglądem").

(70) Aspartam stosuje się jako sztuczną substancję słodzącą w wielu produktach, na przykład w żywności, napojach i produktach farmaceutycznych.

2.2. Produkt objęty postępowaniem

(71) Produkt objęty niniejszym dochodzeniem jest produktem objętym przeglądem pochodzącym z ChRL.

2.3. Produkt podobny

(72) W toku pierwotnego dochodzenia wykazano, a w przedmiotowym przeglądzie wygaśnięcia potwierdzono, że takie same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, a także te same podstawowe zastosowania mają następujące produkty:

- produkt objęty postępowaniem,

- produkt produkowany i sprzedawany na rynku krajowym ChRL oraz

- produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł Unii.

(73) Produkty te uznano zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3. DUMPING

3.1. Uwagi wstępne

(74) W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (tj. od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) kontynuowano przywóz aspartamu z ChRL. Według Eurostatu udział w rynku unijnym przywozu aspartamu z ChRL wyniósł w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym [6-8 %] w porównaniu z udziałem w rynku w okresie objętym dochodzeniem na poziomie [50-70 %] badanym w pierwotnym dochodzeniu. W ujęciu bezwzględnym przywóz spadł o [70-80 %] od okresu objętego pierwotnym dochodzeniem.

(75) Jak wspomniano w motywie 36, tylko jeden z eksporterów z ChRL, Changmao, współpracował w toku dochodzenia. Ponieważ przywóz dokonywany przez przedsiębiorstwo Changmao stanowi mniej niż 3 % łącznego przywozu aspartamu z ChRL w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, nie można go uznać za reprezentatywny dla łącznego przywozu z ChRL. W związku z tym 31 marca 2022 r. i 1 kwietnia 2022 r. Komisja poinformowała odpowiednio władze ChRL i przedsiębiorstwo Changmao, że z uwagi na niewystarczającą współpracę ze strony producentów eksportujących w ChRL Komisja zamierza zastosować art. 18 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do ustaleń dotyczących ChRL. Otrzymano uwagi od przedsiębiorstwa Changmao.

(76) Changmao stwierdziło, że w pełni współpracowało i Komisja nie powinna brać pod uwagę faktów gorszych niż fakty zawarte w jego odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i w oświadczeniach, w tym dotyczących przywozu z Japonii i ChRL.

(77) Komisja wyjaśnia, że zastosowanie art. 18 rozporządzenia podstawowego w tym przypadku odnosi się do jej ustaleń dotyczących kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu oraz szkody w odniesieniu do ChRL, a nie do przedsiębiorstwa Changmao. Wszystkie oświadczenia przedstawione przez Changmao w ramach dochodzenia zostały należycie ocenione w odpowiednich sekcjach niniejszego rozporządzenia. Ponieważ uznano, że wywóz dokonywany przez przedsiębiorstwo Changmao nie jest reprezentatywny dla łącznego przywozu do Unii z ChRL, Komisja nie obliczyła indywidualnego marginesu dumpingu dla Changmao. Wobec braku współpracy obejmującej reprezentatywne ilości Komisja obliczyła krajowy margines dumpingu, jak wyszczególniono w sekcji 3 poniżej. Nie trzeba dodawać, że w przeglądach wygaśnięcia nie dokonuje się przeglądu rzeczywistych ceł antydumpingowych; obliczenia wykorzystuje się jedynie jako podstawę ustaleń dotyczących prawdopodobieństwa kontynuacji/ponownego wystąpienia dumpingu i szkody. W związku z tym, nawet gdyby Komisja obliczyła indywidualny margines dumpingu dla przedsiębiorstwa Changmao, nie miałoby to wpływu na wynik dochodzenia, który zależał od obliczenia krajowego marginesu dla pozostałych 97 % przywozu. Indywidualny margines dumpingu przedsiębiorstwa Changmao, ograniczony do zaledwie 3 % chińskiego przywozu do Unii, nie miałby zatem znaczenia dla ustalenia, czy w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym dumping utrzymywał się na terenie całego kraju.

(78) W związku z tym, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, ustalenia w odniesieniu do prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu oparto na dostępnych faktach, w szczególności na informacjach zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu, informacjach otrzymanych od producenta unijnego i od Changmao oraz dostępnych danych statystycznych, mianowicie danych pochodzących z bazy danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 oraz Global Trade Atlas ("GTA").

3.2. Procedura ustalania wartości normalnej na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do przywozu aspartamu pochodzącego z ChRL

(79) W świetle wystarczających dowodów dostępnych w momencie wszczęcia dochodzenia, które zdają się wykazywać w odniesieniu do ChRL na istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego, Komisja wszczęła dochodzenie na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego.

(80) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do dochodzenia w odniesieniu do domniemanych znaczących zakłóceń Komisja przesłała kwestionariusz rządowi ChRL. Ponadto w pkt 5.3.2 zawiadomienia o wszczęciu Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających dotyczących zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego w terminie 37 dni od daty opublikowania tego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nie otrzymano odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu od rządu ChRL i nie wpłynęły w wyznaczonym terminie stanowiska dotyczące zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego. Następnie 13 czerwca 2022 r. Komisja poinformowała rząd ChRL, że do ustalenia istnienia w ChRL znaczących zakłóceń wykorzysta dostępne fakty w rozumieniu art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(81) W pkt 5.3.2 zawiadomienia o wszczęciu Komisja wskazała również, że w świetle dostępnych dowodów może zaistnieć potrzeba wyboru odpowiedniego reprezentatywnego kraju na podstawie art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego w celu ustalenia wartości normalnej na podstawie niezniekształconych cen lub wartości odniesienia. Komisja stwierdziła ponadto, że zbada możliwość wykorzystania innych potencjalnie odpowiednich krajów zgodnie z kryteriami określonymi w art. 2 ust. 6a tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego.

(82) 4 marca 2022 r. Komisja poinformowała w nocie ("pierwsza nota") zainteresowane strony o odpowiednich źródłach, które zamierza wykorzystać do określenia wartości normalnej. W nocie tej Komisja przedstawiła wykaz wszystkich czynników produkcji, takich jak surowce, energia i siła robocza, wykorzystywanych w produkcji aspartamu. Ponadto w oparciu o kryteria wyboru niezniekształconych cen lub wartości odniesienia Komisja zidentyfikowała potencjalne reprezentatywne kraje, mianowicie uznała Argentynę, Malezję i Tajlandię za odpowiednie reprezentatywne kraje. Komisja otrzymała uwagi od Changmao dotyczące pierwszej noty.

(83) 28 kwietnia 2022 r. Komisja poinformowała w drugiej nocie ("druga nota") zainteresowane strony o odpowiednich źródłach, które zamierza wykorzystać do określenia wartości normalnej, z wykorzystaniem Malezji jako reprezentatywnego kraju. Poinformowała również zainteresowane strony, że ustali koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne ("koszty SG&A") oraz zyski na podstawie danych przedsiębiorstwa Ajinomoto (Malaysia) Berhad ("Ajinomoto Malaysia"), producenta żywności, przypraw i syntetycznych substancji słodzących w Malezji. Nie otrzymano żadnych uwag.

3.3. Wartość normalna

(84) Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego "[p]odstawą obliczenia wartości normalnej są zwykle ceny uiszczone lub należne w zwykłym obrocie handlowym przez niezależnych nabywców w kraju wywozu".

(85) Zgodnie jednak z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego "w przypadku stwierdzenia [...], że ze względu na istnienie w kraju wywozu znaczących zakłóceń w rozumieniu lit. b) nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych w tym kraju, wartość normalną konstruuje się wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia" oraz "[wartość normalna] obejmuje niezniekształconą i odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski".

(86) Jak wyjaśniono poniżej, w obecnym dochodzeniu Komisja stwierdziła, że w oparciu o dostępne dowody oraz ze względu na brak współpracy ze strony rządu ChRL i producentów eksportujących zastosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego było właściwe.

3.3.1. Istnienie znaczących zakłóceń

(87) Mimo że Komisja nie prowadziła w przeszłości dochodzeń dotyczących wywozu aspartamu w kontekście art. 2 ust. 6a, w toku prowadzonego niedawno dochodzenia dotyczącego innej sztucznej substancji słodzącej w ChRL, mianowicie acesulfamu K 10 , Komisja ustaliła, że istnieją znaczące zakłócenia w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego. Komisja uznała w swoim dochodzeniu, że - jak wynika z dostępnych dowodów - zastosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego również było właściwe.

(88) W toku tego dochodzenia Komisja ustaliła, że w ChRL dochodzi do istotnej interwencji rządowej, co zakłóca proces skutecznej alokacji zasobów zgodnie z zasadami rynkowymi 11 .

(89) W szczególności Komisja stwierdziła, że w sektorze acesulfamu K znaczna część przedsiębiorstw nadal stanowi własność rządu ChRL w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego 12 , a ponadto rząd ChRL dysponuje również możliwością ingerowania w ceny i koszty dzięki obecności przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret drugie rozporządzenia podstawowego 13 .

(90) Komisja uznała ponadto, że obecność i ingerencja przedstawicieli państwa na rynkach finansowych, a także w obszarze dostaw surowców i materiałów do produkcji wywołują dodatkowy zakłócający wpływ na rynek. Rzeczywiście, ogólnie rzecz biorąc, system planowania w ChRL powoduje, że zasoby są skoncentrowane w sektorach uznanych przez rząd za strategiczne lub z innego powodu ważne politycznie, a nie przydzielane zgodnie z mechanizmami rynkowymi 14 . Ponadto Komisja stwierdziła, że przepisy chińskiego prawa upadłościowego i chińskiego prawa rzeczowego nie funkcjonują w prawidłowy sposób w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret czwarte rozporządzenia podstawowego, co prowadzi do zakłóceń wynikających w szczególności z utrzymywania niewypłacalnych przedsiębiorstw na rynku oraz z przydzielania praw użytkowania gruntów w ChRL 15 .

(91) Podobnie Komisja stwierdziła zakłócenia w kosztach wynagrodzeń w sektorze acesulfamu K w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret piąte rozporządzenia podstawowego 16 , jak również zakłócenia na rynkach finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret szóste rozporządzenia podstawowego, w szczególności pod względem dostępu przedsiębiorców do kapitału w ChRL 17 .

(92) Podobnie jak w przypadku poprzedniego dochodzenia dotyczącego acesulfamu K w obecnym dochodzeniu Komisja zbadała, czy ze względu na istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego właściwe było zastosowanie cen i kosztów krajowych w ChRL. Komisja uczyniła to na podstawie dowodów dostępnych w aktach sprawy, w tym dowodów zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu i w sprawozdaniu 18 , które opierają się na publicznie dostępnych źródłach. Analiza ta obejmowała analizę istotnych interwencji rządowych w gospodarce ChRL ogółem, a także konkretnej sytuacji na rynku w sektorze, do którego należy produkt objęty przeglądem. Komisja uzupełniła te elementy dowodowe własnymi badaniami dotyczącymi poszczególnych kryteriów istotnych dla potwierdzenia istnienia znaczących zakłóceń w ChRL stwierdzonych również w jej poprzednich dochodzeniach w tym względzie.

(93) Wniosek o dokonanie przeglądu w tej sprawie odnosił się do sprawozdania, a w szczególności do zawartych w sprawozdaniu ustaleń dotyczących sektora chemicznego. Ponadto we wniosku wymieniono szereg dokumentów programowych, które mają wpływ na sektor aspartamu, w tym 13. krajowy plan pięcioletni, inicjatywę "Made in China 2025", 13. plan pięcioletni dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, wytyczne Rady Państwa w sprawie propagowania transformacji technologicznej przedsiębiorstw (2012), plan rozwoju przemysłu lekkiego (2006-2020) oraz 13. plan pięcioletni na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego w prowincji Jiangsu.

(94) Z dochodzenia wynika ponadto, że w sektorze aspartamu rząd ChRL nadal utrzymuje pewien stopień własności i kontroli w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret drugie rozporządzenia podstawowego, w tym w odniesieniu do następujących przedsiębiorstw państwowych produkujących aspartam: Niutang Group, L&P Food Ingredient i Nantong Changhai Food Additives (wszystkie trzy przedsiębiorstwa należą do jednej grupy 19 ).

(95) Jeżeli chodzi o obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwiającą rządowi ChRL ingerowanie w ceny i koszty w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret drugie rozporządzenia podstawowego, w toku dochodzenia Komisja stwierdziła istnienie osobistych powiązań między producentami produktu objętego przeglądem a Komunistyczną Partią Chin ("KPCh"). Ustalono, że niektórzy producenci aspartamu są aktywnymi członkami stowarzyszenia China Food Additives and Ingredients Association (CFAA), którego statut stanowi, co następuje: "Artykuł 3: Stowarzyszenie uznaje ogólne przywództwo Komunistycznej Partii Chin i zgodnie z postanowieniami statutu Komunistycznej Partii Chin ustanawia organizację Komunistycznej Partii Chin, rozwija działalność Partii i zapewnia niezbędne warunki dla działalności organizacji partyjnej. Instytucją rejestrującą i zarządzającą stowarzyszenia jest Ministerstwo Spraw Cywilnych Chińskiej Republiki Ludowej, a głównym organem ds. rozbudowy partii jest Komitet Partyjny Komisji ds. Administracji i Nadzoru nad Aktywami Państwowymi Rady Państwa. Stowarzyszenie przyjmuje wytyczne biznesowe, nadzór i zarządzanie ze strony instytucji rejestrującej i zarządzającej, głównego organu ds. rozbudowy partii oraz właściwych departamentów zarządzających przemysłem. [...] Artykuł 22: Powoływanie i odwoływanie dyrektorów: 1) Pierwsi dyrektorzy są wspólnie nominowani przez członków stowarzyszenia po jego założeniu i wybierani przez zgromadzenie przedstawicieli członków po zatwierdzeniu przez kierownictwo struktur partii. Dochodzenie wykazało, że wśród znanych producentów aspartamu w ChRL przedsiębiorstwo Sinosweet pełni rolę dyrektora wykonawczego, a przedsiębiorstwo Changmao Biochemical Engineering jest członkiem stowarzyszenia pełniącym rolę dyrektora. Ponadto zastępca dyrektora generalnego Niutang Food Additives jest jednocześnie przewodniczącym związku zawodowego i członkiem Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin.

(96) W sektorze aspartamu zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne są objęte nadzorem politycznym i otrzymują wytyczne polityczne. Producenci produktu objętego przeglądem wyraźnie zwracają uwagę na swoich stronach internetowych na działania dotyczące rozbudowy partii, posiadają członków partii w kierownictwie przedsiębiorstwa i podkreślają swoje powiązanie z KPCh. W toku dochodzenia ujawniono działania dotyczące rozbudowy partii w Niutang Group, która jest przedsiębiorstwem państwowym.

(97) Co więcej, w sektorze aspartamu można zaobserwować politykę faworyzującą producentów krajowych lub innego rodzaju wpływanie na rynek w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret trzecie rozporządzenia podstawowego.

(98) Przemysł aspartamu jest objęty zakresem stosowania szeregu planów, wytycznych i innych dokumentów dotyczących dodatków do żywności wydawanych przez organy na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym, np. 13. planu pięcioletniego na rzecz innowacji technologicznych w zakresie żywności i 13. planu pięcioletniego na rzecz przemysłu petrochemicznego i chemicznego (aspartam byłby przyporządkowany do kategorii chemikaliów wysokowartościowych). Również na poziomie regionalnym istnieją instrumenty pozwalające państwu na interwencję w sektorze aspartamu. Na przykład prowincja Jiangsu, w której znajduje się dwóch znanych producentów aspartamu: przedsiębiorstwo Jiangsu Vitasweet i powiązane z nim przedsiębiorstwo Changzhou Guanghui, utworzyła fundusz na rzecz dostosowania strukturalnego sektora chemicznego, którego celem jest m.in. wspieranie modernizacji, przenoszenia działalności i transformacji przedsiębiorstw. Chemiczne syntetyczne substancje słodzące wymieniono ponadto w wersji katalogu wytycznych dotyczących dostosowania struktury przemysłowej z 2019 r. 20  i dlatego podlegają one odpowiednim obowiązującym politykom rządowym.

(99) Jak widać w powyższych przykładach, rząd ChRL kieruje rozwojem sektora aspartamu zgodnie z szerokim spektrum narzędzi polityki i wytycznych oraz kontroluje praktycznie wszystkie aspekty związane z rozwojem i funkcjonowaniem tego sektora. Sektor aspartamu korzysta zatem z rządowych wytycznych i interwencji rządu dotyczących głównych surowców, czyli cykloheksyloaminy i kwasu sulfaminowego.

(100) Ponadto producenci aspartamu są również beneficjentami subsydiów państwowych, co wyraźnie świadczy o tym, że sektor ten stanowi przedmiot zainteresowania państwa. W toku dochodzenia Komisja ustaliła, że producenci aspartamu, w tym Changmao Biochemical Engineering, otrzymują bezpośrednie subsydia państwowe 21 . Ponadto na stronie internetowej przedsiębiorstwa Vitasweet Jiangsu wskazano, że od 2010 r. przedsiębiorstwo to jest uznawane za centrum technologiczne prowincji Jiangsu w zakresie żywności funkcjonalnej i składników, co było jednym z celów planu wdrożenia w prowincji Jiangsu dotyczącego rozwoju biotechnologii i przemysłu nowych leków na lata 2009-2012 22 ; świadczy to o tym, że kwalifikuje się ono do otrzymania rządowego wsparcia finansowego. Co więcej, przedsiębiorstwo Changzhou Guanghui Biotechnology, mające siedzibę w narodowym parku przemysłu chemicznego Changzhou, kwalifikuje się do otrzymania wsparcia rządowego, ponieważ wszystkie przedsiębiorstwa mające siedziby w tym parku podlegają zawiadomieniu w sprawie znormalizowanego zarządzania obszarami koncentracji przemysłu chemicznego w celu wzmocnienia parków przemysłu chemicznego w prowincji.

(101) Podsumowując, rząd ChRL dysponuje środkami umożliwiającymi skłanianie podmiotów gospodarczych do przestrzegania celów polityki publicznej polegających na wspieraniu promowanych gałęzi przemysłu, w tym produkcji [...], głównego surowca wykorzystywanego do wytwarzania produktu objętego przeglądem. Środki te zaburzają wolne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.

(102) Obecne dochodzenie nie przyniosło żadnych dowodów wskazujących, by dyskryminacyjne stosowanie lub nieodpowiednie egzekwowanie przepisów prawa upadłościowego i prawa rzeczowego w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret czwarte rozporządzenia podstawowego w sektorze aspartamu, o którym mowa w motywie 90 powyżej, nie wpływało na producentów produktu objętego przeglądem.

(103) Sektor aspartamu pozostaje również pod wpływem zakłóceń kosztów wynagrodzeń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret piąte rozporządzenia podstawowego, o czym również mowa powyżej w motywie 88. Zniekształcenia te występują w sektorze zarówno bezpośrednio (przy wytwarzaniu produktu objętego przeglądem lub głównych materiałów do jego produkcji), jak i pośrednio (przy dostępie do kapitału lub materiałów do produkcji od przedsiębiorstw podlegających temu samemu systemowi pracy w ChRL).

(104) Ponadto w toku obecnego dochodzenia nie przedstawiono żadnych dowodów wskazujących, że sektor aspartamu nie pozostaje pod wpływem interwencji rządowej w system finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret szóste rozporządzenia podstawowego, o czym mowa również w motywie 88 powyżej. Dlatego istotna interwencja rządowa w system finansowy prowadzi do wywierania poważnego wpływu na warunki rynkowe na wszystkich poziomach.

(105) Komisja przypomina również, że wytwarzanie produktu objętego przeglądem wymaga szeregu materiałów do produkcji. W przypadku gdy producenci produktu objętego przeglądem kupują lub zamawiają te materiały, ceny, jakie płacą (i które są rejestrowane jako ich koszty), są narażone na te same wspomniane wcześniej zakłócenia systemowe. Na przykład dostawcy materiałów do produkcji zatrudniają siłę roboczą, która podlega zakłóceniom; mogą oni zaciągać pożyczki, które podlegają zakłóceniom w sektorze finansowym lub w zakresie alokacji kapitału; a także podlegają systemowi planowania, który ma zastosowanie na wszystkich szczeblach administracji i sektorów.

(106) W rezultacie nie tylko ceny sprzedaży krajowej produktu objętego przeglądem nie są odpowiednie do wykorzystania w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego, ale także wszystkie koszty materiałów do produkcji (w tym surowców, energii, gruntów, finansowania, pracy itp.) są zniekształcone, ponieważ na ich ceny wywiera wpływ istotna interwencja rządowa, jak opisano w częściach A i B sprawozdania. Interwencje rządowe opisane w odniesieniu do alokacji kapitału, gruntów, pracy, energii i surowców występują istotnie w całej ChRL. Oznacza to na przykład, że materiały do produkcji, które produkowano w ChRL, na skutek połączenia szeregu czynników produkcji są narażone na znaczące zakłócenia. To samo dotyczy materiałów do produkcji materiałów do produkcji i tak dalej.

(107) W obecnym dochodzeniu rząd ChRL ani producenci eksportujący nie przedstawili żadnych przeciwnych dowodów ani argumentów.

(108) Podsumowując, dostępne dowody świadczyły, że ceny lub koszty produktu objętego przeglądem, w tym koszty surowców, energii i pracy, nie wynikają z działania mechanizmów rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ istotna interwencja rządowa w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego, na co wskazuje rzeczywisty lub potencjalny wpływ co najmniej jednego istotnego elementu spośród elementów w nim wymienionych. Na tej podstawie i wobec braku jakiejkolwiek współpracy ze strony rządu ChRL Komisja stwierdziła, że w celu ustalenia wartości normalnej w tym przypadku nie jest właściwe wykorzystanie cen i kosztów krajowych. W związku z tym Komisja przystąpiła do konstruowania wartości normalnej wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia, czyli, w tym przypadku, na podstawie odpowiednich kosztów produkcji i sprzedaży w odpowiednim reprezentatywnym kraju, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego, jak omówiono w następnej sekcji.

3.3.2. Kraj reprezentatywny

3.3.2.1. Uwagi ogólne

(109) Wyboru reprezentatywnego kraju dokonano na podstawie następujących kryteriów określonych w art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego:

- Poziom rozwoju gospodarczego podobny do poziomu ChRL. W tym celu Komisja wykorzystała kraje o dochodzie narodowym brutto na mieszkańca podobnym do ChRL na podstawie bazy danych Banku Światowego 23 .

- Produkcja produktu objętego przeglądem w przedmiotowym kraju 24 .

- Dostępność odpowiednich danych publicznych w reprezentatywnym kraju.

- W przypadku gdy istnieje kilka potencjalnych reprezentatywnych krajów, pierwszeństwo należy przyznać, w stosownych przypadkach, państwu z odpowiednim poziomem ochrony socjalnej i ochrony środowiska.

(110) Jak wyjaśniono w motywach 82 i 83, Komisja wydała dwie noty w odniesieniu do akt dotyczących źródeł do celów określenia wartości normalnej: pierwszą notę 4 marca 2022 r. i drugą notę dotyczącą czynników produkcji 28 kwietnia 2022 r. W notach tych opisano fakty i dowody leżące u podstaw odpowiednich kryteriów, a także odniesiono się do uwag otrzymanych przez strony na temat tych elementów i odpowiednich źródeł. W drugiej nocie Komisja poinformowała zainteresowane strony o zamiarze rozważenia Malezji jako odpowiedniego reprezentatywnego kraju w obecnej sprawie, jeżeli zostanie potwierdzone istnienie znaczących zakłóceń zgodnie z art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego.

3.3.2.2. Poziom rozwoju gospodarczego podobny do poziomu ChRL

(111) W pierwszej nocie dotyczącej czynników produkcji Komisja wyjaśniła, że nie wygląda na to, aby produkt objęty przeglądem był produkowany w jakimkolwiek kraju o poziomie rozwoju gospodarczego podobnym do ChRL zgodnie z kryteriami wymienionymi w motywie 109. Produkowano go jedynie w ChRL, Japonii i Unii.

(112) W związku z tym Komisja zbadała, czy produkowano produkt należący do tej samej ogólnej kategorii lub sektora co produkt objęty przeglądem w kraju o poziomie rozwoju gospodarczego podobnym do poziomu ChRL. Komisja wskazała zatem, że wykorzysta produkcję substancji słodzących, środków aromatyzujących i dodatków do żywności, które są produktami należącymi do tej samej ogólnej kategorii co aspartam, do określenia odpowiedniego reprezentatywnego kraju na potrzeby stosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego.

(113) W pierwszej nocie dotyczącej czynników produkcji Komisja wskazała Argentynę, Malezję i Tajlandię jako państwa o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego do ChRL, tzn. że oba są sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje "o wyższym średnim dochodzie" na podstawie dochodu narodowego brutto, w których zgodnie z dostępnymi danymi odbywa się produkcja produktów należących do tej samej ogólnej kategorii.

3.3.2.3. Dostępność odpowiednich danych publicznych w reprezentatywnym kraju.

(114) W pierwszej nocie Komisja wskazała jedno przedsiębiorstwo w Argentynie, jedno przedsiębiorstwo w Malezji i cztery przedsiębiorstwa w Tajlandii, w przypadku których informacje finansowe dotyczące produktów należących do tej samej ogólnej kategorii co produkt objęty przeglądem były łatwo dostępne w bazie danych Dun & Bradstreet 25  lub na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

(115) W odniesieniu do Argentyny Komisja znalazła w bazie danych Dun & Bradstreet z 2020 r. łatwo dostępne informacje finansowe dotyczące jednego producenta produktów należących do tej samej ogólnej kategorii co produkt objęty przeglądem, Laboratorios Argentinos Farmesa, wytwarzającego produkty należące do tej samej ogólnej kategorii co aspartam, ale nie znalazła opublikowanych sprawozdań finansowych.

(116) Jeśli chodzi o Malezję, Komisja znalazła łatwo dostępne opublikowane sprawozdania finansowe jednego producenta produktów należących do tej samej ogólnej kategorii co produkt objęty przeglądem, Ajinomoto Malaysia, dotyczące lat obrotowych 2018, 2019, 2020 i 2021 kończących się 31 marca 26 , a także łatwo dostępne dane finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa w bazie danych Dun & Bradstreet.

(117) Jeśli chodzi o Tajlandię, Komisja znalazła łatwo dostępne dane finansowe dotyczące trzech producentów produktów należących do tej samej ogólnej kategorii co produkt objęty przeglądem w bazie danych Dun & Bradstreet - w przypadku jednego z nich za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r., a w przypadku pozostałych dwóch za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 r. Ponadto Komisja znalazła również łatwo dostępne dane za rok obrotowy kończący się 31 marca 2021 r. dotyczące Ajinomoto Company (Thailand) Ltd. Informacje finansowe Ajinomoto Company (Thailand) Ltd. zostały jednak włączone do sprawozdania rocznego Ajinomoto Group bez oddzielnego oświadczenia dotyczącego Ajinomoto Company (Thailand). Nie można było wykorzystać danych dotyczących pozostałych trzech tajskich przedsiębiorstw, ponieważ ich dane albo nie obejmowały znacznej części ODP, albo przedsiębiorstwa te nie udostępniały na swoich stronach internetowych pełnego zbadanego sprawozdania finansowego.

(118) Komisja przeanalizowała również przywóz głównych czynników produkcji do Argentyny, Malezji i Tajlandii. Odnotowano, że znacząca część przywozu głównych czynników produkcji, takich jak kwas L-asparaginowy i L-fenyloalanina, do Argentyny, Malezji i Tajlandii, pochodziła z ChRL. Wskazywało to na potencjalne zakłócenia w cenach importowych z innych państw trzecich, ponieważ wpływa na nie przywóz z Chin. Tak było również w przypadku innych potencjalnych reprezentatywnych krajów, takich jak Brazylia, Kolumbia, Filipiny, Rosja, Turcja, Serbia i Republika Południowej Afryki, w przypadku których Komisja nie była w stanie znaleźć producentów podobnych produktów z publicznie dostępnymi informacjami finansowymi. Meksyk i Peru zgłosiły rozsądną wielkość przywozu tych czynników produkcji z krajów innych niż ChRL. Meksyk i Peru nie zgłosiły jednak przywozu drugiego pod względem znaczenia czynnika produkcji (bezwodnika octowego). Ponadto Komisja nie była w stanie znaleźć producentów podobnych produktów z publicznie dostępnymi informacjami finansowymi.

(119) W związku z tym, chociaż duża wielkość przywozu z ChRL wspomnianych powyżej czynników produkcji może mieć zakłócający wpływ na cenę przywozu z innych krajów, biorąc pod uwagę, że obecne dochodzenie jest przeglądem wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, które nie wymaga dokładnego obliczenia marginesu dumpingu, ale raczej ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu, Komisja uznała, że w tym przypadku mogłaby wyjątkowo zastosować cenę importową z krajów innych niż ChRL, zgodnie z metodyką określoną w motywie 136, pomimo dużej wielkości przywozu z ChRL.

(120) Przedsiębiorstwo Changmao sprzeciwiło się wyborowi zarówno przedsiębiorstwa Ajinomoto Thailand, jak i Ajinomoto Malaysia. Argumentowało ono, że 1) oba podmioty koncentrują się na produkcji innych produktów, a nie substancji słodzących, w szczególności nie aspartamu; 2) marża zysku przedsiębiorstwa Ajinomoto Thailand przekraczała rozsądną marżę zysku uzyskiwaną przez producenta substancji słodzących; 3) w związku z tym, że Ajinomoto Japan miało monopolistyczną pozycję na rynku w Japonii, prawdopodobne jest, że Ajinomoto Thailand i Ajinomoto Malaysia również miały bardzo silną pozycję na swoich rynkach. Przedsiębiorstwo Changmao argumentowało ponadto, że ponieważ wywóz aspartamu z Japonii do Unii przez przedsiębiorstwo Ajinomoto wzrósł od czasu nałożenia ceł antydumpingowych na ChRL, w interesie Ajinomoto Group leżało utrzymanie obowiązujących ceł antydumpingowych. W rezultacie argumentowano, że aby zapewnić przeprowadzenie obiektywnego dochodzenia, wybieranie jakichkolwiek przedsiębiorstw powiązanych z Ajinomoto w Tajlandii lub Malezji w celu określenia wartości normalnej jest niewłaściwe.

(121) Komisja zauważyła, że przedsiębiorstwo Changmao nie zaproponowało żadnych alternatywnych producentów w Malezji i Tajlandii. Jeżeli chodzi o pierwszy argument, przypomina się, że aspartam produkuje się wyłącznie w ChRL, Japonii i UE. Ajinomoto Malaysia produkuje kilka rodzajów produktów, w tym również substancje słodzące. Aspartam jest rodzajem substancji słodzącej.

(122) W odniesieniu do twierdzenia dotyczącego faktu, że poziom zysku Ajinomoto Thailand był zbyt wysoki, jak podkreślono w nocie z 4 marca 2022 r., w publicznie dostępnym sprawozdaniu rocznym przedstawiono dane finansowe w ujęciu skonsolidowanym, a nie tylko dane dotyczące podmiotu w Tajlandii produkującego substancje słodzące. Komisja zauważyła ponadto, że przedsiębiorstwo Changmao nie podało żadnych informacji dotyczących "rozsądnej" marży zysku uzyskiwanej przez producenta substancji słodzącej.

(123) W odniesieniu do argumentu dotyczącego monopolistycznej pozycji podmiotów powiązanych z Ajinomoto w Tajlandii i Malezji Komisja zauważyła, że przedsiębiorstwo Changmao nie przedstawiło żadnych dowodów w tym zakresie. W związku z tym argument ten odrzucono.

(124) Ostatecznie nie uzasadniono twierdzenia, zgodnie z którym wybór jakiegokolwiek przedsiębiorstwa powiązanego z Ajinomoto w Tajlandii lub Malezji w celu określenia wartości normalnej nie był odpowiedni ze względu na fakt, iż Ajinomoto prawdopodobnie miało interes w utrzymaniu środków antydumpingowych obowiązujących w UE, a w każdym razie Komisja opierała się na łatwo dostępnych, zbadanych informacjach finansowych. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(125) W związku z powyższym Komisja uznała, że informacje finansowe dostępne w odniesieniu do malezyjskiego przedsiębiorstwa Ajinomoto Malaysia są najodpowiedniejszym źródłem służącym do ustalenia kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysków w celu skonstruowania wartości normalnej. Zbadane sprawozdanie finansowe pokrywające 9 miesięcy okresu objętego przeglądem było łatwo dostępne w przypadku Ajinomoto Malaysia i umożliwiło wiarygodne obliczenie kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz marży zysku w celu skonstruowania wartości normalnej. Ponadto Ajinomoto Malaysia jest dużym przedsiębiorstwem i produkuje znaczne ilości produktów należących do tej samej ogólnej kategorii co produkt objęty przeglądem. Z drugiej strony, jak wyjaśniono powyżej, informacje dotyczące Ajinomoto Company (Thailand) zostały skonsolidowane na poziomie grupy bez oddzielnego oświadczenia dotyczącego danych finansowych Ajinomoto Thailand.

(126) W związku z tym Komisja stwierdziła, że dane finansowe Ajinomoto Malaysia, które obejmowały środki aromatyzujące i dodatki do żywności, były odpowiednie do celów niniejszego przeglądu.

(127) W świetle powyższych ustaleń Komisja poinformowała zainteresowane strony drugą notą, że zamierza wykorzystać Malezję jako odpowiedni reprezentatywny kraj oraz przedsiębiorstwo Ajinomoto (Malaysia) Berhad, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego, w celu uzyskania niezniekształconych cen lub wartości odniesienia na potrzeby obliczenia wartości normalnej.

(128) Zainteresowane strony zaproszono do przedstawienia uwag na temat stosowności wyboru Malezji jako reprezentatywnego kraju oraz Ajinomoto (Malaysia) Berhad jako producenta w reprezentatywnym kraju. Nie otrzymano żadnych dalszych uwag.

3.3.2.4. Poziom ochrony socjalnej i ochrony środowiska

(129) Po ustaleniu na podstawie wszystkich powyższych elementów, że Malezja jest jedynym dostępnym odpowiednim reprezentatywnym krajem, nie było potrzeby przeprowadzenia oceny poziomu ochrony socjalnej i ochrony środowiska zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze zdanie ostatnie rozporządzenia podstawowego.

3.3.2.5. Wniosek

(130) Biorąc pod uwagę wyniki powyższej analizy, należy uznać, że Malezja spełniała kryteria przewidziane w art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego pozwalające uznać ją za odpowiedni reprezentatywny kraj.

3.3.3. Źródła, na podstawie których ustalono poziom niezniekształconych kosztów

(131) W pierwszej nocie Komisja podała wykaz czynników produkcji, takich jak materiały, energia i nakłady pracy, wykorzystywanych przez producentów eksportujących do produkcji produktu objętego przeglądem i wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag i przedstawienia publicznie dostępnych informacji na temat niezniekształconych wartości każdego z czynników produkcji wymienionych w tej nocie.

(132) Następnie w drugiej nocie Komisja stwierdziła, że na potrzeby obliczenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego skorzysta z bazy danych GTA w celu ustalenia poziomu niezniekształconych kosztów większości czynników produkcji, w szczególności surowców. Ponadto Komisja stwierdziła, że wykorzysta dane Instytutu Informacji i Analiz Rynku Pracy (Institute of Labour Market Information and Analysis - ILMIA) 27  do ustalenia niezniekształconych kosztów pracy oraz informacje dotyczące energii elektrycznej opublikowane przez przedsiębiorstwo energetyczne Tenaga Nasional Berhad (TNB) na jego stronie internetowej 28  do ustalenia kosztów energii elektrycznej.

3.3.3.1. Niezniekształcone koszty i wartości odniesienia

3.3.3.1.1. Czynniki produkcji

(133) Biorąc pod uwagę wszystkie informacje na podstawie wniosku oraz dalsze informacje przedstawione przez wnioskodawcę i zebrane podczas wizyty weryfikacyjnej, w celu określenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego zidentyfikowano następujące czynniki produkcji i ich źródła:

Tabela 1

Czynniki produkcji aspartamu

Czynniki produkcjiKod towaru w MalezjiWartość niezniekształcona (w CNY)Jednostka miary
Surowce
Bezwodnik octowy291524009,73kg
Kwas L-asparaginowy2922490016,56kg
L-fenyloalanina2922490016,56kg
Kwas mrówkowy291511005,51kg
Metanol290511002,00kg
Wodorotlenek sodu/soda kaustyczna (sole kwasu mrówkowego)291512006,95kg
Węglan sodu (soda kalcynowana)283620001,62kg
Siła robocza
Bezpośrednia i pośrednia praca w przemyśle wytwórczym[Nie dotyczy]53,6Za godzinę
Energia
Energia elektryczna[Nie dotyczy]0,54kWh

(134) Aby uwzględnić koszty, których nie ujęto we wspomnianych powyżej czynnikach produkcji, Komisja wzięła również pod uwagę wartość pośrednich kosztów produkcji. Metodykę ustalania tej kwoty należycie wyjaśniono w motywie 141.

Surowce

(135) Struktura kosztów aspartamu jest głównie uzależniona od kosztów surowców, tj. różnych chemikaliów, a także energii.

(136) Aby ustalić niezniekształconą cenę surowców dostarczanych do zakładu producenta reprezentatywnego kraju, Komisja jako podstawę wykorzystała średnią ważoną ceny importowej stosowanej przy przywozie do reprezentatywnego kraju podanej w GTA, do której dodano należności celne przywozowe. Cenę importową w reprezentatywnym kraju obliczono jako średnią ważoną cen jednostkowych produktów przywożonych ze wszystkich państw trzecich z wyjątkiem ChRL i państw, które nie są członkami WTO, wymienionych w załączniku 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 29 . Komisja postanowiła wykluczyć przywóz z ChRL do reprezentatywnego kraju, ponieważ w motywie 108 uznała, że oparcie się na cenach i kosztach krajowych w ChRL nie jest odpowiednim rozwiązaniem z uwagi na występowanie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego. Biorąc pod uwagę, że nie ma dowodów wskazujących na to, że te same zakłócenia nie mają w równym stopniu wpływu na produkty przeznaczone na wywóz, Komisja uznała, że te same zakłócenia miały wpływ na ceny eksportowe. Po wykluczeniu ChRL oraz krajów niebędących członkami WTO, jak wyjaśniono w motywie 119, Komisja uznała, że przywóz z innych państw trzecich pozostawał wystarczająco reprezentatywny.

(137) Zazwyczaj do tych cen importowych należy dodać również ceny transportu krajowego. Biorąc jednak pod uwagę ustalenie zawarte w motywie 77 oraz charakter przedmiotowego przeglądu wygaśnięcia, który koncentruje się na ustaleniu, czy dumping nadal miał miejsce w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym lub mógłby ponownie wystąpić, a nie na ustaleniu jego dokładnej wielkości, Komisja zdecydowała, że dostosowania w odniesieniu do transportu krajowego nie są konieczne. Dostosowania takie doprowadziłyby jedynie do wzrostu wartości normalnej, a tym samym marginesu dumpingu.

Siła robocza

(138) Komisja wykorzystała statystyki opublikowane przez malezyjski Instytut Informacji i Analiz Rynku Pracy (ILMIA) 30  w celu ustalenia płac w Malezji poprzez wykorzystanie informacji dotyczących średniego kosztu pracy na pracownika w przemyśle wytwórczym w okresie objętym dochodzeniem.

Energia elektryczna

(139) Ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw (użytkowników przemysłowych) w Malezji publikuje przedsiębiorstwo energetyczne Tenaga Nasional Berhad (TNB) na swojej stronie internetowej 31 . Najnowsze stawki opublikowano w dniu 1 stycznia 2014 r. i nadal miały zastosowanie w ODP. W celu ustalenia kosztu energii elektrycznej za kWh Komisja wykorzystała stawkę taryfy E1 mającą zastosowanie do ogólnych taryf przemysłowych średniego napięcia, którą uznano za odpowiednią dla przemysłu aspartamu.

3.3.3.1.2. Koszty pośrednie produkcji, koszty SG&A, zyski i amortyzacja

(140) Zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego "skonstruowana wartość normalna obejmuje niezniek- ształconą i odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski". Ponadto należy ustalić wartość pośrednich kosztów produkcji w celu pokrycia kosztów niewliczonych do czynników produkcji, o których mowa powyżej.

(141) Aby ustalić niezniekształconą wartość pośrednich kosztów produkcji oraz biorąc pod uwagę brak współpracy ze strony chińskich producentów, Komisja wykorzystała dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W związku z tym Komisja ustaliła stosunek pośrednich kosztów produkcji do całkowitych kosztów produkcji na podstawie danych przekazanych w kwestionariuszu przez jedynego producenta unijnego. Następnie odsetek ten zastosowano w stosunku do niezniekształconej wartości kosztów produkcji, aby uzyskać niezniekształconą wartość pośrednich kosztów produkcji.

(142) W celu ustalenia niezniekształconej i odpowiedniej kwoty kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku Komisja oparła się na danych z roku obrotowego kończącego się 31 marca 2021 r. dotyczących Ajinomoto Malaysia. Komisja udostępniła te dane zainteresowanym stronom w drugiej nocie.

3.3.3.2. Obliczanie wartości normalnej

(143) Na podstawie powyższego Komisja skonstruowała wartość normalną na podstawie ceny ex-works zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(144) Po pierwsze, Komisja ustaliła wartość niezniekształconych kosztów produkcji. Wobec braku wystarczającej współpracy ze strony producentów eksportujących Komisja oparła się na dostarczonych przez wnioskodawcę w odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu informacjach dotyczących zużycia każdego czynnika używanego w produkcji aspartamu. Powyższe wskaźniki dotyczące zużycia przekazane przez wnioskodawcę zostały sprawdzone podczas weryfikacji. Komisja pomnożyła wskaźniki zużycia przez niezniekształcone koszty jednostkowe odnotowane w reprezentatywnym kraju - Malezji.

(145) Komisja otrzymała również pewne informacje dotyczące czynników produkcji od jednego współpracującego chińskiego producenta eksportującego. Jak jednak przypomniano w motywach 75 i 77, ze względu na znaczny poziom braku współpracy w tej sprawie, producent ten nie był reprezentatywny dla przedsiębiorstw, które dokonywały wywozu na rynek unijny w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, a zatem jego danych (tj. czynników konsumpcji) nie uznano za odpowiednie do wykorzystania przy obliczaniu wartości normalnej. Jeżeli współpraca jest bardzo ograniczona, Komisja nie może uzyskać pewności, że dane współpracujących producentów eksportujących dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty dumping stosowany w całym kraju.

(146) Po ustaleniu niezniekształconych kosztów produkcji Komisja dodała pośrednie koszty produkcji, koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zysk. Pośrednie koszty produkcji ustalono na podstawie danych dostarczonych przez wnioskodawcę we wniosku o dokonanie przeglądu. Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zysk określono na podstawie sprawozdania finansowego Ajinomoto Malaysia za rok kończący się w marcu 2021 r. zgodnie z informacjami ze zbadanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa 32 . Komisja dodała następujące pozycje do niezniekształconych kosztów produkcji:

- pośrednie koszty produkcji, które stanowiły ogółem [3 % - 7 %] bezpośrednich kosztów produkcji,

- koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne, które stanowiły 34,7 % kosztów sprzedanych towarów Ajinomoto Malaysia, oraz

- zyski, które odpowiadały 19,8 % kosztów towarów sprzedanych przez Ajinomoto Malaysia, zastosowano do całkowitych niezniekształconych kosztów produkcji.

(147) Na tej podstawie Komisja skonstruowała średnią jednostkową wartość normalną na podstawie ceny ex-works zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(148) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że przedsiębiorstwo Ajinomoto Malaysia nie było porównywalne z przedsiębiorstwem Changmao i innymi producentami z ChRL, a jego koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne były znacznie wyższe niż koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne producentów substancji słodzących, ponieważ Ajinomoto Malaysia: 1) zajmowało się produkcją składników, takich jak glutaminian monosodowy; 2) nie produkowało głównie substancji słodzących; 3) prowadziło również sprzedaż detaliczną o wysokich kosztach sprzedaży, kosztach ogólnych i administracyjnych, a także 4) świadczyło usługi posprzedażne dla swoich klientów i prowadziło działania promocyjne. Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że Komisja powinna przeanalizować szczegółowe informacje na temat kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych poniesionych przez Ajinomoto Malaysia i dokonać wszelkich niezbędnych dostosowań ze względu na te różnice, aby zapewnić obiektywne porównanie wartości normalnej i cen eksportowych przedsiębiorstwa Changmao i innych chińskich producentów.

(149) W tym względzie Komisja zauważyła, że w art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego wymaga się, aby w przypadku zakłóceń wartość normalna była konstruowana wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia. W tym celu przewidziano w nim wykorzystanie kosztów w odpowiednim reprezentatywnym kraju o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego jak państwo wywozu, o ile stosowne dane na temat kosztów są łatwo dostępne. W niniejszej sprawie uznano, że Malezja jest odpowiednim reprezentatywnym krajem, a informacje finansowe są łatwo dostępne w odniesieniu do Ajinomoto Malaysia. Przedsiębiorstwo Changmao nie przedstawiło żadnych dowodów dotyczących usług posprzedażnych i działań promocyjnych. Ponadto Changmao nie wskazało, jaka była wysokość wspomnianych wydatków, które Komisja powinna wykorzystać do dostosowania całkowitych kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych Ajinomoto Malaysia. Roczne sprawozdanie Ajinomoto Malaysia za okres kończący się 31 marca 2021 r. nie zawiera szczegółowego podziału informacji na temat kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych, które pozwoliłyby Komisji ocenić, czy te twierdzenia były prawdziwe. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(150) Przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło również, że marża zysku Ajinomoto Malaysia wynosząca 19,85 % była zbyt wysoka jak na małego i średniego producenta substancji słodzących, takiego jak producenci chińscy. Changmao stwierdziło, że w pierwotnym dochodzeniu Komisja zastosowała zysk docelowy w wysokości od 5 % do 10 %.

(151) Komisja zauważyła, że zysk docelowy oraz zysk w reprezentatywnym kraju odnoszą się do różnych koncepcji i do różnych krajów. W szczególności zysk docelowy, do którego Changmao się odnosi, jest zyskiem osiągniętym przez przemysł Unii w związku ze sprzedażą wewnętrzną w Unii w normalnych warunkach konkurencji i wykorzystuje się go do obliczania marginesu szkody. Zysk w reprezentatywnym kraju jest wykorzystywany do obliczania wartości normalnej w odniesieniu do odpowiedniego reprezentatywnego kraju zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego. Zysk ten musi odzwierciedlać zysk uzyskany przez przedsiębiorstwo produkujące produkt objęty dochodzeniem lub podobny produkt w reprezentatywnym kraju. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(152) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao nie zgodziło się ze stanowiskiem Komisji wyrażonym w motywie 145, aby do określenia wartości normalnej wykorzystać czynniki konsumpcji przemysłu Unii. Changmao argumentowało, że fakt, iż w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym dokonywało wywozu niewielkich ilości aspartamu do Unii, nie jest sam w sobie wystarczający, by czynniki konsumpcji Changmao uznać za niewiarygodne.

(153) Komisja nie zgodziła się z tym twierdzeniem. Jak wyjaśniono w motywie 145, jeżeli współpraca jest bardzo ograniczona, Komisja nie może uzyskać pewności, że dane współpracujących producentów eksportujących dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty dumping stosowany w całym kraju. Ponadto Changmao nie wykazało, dlaczego wykorzystanie czynników konsumpcji przemysłu Unii do określenia wartości normalnej byłoby w tym przypadku niewłaściwe. Changmao nie dowiodło także, że dumping by nie wystąpił, gdyby Komisja zastosowała bardziej odpowiednie podejście alternatywne. Co więcej, jak wyjaśniono w motywie 160, wykorzystanie danych dotyczących konsumpcji przekazanych przez Changmao w żadnym wypadku nie wpłynęłoby na wynik dochodzenia. W związku z tym argument ten został odrzucony.

3.4. Cena eksportowa

(154) Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów odpowiadających za reprezentatywne wielkości cenę eksportową ustalono w oparciu o bazę danych COMEXT dotyczących CIF (Eurostat) dostosowanych do poziomu cen ex-works. A zatem cenę CIF obniżono o koszt frachtu (morskiego), koszt ubezpieczenia oraz koszt transportu krajowego wymienione we wniosku o dokonanie przeglądu.

3.5. Porównanie

(155) Komisja porównała wartość normalną skonstruowaną zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego z ceną eksportową ustaloną powyżej.

3.6. Margines dumpingu

(156) Na tej podstawie średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, wyniósł 27 %. Stwierdzono zatem, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym dumping nadal miał miejsce.

(157) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że art. 18 rozporządzenia podstawowego zastosowano wobec niego ze względu na fakt, że jego wywóz do Unii stanowi mniej niż 3 % łącznego przywozu aspartamu z ChRL. Changmao twierdziło, że nieznaczna wielkość dokonywanego przez nie wywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym nie stanowiła dla Komisji podstawy prawnej do uznania, że czynniki produkcji przedstawione przez Changmao nie są reprezentatywne, oraz że art. 18 rozporządzenia podstawowego miał w tym przypadku zastosowanie. Changmao twierdziło, że zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego niewielka ilość wywozu nie uzasadnia braku obliczenia jego wartości normalnej na podstawie kosztów produkcji. Ponadto Changmao twierdziło, że w rozporządzeniu podstawowym nie przewidziano testu reprezentatywności w przypadku konstruowanej wartości normalnej, a zatem Komisja powinna wykorzystać jego czynniki produkcji. Changmao stwierdziło również, że Komisja popełniła błąd w odniesieniu do czynników produkcji, ponieważ Changmao korzystało zarówno z energii elektrycznej, jak i pary wodnej, natomiast przedsiębiorstwo HSWT korzystało jedynie z energii elektrycznej, która była droższa niż para wodna. Co więcej, Changmao twierdziło, że Komisja naruszyła zasady indywidualnego traktowania zgodnie z art. 9 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia podstawowego. W szczególności Changmao stwierdziło, że ponieważ Komisja określiła indywidualny margines dumpingu i ustaliła indywidualną stawkę celną dla Changmao w pierwotnym dochodzeniu, a pierwotne cła mogłyby zostać utrzymane po zakończeniu bieżącego przeglądu wygaśnięcia, Komisja nie mogła odmówić zastosowania takiej metody indywidualnego określenia bez żadnej podstawy prawnej.

(158) Jak stwierdzono w motywie 75, Komisja zastosowała art. 18 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do ustaleń dotyczących ChRL, a nie Changmao. Rzeczywiście w kontekście przeglądu wygaśnięcia Komisja dąży do ustalenia, czy doszło do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu w odniesieniu do kraju jako całości. Informacje przekazane przez jednego producenta eksportującego o bardzo ograniczonej wielkości wywozu do Unii nie są reprezentatywne dla przebiegu łącznego przywozu z ChRL, skoro był on w znacznym stopniu kontynuowany. Ponadto, jak wyjaśniono w motywie 77, ponieważ uznano, że wywóz dokonywany przez przedsiębiorstwo Chang- mao nie jest reprezentatywny dla łącznego przywozu z ChRL, indywidualny margines dumpingu Changmao nie miałby znaczenia dla ustalenia, czy w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym dumping utrzymywał się na terenie całego kraju.

(159) Komisja nie zignorowała czynników produkcji przedstawionych przez Changmao. Do obliczenia wartości normalnej na potrzeby obliczenia krajowego marginesu dumpingu Komisja wykorzystała jednak czynniki konsumpcji jedynego producenta unijnego (przemysł Unii nie stosował pary wodnej) jako dostępne fakty na podstawie art. 18 rozporządzenia podstawowego, ponieważ Komisja nie uzyskała takich informacji ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących. Istotnie wywóz prowadzony przez Changmao do Unii nie został uznany za reprezentatywny dla ChRL jako całości, ponieważ stanowił mniej niż 3 % przywozu z ChRL.

(160) W każdym razie Komisja zauważyła, że nawet gdyby oparła się na czynnikach produkcji i konsumpcji przedstawionych przez Changmao, obliczenie marginesu dumpingu nadal dałoby margines przekraczający 20 %. Dla pełności wywodu należy zauważyć, że dwa czynniki produkcji zgłoszone przez Changmao, tj. para wodna i materiały zuży- walne, nie zostały poddane ocenie, ponieważ nie zostały uwzględnione w obliczeniu wartości normalnej na potrzeby krajowego marginesu dumpingu, o którym mowa w motywie 156. Gdyby Komisja uwzględniła te dwa czynniki produkcji, margines dumpingu byłby jeszcze wyższy. W obecnym dochodzeniu istniały zatem wyraźne dowody na kontynuację dumpingu, niezależnie od zastosowanej metodyki.

(161) Co więcej, w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego jest mowa o nałożeniu ceł indywidualnych. Prowadzone dochodzenie jest przeglądem wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, w toku którego Komisja może jedynie stwierdzić, czy obowiązujące środki powinny zostać kontynuowane czy zakończone. W związku z tym art. 9 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia podstawowego nie ma zastosowania w prowadzonym dochodzeniu. Omawiane argumenty zostały zatem odrzucone.

4. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

(162) Oprócz ustalenia, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym miał miejsce dumping, jak stwierdzono w motywie 156, Komisja zbadała, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku uchylenia środków.

(163) W związku z brakiem współpracy ze strony producentów eksportujących/producentów w ChRL odpowiadających za reprezentatywną wielkość przywozu Komisja oparła swoją ocenę na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, mianowicie na informacjach przedstawionych we wniosku o dokonanie przeglądu, łatwo dostępnych informacjach i GTA. Analizie poddano następujące elementy: moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL, atrakcyjność rynku Unii oraz ceny eksportowe do państw trzecich.

4.1. Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL

(164) Komisja przeanalizowała sytuację dotyczącą mocy produkcyjnych i wolnych mocy produkcyjnych na podstawie informacji zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu.

(165) Wnioskodawca wskazał we wniosku o dokonanie przeglądu, że moce produkcyjne w ChRL wynoszą obecnie około 30 000-35 000 ton. Nie było żadnych innych dostępnych publicznie informacji na ten temat. Ponieważ żadna ze stron nie przedstawiła żadnych uwag ani nie przekazała żadnych dodatkowych informacji dotyczących istniejących całkowitych mocy produkcyjnych w ChRL, Komisja stwierdziła, że obecne chińskie moce produkcyjne prawdopodobnie mieszczą się w przedziale 30 000-35 000 ton.

(166) Wnioskodawca szacuje popyt krajowy na aspartam w ChRL na około 10 000 ton. Łączny wywóz ChRL wyniósł około 16 000 ton w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W związku z tym wolne moce produkcyjne ChRL wynoszą około 4 000-9 000 ton, co pokrywa prawie całą konsumpcję w Unii, a nawet może stanowić dwu- krotność konsumpcji w Unii podanej w tabeli 2.

(167) W związku z tym Komisja stwierdziła, że w ChRL istnieją znaczne wolne moce produkcyjne, pozwalające na zwiększenie sprzedaży na rynku unijnym w przypadku wygaśnięcia środków antydumpingowych.

(168) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że wnioskodawca przeszacował zdolności produkcyjne aspartamu w ChRL. W szczególności Changmao twierdziło, że jego moce produkcyjne były niższe niż 3 000 ton według szacunków wnioskodawcy. Changmao przedłożyło dokument wskazujący, że chińskie przedsiębiorstwo Shaoxing Yamei Biochemistry Co. Ltd nie jest już producentem aspartamu, jedynie w wersji opatrzonej klauzulą poufności. Ponadto przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że inni chińscy producenci aspartamu zmniejszyli swoje moce produkcyjne ze względu na nową politykę ochrony środowiska w ChRL. Changmao stwierdziło zatem, że biorąc pod uwagę popyt krajowy na aspartam w ChRL oraz wywóz aspar- tamu do państw trzecich, w ChRL nie ma wolnych mocy produkcyjnych w zakresie aspartamu, które mogłyby zostać wykorzystane do zwiększenia wywozu aspartamu do Unii w przypadku zniesienia środków antydumpingowych.

(169) Komisja zauważa, że Changmao nie przedstawiło żadnych dowodów dotyczących zmniejszenia mocy produkcyjnych w związku z polityką ochrony środowiska. Z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów Komisja odrzuciła to twierdzenie. Ponadto, nawet po uwzględnieniu spadku mocy produkcyjnych przedsiębiorstw Changmao i Shaoxing Yamei Biochemistry Co. Ltd nadal istniałyby wolne moce produkcyjne wynoszące ponad 2 000 ton 33 , które pokryłyby znaczną część całkowitej konsumpcji aspartamu w Unii.

4.2. Atrakcyjność rynku unijnego i ceny wywozowe stosowane wobec państw trzecich

(170) Atrakcyjność rynku unijnego dla chińskiego wywozu była oczywista, zważywszy na jego ciągłą obecność nawet przy obowiązujących środkach antydumpingowych - sięgającą [7-10 %] udziału w rynku unijnym w ODP, jak wspomniano w tabeli 3.

(171) Występujące w ChRL duże moce produkcyjne stanowią w tym naturalnie ukierunkowanym na wywóz sektorze silną zachętę do wywozu, ponieważ chińscy producenci mają tylko dwóch konkurentów poza ChRL: przedsiębiorstwo Ajinomoto w Japonii oraz wnioskodawcę. Gdyby cła antydumpingowe pozostały bez zmian, chińscy producenci mieliby możliwość zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku unijnym.

(172) Ponadto Komisja zbadała, czy w przypadku wygaśnięcia środków chińscy producenci eksportujący prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększyliby swoją sprzedaż eksportową do Unii po cenach dumpingowych. W związku z tym Komisja zbadała poziom cen stosowanych przez chińskich producentów eksportujących przy wywozie na rynki innych państw trzecich i porównała je z cenami przemysłu Unii.

(173) Wobec braku współpracy obejmującej reprezentatywne wielkości wywozu z ChRL Komisja wykorzystała dane GTA. Ustalono, że średnia cena sprzedaży przemysłu Unii ([12 051-18 377] EUR/t) była wyższa niż średnia cena eksportowa z ChRL do państw trzecich w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (9 939 EUR/t). W związku z tym w przypadku wygaśnięcia środków istniałaby zachęta gospodarcza dla chińskich producentów eksportujących do przenoszenia wywozu z państw trzecich do Unii, ponieważ rynek Unii jest atrakcyjny. W takim przypadku chińscy producenci mogliby dokonywać wywozu do Unii po cenach wyższych niż ceny wywozu na rynki innych państw trzecich, ale nadal niższych niż ceny przemysłu Unii.

4.3. Wniosek

(174) Zważywszy na wspomniane wcześniej wolne moce produkcyjne w ChRL i atrakcyjność rynku Unii dla chińskich producentów eksportujących, o czym świadczą ceny eksportowe w państwach trzecich, Komisja stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wygaśnięcie środków antydumpingowych skutkowałoby wzrostem wywozu towarów po cenach dumpingowych.

(175) Biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące dalszego trwania dumpingu w ODP oraz prawdopodobnych zmian wielkości wywozu w przypadku wygaśnięcia środków, jak wyjaśniono w motywie 174, Komisja stwierdziła, że występuje duże prawdopodobieństwo, że wygaśnięcie środków antydumpingowych na przywóz z ChRL doprowadzi do kontynuacji dumpingu.

5. SZKODA

5.1. Definicja przemysłu Unii i produkcji unijnej

(176) Produkt podobny był wytwarzany przez jednego producenta w Unii w okresie badanym (Hyet Sweet SAS w 2018 r., a począwszy od 2019 r. HSWT, jak wyjaśniono w motywie 37). Producent ten reprezentuje przemysł Unii w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(177) Całkowitą produkcję unijną w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym ustalono na [1 963-2 909] ton.

5.2. Konsumpcja w Unii

(178) Aspartam produkuje się wyłącznie w Unii, ChRL i Japonii. Komisja ustaliła poziom konsumpcji w Unii na podstawie sprzedaży prowadzonej na rynku Unii przez przemysł Unii oraz przywozu z ChRL i Japonii, w oparciu o dane Eurostatu.

(179) Konsumpcja w Unii kształtowała się następująco:

Tabela 2

Konsumpcja w Unii (w tonach)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Całkowita konsumpcja w Unii[1 539-2 141][4 355-6 058][3 826-5 322][3 957-5 504]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100283249257
Źródło: Eurostat i odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(180) W okresie badanym konsumpcja aspartamu w Unii wahała się. Najpierw w latach 2018-2019 wzrosła o 183 %, a następnie w latach 2019-2020 zmalała o 12 %, po czym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym znowu nieznacznie wzrosła o 3 % w porównaniu z 2020 r. Ogółem konsumpcja w Unii wzrosła w okresie badanym o 157 %.

(181) Zmienność konsumpcji w Unii odzwierciedlała wzrost przywozu z ChRL i Japonii w 2019 r., a następnie głównie z Japonii w 2020 r. oraz w ODP, jak podano w tabelach 3 i 6.

(182) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao zwróciło się do Komisji o wyjaśnienie, dlaczego w przypadku konsumpcji w 2018 r. wystąpiła znaczna różnica między wnioskiem o dokonanie przeglądu a tabelą 2.

(183) Komisja wskazała, że różnica wynika z wielkości przywozu z Japonii w 2018 r. We wniosku o dokonanie przeglądu wykorzystano wielkość przywozu z Japonii pochodzącą z bazy danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6, natomiast Komisja oparła swoją ocenę na danych Eurostatu, ponieważ zawierają bardziej szczegółowe informacje (takie jak przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego). Niemniej jednak nawet przy wykorzystaniu bazy danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6 ustalenia wynikające z dochodzenia nie uległyby zmianie, ponieważ tendencje dotyczące konsumpcji i udziałów w rynku pozostają zasadniczo takie same.

5.3. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

5.3.1. Wielkość i udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(184) Komisja określiła wielkość przywozu na podstawie danych Eurostatu. Udział przywozu w rynku ustalono na podstawie danych Eurostatu oraz danych przekazanych przez przemysł Unii.

(185) Przywóz do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtował się następująco:

Tabela 3

Wielkość przywozu (w tonach) i udział w rynku

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie[489-681][1 017-1 415][426-593][311-433]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)10026612885
Udział w rynku[28 % -39 %][20 % -28 %][10% -14 %][7% -10 %]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100733525
Źródło: Eurostat i odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(186) W okresie badanym wielkość przywozu z ChRL ulegała wahaniom. W latach 2018-2019 zwiększyła się o 166 %, a następnie, do końca ODP, zmniejszyła się o 69 % w porównaniu z 2019 r. Ogółem wielkość przywozu z ChRL spadła w okresie badanym o 15 %.

(187) W okresie badanym udział w rynku przywozu z ChRL wykazywał tendencję spadkową i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zmniejszył się o 75 % w porównaniu z 2018 r. Spadek udziału w rynku wynikał ze wzrostu konsumpcji w Unii, za którym nie podążała w tej samej proporcji wielkość przywozu z ChRL.

5.3.2. Procedura uszlachetniania czynnego

(188) Aspartam był przywożony z ChRL w ramach zwykłej procedury, jak również w ramach procedury uszlachetniania czynnego.

(189) Przywóz z ChRL w ramach zwykłej procedury, jak również w ramach procedury uszlachetniania czynnego rozwijał się w następujący sposób:

Tabela 4

Wielkość przywozu (w tonach) z ChRL w ramach zwykłej procedury i w ramach procedury uszlachetniania czynnego

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość przywozu z ChRL w ramach zwykłej procedury[292-407][776-1 080][374-521][249-346]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)10026612885
Udział w rynku[17 % -23 %][16% -22 %][9% -12 %][6 % -8 %]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100945233
Wielkość przywozu z ChRL w ramach procedury uszlachetniania czynnego[197-274][241-335][52-72][63-87]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)1001222632
Udział w rynku[11 % -16 %][5% -7 %][0 % -2 %][0 % -3 %]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100431112
Źródło: Eurostat i odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(190) W przypadku 25 % łącznego przywozu z ChRL w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zastosowano procedurę uszlachetniania czynnego. Wielkość przywozu zmniejszyła się w okresie badanym o 68 %.

5.3.3. Ceny przywozu z państw, których dotyczy postępowanie, oraz podcięcie cenowe

(191) Komisja określiła ceny przywozu na podstawie danych Eurostatu.

(192) Średnia ważona cena przywozu do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtowała się następująco:

Tabela 5

Ceny importowe (EUR/t)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
ChRL[8 452

11 758]

[9 104

12 665]

[8 976

12 486]

[8 859

12 323]

Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100108106105
Źródło: Eurostat (bez przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego).

(193) W okresie badanym średnie ceny przywozu z ChRL wzrosły o 5 %.

(194) Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących odpowiadających za reprezentatywną wielkość przywozu, jak stwierdzono w motywie 36, Komisja określiła podcięcie cenowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym poprzez porównanie średnich ważonych cen sprzedaży stosowanych przez jedynego producenta unijnego wobec niepowiązanych klientów na rynku Unii, skorygowanych do poziomu ceny ex-works, ze średnimi ważonymi cenami eksportowymi uzyskanymi z bazy danych utworzonej na podstawie sprawozdań określonych w art. 14 ust. 6, uwzględniając cło antydumpingowe, po odpowiednich korektach uwzględniających koszty ponoszone po przywozie. Nie uwzględniono ceny wielkości przywozu aspartamu w ramach procedury uszlachetniania czynnego, ponieważ ten przywóz nie jest dopuszczony do obrotu na rynku Unii.

(195) Wynik porównania wyrażono jako odsetek obrotów jedynego producenta unijnego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym i nie wykazał on podcięcia cenowego.

(196) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że przedsiębiorstwo HSWT oferowało swoim klientom znaczące dodatkowe usługi sprzedaży, które byłyby odzwierciedlone w cenach sprzedaży i dlatego sprowadzały sprzedaż HSWT do innego poziomu handlu niż ceny sprzedaży chińskich eksporterów. Changmao twierdziło, że przy obliczaniu podcięcia cenowego ceny przemysłu chińskiego i unijnego powinny powinno się porównywać na tym samym poziomie handlu.

(197) Argument przedsiębiorstwa Changmao ma charakter spekulacyjny. Jak stwierdzono w motywie 75, przedsiębiorstwo Changmao było jedynym producentem eksportującym, który podjął współpracę w ramach dochodzenia; Jednakże jego wywóz do Unii nie został uznany za reprezentatywny dla ChRL i zastosowano art. 18 rozporządzenia podstawowego. Komisja nie mogła zatem ocenić poziomu handlu chińskich eksporterów. Ponadto, jak stwierdzono w motywie 195, w okresie objętym dochodzeniem nie występowało podcięcie cenowe, nawet bez wprowadzania jakichkolwiek dostosowań w zakresie poziomu handlu. W związku z tym argument ten został odrzucony.

5.3.4. Przywóz z państw trzecich innych niż ChRL

(198) Przywóz aspartamu z państw trzecich innych niż ChRL pochodził niemal wyłącznie z Japonii.

(199) Przywóz aspartamu z państw trzecich innych niż ChRL i Japonia stanowił w okresie badanym mniej niż 2 % łącznego przywozu. Ponieważ aspartam jest produkowany tylko w ChRL, w Japonii i w Unii, Komisja uznała, że przywóz ten błędnie sklasyfikowano jako aspartam lub błędnie zgłoszono jego pochodzenie. Z tego powodu Komisja nie uwzględniła szerzej tego przywozu w swojej analizie szkody.

(200) Aspartam był przywożony z Japonii w ramach zwykłej procedury, jak również w ramach procedury uszlachetniania czynnego.

(201) Wielkość (łączna) przywozu, jak również udział w rynku oraz trendy cenowe dotyczące przywozu aspartamu z Japonii kształtowały się następująco:

Tabela 6

Przywóz z państw trzecich

Państwo201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
JaponiaŁączna wielkość przywozu (w tonach)[312-434][2 478-3 447][2 383-3 315][2 579-3 587]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100795764827
Udział w rynku (w %)[18-25][50-69][55-76][57-80]
Wielkość przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego[0-0][1 049-1 459][1 152-1 602][1 529-2 127]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)-100110146
Udział w rynku przywozu z Japonii w ramach procedury uszlachetniania czynnego (w %)[0-0][21-29][26-37][34-47]
Średnia cena (EUR/t) bez procedury uszlachetniania czynnego[11 43115 901][11 90416 560][11 98716 676][11 43815 912]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100104105100
Źródło: Eurostat.

(202) W okresie badanym łączna wielkość przywozu z Japonii wzrosła o 727 %. W przypadku 60 % łącznego przywozu z Japonii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zastosowano procedurę uszlachetniania czynnego. W 2018 r. nie prowadzono przywozu z Japonii w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wzrósł on o 46 % w porównaniu z 2019 r.

(203) W okresie badanym wzrósł udział w rynku przywozu z Japonii, osiągając [57-80 %] w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W okresie badanym wzrósł również udział w rynku przywozu z Japonii w ramach procedury uszlachetniania czynnego, osiągając [34-47 %] w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(204) W latach 2018-2020 średnie ceny przywozu z Japonii wzrosły o 5 %. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym ceny wróciły do poziomów zbliżonych do 2018 r.

5.4. Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

5.4.1. Uwagi ogólne

(205) Ocena warunków ekonomicznych przemysłu Unii obejmowała ocenę wszystkich wskaźników gospodarczych oddziałujących na stan przemysłu Unii w okresie badanym.

5.4.2. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(206) Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 7

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość produkcji (w tonach)[1 181-1 750][1 379-2 043][1 971-2 921][1 963-2 909]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100117167166
Moce produkcyjne (w tonach)[2 656-3 936][2 656-3 936][2 656-3 936][2 656-3 936]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100100100100
Wykorzystanie mocy produkcyjnych (%)[37-55][43-64][62-91][61-91]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100117167166
Źródło: Odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(207) W latach 2018-2020 wielkość produkcji wzrosła o 67 %. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wielkość produkcji utrzymywała się na poziomach zbliżonych do 2020 r. Wielkość produkcji wzrosła w następstwie zmiany strategii biznesowej wnioskodawcy, który w 2019 r. przejął aktywa poprzedniego unijnego producenta aspartamu, jak wyjaśniono w motywie 37.

(208) W okresie badanym moce produkcyjne przemysłu Unii utrzymywały się na tym samym poziomie, ponieważ - jak wyjaśniono w motywie 37 - wnioskodawca przejął aktywa produkcyjne poprzedniego producenta unijnego.

(209) Wykorzystanie mocy produkcyjnych wrosło wraz z opisanym w motywie 207 wzrostem rocznej wielkości produkcji - o 66 %.

5.4.3. Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(210) Wielkość sprzedaży i udział przemysłu Unii w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 8

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość sprzedaży na rynku unijnym (w tonach)[699-1 035][814-1 206][962-1 425][1 009-1 496]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100116138144
Udział w rynku[40-59][16-24][22-33][22-33]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100415556
Źródło: Odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu i dane Eurostatu.

(211) W całym okresie badanym wielkość sprzedaży przemysłu Unii na rynku Unii wykazywała tendencję wzrostową. Ogółem wielkość sprzedaży wzrosła o 44 %.

(212) Pomimo wzrostu wielkości sprzedaży udział w rynku przemysłu Unii zmalał w okresie badanym o 44 %, osiągając w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym poziom [22-33 %].

5.4.4. Wzrost

(213) Jak stwierdzono powyżej, wielkość sprzedaży przemysłu Unii w okresie badanym wzrosła o 44 %. Konsumpcja w Unii wzrosła jednak jeszcze bardziej - o 157 % w okresie badanym i w rezultacie udział w rynku przemysłu Unii zmalał o 44 %.

5.4.5. Zatrudnienie i wydajność

(214) Zatrudnienie i wydajność kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Zatrudnienie i wydajność

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Liczba pracowników[76-112][63-94][65-96][68-100]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100848689
Wydajność (w tonach/EPC)[13-19][18-27][25-37][24-36]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100139194186
Źródło: Odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(215) Liczba pracowników wahała się w okresie badanym. Najpierw, w 2019 r., zmniejszyła się ona o 16 % w porównaniu z 2018 r., w którym wnioskodawca przejął aktywa i niektórych pracowników byłego unijnego producenta aspartamu, jak wyjaśniono w motywie 37. Stopniowy wzrost liczby pracowników od 2019 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym nastąpił w tym samym czasie co wzrost poziomu produkcji i sprzedaży w przypadku przemysłu Unii.

(216) W latach 2018-2020 wydajność wzrosła o 94 %, odzwierciedlając wzrost wielkości produkcji, jak wyjaśniono w motywie 207, a następnie w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zmalała o 4 % w porównaniu z 2020 r. Ogółem wydajność wzrosła o 86 %.

5.4.6. Wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(217) Margines dumpingu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, jak stwierdzono w motywie 156, znacznie przekraczał poziom de minimis, a wielkość i udział w rynku przywozu z ChRL, jak opisano w tabelach 3 i 4, były w okresie badanym nadal znaczne.

(218) Chociaż dumping z ChRL utrzymywał się, przemysłowi Unii udało się jednak odrobić straty po wcześniejszych praktykach dumpingowych, w szczególności na skutek nowej strategii biznesowej jedynego producenta unijnego oraz zwiększonej konsumpcji krajowej.

5.4.7. Ceny i czynniki wpływające na ceny

(219) Średnie ważone jednostkowe ceny sprzedaży stosowane przez producenta unijnego wobec klientów niepowiązanych w Unii kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 10

Ceny sprzedaży i koszt produkcji w Unii (EUR/t)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnia jednostkowa cena sprzedaży w Unii[10 699-16 316][11 954-18 229][12 293-18 747][12 051-18 377]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100112115113
Jednostkowy koszt produkcji Wskaźnik (rok obrotowy 2018 = 100)100817371
Źródło: Odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu,

(220) Średnia jednostkowa cena sprzedaży przemysłu Unii naliczana klientom niepowiązanym wzrosła o 13 % w okresie badanym.

(221) Jednostkowy koszt produkcji spadł w okresie badanym o 29 %. Wynikało to ze wzrostu efektywności w zakresie zużycia niektórych kluczowych surowców oraz niższych cen energii elektrycznej i gazu.

5.4.8. Koszty pracy

(222) Średnie koszty pracy producenta unijnego kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 11

Średnie koszty pracy na pracownika

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR)[55 774-85 056][61 652-94 019][59 792-91 182][54 112-82 521]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)10011110797
Źródło: Odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(223) W 2019 r. średnie koszty pracy na pracownika wzrosły o 11 % w porównaniu z 2018 r., a następnie w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zmalały o 12 % w porównaniu z 2019 r. Ogólnie rzecz biorąc, średnie koszty pracy na pracownika w Unii zmalały o 3 %.

(224) Wahania kosztów pracy wynikały ze zmian w składzie osobowym pracowników w okresie badanym.

5.4.9. Zapasy

(225) Stan zapasów producentów unijnych kształtował się w okresie badanym następująco:

Tabela 12

Zapasy

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w tonach)[102-155][126-192][171-261][127-193]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100124168124
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek produkcji[7% -11 %][8 % -12 %][7% -11 %][5 % -8 %]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)10010610175
Źródło: Odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(226) Wielkość zapasów w latach 2018-2020 wzrosła o 68 %, a następnie spadła o 26 % do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. Ogółem poziom zapasów wzrósł o 24 %.

(227) W 2019 r. stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek wielkości produkcji wzrósł o 6 % w porównaniu z 2018 r., a następnie do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym zmalał o 29 % w porównaniu z 2019 r.

5.4.10. Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(228) Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji producenta unijnego kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 13

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (% obrotu ze sprzedaży)

Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)

- 100- 16110112
Przepływy środków pieniężnych (w EUR)[- 12 979; - 8 511][- 3 690; - 2 420][249-380][443-676]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)- 100- 28103105
Inwestycje (w EUR)[292-445][1 302-1 985][1 476-2 250][1 750-2 669]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)100446505599
Zwrot z inwestycji (%)[- 37; - 25][- 224; - 147][19-28][6-10]
Wskaźnik (rok obrotowy 2018=100)- 100- 599176126
Źródło: Odpowiedź producenta unijnego na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(229) Komisja określiła rentowność producenta unijnego, wyrażając zysk lub stratę netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów z tej sprzedaży.

(230) Sytuacja w zakresie rentowności przemysłu Unii w okresie badanym poprawiała się - przechodząc od znacznej straty w 2018 r. do mniejszej straty w 2019 r. i zysku w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Przemysł Unii nie zdołał jednak osiągnąć docelowej marży zysku określonej w pierwotnym dochodzeniu 34 .

(231) Przepływy środków pieniężnych netto to zdolność producentów unijnych do samofinansowania swojej działalności. Przepływy środków pieniężnych były ujemne w 2018 r., kiedy to producent przemysłu Unii ogłosił upadłość. W miarę zwiększania sprzedaży przez nowego producenta unijnego, będącego wnioskodawcą, przepływy środków pieniężnych stopniowo poprawiały się od 2019 r. do ODP.

(232) W 2018 r., czyli w roku, w którym były producent unijny ogłosił upadłość, inwestycje były ograniczone. Po zmianie właściciela inwestycje wzrosły jednak w 2019 r. o 346 %, a następnie systematycznie wzrastały, osiągając w ODP wzrost o 499 % w porównaniu z 2018 r. Inwestycje dotyczyły głównie wymiany starego sprzętu na nowy, bardziej wydajny.

(233) Zwrot z inwestycji to procentowy stosunek zysku (lub straty) do wartości księgowej netto inwestycji.

(234) Kiedy wnioskodawca nabył zakład produkcyjny w 2019 r., wdrożył kompleksowy program restrukturyzacji, w ramach którego HSWT i jego akcjonariusze dokonali w kolejnych latach znacznych inwestycji kapitałowych w celu przywrócenia zakładowi rentowności.

(235) Zwrot z inwestycji był zasadniczo ujemny w 2018 r. i ponownie w 2019 r. W 2020 r. oraz w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym odnotowano poprawę zwrotu z inwestycji.

5.5. Wnioski dotyczące szkody

(236) Większość wskaźników szkody, takich jak produkcja, wykorzystanie mocy produkcyjnych, jednostkowy koszt produkcji, wielkość sprzedaży, ceny sprzedaży, koszty pracy, wydajność, rentowność, inwestycje w zakresie zatrudnienia, zwrot z inwestycji i przepływy środków pieniężnych, kształtowało się dodatnio i nie wskazuje na istotną szkodę.

(237) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(238) Biorąc jednak pod uwagę, że kontynuowany był przywóz z Chin w znacznym ilościach, a przemysł Unii osiągnął zyski dopiero w 2020 r. i w ODP, ale nadal były one poniżej docelowego poziomu zysku określonego w pierwotnym dochodzeniu, przemysł Unii nie był w stanie do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym w pełni odrobić strat po wcześniejszym dumpingu wyrządzającym szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(239) Przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że Komisja nie otrzymała od wnioskodawcy żadnych informacji na temat przyczyn upadłości Hyet Sweet SAS. Przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło ponadto, że Komisja nie otrzymała żadnych informacji na temat znacznego i działającego na szkodę własną przywozu do Unii aspartamu i surowców z ChRL i Japonii przez Hyet Sweet Group oraz na temat tego, dlaczego zarówno grupa Hyet Sweet, jak i grupa HSWT nie przedłożyły Komisji tych informacji, podczas gdy HSWT nadal twierdzi, że szkodę spowodował przywóz aspartamu z ChRL.

(240) Komisja stwierdziła powyżej, że przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. Przyczyny upadłości Hyet Sweet SAS nie są zatem istotne dla obecnego dochodzenia. Ponadto, jak wyjaśniono w motywie 176, Hyet Sweet Group nie zajmuje się już produkcją aspartamu w Unii i nie jest powiązana z HSWT. W związku z tym Komisja może jedynie zachęcać importerów niepowiązanych do podjęcia współpracy w toku dochodzenia. Ponadto w odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu HSWT przekazało informacje dotyczące zakupów surowców, a dochodzenie nie wykazało, że zakupy surowców spowodowały szkodę. Przedsiębiorstwo Changmao nie wyjaśniło, dlaczego przywóz surowców z ChRL i Japonii miałby stanowić działanie na szkodę własną, ani nie przedstawiło żadnych dowodów w tym zakresie. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(241) Changmao twierdziło, że wątpliwe jest, czy HSWT produkowało aspartam, a nie kupowało dużą liczbę produktów końcowych i półproduktów, głównie od Ajinomoto Inc. i niektórych przedsiębiorstw chińskich. Stwierdzono, że zgodnie ze sprawozdaniem rocznym HSWT za 2019 r. HSWT zakupiło dużą liczbę produktów końcowych i nastąpiła duża zmiana w zakresie danych dotyczących kosztów w porównaniu z danymi sprzed upadłości Hyet Sweet SAS.

(242) Jak stwierdzono w motywie 207, dochodzenie wykazało, że w okresie badanym HSWT produkowało aspartam. Ponadto dochodzenie nie ujawniło żadnych zakupów aspartamu z ChRL ani z Japonii. Jak stwierdzono w motywie 221, jednostkowy koszt produkcji zmalał w okresie badanym o 29 %, co wynikało ze wzrostu efektywności w zakresie zużycia niektórych kluczowych surowców oraz niższych cen energii elektrycznej i gazu. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(243) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu Changmao twierdziło, że niektóre istotne informacje nie zostały prawidłowo ujawnione przez Komisję lub HSWT, takie jak: 1) wielkość przywozu aspartamu z ChRL i Japonii; 2) wielkość przywozu aspartamu z ChRL i Japonii w ramach procedury uszlachetniania czynnego; 3) udziały w rynku; 4) średnie ceny przywozu aspartamu pochodzącego z ChRL i Japonii; 5) informacja, czy Hyet Sweet SAS zostało oficjalnie rozwiązane w momencie wszczęcia przeglądu wygaśnięcia; 6) umowa zakupu aktywów między HSWT a Hyet Sweet SAS; 7) umowa dotycząca planu współpracy między HSWT a Hyet Sweet SAS oraz 8) wycena zapasów i rachunki zarządcze HSWT. Changmao zwróciło się również do Komisji o ujawnienie metod wykorzystanych do wyznaczenia przedziałów.

(244) Komisja nie mogła ujawnić danych dotyczących wielkości przywozu, udziału w rynku i cen importowych z ChRL i Japonii, ponieważ są one wrażliwe z rynkowego punktu widzenia i poufne w rozumieniu art. 19 rozporządzenia podstawowego, zważywszy na ograniczoną liczbę stron działających na rynku unijnym (jeden producent unijny, jeden eksporter japoński, dwóch dominujących eksporterów chińskich). Ujawnienie tych informacji mogłoby pozwolić stronom na przeprowadzenie odwrotnych obliczeń celem uzyskania danych poufnych poszczególnych przedsiębiorstw. Komisja przedstawiła te informacje w postaci przedziałów i indeksów, dzięki którym wszystkie zainteresowane strony mogły uzyskać wiedzę wystarczającą do zrozumienia analizy i wniosków Komisji oraz zgłoszenia uwag w tym zakresie. Dane przedstawiono również za pomocą wskazania istotnych tendencji, aby wszystkie zainteresowane strony mogły bronić swoich interesów. Komisja nie mogła ujawnić metody wykorzystanej do wyznaczenia przedziałów, ponieważ umożliwiłoby to stronom wyprowadzić dokładne wartości zawarte w przedziałach.

(245) Jeżeli chodzi o to, czy Hyet Sweet SAS zostało oficjalnie rozwiązane w momencie wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, nie przedstawiono wyjaśnienia, dlaczego informacja ta jest istotna dla bieżącego przeglądu wygaśnięcia. W każdym razie, jak określono w motywie 37, Przedsiębiorstwo Hyet Sweet SAS zaniechało produkcji aspartamu w Unii w 2018 r. i ogłosiło upadłość. Ponadto, jeśli chodzi o pozostałe trzy dokumenty, o które wnioskowało Changmao, są one z natury poufne i nie można ich ujawnić stronom na podstawie art. 19 rozporządzenia podstawowego. Komisja przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące Hyet Sweet SAS, dzięki którym zainteresowane strony mogą zrozumieć stan faktyczny bez konieczności ujawniania informacji poufnych. Informacje ujawniono w stopniu, który pozwolił stronom na pełne skorzystanie z prawa do obrony. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(246) Changmao twierdziło również, że wniosek Komisji, zgodnie z którym przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody, był błędny, ponieważ nie dokonano oceny wpływu wzrostu taniego przywozu z Japonii w okresie badanym.

(247) Komisja nie zgodziła się z tym twierdzeniem. Ustalenie szkody polega na zbadaniu sytuacji przemysłu Unii niezależnie od jej przyczyny. Komisja stwierdziła, że przemysł nie poniósł istotnej szkody i w związku z tym ocenianie przyczyny (nieistniejącej) szkody nie jest właściwe. W przypadku braku szkody przywóz do Japonii oczywiście nie był istotny dla określenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody w przypadku wygaśnięcia środków nałożonych na przywóz z ChRL. Należy również zauważyć, że przywóz z Japonii najwyraźniej zastąpił przywóz z ChRL objęty obecnymi środkami. W przypadku wygaśnięcia środków przywóz z Japonii zostanie prawdopodobnie zastąpiony przez przywóz z ChRL po niższych cenach. W związku z tym argument ten został odrzucony.

6. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

(248) W motywach 236 i 237 Komisja stwierdziła, że przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, chociaż nie był w stanie w pełni wrócić do stanu sprzed poniesionej wcześniej istotnej szkody. W związku z tym Komisja oceniła, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, czy istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia istotnej szkody spowodowanej przez przywóz aspartamu po cenach dumpingowych z ChRL w przypadku wygaśnięcia środków.

(249) Jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia istotnej szkody spowodowanej przez przywóz aspartamu z ChRL, Komisja przeanalizowała moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL, prawdopodobny poziom cen przywozu z ChRL przy braku środków antydumpingowych oraz ich wpływ na przemysł Unii, w tym poziom podcięcia cenowego przy braku środków antydumpingowych.

(250) Jak wyjaśniono w motywach 164-173, zważywszy na wolne moce produkcyjne w ChRL i wysoką atrakcyjność rynku unijnego dla chińskich producentów eksportujących, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wygaśnięcie środków antydumpingowych skutkowałoby wzrostem wywozu do Unii.

(251) W odniesieniu do prawdopodobnych skutków takiego przywozu Komisja zbadała prawdopodobne poziomy cen importowych w przypadku wygaśnięcia środków. W tym względzie Komisja uznała poziomy cen importowych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym bez cła antydumpingowego za rozsądny wskaźnik. Na tej podstawie Komisja ustaliła znaczne podcięcie cenowe przemysłu Unii [25 % - 50 %].

(252) W przypadku braku środków prawdopodobne jest, że udział chińskich producentów w rynku wzrósłby znacząco. W perspektywie krótkoterminowej, jako że producent unijny jest raczej drobnym producentem w porównaniu z japońskim eksporterem, chińscy eksporterzy prawdopodobnie przejęliby udział w rynku przemysłu Unii, ponieważ przemysł Unii nie byłby w stanie przetrwać presji cenowej ze strony chińskich eksporterów, a zatem sytuacja gospodarcza przemysłu Unii szybko uległaby pogorszeniu, co doprowadziłoby do wyrządzenia istotnej szkody.

(253) Na tej podstawie stwierdza się, że brak środków najprawdopodobniej doprowadziłby do znacznego wzrostu przywozu towarów po cenach dumpingowych z ChRL po wyrządzających szkodę cenach, a istotna szkoda najpewniej wystąpiłaby ponownie.

(254) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao twierdziło, że ponieważ w ChRL nie było wolnych mocy produkcyjnych (zob. motyw 168), wnioski Komisji dotyczące prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody ze względu na prawdopodobieństwo wzrostu wywozu aspartamu do Unii w przypadku braku środków antydumpingowych nie były oparte na zebranych dowodach ani na obiektywnej ocenie zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia podstawowego oraz art. 3.1 porozumienia antydumpingowego.

(255) Jak stwierdzono w motywie 169, po uwzględnieniu spadku mocy produkcyjnych przedsiębiorstw Changmao i Shaoxing Yamei Biochemistry Co. Ltd nadal istniałyby wolne moce produkcyjne, które mogłyby pokryć znaczną część całkowitej konsumpcji aspartamu w Unii. Ponadto ustalenia dotyczące prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody nie były oparte wyłącznie na wielkości wolnych mocy produkcyjnych w ChRL, ale również na prawdopodobnym poziomie cen przywozu z ChRL przy braku środków antydumpingowych oraz ich wpływ na przemysł Unii, w tym poziom podcięcia cenowego, czego Changmao nie kwestionowało. Nawet jeśli w ChRL nie ma wolnych mocy produkcyjnych, rynek unijny jest bardziej atrakcyjny niż rynki państw trzecich. Chińscy producenci eksportujący mają zatem zachętę do przekierowania sprzedaży z rynków państw trzecich do Unii, jak stwierdzono w motywie 173. W związku z tym wnioski Komisji opierają się na dowodach zebranych w trakcie dochodzenia i stanowią obiektywną ocenę zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, jak również art. 3.1 porozumienia antydumpingowego. Argument ten został odrzucony.

(256) Changmao twierdziło, że przy ocenie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody Komisja powinna również ocenić szkodliwy efekt sporów handlowych między byłym producentem unijnym a HSWT oraz przyczyny upadłości Hyet Sweet SAS. Ponadto Changmao twierdziło, że HSWT nie ujawniło szeregu dokumentów/informacji. Changmao twierdziło, że tylko takie pełne ujawnienie informacji może zobrazować, w jaki sposób współpraca i późniejszy konflikt między grupą Hyet a HSWT wpłynęły na sytuację i stan przemysłu Unii.

(257) Komisja nie zgodziła się z tymi stwierdzeniami. Analiza prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody, którą należy przeprowadzić zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, koncentruje się na tym, jak zmieniłby się obecny obraz szkody (w tej sytuacji brak istotnej szkody) w przypadku wygaśnięcia środków. W takiej ocenie związek przyczynowy między dumpingiem a szkodą, ustalony w pierwotnym dochodzeniu, istniałby i nie byłoby potrzeby stwierdzania go na nowo 35 . W związku z tym ocena w tym przypadku koncentruje się na przywozie aspartamu z ChRL po cenach dumpingowych oraz na skutkach zniesienia środków w odniesieniu do sytuacji w przyszłości. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

(258) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu Changmao twierdziło, że Komisja powinna również ocenić prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody wyrządzonej przemysłowi Unii z własnej winy. Changmao twierdziło w szczególności, że ze względu na niewielkie inwestycje HSWT w grunty, budynki i inne aktywa oraz niską kapitalizację udziałowcy HSWT nie podjęli żadnego ryzyka handlowego związanego z bieżącą działalnością zakładu produkcji aspartamu i nie poczynili żadnych większych starań, aby zapewnić rentowność i ciągłość produkcji aspartamu w Unii. Ponadto, biorąc pod uwagę niską rentowność HSWT i uzależnienie od środków finansowych na dostawy surowców, HSWT może w każdej chwili ogłosić upadłość. Changmao twierdziło również, że ponieważ HSWT otrzymało znaczne subsydia od władz lokalnych, przedsiębiorstwo to może mieć niski poziom motywacji i działać mało dynamicznie. Changmao uważało, że wsparcie ze strony władz lokalnych zniekształciło unijną cenę rynkową i koszt produkcji aspartamu. Istotną przyczyną szkody powstałej z własnej winy własnej mogły być ponadto spory pracownicze i strajki związków zawodowych przeciwko byłemu producentowi unijnemu, Hyet Sweet SAS, a zatem jeżeli nowy producent unijny nadal byłby poddany presji ze strony znacznego przywozu z Japonii w połączeniu z trudnościami natury pracowniczej, byłoby prawdopodobne, że w przyszłości ogłosi upadłość.

(259) Komisja stwierdziła, że twierdzenia te były jedynie bezpodstawnymi spekulacjami. Jak wyjaśniono w motywie 51, aktywa Hyet Sweet SAS zostały sprzedane w ramach postępowania upadłościowego. Sprzedaż tych aktywów odbyła się po wartości niższej niż ich wartość księgowa, co tłumaczy niską kapitalizację HSWT. Ponadto, jak stwierdzono w motywie 232, inwestycje HSWT wzrosły o 499 % w ODP w porównaniu z 2018 r., a inwestycje dotyczyły wymiany starego sprzętu na nowy, bardziej wydajny. Wskazuje to wyraźnie na zaangażowanie HSWT w utrzymanie produkcji aspartamu w Unii. Ponadto z uwag Changmao nie wynika jasno, co w tym przypadku oznacza zależność od środków finansowych na dostawy surowców. Jak wskazano w motywie 230, rentowność przemysłu Unii w okresie badanym poprawiała się - w 2018 r. odnotowano znaczną stratę, a w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zysk. Ponadto twierdzenie Changmao, że rzekome subsydia otrzymane przez HSWT mają demotywujący wpływ na to przedsiębiorstwo, to zwykła spekulacja. Twierdzenie Changmao dotyczące zakłócającego wpływu rzekomych subsydiów otrzymywanych przez HSWT na unijną cenę rynkową i koszty produkcji aspartamu nie jest oparte na żadnych konkretnych dowodach. Ponadto interwencja rządowa w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego, którą Komisja wykazała w motywach 87-108, oraz bezpodstawne twierdzenia o zakłócającym wpływie subsydiów otrzymywanych przez HSWT na unijną cenę rynkową i koszty produkcji aspar- tamu, nie są porównywalne. Wreszcie fakt, że poprzedni producent unijny zmagał się ze sporami pracowniczymi i strajkami związków zawodowych nie oznacza, że obecny producent unijny napotka takie problemy. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

7. INTERES UNII

(260) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie istniejących środków antydumpingowych nie zaszkodzi interesom Unii jako całości. Interes Unii określono na podstawie oceny wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu Unii, importerów i użytkowników.

7.1. Interes przemysłu Unii

(261) Jak stwierdzono w motywach 237 i 238, przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. Biorąc jednak pod uwagę, że kontynuowany był przywóz z Chin w znacznych ilościach, przemysł Unii nie osiągnął docelowego poziomu zysku określonego w pierwotnym dochodzeniu i jego sytuacja pozostawała niepewna.

(262) W przypadku wygaśnięcia środków sytuacja przemysłu Unii prawdopodobnie szybko uległaby pogorszeniu, jak wyjaśniono motywie 252.

(263) Stwierdzono zatem, że przedłużenie obowiązujących środków wobec ChRL leżałoby w interesie przemysłu Unii.

7.2. Interes importerów niepowiązanych i przedsiębiorstw handlowych

(264) Jak wskazano w motywie 36, żaden importer niepowiązany nie podjął współpracy w toku dochodzenia.

(265) W poprzednim dochodzeniu stwierdzono, że importerzy mają na ogół dość szeroki asortyment produktów i że aspartam stanowi jedynie jeden z jego elementów.

(266) Biorąc pod uwagę, że żaden importer nie podjął współpracy, uzasadnione jest przyjęcie założenia, podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu, że aspartam nie odpowiada za znaczną część obrotów importerów/przedsiębiorstw handlowych oraz że nie występują żadne czynniki, które wskazywałyby na nieproporcjonalny wpływ utrzymania środków na importerów/przedsiębiorstwa handlowe.

(267) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że w przypadku utrzymania środków ich wpływ na warunki ekonomiczne importerów prawdopodobnie nie będzie znaczący.

7.3. Interes użytkowników

(268) Tylko jeden użytkownik przesłał odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu i współpracował w toku dochodzenia.

(269) Użytkownik ten kupował aspartam od ChRL i było to opłacalne. Stwierdził on również, że nie opowiedziałby się za utrzymaniem środków. Udział aspartamu w jego kosztach produkcji wynosił poniżej 2 %, a zatem wpływ środków był raczej niewielki.

(270) W świetle powyższej obserwacji wskazującej, że w przypadku braku środków przemysł Unii może być zmuszony do zaprzestania produkcji aspartamu, oraz z uwagi na fakt, że cena importowa z ChRL (bez ceł antydumpingowych) jest o około 30 % niższa niż cena importowa z Japonii, a zatem w dłuższej perspektywie czasowej Chińczycy prawdopodobnie również przejmą udział w rynku od japońskiego eksportera, środki prawdopodobnie przyniosą korzyści użytkownikom w zakresie, w jakim utrzymają produkcję aspartamu w Unii oraz zapewniają użytkownikom możliwość wyboru dotyczącą zaopatrywania się w aspartam produkowany przez różnych konkurujących ze sobą producentów.

(271) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że w przypadku utrzymania środków ich wpływ na warunki ekonomiczne tych podmiotów prawdopodobnie nie będzie znaczący.

7.4. Wnioski dotyczące interesu Unii

(272) W związku z powyższym Komisja ustaliła, że nie ma przekonujących powodów, aby stwierdzić, że utrzymanie istniejących środków w odniesieniu do przywozu aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej nie leży w interesie Unii.

8. WNIOSKI O ZAWIESZENIE ŚRODKÓW/WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO

(273) W swoich uwagach zgłoszonych po ostatecznym ujawnieniu przedsiębiorstwo Changmao stwierdziło, że ze względu na niepewność związaną z rentownością przyszłej działalności HSWT i brakiem ponownego wystąpienia szkody spowodowanej wywozem aspartamu z Chin, jeżeli Komisja postanowi utrzymać środki antydumpingowe, powinna również jednocześnie przyjąć decyzję o zawieszeniu ceł antydumpingowych zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Changmao twierdziło, że zawieszenie ceł zapewni Komisji wystarczającą ilość czasu na ocenę wpływu na producenta unijnego szeregu czynników, które stwarzają wątpliwości co do jego rentowności, a zatem leży w interesie Unii.

(274) Komisja zauważyła, że przedsiębiorstwo Changmao nie przedstawiło żadnych dowodów na to, że warunki rynkowe uległy tymczasowej zmianie i że szkoda prawdopodobnie nie wystąpi ponownie w wyniku zawieszenia środków, zgodnie z wymogami art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Ponadto argumenty dotyczące rzekomego braku prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody oraz niepewności związanej z rentownością przyszłej działalności HSWT omówiono w motywach 254-259. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(275) Changmao twierdziło również, że jeżeli prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody spowodowanej przywozem z ChRL jest bardzo małe, a przywóz z ChRL ma istotne znaczenie dla pokrycia niedoboru na rynku unijnym lub dla wyrównania niższego wykorzystania mocy produkcyjnych przez producenta unijnego, Komisja powinna wszcząć przegląd okresowy, co pozwoliłby jej na obniżenie obecnego poziomu ceł antydumpingowych lub przyjęcie zobowiązania cenowego.

(276) Komisja zauważyła, że Changmao nie dostarczyło wystarczających dowodów na trwałą zmianę okoliczności, wymaganych w art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, aby Komisja mogła ocenić, czy wszczęcie przeglądu okresowego jest zasadne. Ponadto, jak wyjaśniono w motywach 248-259, brak środków najprawdopodobniej doprowadziłby do znacznego wzrostu przywozu towarów po cenach dumpingowych z ChRL po wyrządzających szkodę cenach, a istotna szkoda najpewniej wystąpiłaby ponownie. W dochodzeniu nie stwierdzono również, aby na rynku brakowało aspartamu. Przemysł Unii nie wykorzystuje w pełni swoich mocy produkcyjnych i istnieje możliwość przywozu zarówno z Japonii, jak i z ChRL. Przypomina się, że pomimo obowiązujących środków, udział chińskiego przywozu w rynku w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wynosił [7-10 %]. Jeżeli chodzi o zobowiązania cenowe, Komisja zauważa, że żaden eksporter nie złożył takiego zobowiązania. W związku z tym powyższe argumenty zostały odrzucone.

9. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(277) Na podstawie wniosków Komisji dotyczących kontynuacji dumpingu, ponownego wystąpienia szkody oraz interesu Unii należy utrzymać środki antydumpingowe dotyczące aspartamu pochodzącego z ChRL.

(278) Poszczególne stawki cła antydumpingowego określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem i wyprodukowanego przez wymienione osoby prawne. Przywożony produkt objęty postępowaniem, wytworzony przez dowolne inne przedsiębiorstwo, które nie zostało konkretnie wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, podlega stawce cła stosowanej względem "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw". Nie powinny one być objęte żadną z indywidualnych stawek cła antydumpingowego.

(279) Przedsiębiorstwo może zwrócić się o zastosowanie indywidualnych stawek cła antydumpingowego w przypadku zmiany jego nazwy. Wniosek w tej sprawie należy kierować do Komisji 36 . Wniosek musi zawierać wszystkie istotne informacje, które pozwolą wykazać, że zmiana nie wpływa na prawo przedsiębiorstwa do korzystania ze stawki celnej, która ma wobec niego zastosowanie. Jeśli zmiana nazwy przedsiębiorstwa nie wpływa na prawo do korzystania ze stawki należności celnej, która ma do niego zastosowanie, rozporządzenie dotyczące zmiany nazwy zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(280) Zgodnie z art. 109 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 37 , gdy kwotę należy zwrócić w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do wypłaty należnych odsetek wykorzystuje się stopę stosowaną przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego podstawowych operacji refinansujących, opublikowaną w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującą pierwszego kalendarzowego dnia każdego miesiąca.

(281) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz aspartamu (estru 1-metylowego N-L-a- aspar- tylo-L-fenyloalaniny, estru N-metylowego kwasu 3-amino-N-(a-karbometoksyfenetylo)-bursztynowego), numer w rejestrze CAS 22839-47-0, obecnie objętego kodem CN ex 2924 29 70 (kod TARIC 2924 29 70 05) i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
2. 
Stawki ostatecznego cła antydumpingowego mające zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, dla produktu opisanego w ust. 1 i produkowanego przez wymienione przedsiębiorstwa, są następujące:
PrzedsiębiorstwoCło antydumpingoweDodatkowy kod TARIC
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd55,4%C067
Grupa Sinosweet:

Sinosweet Co., Ltd, Yixing city, Jiangsu Province, ChRL, oraz Hansweet Co., Ltd, Yixing city, Jiangsu Province, ChRL.

59,4 %C068
Grupa Niutang:

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong city, ChRL, oraz Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, ChRL.

59,1 %C069
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa współpracujące:
Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd, Shaoxing, Zhejiang Province, ChRL58,8 %C070
Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd, Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, ChRL58,8 %C071
Vitasweet Jiangsu Co., Ltd, Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, ChRL58,8 %C072
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa59,4 %C999
3. 
Art. 1 ust. 2 można zmienić w celu dodania nowych producentów eksportujących z ChRL i objęcia ich odpowiednią średnią ważoną stawką cła antydumpingowego dla nieobjętych próbą przedsiębiorstw współpracujących. Nowy producent eksportujący przedstawia dowody potwierdzające, że:
a)
nie dokonywał wywozu towarów opisanych w art. 1 ust. 1 pochodzących z ChRL w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. (okres objęty pierwotnym dochodzeniem);
b)
nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani producentem podlegającym środkom wprowadzonym na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz
c)
faktycznie dokonał wywozu produktu objętego przeglądem albo stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znaczącej ilości do Unii po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem.
4. 
O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2022 r.

1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1247 z dnia 28 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 204 z 29.7.2016, s. 92).
3 Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych (Dz.U. C 366 z 30.10.2020, s. 24).
4 Ze względu na fakt, że w Unii jest tylko jeden producent aspartamu, niektóre dane w niniejszym rozporządzeniu przedstawiono w postaci przedziałów lub w formie wskaźników, aby zachować poufność danych producenta unijnego.
5 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 303 z 29.7.2021, s. 12).
6 Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1247.
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558.
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/116 z dnia 27 stycznia 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz acesulfamu potasu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 19 z 28.1.2022, s. 22).
11 Rozporządzenie (UE) 2022/116, motywy 82-88 i 121-122.
12 Rozporządzenie (UE) 2022/116, motywy 91-92.
13 Rozporządzenie (UE) 2022/116, motywy 93-94, 96. Choć przewidziane w ustawodawstwie chińskim prawo do powoływania i odwoływania kluczowych członków kierownictwa przedsiębiorstw państwowych przez właściwe organy państwowe można uznać za przejaw korzystania przez te organy z przysługujących im praw własności, komórki KPCh tworzone zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych stanowią kolejny istotny kanał umożliwiający państwu ingerowanie w proces podejmowania decyzji biznesowych. Zgodnie z prawem spółek ChRL w każdej spółce należy ustanowić organizację partyjną KPCh (składającą się z co najmniej trzech członków KPCh, jak określono w statucie KPCh), a spółka zapewnia warunki konieczne do prowadzenia działalności przez organizację partyjną. W przeszłości wymóg ten nie zawsze był spełniany lub nie był egzekwowany w rygorystyczny sposób. Począwszy od co najmniej 2016 r. KPCh zaczęła jednak rościć sobie prawo do ściślejszego kontrolowania procesu podejmowania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach państwowych, traktując to prawo jako jedną z wiodących zasad jej polityki. Napływające informacje sugerują również, że KPCh wywiera presję na przedsiębiorstwa prywatne, nakłaniając je do kierowania się "patriotyzmem" i postępowania zgodnie z polityką partii. Informacje z 2017 r. wskazują, że komórki partyjne istniały w 70 % spośród około 1,86 mln przedsiębiorstw prywatnych, a organizacje KPCh wywierały coraz większą presję, aby zapewniono im możliwość podejmowania ostatecznych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach, w których je utworzono. Wspomniane przepisy mają ogólne zastosowanie w całej chińskiej gospodarce, we wszystkich sektorach, w tym do producentów acesulfam K i ich dostawców materiałów.
14 Rozporządzenie (UE) 2022/116, motywy 97-100.
15 Rozporządzenie (UE) 2022/116, motywy 101-104.
16 Rozporządzenie (UE) 2022/116, motywy 105-106.
17 Rozporządzenie (UE) 2022/116, motywy 107-117.
18 Dokument roboczy służb Komisji SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017 r., dostępny pod adresem: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
20 Zob. sekcja 12 - Przemysł lekki; dostępne na stronie: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (ostatnie wyświetlenie 19 maja 2022 r.).
22 W załączniku 3 s. 21 planu przewiduje się, co następuje: "[.] dążyć do zbudowania do 2012 r. 100 innowacyjnych platform wsparcia usług, aby w pełni wspierać szybki rozwój przemysłu biotechnologicznego i przemysłu nowych leków w naszej prowincji". Co więcej, wśród 100 platform umieszczonych w wykazie widnieje: "87. Centrum Badań i Rozwoju Składników Żywności Funkcjonalnej w Jiangsu (zaplanowano budowę)".
23 World Bank Open Data - Upper Middle Income, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
24 Jeżeli w żadnym państwie o podobnym poziomie rozwoju nie istnieje produkcja produktu objętego przeglądem, można uwzględnić produkcję produktu należącego do tej samej ogólnej kategorii lub sektora produktu objętego przeglądem.
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33).
33 Na podstawie całkowitych chińskich mocy produkcyjnych wynoszących [30 000-35 000] ton, obliczonych w oparciu o wniosek o dokonanie przeglądu, dostosowanych z uwzględnieniem domniemanego spadku przedstawionego przez Changmao wynoszącego [3 000-6 000] ton.
34 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/262 z dnia 25 lutego 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz aspartamu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 50 z 26.2.2016, s. 4), motyw 150.
35 Zob. sprawozdanie Organu Apelacyjnego, US - Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (Stany Zjednoczone - Środki antydumpingowe nałożone na przewody i rury głębinowe) (WT/DS282/AB/R), z 2 listopada 2005 r., pkt 121 i 123.
36 European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgia.
37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.