Rozporządzenie wykonawcze 2022/1960 ustalające wielkości progowe w odniesieniu do lat 2023 i 2024 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.270.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1960
z dnia 17 października 2022 r.
ustalające wielkości progowe w odniesieniu do lat 2023 i 2024 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 183 akapit pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 39 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 2  przewiduje się, że dodatkowa należność celna przywozowa, o której mowa w art. 182 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, może być stosowana w odniesieniu do produktów oraz w okresach wymienionych w załączniku VII do tego rozporządzenia wykonawczego. Dodatkową należność celną przywozową stosuje się, jeśli ilość dowolnych produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu w dowolnym okresie obowiązywania określonym w tym załączniku przekracza wielkość progową przywozu dla tego produktu w danym roku. Nie można nakładać dodatkowych należności przywozowych, jeżeli przywóz prawdopodobnie nie zakłóci funkcjonowania rynku Unii lub jeżeli skutki takiego nałożenia byłyby nieproporcjonalne do zakładanego celu.

(2) Zgodnie z art. 182 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wielkości progowe w odniesieniu do przywozu, określane do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa, wynoszą 125 % średniego przywozu każdego danego produktu w okresie składania wniosków za poprzednie trzy lata, ponieważ konsumpcja krajowa nie jest brana pod uwagę. Na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie za lata 2019, 2020 i 2021 należy ustalić wielkości progowe dla niektórych owoców i warzyw w odniesieniu do lat 2023 i 2024.

(3) Biorąc pod uwagę, że okres stosowania ewentualnych dodatkowych należności celnych przywozowych określonych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 w odniesieniu do szeregu produktów rozpoczyna się dnia 1 stycznia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W odniesieniu do lat 2023 i 2024 wielkości progowe, o których mowa w art. 182 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dla produktów wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wygasa w dniu 30 czerwca 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Wielkości progowe w odniesieniu do produktów i okresów wyszczególnionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury scalonej przedstawione opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny. Do celów niniejszego załącznika zakres dodatkowych należności celnych przywozowych określony jest przez zakres kodów CN obowiązujących w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
Nr porządkowyKod CNOpis produktuOkres stosowaniaWartości progowe (tony)
20232024
78.00200702 00 00PomidoryOd 1 czerwca do 30 września105 518
78.0015Od 1 październikado 31 maja689 880
78.00650707 00 05OgórkiOd 1 maja do 31 października59 702
78.0075Od 1 listopadado 30 kwietnia36 105
78.00850709 91 00KarczochyOd 1 listopadado 30 czerwca13 312
78.01000709 93 10CukinieOd 1 stycznia do 31 grudnia77 645
78.01100805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

PomarańczeOd 1 grudniado 31 maja359 707
78.01200805 22 00KlementynkiOd 1 listopadado końca lutego85 252
78.01300805 21

0805 29 00

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsuma); wilkingi i podobne mieszańce cytrusoweOd 1 listopadado końca lutego140 254
78.01600805 50 10CytrynyOd 1 stycznia do 31 maja59 771
78.0155Od 1 czerwca do 31 grudnia411 086
78.01700806 10 10Winogrona stołoweOd 16 lipca do 16 listopada81 284
78.01750808 10 80JabłkaOd 1 stycznia do

31 sierpnia

323 981
78.0180Od 1 września od 31 grudnia63 904
78.02200808 30 90GruszkiOd 1 stycznia do 30 kwietnia135 993
78.0235Od 1 lipca do 31 grudnia27 870
78.02500809 10 00MoreleOd 1 czerwca do 31 lipca11 842
78.02650809 29 00CzereśnieOd 16 maja do 15 sierpnia47 293
78.02700809 30Brzoskwinie, włączając nektarynyOd 16 czerwca do 30 września18 937
78.02800809 40 05ŚliwkiOd 16 czerwca do 30 września49 195
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 57).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.