Rozporządzenie wykonawcze 2022/1859 zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1248/2012 w odniesieniu do formatu wniosków o rejestrację jako repozytorium transakcji i wniosków o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.262.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1859
z dnia 10 czerwca 2022 r.
zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1248/2012 w odniesieniu do formatu wniosków o rejestrację jako repozytorium transakcji i wniosków o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 1 , w szczególności jego art. 56 ust. 4 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1248/2012 2  określono jednolity format wniosków o rejestrację jako repozytorium transakcji. Stosowanie jednolitego formatu przewidzianego w tym rozporządzeniu okazało się skutecznym środkiem przekazywania przez repozytoria transakcji informacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w kontekście ubiegania się o rejestrację jako repozytorium transakcji. Ponieważ informacje, które należy podać we wniosku o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji, są analogiczne do stosownych informacji, które należy podać we wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji, w przypadku obu tych wniosków odpowiedni jest więc ten sam jednolity format.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 150/2013 3 , jeżeli składające wniosek repozytorium transakcji uważa, że jakikolwiek określony w tym rozporządzeniu wymóg nie ma do niego zastosowania, musi ono wyraźnie wskazać dany wymóg w swoim wniosku oraz wyjaśnić, dlaczego wymóg ten nie ma zastosowania. Te wymogi i wyjaśnienia powinny być jasno zidentyfikowane we wniosku o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji. Odniesienia do aktu delegowanego dotyczącego regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację repozytoriów transakcji w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1248/2012 należy zatem zastąpić odniesieniami do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 150/2013.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1248/2012.

(4) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 4 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1248/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Format wniosku

1. Wnioski o rejestrację jako repozytorium transakcji oraz wnioski o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji składa się w formacie określonym w załączniku.

2. Repozytorium transakcji nadaje niepowtarzalny numer referencyjny każdemu dokumentowi, który przedkłada, oraz wyraźnie wskazuje, do jakiego konkretnego wymogu określonego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 150/2013 * odnosi się dany dokument.

3. W przypadku gdy repozytorium transakcji nie przedkłada informacji dotyczących konkretnego wymogu określonego w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 150/2013, wyraźnie wskazuje ono, stosownie do przypadku, we wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji lub wniosku o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji, powody, dla których takie informacje nie zostały przedłożone.

4. Wnioski o rejestrację jako repozytorium transakcji oraz wnioski o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji składa się na trwałym nośniku informacji zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 lit. m) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE * ."

2)
w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"FORMAT WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ JAKO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI ORAZ WNIOSKÓW O ROZSZERZENIE REJESTRACJI JAKO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI";

2)
w tabeli drugiej nagłówek otrzymuje brzmienie:

"ODNIESIENIA DO DOKUMENTÓW";

3)
w tabeli drugiej nagłówek pierwszej kolumny otrzymuje brzmienie:

"Artykuł rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 150/2013".

1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 30).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25).
**) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).";

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.