Rozporządzenie wykonawcze 2022/1394 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei i z Tajwanu, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei lub Tajwanu, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.211.86

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1394
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei i z Tajwanu, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei lub Tajwanu, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) Obecnie obowiązujące środki obejmują ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej nałożone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1077 2  w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 3  ("poprzednie dochodzenie przeglądowe"). Środki te mają postać ceł wynoszących 16,3-16,8 % wartości przywożonych towarów.

(2) Środki te rozszerzono na przywóz wysyłany z Republiki Korei, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Republiki Korei, rozporządzeniem Rady (WE) nr 42/2007 4 .

(3) Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 311/2013 5  środki te rozszerzono dalej na przywóz wysyłany z Tajwanu, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Tajwanu.

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(4) W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków 6  Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(5) Wniosek o dokonanie przeglądu złożyło 30 marca 2021 r. Euroalliages ("wnioskodawca"), stowarzyszenie reprezentujące wszystkich trzech producentów unijnych, które reprezentuje zatem ponad 25 % całkowitej unijnej produkcji krzemu w rozumieniu art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu oparto na uzasadnieniu, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i kontynuacji szkody dla przemysłu Unii.

1.3. Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(6) Po konsultacji z Komitetem ustanowionym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia, i 2 lipca 2021 r. Komisja wszczęła przegląd wygaśnięcia dotyczący przywozu do Unii krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("Chiny" lub "państwo, którego dotyczy postępowanie") na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 7  ("zawiadomienie o wszczęciu").

1.4. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(7) Dochodzenie dotyczące kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu obejmowało okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP"). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody objęło okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("okres badany").

1.5. Zainteresowane strony

(8) W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja poinformowała trzech producentów unijnych reprezentujących 100 % przemysłu Unii, znanych producentów w Chinach oraz władze państwa, którego dotyczy postępowanie, znanych importerów, użytkowników, a także stowarzyszenia, o których wiadomo, że są zainteresowane, o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(9) Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia przeglądu wygaśnięcia oraz możliwość złożenia wniosku o posiedzenie wyjaśniające przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

1.6. Uwagi dotyczące wszczęcia postępowania

(10) Otrzymano uwagi od EUSMET dotyczące wszczęcia przeglądu wygaśnięcia.

(11) EUSMET twierdził, że stan niepoufnego wniosku o dokonanie przeglądu nie spełniał wymogów art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia podstawowego.

(12) Argument ten został odrzucony. Po otrzymaniu odpowiednich uwag od EUSMET wnioskodawca dostarczył dodatkowe informacje w celu ułatwienia zrozumienia faktów przedstawionych we wniosku. Te dodatkowe informacje zawarto w aktach udostępnionych do wglądu zainteresowanym stronom, umożliwiając tym samym EUSMET właściwe zrozumienie informacji poufnych zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(13) Komisja uznała zatem, że informacje zawarte w wersji wniosku nieopatrzonej klauzulą poufności są wystarczająco szczegółowe, aby zainteresowane strony mogły korzystać z przysługującego im prawa do obrony w trakcie całego postępowania.

(14) W swoich uwagach dotyczących wszczęcia postępowania EUSMET wnioskował, aby na etapie ujawniania informacji Komisja ujawniła informacje dotyczące ilości czynników produkcji wykorzystanych do obliczenia wartości normalnej; Komisja powinna również ujawnić sprawozdanie AlloyConsult, o którym mowa we wniosku o dokonanie przeglądu.

(15) EUSMET powtórzył te dwa wnioski w swoich uwagach po ujawnieniu informacji. Jak wyjaśniono w motywach 178-181 i w motywie 191, oba wnioski zostały odrzucone.

1.6.1. Uwagi dotyczące kwestii merytorycznych

(16) EUSMET twierdził, że wniosek o dokonanie przeglądu nie zawierał wystarczających dowodów do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia oraz że zawierał nieprawidłowe zarzuty dotyczące dumpingu, kontynuacji dumpingu, szkody oraz kontynuacji szkody. EUSMET poparł swoje zarzuty następującymi argumentami.

(17) Po pierwsze, EUSMET twierdził, że istniała sześciomiesięczna przerwa pomiędzy końcem okresu wykorzystanego do przedstawienia danych a złożeniem wniosku o dokonanie przeglądu.

(18) W odniesieniu do tego argumentu Komisja wskazała, że biorąc pod uwagę czas, w jakim dane z różnych źródeł stają się dostępne, oraz czas potrzebny na ich zestawienie we wniosku, z natury rzeczy istnieje luka czasowa, zwykle wynosząca kilka miesięcy, do momentu złożenia wniosku. W tym przypadku przyjęcie 6-miesięcznej różnicy jest zgodne z ustalonymi wytycznymi, które Komisja przekazuje skarżącym.

(19) Po drugie, EUSMET twierdził, że wnioskodawca wyłączył przywóz z Chin w ramach procedury uszlachetniania czynnego z obliczeń marginesu dumpingu i szkody.

(20) Przed wszczęciem postępowania Komisja przeanalizowała zarówno przywóz obejmujący, jak i nieobejmujący procedurę uszlachetniania czynnego i w obu przypadkach dokonała niezbędnych dostosowań w celu porównania wartości normalnej i cen eksportowych. Komisja zauważyła, że metodyka stosowana przez wnioskodawcę, jak również metodyka, w której uwzględniono by procedurę uszlachetniania czynnego, prowadzi do ustalenia znacznego poziomu dumpingu. Metodyka wybrana przez wnioskodawcę nie mogła zatem spowodować, że wszczęcie niniejszego przeglądu wygaśnięcia będzie niezgodne z prawem. W związku z tym argument ten należy odrzucić.

(21) Po trzecie, EUSMET twierdził, że zastosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego oraz wybór reprezentatywnego kraju są niezgodne z zasadami WTO, ponieważ ogólnokrajowe zakłócenia są niezgodne z pojęciem dumpingu, które ma zastosowanie do poszczególnych przedsiębiorstw. Ponadto EUSMET stwierdził, że zniekształcenie krajowych kosztów nakładów nie jest jednym z czynników pozwalających na skonstruowanie wartości normalnej na podstawie art. 2.2 porozumienia antydumpingowego WTO ("porozumienie antydumpingowe"). Co więcej, poprzez nałożenie obowiązku stosowania wyłącznie niezniekształconych kosztów nakładów, odzwierciedlających koszty/ceny ze "źródeł", na które nie mają wpływu żadne zniekształcenia, w art. 2 ust. 6a wykluczono obliczanie kosztów produkcji w przypadku eksportera lub producenta na podstawie jego zapisów księgowych, nawet jeśli są one zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają zarejestrowane koszty nakładów. Na koniec EUSMET stwierdził, że wnioskodawca nie przedstawił wystarczających dowodów na istnienie zakłóceń w sektorze krzemu metalicznego.

(22) Nie można było przyjąć argumentów EUSMET dotyczących zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego. W odniesieniu do argumentu, że istnienia zniekształceń nie należy oceniać w skali całego kraju, lecz indywidualnie w przypadku każdego producenta eksportującego, Komisja przypomina, że po stwierdzeniu, iż ze względu na istnienie w kraju wywozu znaczących zakłóceń zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych w tym kraju, wartość normalną dla każdego producenta eksportującego można skonstruować na podstawie niezniekształconych cen lub wartości odniesienia w odpowiednim reprezentatywnym kraju zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego. W tym kontekście, a także w odpowiedzi na argument EUSMET dotyczący stosowania wyłącznie niezniekształconych kosztów nakładów, odzwierciedlających koszty/ceny z reprezentatywnego kraju, na które nie mają wpływu żadne zniekształcenia, Komisja zauważa, że w art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego wyraźnie dopuszcza się zastosowanie kosztów krajowych, gdy potwierdzono, że koszty te nie są zniekształcone. Komisja zbadała to podczas dochodzenia. Ponieważ jednak żaden z producentów eksportujących nie współpracował, nie można było ustalić, że koszty produkcji i sprzedaży krzemu były niezniekształcone w świetle dostępnych dowodów.

(23) W odniesieniu do argumentu EUSMET dotyczącego koncepcji zniekształceń, które nie należą do czynników pozwalających na konstruowanie wartości normalnej na podstawie art. 2.2 porozumienia antydumpingowego WTO, Komisja wskazuje, że prawo krajowe nie musi używać dokładnie tych samych terminów co objęte nim porozumienia, aby być zgodne z tymi porozumieniami. W związku z tym Komisja uważa art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego za w pełni zgodny z odpowiednimi postanowieniami porozumienia antydumpingowego, w tym z możliwościami konstruowania wartości normalnej przewidzianymi w art. 2.2 tego porozumienia. Ponadto Komisja przypomina, że prawo WTO, zgodnie z wykładnią zespołów orzekających WTO i Organu Apelacyjnego, zezwala na wykorzystanie danych z państwa trzeciego, odpowiednio dostosowanych, jeżeli takie dostosowanie jest konieczne i uzasadnione. Istnienie znaczących zakłóceń sprawia, że koszty i ceny w kraju wywozu nie są właściwe do celów konstrukcji wartości normalnej. W tych okolicznościach w art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego przewidziano konstrukcję kosztów produkcji i sprzedaży na podstawie niezniekształconych cen lub wartości odniesienia, uwzględniając te w odpowiednim reprezentatywnym kraju o podobnym poziomie rozwoju co kraj wywozu.

(24) Jeśli chodzi o argument dotyczący dowodów na istnienie zakłóceń w sektorze krzemu metalicznego, Komisja stwierdziła, że wnioskodawca przedstawił wystarczające dowody na istnienie zakłóceń w tym sektorze, na podstawie sprawozdania Komisji na temat zakłóceń w Chinach 8 , jak również bardziej szczegółowego niezależnego badania z 2018 r. zleconego przez Euroalliages. Chociaż wnioskodawca odniósł się konkretnie do zakłóceń handlu surowcami i energią elektryczną w części opisowej wniosku, dostarczył również bardziej szczegółowe sprawozdania jako załącznik. Sprawozdania te zawierają liczne dowody dotyczące wszystkich aspektów znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(25) Po czwarte, EUSMET twierdził, że obliczenia marginesu dumpingu były zawyżone, ponieważ wnioskodawca wybrał okresy czasu do obliczenia konstruowanej wartości normalnej.

(26) Metodyka zaproponowana przez wnioskodawcę jest uzasadniona, ponieważ jej podstawę stanowiły dane dostępne wnioskodawcy i obejmujące okres zastosowany do obliczenia dumpingu (tj. od października 2019 r. do czerwca 2020 r.). Argument został zatem odrzucony.

(27) Po piąte, w odniesieniu do prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu, EUSMET zauważył, że dowody przedstawione przez wnioskodawcę opierały się wyłącznie na analizie chińskich cen eksportowych stosowanych przy wywozie do Indii, Korei Południowej i Japonii, które w każdym przypadku były niedokładne.

(28) Komisja zauważyła, że wnioskodawca nie tylko uwzględnił chińskie ceny eksportowe stosowane przy wywozie do innych państw, ale także odniósł się do bardziej szczegółowej analizy w rozdziale VI wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia, dotyczącej prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody. Rozdział ten dotyczy wolnych mocy produkcyjnych w Chinach, a także wielkości chińskiego wywozu do UE i do państw trzecich, co jest także istotne z perspektywy prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu. Komisja uznała zatem informacje przedstawione przez wnioskodawcę za wystarczające, aby spełnić wymogi prawne pozwalające na wszczęcie dochodzenia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego w związku z prawdopodobieństwem kontynuacji dumpingu. Wnioskodawca przedstawił również uzasadnione porównanie między wartością normalną a cenami eksportowymi stosowanymi przy wywozie do państw trzecich. Dostosowania zaproponowane przez EUSMET nie doprowadziłyby do innych wniosków, ponieważ chińskie ceny eksportowe nadal byłyby znacznie niższe niż wartość normalna. W związku z powyższym argument ten został odrzucony.

(29) Po szóste, jeśli chodzi o wielkość chińskiego przywozu krzemu do Unii, EUSMET twierdził, że w latach 2017-2020 zmniejszał się on szybciej niż konsumpcja krzemu w Unii. Innymi słowy, chińscy eksporterzy nie mogli przejąć sprzedaży ani udziału w rynku od producentów unijnych.

(30) Komisja uznała dowody przedstawione we wniosku za wystarczające i odpowiednio dostępne wnioskodawcy. Zgodnie z dowodami przedstawionymi we wniosku i przeanalizowanymi przez Komisję wielkość przywozu z Chin, która mogłaby wejść na rynek unijny w przypadku braku środków, prawdopodobnie wzrosłaby ze względu na istnienie niewykorzystanych mocy produkcyjnych w państwie, którego dotyczy postępowanie. Skutkiem takiej wielkości przywozu po cenach, które najprawdopodobniej nadal podcinałyby ceny przemysłu Unii, byłaby kontynuacja szkody dla przemysłu Unii. Ponadto istnienie innych czynników, które mogą mieć wpływ na sytuację przemysłu Unii, nie musi oznaczać, że skutki przywozu z Chin po cenach dumpingowych na przemysł Unii nie będą istotne, w szczególności w przypadku analizy prospektywnej, w której nacisk kładzie się na to, co stałoby się w przypadku uchylenia środków. Dlatego też należy odrzucić argument EUSMET.

(31) Po siódme, EUSMET twierdził, że analiza skutków cen oraz obliczenia podcięcia cenowego i zaniżania cen zawarte we wnioskach o dokonanie przeglądu były niereprezentatywne, ponieważ nie uwzględniono w nich cen przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego. Ponadto EUSMET twierdził, że obliczenia podcięcia cenowego były błędne, ponieważ (i) chińskie ceny importowe krzemu o jakości do zastosowania w aluminium porównano z unijną sprzedażą całego krzemu metalicznego, która obejmuje również krzem do zastosowań chemicznych, (ii) do chińskich cen importowych nie dodano kosztów ponoszonych po przywozie, (iii) nie dokonano dostosowania poziomu handlu w odniesieniu do przywozu z Chin, mimo że odbywa się on za pośrednictwem przedsiębiorstw handlowych do UE, podczas gdy sprzedaż unijna odbywa się zazwyczaj od producentów unijnych do użytkowników końcowych. Co więcej, EUSMET twierdził, że obliczenia zaniżania cen były błędne z tych samych powodów, co w przypadku obliczenia podcięcia cenowego, a ponadto opierały się na sztucznie zawyżonych kosztach produkcji związanych m. in. z zyskiem docelowym w wysokości 15 %, bez żadnej podstawy prawnej.

(32) Podstawę analizy przedstawionej przez wnioskodawcę stanowiły najlepsze dowody dostępne wnioskodawcy w tym czasie, a Komisja uznała ją za wystarczająco reprezentatywną i wiarygodną oraz zawierającą wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia.

(33) Po ósme, EUSMET twierdził, że przemysł Unii nie doświadczył żadnych negatywnych skutków przywozu z Chin. EUSMET stał na stanowisku, że krzem do zastosowań chemicznych różni się od krzemu do zastosowania w aluminium i że podczas gdy sprzedaż przemysłu Unii dotyczy głównie krzemu do zastosowań chemicznych, przywóz z Chin w ramach zwykłej procedury jest raczej przywozem krzemu niskiej jakości na rynek wtórny aluminium. W związku z tym EUSMET zwrócił się do Komisji o przeprowadzenie analizy szkody w podziale na segmenty w odniesieniu do krzemu do zastosowań chemicznych i do zastosowania w aluminium. Po ujawnieniu informacji EUSMET powtórzył ten postulat w swoich uwagach, ale argument ten musi zostać odrzucony. Komisja odsyła w tym względzie do sekcji 2.3 poniżej, która zawiera analizę jednorodności produktu.

(34) Po dziewiąte, EUSMET stwierdził, że konsumpcja w Unii zmniejszyła się w latach 2018-2020, zarówno z powodów cyklicznych, jak i z powodu wybuchu pandemii COVID-19. EUSMET stwierdził zatem, że przywóz z Chin nie miał wpływu na spadek konsumpcji w Unii.

(35) Nawet gdyby Komisja zgodziła się z dokonaną przez EUSMET analizą dotyczącą rozwoju sytuacji w zakresie konsumpcji w Unii, nie uznała, że spadek konsumpcji związany z innymi rynkami oznaczał podważenie zarzutu we wniosku, który obejmował zarówno kontynuację, jak i ponowne wystąpienie szkody, co doprowadziło do wszczęcia niniejszego przeglądu wygaśnięcia. Nawet jeżeli konsumpcja w Unii zmniejszyła się z przyczyn niezależnych od przywozu z Chin, Komisja nadal analizuje jednak w ramach przeglądu wygaśnięcia, jakie byłyby konsekwencje wygaśnięcia środków pod względem warunków sprzedaży i udziałów w rynku.

(36) Po dziesiąte, EUSMET twierdził, że spadku wielkości produkcji i mocy produkcyjnych przemysłu Unii nie można przypisać przywozowi z Chin, lecz raczej decyzji jednego z producentów unijnych o tymczasowym zamknięciu produkcji w niektórych zakładach. Z tego samego względu EUSMET twierdził, że spadek wielkości sprzedaży przemysłu Unii nie jest związany z przywozem z Chin, który zmniejszył się w okresie od 2017 r. do III kwartału 2020 r., lecz raczej ze spadkiem popytu i wzrostem przywozu z państw trzecich. EUSMET stwierdził dalej w tym kontekście, że pomimo przywozu z Chin unijne ceny sprzedaży pozostały stabilne w okresie 2017-2019 i spadły w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., odpowiednio do globalnego spadku popytu na krzem. Innymi słowy, w kontekście spadku popytu producenci unijni nie byliby w stanie podnieść cen, niezależnie od przywozu krzemu z Chin. Z tych samych powodów spadku rentowności nie można przypisać przywozowi z Chin.

(37) Nie można przyjąć tych argumentów. Komisja przypomina, że istnienie środków często wiąże się ze zmniejszeniem przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz że obowiązujące środki antydumpingowe często mają pozytywny wpływ na stan przemysłu Unii. W dochodzeniu dotyczącym przeglądu wygaśnięcia Komisja przeprowadza analizę dotyczącą tego, co by się stało, gdyby dopuszczono do wygaśnięcia środków. Fakt, że przywóz z Chin może nie być główną przyczyną negatywnych zmian niektórych wskaźników szkody, nie może zatem stanowić przeszkody dla wszczęcia dochodzenia.

(38) Po jedenaste, EUSMET wymienił kilka rzekomo kluczowych czynników wpływających na przemysł Unii, które zdaniem EUSMET pominięto lub błędnie zinterpretowano w przeglądzie. Czynniki te obejmują strategię produkcji przemysłu Unii i jej koszty, zmiany w zakresie popytu na krzem, wzrost przywozu z państw trzecich oraz wpływ brexitu. EUSMET zażądał, aby Komisja uwzględniła je w przeglądzie.

(39) Komisja uznała sposób, w jaki wnioskodawca zinterpretował czynniki zawarte we wniosku, za wystarczający do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia. W każdym razie Komisja uwzględniła wszystkie te czynniki w ramach swojej analizy w sekcjach dotyczących szkody i interesu Unii niniejszego rozporządzenia.

(40) Po dwunaste, EUSMET twierdził, że wnioskodawca nie docenił perspektyw popytu na krzem, przecenił produkcję i moce produkcyjne w Chinach oraz wyolbrzymił wpływ przywozu z Chin na ceny.

(41) EUSMET nie przedstawił jednak żadnych informacji, które podważałyby szacunki przedstawione we wniosku o dokonanie przeglądu. W związku z tym argument nie mógł zostać uwzględniony.

(42) W świetle powyższego Komisja uznała, że wniosek zawierał wystarczające dowody do wszczęcia dochodzenia przeglądowego.

(43) W swoich uwagach na temat ujawnienia EUSMET powtórzył swoje twierdzenie, że zastosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego było niezgodne z porozumieniem antydumpingowym, ale nie dodał żadnych nowych argumentów ani dowodów. Komisja odrzuciła zatem to twierdzenie z tych samych przyczyn, które przedstawiono w motywach 22-24 powyżej.

1.7. Kontrola wyrywkowa

(44) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja oznajmiła, że może dokonać kontroli wyrywkowej zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

1.7.1. Kontrola wyrywkowa importerów

(45) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja zwróciła się do importerów niepowiązanych o udzielenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(46) Nie zgłosił się jeden żaden importer niepowiązany.

1.7.2. Kontrola wyrywkowa producentów w Chinach

(47) Aby podjąć decyzję co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała wszystkich producentów w Chinach do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu. Ponadto Komisja zwróciła się do Misji Chińskiej Republiki Ludowej o wskazanie innych producentów, którzy ewentualnie byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi.

(48) Nie otrzymano żadnych odpowiedzi.

1.8. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

(49) Komisja przesłała rządowi Chin ("rząd ChRL") kwestionariusz dotyczący istnienia znaczących zakłóceń w Chinach w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego.

(50) Komisja wysłała kwestionariusze do przemysłu Unii. Ponadto kwestionariusze dla przemysłu Unii, dla importerów niepowiązanych i dla użytkowników, udostępniono na stronie internetowej DG ds. Handlu 9 .

(51) Odpowiedzi wpłynęły od trzech producentów unijnych i od trzech użytkowników.

1.9. Weryfikacja

(52) Komisja prowadziła dalsze badanie i weryfikację wszystkich informacji uważanych za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw współpracujących:

Producenci unijni

- RW Silicium GmbH, Pocking, Niemcy

- FerroAtlantica S.L., Madryt, Hiszpania

- Ferropem, Chambéry, Francja

Użytkownicy

- Wacker Chemie AG, Monachium, Niemcy

- Raffmetal SpA, Casto, Włochy

- Evonik Industries AG, Essen, Niemcy

1.10. Dalsze postępowanie

(53) 17 czerwca 2022 r. Komisja ujawniła istotne fakty i ustalenia, na których podstawie zamierza utrzymać obowiązujące cła antydumpingowe. Wszystkim stronom wyznaczono okres, w którym mogły zgłaszać uwagi na temat ujawnienia.

(54) Komisja rozpatrzyła w stosownych przypadkach uwagi zgłoszone przez zainteresowane strony.

2. PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty przeglądem

(55) Produktem objętym przeglądem jest ten sam produkt co w pierwotnym dochodzeniu i poprzednim przeglądzie wygaśnięcia, tj. krzem ("produkt objęty przeglądem"), obecnie objęty kodem CN 2804 69 00.

2.2. Produkt podobny

(56) W toku pierwotnego dochodzenia oraz poprzedniego przeglądu wygaśnięcia wykazano, a w przedmiotowym przeglądzie wygaśnięcia potwierdzono, że takie same podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne oraz te same podstawowe zastosowania mają następujące produkty:

- produkt objęty przeglądem pochodzący z ChRL,

- produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz

- produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł Unii.

(57) Produkty te uznano zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

2.3. Twierdzenia dotyczące jednorodności produktu

(58) EUSMET twierdził, że krzem do zastosowań chemicznych i do zastosowania w aluminium nie jest produktem jednorodnym oraz że krzemu do tych dwóch zastosowań końcowych nie można stosować zamiennie.

(59) Po pierwsze, EUSMET podkreślił odmienny skład oraz różne właściwości techniczne i chemiczne krzemu, stwierdzając, że krzem składa się z pierwiastka krzemu i innych pierwiastków pobocznych o różnym stężeniu i poziomie. Ponadto EUSMET wyjaśnił, że każdy z pierwiastków pobocznych ma swoje źródło w podstawowych surowcach lub procesie produkcji krzemu, dlatego też, uwzględniając poszczególne użyte surowce, krzem ma określony skład chemiczny, który jest specyficzny dla danego zastosowania.

(60) EUSMET utrzymywał, że do różnych zastosowań w sektorze chemicznym i sektorze aluminium wymagane są różne poziomy czystości krzemu. Użytkownicy krzemu do zastosowań chemicznych i do zastosowania w aluminium nie mogą wykorzystywać tego samego materiału jako takiego i nie konkurują o ten sam materiał od dostawców. Dlatego zamienność i zbieżności konkurencyjne krzemu do zastosowań chemicznych i krzemu odpowiedniego dla przemysłu aluminiowego są bardzo ograniczone.

(61) EUSMET podkreślił, że na cenę krzemu wykorzystywanego w różnych produktach wpływa skład chemiczny wymaganego krzemu. Dokładniej rzecz ujmując, krzem wykorzystywany do produkcji polimerów silikonowych osiąga zazwyczaj najwyższe ceny, a krzem do zastosowania w aluminium wtórnym osiąga najniższe ceny. EUSMET twierdził, że uzasadnieniem dla takiej różnicy cen jest fakt, że do produkcji krzemu o wyższej czystości wymagane są określone surowce wysokiej jakości, które są również droższe.

(62) EUSMET wskazał ponadto na różnice w sieciach dystrybucji poszczególnych rodzajów krzemu. Ponieważ użytkownicy z przemysłu chemicznego kupują krzem na zamówienie zgodnie z rygorystycznymi procesami kwalifikacji swoich dostawców, kupują oni bezpośrednio od producentów krzemu. Ponadto użytkownicy z przemysłu chemicznego kupują krzem na podstawie krótko- i długoterminowych umów i nie kupują na rynku kasowym. Z drugiej strony użytkownicy z przemysłu aluminiowego, a w zasadzie użytkownicy z przemysłu aluminiowego wykorzystujący aluminium do zastosowań wtórnych, kupują krzem od przedsiębiorstw handlowych, dystrybutorów lub importerów. Ponadto, z wyjątkiem kilku dużych użytkowników krzemu w segmencie użytkowników z przemysłu aluminiowego wykorzystujący aluminium do zastosowań pierwotnych, większość sprzedaży związanej z aluminium to sprzedaż natychmiastowa.

(63) Krzem był zawsze uważany za produkt jednorodny, od czasu pierwotnego dochodzenia w sprawie przywozu krzemu z Chin oraz we wszystkich kolejnych dochodzeniach w ramach przeglądów wygaśnięcia. Zgodnie z art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego we wszystkich dochodzeniach przeglądowych Komisja stosuje tę samą metodykę co w trakcie postępowania, które doprowadziło do nałożenia cła, pod warunkiem że okoliczności nie uległy zmianie. W niniejszej sprawie EUSMET nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących, że okoliczności dotyczące jednorodnego charakteru produktu objętego postępowaniem uległy zmianie od ostatniego przeglądu wygaśnięcia.

(64) W swoich uwagach na temat ujawnienia EUSMET zauważył, że w poprzednich dochodzeniach Komisja brała pod uwagę jedynie przywóz krzemu metalicznego do zastosowania w aluminium w celu ustalenia szkody i że w związku z tym zastosowała już analizę segmentową. EUSMET dodał również, że Komisja uznała, iż krzem do zastosowań chemicznych jest w większości przywożony w ramach procedury uszlachetniania czynnego (IPP) i dlatego przywóz związany z tym segmentem rynku został zwolniony z ceł.

(65) Komisja po pierwsze zauważa, że zgodnie z art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, ponieważ nie nastąpiła zmiana okoliczności, należy zastosować metodę wykorzystaną w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia cła 10 . W poprzednim przeglądzie okresowym nie przeprowadzono analizy segmentowej 11 . Komisja dokonała jedynie rozróżnienia między dwoma systemami przywozu w celu ustalenia podcięcia cenowego i poziomu usuwającego szkodę.

(66) Jak zauważono w motywie 48 powyżej, żaden producent eksportujący nie współpracował przy dochodzeniu. Ponadto przywóz dokonywany przez członków EUSMET stanowi jedynie niewielką część łącznego przywozu produktu objętego postępowaniem. W rezultacie Komisja nie była w stanie ustalić proporcji krzemu do zastosowania w aluminium i krzemu do zastosowań chemicznych w łącznym przywozie produktu objętego postępowaniem ani żadnego związku między stosowanym systemem przywozu a przywożonym rodzajem krzemu. W związku z tym argument ten odrzucono.

3. DUMPING

3.1. Uwagi wstępne

(67) W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przywóz krzemu z Chin do Unii był kontynuowany, ale jego udział w rynku był niższy niż w okresie objętym poprzednim dochodzeniem przeglądowym.

(68) Żaden producent z Chin nie współpracował w ramach dochodzenia. W związku z tym Komisja poinformowała władze państwa, którego dotyczy postępowanie, że z uwagi na brak współpracy Komisja może zastosować art. 18 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do ustaleń dotyczących tych producentów. Komisja nie otrzymała żadnych uwag do tych informacji ani wniosków o interwencję rzecznika praw stron.

(69) W związku z tym, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, ustalenia dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu oparto na dostępnych faktach, w szczególności informacjach zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu, informacjach uzyskanych w toku dochodzenia przeglądowego od współpracujących producentów unijnych i użytkowników oraz statystykach handlowych Eurostatu dotyczących przywozu i wywozu.

3.2. Procedura określania wartości normalnej na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego

(70) W świetle wystarczających dowodów dostępnych w momencie wszczęcia dochodzenia, które zdają się wykazywać w odniesieniu do Chin na istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego, Komisja wszczęła dochodzenie na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego.

(71) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do dochodzenia w odniesieniu do domniemanych znaczących zakłóceń Komisja przesłała kwestionariusz rządowi ChRL. Ponadto w pkt 5.3.2 zawiadomienia o wszczęciu Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających dotyczących zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego w terminie 37 dni od daty opublikowania tego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(72) Nie otrzymano odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu od rządu ChRL i nie wpłynęły w wyznaczonym terminie stanowiska dotyczące zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego. Następnie Komisja poinformowała rząd ChRL, że do ustalenia istnienia w Chinach znaczących zakłóceń wykorzysta dostępne fakty w rozumieniu art. 18 rozporządzenia podstawowego. Komisja nie otrzymała żadnych uwag do tych informacji ani wniosków o interwencję rzecznika praw stron.

(73) W pkt 5.3.2 zawiadomienia o wszczęciu Komisja wskazała również, że w świetle dostępnych dowodów wstępnie wybrała Brazylię jako odpowiedni reprezentatywny kraj na podstawie art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego w celu ustalenia wartości normalnej na podstawie niezniekształconych cen lub wartości odniesienia. Komisja stwierdziła ponadto, że zbada możliwość wykorzystania innych odpowiednich krajów zgodnie z kryteriami określonymi w art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego.

(74) W dniu 23 lutego 2022 r. Komisja poinformowała w nocie ("nota 1") zainteresowane strony o odpowiednich źródłach, które zamierza wykorzystać do określenia wartości normalnej. W nocie tej Komisja przedstawiła wykaz wszystkich czynników produkcji, takich jak surowce, energia i siła robocza, wykorzystywanych w produkcji krzemu.

(75) Ponadto w oparciu o kryteria wyboru niezniekształconych cen lub wartości odniesienia Komisja określiła dodatkowy potencjalnie odpowiedni kraj reprezentatywny, a mianowicie Malezję. Komisja otrzymała uwagi dotyczące noty 1 od wnioskodawcy i EUSMET.

(76) 5 kwietnia 2022 r. Komisja poinformowała w drugiej nocie ("nota 2") zainteresowane strony o odpowiednich źródłach, które zamierza wykorzystać do określenia wartości normalnej, z zachowaniem Malezji jako reprezentatywnego kraju. Komisja poinformowała również zainteresowane strony, że określi koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne ("koszty SG&A") oraz zyski na podstawie informacji dostępnych dla przedsiębiorstwa PMB Silicon Bhd, jednego z producentów produktu w reprezentatywnym kraju.

(77) Komisja otrzymała uwagi dotyczące noty 2 od wnioskodawcy i EUSMET. EUSMET przedstawił również uwagi w odpowiedzi na uwagi wnioskodawcy.

3.2.1. Wartość normalna

(78) Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego "[p]odstawą obliczenia wartości normalnej są zwykle ceny uiszczone lub należne w zwykłym obrocie handlowym przez niezależnych nabywców w kraju wywozu".

(79) Zgodnie jednak z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego w przypadku stwierdzenia, "że ze względu na istnienie w kraju wywozu znaczących zakłóceń w rozumieniu lit. b) nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych w tym kraju, wartość normalną konstruuje się wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia" oraz "[wartość normalna] obejmuje niezniekształ- coną i odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski" ("koszty administracyjne, koszty sprzedaży i koszty ogólne" zwane dalej "SG&A").

(80) Jak wyjaśniono poniżej, w obecnym dochodzeniu Komisja stwierdziła, że w oparciu o dostępne dowody oraz ze względu na brak współpracy ze strony chińskiego rządu i producentów zastosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego było właściwe.

3.2.2. Istnienie znaczących zakłóceń w Chinach

(81) W toku prowadzonych niedawno dochodzeń dotyczących żelazokrzemu 12  i krzemku wapnia 13  pochodzących z Chin Komisja ustaliła, że w sektorze metalurgicznym w Chinach istnieją znaczące zakłócenia w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego. Komisja uznała w swoich dochodzeniach, że - jak wynika z dostępnych dowodów - zastosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego było właściwe.

(82) Komisja ustaliła, że w Chinach dochodzi do istotnej interwencji rządowej, co zakłóca proces skutecznej alokacji zasobów zgodnie z zasadami rynkowymi 14 .

(83) Komisja stwierdziła również, że rząd ChRL nadal posiada znaczny stopień własności w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego 15 .

(84) Ponadto Komisja ustaliła, że rząd ChRL dysponował możliwością ingerowania w ceny i koszty dzięki obecności przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret drugie rozporządzenia podstawowego 16 .

(85) Komisja ustaliła również, że obecność i ingerencja przedstawicieli państwa na rynkach finansowych, a także w obszarze dostaw surowców i materiałów do produkcji wywołują dodatkowe zakłócenia działania rynku. System planowania w Chinach powoduje również, że dochodzi do koncentracji zasobów w sektorach uznanych przez rząd ChRL za strategiczne lub z innego powodu ważne politycznie i zasoby te nie są przydzielane zgodnie z mechanizmami rynkowymi 17 .

(86) Ponadto Komisja stwierdziła, że przepisy chińskiego prawa upadłościowego i chińskiego prawa rzeczowego nie funkcjonują w prawidłowy sposób w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret czwarte rozporządzenia podstawowego, co prowadzi do zakłóceń wynikających w szczególności z utrzymywania niewypłacalnych przedsiębiorstw na rynku oraz z przydzielania praw użytkowania gruntów w Chinach 18 .

(87) Komisja ustaliła również, że w sektorze metalurgicznym występują zakłócenia kosztów wynagrodzeń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret piąte rozporządzenia podstawowego 19 , a także zakłócenia rynków finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret szóste rozporządzenia podstawowego, w szczególności jeżeli chodzi o dostęp do kapitału dla przedsiębiorstw w Chinach 20 .

(88) Podobnie jak w przypadku poprzednich dochodzeń dotyczących sektora metalurgicznego w Chinach, w obecnym dochodzeniu Komisja zbadała, czy ze względu na istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego właściwe było zastosowanie cen i kosztów krajowych w Chinach.

(89) Komisja uczyniła to na podstawie dowodów dostępnych w aktach sprawy, w tym dowodów zawartych we wniosku oraz w sprawozdaniu Komisji w sprawie znaczących zakłóceń w Chinach 21  ("sprawozdanie"), które opierają się na publicznie dostępnych źródłach. Analiza ta obejmowała badanie istotnych interwencji rządowych w gospodarce Chin ogółem, a także konkretnej sytuacji na rynku w danym sektorze, do którego należy produkt objęty przeglądem.

(90) Komisja uzupełniła te elementy własnymi badaniami dotyczącymi poszczególnych kryteriów istotnych dla potwierdzenia istnienia znaczących zakłóceń w Chinach stwierdzonych również w jej poprzednich dochodzeniach w tym względzie.

(91) Wniosek w tej sprawie odnosił się do sprawozdania, a w szczególności do sekcji 12.4.2 dotyczącej ograniczeń wywozowych dla krzemu oraz sekcji odnoszących się do rynku energii elektrycznej. We wniosku o dokonanie przeglądu wnioskodawca odniósł się również do chronionego prawem autorskim badania przeprowadzonego przez AlloyConsult, dotyczącego wywołanych przez państwo zakłóceń na rynku w chińskim przemyśle żelazostopów i krzemu.

(92) W sektorze krzemu rząd ChRL nadal posiada pewien stopień własności i kontroli w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego. Ze względu na brak współpracy ze strony chińskich eksporterów produktu objętego przeglądem nie można było szczegółowo ustalić dokładnych proporcji prywatnych i państwowych producentów krzemu.

(93) Komisja ustaliła jednak, że szereg chińskich producentów krzemu jest własnością państwa. Jednym z nich jest Yunnan Nujiang International Silicon Trade Co, spółka zależna Xiamen ITG Group Corp., Ltd 22 . Ostatecznym akcjonariuszem kontrolującym Xiamen ITG Group jest Komisja ds. Administracji i Nadzoru nad Aktywami Państwowymi miasta Xiamen 23 .

(94) Podobnie Shanghai Puyuan Foreign Economic and Trading Company 24  ("SPFC") jest spółką zależną należącą w całości do Shanghai National Nuclear Puyuan Group, która z kolei należy w całości do China National Nuclear Corporation ("CNNC"), jednego z chińskich przedsiębiorstw państwowych szczebla centralnego.

(95) W toku dochodzenia ustalono ponadto, że w sektorze energii elektrycznej, który stanowi główny czynnik produkcji przy wytwarzaniu produktu objętego przeglądem, znaczna część przedsiębiorstw nadal stanowi własność rządu ChRL. Jak ustaliła Komisja w swoim sprawozdaniu, rynek energii elektrycznej w Chinach charakteryzuje się znacznym zaangażowaniem przedsiębiorstw państwowych na różnych etapach łańcucha dostaw, przy czym cała sieć przesyłowa jest własnością dwóch przedsiębiorstw państwowych, a znaczna własność państwowa istnieje również na etapie wytwarzania.

(96) Jeżeli chodzi o obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwiającą rządowi ChRL ingerowanie w ceny lub koszty w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret drugie rozporządzenia podstawowego, w toku dochodzenia Komisja stwierdziła istnienie osobistych powiązań między Komunistyczną Partią Chin ("KPCh"), a przedsiębiorstwami wytwarzającymi produkt objęty przeglądem, a także organizacyjne cechy korporacyjne, które stawiają KPCh w pozycji umożliwiającej jej ingerencję w prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa.

(97) W ITG Xiamen Group komitet KPCh zajmuje najwyższy poziom organizacyjny przedsiębiorstwa, na równi z zarządem i radą nadzorczą, a ponad kierownictwem najwyższego szczebla 25 .

(98) Ponadto w SPFC prezes zarządu Shanghai National Nuclear Puyuan Group pełni jednocześnie funkcję sekretarza komitetu partii, a dyrektor generalny spółki pełni jednocześnie funkcję zastępcy sekretarza komitetu partii 26 .

(99) W toku dochodzenia wykazano ponadto, że w sektorze krzemu nie tylko przedsiębiorstwa publiczne, ale również prywatne podlegają nadzorowi politycznemu i wytycznym. Podobnie jak w każdym innym sektorze w Chinach, producenci ci mają obowiązek prowadzenia działań na rzecz budowania partii oraz utrzymywania ścisłych związków KPCh i jej ideologią. Poniższe przykłady ilustrują tendencję polegającą na rosnącym poziomie interwencji rządu ChRL również w sektorze krzemu.

(100) ITG Xiamen Group opisuje na swojej stronie internetowej szeroko zakrojone działania związane z budową partii. Odnosząc się do spotkania grupy analitycznej KPCh w lutym 2022 r., przedsiębiorstwo podkreśla, że konieczne jest "zdecydowane zapewnienie prawidłowego kierunku budowy specjalnej strefy ekonomicznej, wdrożenie kompleksowego przywództwa Partii nad China International Trade Holding Group, dalsze pogłębianie kompleksowego i ścisłego zarządzania Partią, przestrzeganie ścieżki socjalizmu z chińskimi cechami i niezachwiane podążanie naprzód za kierunkiem sekretarza generalnego Xi Jinpinga 27 ".

(101) Twierdzenie o lojalności wobec kierownictwa KPCh nie dotyczy tylko ostatniego okresu, ale rozciąga się również na okres objęty dochodzeniem przeglądowym, co wynika na przykład ze strony internetowej SPFC, która opisuje wnioski z posiedzenia komitetu partii grupy, które odbyło się 17 listopada 2020 r.: [M]usimy wzmocnić treści ideologiczne, podnieść profil, zwiększyć aktywne myślenie, samodyscyplinę i samokontrolę, przywiązanie wagi do nauki i zrozumienie, pogłębić badania i wdrożyć ducha piątej sesji plenarnej 19. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin [...]. Na piątej sesji plenarnej 19. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin wymagano, aby w rozwoju gospodarczym skupić się na gospodarce realnej, a także podjąć działania na rzecz poprawy poziomu modernizacji łańcucha przemysłowego i łańcucha dostaw, przyspieszenia rozwoju nowoczesnego systemu przemysłowego [...]. Konieczne jest zbadanie i wdrożenie ducha ważnych przemówień Sekretarza Generalnego Xi Jinpinga i ducha piątej sesji plenarnej 19. Komitetu Centralnego KPCh, z wysokim stopniem świadomości politycznej, ideologicznej i świadomości działania; zgodnie ze zintegrowanym wdrożeniem Komitetu Centralnego Partii, grupy i CNNC Puyuan, aby zapewnić wdrożenie w terenie, konieczne jest pełne zintegrowanie ducha piątej sesji plenarnej 19. Komitetu Centralnego Partii [...]. Członkowie zespołu kierowniczego łańcucha dostaw CNNC, kadra średniego szczebla i członkowie różnych oddziałów uczestniczyli w tym rozszerzonym posiedzeniu analitycznym 28 ".

(102) Ponadto, zgodnie z zasadami działania stowarzyszenia przemysłu krzemowego 29 , oddziału stowarzyszenia przemysłu metali nieżelaznych w Chinach, stowarzyszenie przyjmuje podstawową linię KPCh jako własne wytyczne 30 . Co więcej, przestrzeganie linii, zasad i polityki Partii oraz posiadanie dobrych cech politycznych są wymienione wśród wymogów kwalifikujących do pełnienia funkcji prezesa, wiceprezesa lub sekretarza generalnego stowarzyszenia 31 .

(103) Ponadto ustalono, że w sektorze krzemu prowadzona jest polityka faworyzująca producentów krajowych lub w inny sposób wpływająca na rynek w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret trzecie rozporządzenia podstawowego. Krzem odgrywa znaczącą rolę w produkcji aluminium, jak również półprzewodników (dla których produkt objęty przeglądem stanowi wkład), co z kolei kwalifikuje sektor krzemu do uznania go za część strategicznych nowo powstających gałęzi przemysłu 32 , które korzystają z szerokiego zakresu obowiązujących polityk wsparcia.

(104) Państwo ingeruje także w rynki nakładów wykorzystywanych do produkcji krzemu, w szczególności w rynki energii elektrycznej. Chociaż energia elektryczna jest jednym z głównych nakładów w produkcji krzemu, jak ustalono w sprawozdaniu, ceny energii elektrycznej nie są oparte w Chinach na zasadach rynkowych, a ponadto podlegają znaczącym zakłóceniom (przez ustalanie cen na szczeblu centralnym, zróżnicowanie cen i praktyki bezpośredniego zakupu energii elektrycznej) 33 .

(105) Chociaż rynek energii w Chinach przeszedł szereg zmian i reform, niektóre ceny istotne dla systemu energetycznego nadal nie są oparte na zasadach rynkowych. Rząd potwierdza, że ceny nadal podlegają znacznej kontroli państwa: "Obecny system cen energii elektrycznej nadal jest oparty na cenach ustalanych przez rząd. Korekty cen często nie nadążają za zmianami kosztów i trudno jest terminowo i racjonalnie odzwierciedlać koszty zużycia energii elektrycznej [...] Nie powstał jeszcze skuteczny mechanizm sprzedaży energii elektrycznej na zasadach konkurencji, skala transakcji dokonywanych na zasadach rynkowych między przedsiębiorstwami wytwarzającymi energię elektryczną a użytkownikami jest ograniczona i trudno jest w sposób decydujący urynkowić alokację zasobów" 34 .

(106) Ta powstała wyniku działań państwa słabość rynku stanowi źródło kolejnych prób zarządzania rynkiem, co znajduje odzwierciedlenie w szeregu późniejszych dokumentów urzędowych. Na przykład w listopadzie 2020 r. NDRC wydała "Zawiadomienie w sprawie promowania podpisywania średnio- i długoterminowych umów na dostawy energii elektrycznej na 2021 r." 35 .

(107) W dokumencie tym nakazuje się "właściwym departamentom władz lokalnych [...] dążenie do zapewnienia, aby zakontraktowana ilość energii elektrycznej nie była niższa niż 80 % średniej ilości w ciągu ostatnich trzech lat", a w odniesieniu do cen "ustanowienie mechanizmu rozliczania odchyleń [.] w regulacjach dotyczących rynku lokalnego na potrzeby postępowania w przypadku wystąpienia odchyleń między zakontraktowaną ilością energii a rzeczywistymi dostawami" oraz "udoskonalenie mechanizmu średnio- i długoterminowych cen transakcyjnych. Wszystkie podmioty lokalne muszą rygorystycznie przestrzegać cen przesyłu i dystrybucji energii zatwierdzonych przez rząd".

(108) Zawiadomienie zawiera również szczegółowe przepisy wykonawcze, w szczególności obejmujące ustanowienie mechanizmu rejestrowania postępów w podpisywaniu umów lub wzmocnienie systemu monitorowania, ujawniania i egzekwowania umów 36 .

(109) Ponadto w styczniu 2021 r. Rada Państwa wydała opinię NDRC w sprawie standaryzacji opłat za dostawy wody, energii elektrycznej i ogrzewanie w miastach w celu wspierania prężnego rozwoju tego sektora 37 . Zawiadomienie zawiera przepisy szczegółowe dotyczące ustalania cen przez rząd "[.] W przypadku przedsięwzięć podlegających ustalaniu cen przez rząd lub cen ustalanych zgodnie z wytycznymi rządu należy racjonalnie określić strukturę kosztów, zwiększyć nadzór i kontrolę nad kosztami, usprawnić mechanizm kształtowania cen i określić poziom cen za pomocą metod naukowych [.]".

(110) Wśród głównych celów zawiadomienia zawarto wyraźne odniesienie do mechanizmu wpływu rządu na ustalanie cen, a także do stosowania różnych metod ustalania cen w poszczególnych sektorach: "Do 2025 r. należy osiągnąć wyraźne wyniki w zakresie uporządkowania i standaryzacji opłat w sektorze dostaw wody, energii, gazu i ogrzewania. Ustanowione zostaną podstawy naukowego, znormalizowanego i przejrzystego mechanizmu kształtowania cen, a rządowy mechanizm wpływania na ceny zostanie jeszcze bardziej usprawniony. Znacznie udoskonalone zostaną metody ustalania cen mające zastosowanie w powiązanych sektorach, metody nadzoru i kontroli kosztów, zachowanie cen i standardowy kompleksowy zakres usług, jak również jakość i wydajność dostaw wody, energii elektrycznej, ogrzewania oraz innych produktów i usług".

(111) Kolejnym surowcem wykorzystywanym do produkcji produktu objętego przeglądem jest węgiel kamienny. Jak stwierdzono w sprawozdaniu, rynek węgla w Chinach podlega zakłóceniom, w szczególności z powodu subsydiowania 38  oraz zarządzania eksploatacją zasobów węgla i kontroli nad nią 39 .

(112) W toku niedawnego dochodzenia w sprawie krzemku wapnia ustalono kolejne przypadki ingerencji państwa w rynek węgla. W maju 2021 r. Krajowa Administracja Energetyczna (NEA) i NDRC wspólnie wydały zawiadomienie w sprawie środków zarządzania zdolnościami produkcyjnymi kopalń węgla oraz kryteriów zatwierdzania tej produkcji, aby uregulować zdolności produkcyjne kopalń węgla i egzekwować odpowiednie limity, obliczone na podstawie tego zawiadomienia 40 . W grudniu 2020 r. NDRC wydało zawiadomienie w sprawie gwarantowania zawierania i realizacji umów średnio- i długoterminowych na dostawy węgla 2021 r. 41

(113) W zawiadomieniu jednoznacznie podkreślono, że celem jest zwiększenie wpływu państwa na kwestie dotyczące umów oraz nadzoru państwa nad nimi: "Należy zwiększyć rolę rządu, skoncentrować się na wzmocnieniu struktury systemu, poprawić zasady dotyczące transakcji, wzmocnić nadzór kredytowy i udzielać wytycznych zainteresowanym stronom, aby zwiększyć świadomość szerszego kontekstu, podjąć odpowiedzialność społeczną, znormalizować realizację umów i zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku węgla".

(114) W zawiadomieniu stwierdzono również, że należy "wzmacniać samodyscyplinę przemysłu". Wszystkie odpowiednie organizacje branżowe muszą pokierować przedsiębiorstwa w taki sposób, aby wzmocniły samodyscyplinę, należycie realizowały warunki umów średnio- i długoterminowych oraz aby nie wykorzystywały rozkładu podaży i popytu na rynku oraz dominującej pozycji branży do podpisywania niezrównoważonych umów. Duże przedsiębiorstwa powinny dawać przykład, samoregulować zawieranie umów, zwiększać swoją świadomość w kwestii wypełniania zobowiązań, podejmować inicjatywę w zakresie społecznej odpowiedzialności za zapewnienie dostaw i stabilnych cen oraz działać na rzecz sprawnego funkcjonowania rynku węgla na poziomie krajowym".

(115) Na szczególną uwagę zasługuje wyraźne polecenie, aby przy zawieraniu umów nie wykorzystywać rozkładu popytu i podaży na rynku. W kwietniu 2021 r. NDRC wydała kolejne zawiadomienie w sprawie zapewnienia nadzoru nad średnio- i długoterminowymi umowami na dostawy węgla w 2021 r. oraz zarządzania nimi, którego celem jest lepszy nadzór nad przestrzeganiem umów sprzedaży oraz zapewnienie dostaw węgla (w szczególności w oparciu o przepisy wskazanego wcześniej zawiadomienia nr 902). Na tej podstawie odpowiednie strony powinny w szczególności zapewnić, aby miesięczny wskaźnik przestrzegania przepisów nie był niższy niż 80 % a kwartalny i roczny wskaźnik przestrzegania przepisów nie był niższy niż 90 % 42 .

(116) Ingerencja państwa na rynku węgla widoczna jest również w niedawnej decyzji o przedłużeniu o kolejny rok próbnego okresu pracy zamkniętych kopalń węgla, co ma na celu zwiększenie wydobycia i podaży, aby przeciwdziałać wzrostowi cen tego surowca (po wcześniejszym zawieszeniu produkcji przez kopalnie) 43 .

(117) Jak widać na powyższych przykładach rząd ChRL kieruje rozwojem sektora krzemu za pomocą szerokiego wachlarza narzędzi polityki i wytycznych oraz kontroluje praktycznie wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem tego sektora. Te rządowe wytyczne i interwencje dotyczą również głównych materiałów wykorzystywanych do wytwarzania produktu objętego przeglądem.

(118) Obecne dochodzenie nie przyniosło żadnych dowodów wskazujących, by dyskryminacyjne stosowanie lub nieodpowiednie egzekwowanie przepisów prawa upadłościowego i prawa rzeczowego w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret czwarte rozporządzenia podstawowego w sektorze metalurgicznym nie wpływało na producentów produktu objętego przeglądem.

(119) Na sektor metalurgiczny wpływ mają również zniekształcone koszty wynagrodzeń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret piąte rozporządzenia podstawowego. W sektorze tym występują takie zniekształcenia zarówno bezpośrednio (przy wytwarzaniu produktu objętego przeglądem lub głównych materiałów do jego produkcji), jak i pośrednio (przy dostępie do kapitału lub materiałów do produkcji od przedsiębiorstw podlegających temu samemu systemowi pracy w Chinach).

(120) Ponadto w toku obecnego dochodzenia nie przedstawiono żadnych dowodów wskazujących, że sektor metalurgiczny nie pozostaje pod wpływem interwencji rządowej w system finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) tiret szóste rozporządzenia podstawowego. Dlatego istotna interwencja rządowa w system finansowy prowadzi do wywierania poważnego wpływu na warunki rynkowe na wszystkich poziomach.

(121) Komisja przypomina również, że wytwarzanie produktu objętego przeglądem wymaga szeregu czynników produkcji. W przypadku gdy producenci produktu objętego przeglądem kupują lub zamawiają te składniki, ceny, jakie płacą (i które są rejestrowane jako ich koszty), są narażone na te same wspomniane wcześniej zakłócenia systemowe. Na przykład dostawcy czynników produkcji wykorzystują nakłady pracy, które podlegają zakłóceniom; mogą oni zaciągać pożyczki, które podlegają zakłóceniom w sektorze finansowym lub w zakresie alokacji kapitału; podlegają systemowi planowania, który ma zastosowanie na wszystkich szczeblach administracji i sektorów.

(122) W rezultacie nie tylko ceny sprzedaży krajowej produktu objętego przeglądem nie są odpowiednie do wykorzystania w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego, ale także wszystkie koszty materiałów do produkcji (w tym surowców, energii, gruntów, finansowania, pracy itp.) są zniekształcone, ponieważ na ich ceny wywiera wpływ istotna interwencja rządowa, jak opisano w częściach I i II sprawozdania.

(123) Interwencje rządowe opisane w odniesieniu do alokacji kapitału, gruntów, pracy, energii i surowców występują w całych Chinach. Oznacza to na przykład, że materiały do produkcji, które wyprodukowano w Chinach, na skutek połączenia szeregu czynników produkcji są narażone na znaczące zakłócenia. To samo dotyczy materiałów do produkcji materiałów do produkcji i tak dalej.

(124) W obecnym dochodzeniu rząd ChRL ani producenci nie przedstawili żadnych przeciwnych dowodów ani argumentów.

(125) Podsumowując, dostępne dowody świadczyły, że ceny lub koszty produktu objętego przeglądem, w tym koszty surowców, energii i pracy, nie wynikają z działania mechanizmów rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ istotna interwencja rządowa w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego, na co wskazuje rzeczywisty lub potencjalny wpływ co najmniej jednego istotnego elementu spośród elementów w nim wymienionych.

(126) Na tej podstawie i wobec braku jakiejkolwiek współpracy ze strony rządu ChRL Komisja stwierdziła, że w celu ustalenia wartości normalnej w tym przypadku nie jest właściwe wykorzystanie cen i kosztów krajowych.

(127) W związku z tym Komisja przystąpiła do konstruowania wartości normalnej wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia, czyli, w tym przypadku, na podstawie odpowiednich kosztów produkcji i sprzedaży w odpowiednim reprezentatywnym kraju, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego, jak omówiono w następnej sekcji.

3.2.3. Kraj reprezentatywny

3.2.3.1. Uwagi ogólne

(128) Wyboru reprezentatywnego kraju dokonano na podstawie następujących kryteriów określonych w art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego:

- poziom rozwoju gospodarczego podobny do poziomu rozwoju gospodarczego Chin. W tym celu Komisja wykorzystała państwa o dochodzie narodowym brutto na mieszkańca podobnym do dochodu Chin na podstawie bazy danych Banku Światowego 44 ;

- produkcja produktu podobnego w tym państwie 45 ;

- dostępność odpowiednich danych publicznych w reprezentatywnym kraju.

- W przypadku gdy istnieje kilka potencjalnych reprezentatywnych krajów, pierwszeństwo powinno zostać przyznane, w stosownych przypadkach, państwu z odpowiednim poziomem ochrony socjalnej i ochrony środowiska.

(129) Komisja wydała dwie noty w odniesieniu do akt dotyczących źródeł do celów określenia wartości normalnej. W notach tych opisano fakty i dowody leżące u podstaw odpowiednich kryteriów, a także odniesiono się do uwag otrzymanych przez strony na temat tych elementów i odpowiednich źródeł.

3.2.3.2. Poziom rozwoju gospodarczego podobny do poziomu rozwoju gospodarczego Chin

(130) W nocie 1 Komisja wskazała Brazylię i Malezję jako państwa o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego co Chiny według Banku Światowego, w których produkowany jest krzem. Państwa te zostały sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje "o wyższym średnim dochodzie" na podstawie dochodu narodowego brutto, w których zgodnie z dostępnymi danymi odbywała się produkcja produktu podobnego.

(131) Żadna z zainteresowanych stron nie wskazała innych możliwych reprezentatywnych krajów.

3.2.3.3. Dostępność odpowiednich danych publicznych w reprezentatywnym kraju

(132) W nocie 1 Komisja stwierdziła, że wskazany przez wnioskodawcę producent krzemu w Brazylii, RIMA Industrial, nie był rentowny w roku kalendarzowym 2020 oraz że na tym etapie nie zidentyfikowano żadnych innych brazylijskich producentów.

(133) Producent krzemu w Malezji wskazany przez EUSMET, PMB Silicon Bhd, był rentowny w roku kalendarzowym 2020. Na tej podstawie Komisja uznała w nocie 1, że Malezja może być odpowiednim reprezentatywnym krajem.

(134) Po opublikowaniu noty 1 wnioskodawca przedłożył wykaz producentów krzemu w Brazylii, wskazując dostępność publicznych danych finansowych dla każdego z tych producentów.

(135) W wykazie wnioskodawca wskazał na jednego producenta krzemu w Brazylii, przedsiębiorstwo MinasLigas, które było rentowne w 2020 r.

(136) Komisja miała zatem dwóch rentownych producentów krzemu, jednego w Malezji i jednego w Brazylii.

(137) W nocie 2 Komisja dokonała dalszego porównania danych dotyczących czynników produkcji dostępnych w Malezji i Brazylii. Komisja stwierdziła, że Malezja posiada bardziej reprezentatywny zbiór danych dotyczących czynników produkcji, ponieważ nie prowadzono przywozu węgla średniopopiołowego do Brazylii, a jedynie ograniczone ilości przywozu kwarcu i zrębków, które również były po niereprezentatywnych cenach.

(138) W drugiej nocie Komisja poinformowała zatem zainteresowane strony, że zamierza wykorzystać Malezję jako odpowiedni reprezentatywny kraj oraz przedsiębiorstwo PMB Silicon Bhd, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego, w celu uzyskania niezniekształconych cen lub wartości odniesienia na potrzeby obliczenia wartości normalnej.

(139) Zainteresowane strony zaproszono do przedstawienia uwag na temat stosowności wyboru Malezji jako reprezentatywnego kraju oraz PMB Silicon Bhd jako producenta w reprezentatywnym kraju.

(140) Uwagi dotyczące noty 2 otrzymano od EUSMET, który poparł decyzję Komisji o wykorzystaniu Malezji, oraz od wnioskodawcy, który utrzymywał, że Brazylia powinna zostać uznana za odpowiedni reprezentatywny kraj.

(141) Wnioskodawca zakwestionował wykorzystanie Malezji jako reprezentatywnego kraju, opierając się na danych finansowych przedsiębiorstwa PMB Silicon Bhd. Wnioskodawca twierdził, że przedsiębiorstwo to przynosiło straty w 2020 r., nie przedstawiając jednak żadnych dowodów.

(142) W swoich uwagach z 1 kwietnia 2022 r. EUSMET przedstawił opublikowane lokalnie sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa PMB Silicon Bhd wskazujące, że w 2020 r. przynosiło ono zyski. Ten argument Euroalliages zostaje zatem odrzucony.

(143) Wnioskodawca zakwestionował również reprezentatywność niektórych publicznie dostępnych danych z Malezji dotyczących produktów ubocznych i ponownie zwrócił się do Komisji o wykorzystanie danych z Brazylii w odniesieniu do tych czynników, w przypadku których było to właściwe, oraz o wykorzystanie danych z innych krajów, w przypadku których nie było to właściwe.

(144) Komisja ponownie przeanalizowała zatem dane z Malezji, uwzględniając uwagi dotyczące tych danych zarówno ze strony wnioskodawcy, jak i EUSMET. Komisja stwierdziła, że malezyjskie dane dotyczące czynników produkcji są wiarygodne. Komisja zauważyła również, że ponieważ w obliczeniach wartości normalnej będzie stosowana wartość procentowa do obliczenia dochodu z produktów ubocznych, wartości odniesienia w nocie 2 dla produktów ubocznych nie będą już stosowane.

(145) Ponadto Komisja zauważa, że w odniesieniu do Brazylii wnioskodawca przyznał, że niektóre dane nie są odpowiednie i że należałoby wykorzystać inne źródła. W związku z powyższym Komisja odrzuciła ten argument wnioskodawcy.

(146) Po wydaniu noty 2 Komisja zauważyła, że wystąpił błąd w wyciągu danych z GTA dotyczących przywozu zrębków do Malezji. Walutą na wyciągu było EUR, a nie CNY, dlatego cena za tonę była nieprawidłowa. Po przeprowadzeniu analizy okazało się jednak, że rzeczywista cena w CNY za tonę była znacznie wyższa od ceny płaconej przez przemysł Unii i znacznie wyższa od średniej ceny eksportowej za tonę w GTA dla wszystkich państw.

(147) Ponieważ ceny zrębków uznano za niereprezentatywne i wobec braku niezakłóconej międzynarodowej ceny zręb- ków, Komisja uznała, że średnia cena importowa do Unii Europejskiej w CNY za tonę jest odpowiednią wartością odniesienia dla tego surowca.

(148) Wnioskodawca zakwestionował również źródła danych dotyczących kosztów energii elektrycznej i pracy, uznając je za "przestarzałe" 46 .

(149) Komisja ponownie zweryfikowała te źródła i w odniesieniu do energii elektrycznej zauważyła, że taryfy wskazane w nocie 2 nadal obowiązują. W odniesieniu do kosztów pracy źródło wskazane w nocie 2 obejmuje jednak rok 2016. Komisja poszukiwała zatem bardziej aktualnych danych i wskazała statystyki dotyczące kosztów pracy z Departamentu Statystyki Malezji, "Salaries and Wages Survey Report 2020" 47  ["sprawozdanie z 2020 r. na temat badania wynagrodzeń"] opublikowane w lipcu 2021 r. jako odpowiednie źródło danych.

3.2.3.4. Poziom ochrony socjalnej i ochrony środowiska

(150) Po ustaleniu na podstawie wszystkich powyższych elementów, że Malezja jest jedynym dostępnym odpowiednim reprezentatywnym krajem, nie było potrzeby przeprowadzenia oceny poziomu ochrony socjalnej i ochrony środowiska zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze zdanie ostatnie rozporządzenia podstawowego.

3.2.3.5. Podsumowanie

(151) Biorąc pod uwagę wyniki powyższej analizy, należy uznać, że Malezja spełniała kryteria przewidziane w art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego pozwalające uznać ją za odpowiedni reprezentatywny kraj.

3.2.4. Źródła, na podstawie których ustalono poziom niezniekształconych kosztów

(152) W nocie 1 Komisja podała wykaz czynników produkcji, takich jak surowce, energia i nakłady pracy, wykorzystywanych do produkcji produktu objętego przeglądem i wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag i przedstawienia publicznie dostępnych informacji na temat niezniekształconych wartości każdego z czynników produkcji wspomnianych w tej nocie.

(153) Następnie w nocie 2 Komisja stwierdziła, że na potrzeby obliczenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego skorzysta z bazy danych GTA w celu ustalenia poziomu niezniekształconych kosztów większości czynników produkcji, w szczególności surowców. Ponadto Komisja oznajmiła, że w celu ustalenia niezniekształconych kosztów pracy 48  i energii 49  wykorzysta oficjalne dane malezyjskie.

3.2.5. Czynniki produkcji

(154) Biorąc pod uwagę wszystkie informacje zawarte we wniosku o dokonanie przeglądu oraz dalsze informacje przedstawione przez wnioskodawcę i zainteresowane strony, w celu określenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego zidentyfikowano następujące czynniki produkcji i ich źródła:

Tabela 1:

Czynniki produkcji używane do wytworzenia krzemu

Czynnik produkcjiKod towaru w MalezjiWartość niezniekształcona w CNYJednostka miary
Surowce
Kwarc250610468,20Tona
Węgiel średniopopiołowy2701 19437,23Tona
Zrębki4401 21412,50Tona
4401 22412,50Tona
Elektrody85451139 692,39Tona
Praca
Praca21,92Godzina pracy
Energia
Energia elektryczna0,53kWh

3.2.6. Surowce

(155) Krzem produkowany jest w piecu oporowo-łukowym z karbotermiczną redukcją kwarcu (krzemionki) w obecności różnych rodzajów reduktorów węglowych, takich jak węgiel i zrębki.

(156) Aby ustalić niezniekształconą cenę surowców dostarczanych do zakładu producenta reprezentatywnego kraju, Komisja jako podstawę wykorzystała średnią ważoną ceny importowej stosowanej przy przywozie do reprezentatywnego kraju podanej w GTA.

(157) Cenę importową w reprezentatywnym kraju obliczono jako średnią ważoną cen jednostkowych produktów przywożonych ze wszystkich państw trzecich z wyjątkiem Chin i państw, które nie są członkami WTO, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 50 .

(158) Komisja postanowiła wykluczyć przywóz z Chin do reprezentatywnego kraju, ponieważ uznała, że oparcie się na cenach i kosztach krajowych w Chinach nie jest odpowiednim rozwiązaniem z uwagi na występowanie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego. Biorąc pod uwagę, że nie ma dowodów wskazujących na to, że te same zakłócenia nie mają w równym stopniu wpływu na produkty przeznaczone na wywóz, Komisja uznała, że te same zakłócenia miały wpływ na ceny eksportowe.

(159) Pozostałe dane dotyczące przywozu z innych krajów z wyłączeniem Chin uznano za reprezentatywne dla wszystkich nakładów z wyjątkiem zrębków. Jak zauważono w motywie 146, cena importowa zrębków do Malezji nie została uznana za reprezentatywną i dlatego zamiast niej wykorzystano dane dotyczące przywozu do Unii Europejskiej.

(160) W odniesieniu do szeregu czynników produkcji rzeczywiste koszty ponoszone przez producentów unijnych stanowiły znikomy udział w całkowitych kosztach surowców w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(161) Ponieważ wartość zastosowana w odniesieniu do nich nie miała znaczącego wpływu na obliczanie marginesu dumpingu niezależnie od wykorzystanego źródła, oraz wobec braku danych od współpracujących producentów eksportujących, Komisja postanowiła uwzględnić te koszty w materiałach zużywalnych. Komisja obliczyła procentowy udział materiałów zużywalnych w całkowitym koszcie surowców i zastosowała ten procentowy udział do ponownie obliczonego kosztu surowców, stosując ustalone niezniekształcone wartości odniesienia w odpowiednim reprezentatywnym kraju.

(162) W odniesieniu do produktów ubocznych Komisja obliczyła odsetek dochodu z produktów ubocznych zgłoszonych przez przemysł unijny w stosunku do całkowitego kosztu produkcji i odjęła ten odsetek od ponownie obliczonego kosztu produkcji przy zastosowaniu ustalonych niezniekształconych wartości odniesienia w odpowiednim reprezentatywnym kraju.

(163) Zazwyczaj do tych cen importowych należy dodać również ceny transportu krajowego. Biorąc jednak pod uwagę charakter przedmiotowego przeglądu wygaśnięcia, który koncentruje się na ustaleniu, czy dumping nadal miał miejsce w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym lub mógłby ponownie wystąpić, a nie na ustaleniu jego dokładnej wielkości, Komisja zdecydowała, że dostosowania w odniesieniu do transportu krajowego nie są konieczne. Dostosowania takie doprowadziłyby jedynie do wzrostu wartości normalnej, a tym samym marginesu dumpingu.

3.2.7. Praca

(164) Koszty pracy w Malezji są publikowane przez Departament Statystyki Rządu Malezji 51  i to źródło wykorzystano do określenia płac w Malezji poprzez wykorzystanie opublikowanych informacji dotyczących średniego kosztu pracy na pracownika w przemyśle wytwórczym w 2020 r. Według Departamentu Statystyki jest to 2 542 MYR miesięcznie. Przy średniej liczbie 186 godzin pracy w miesiącu Komisja obliczyła średnią płacę w wysokości 13,67 MYR za godzinę.

3.2.8. Energia elektryczna

(165) Ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw (użytkowników przemysłowych) w Malezji publikuje przedsiębiorstwo energetyczne Tenaga Nasional Berhad (TNB) 52 . Najnowsze stawki opublikowano 1 stycznia 2014 r. i nadal miały zastosowanie w ODP. Do ustalenia kosztu energii elektrycznej za kWh Komisja wykorzystała stawki dotyczące przemysłowych cen energii elektrycznej w zakresie zużycia "Taryfa E2 - Taryfa przemysłowa średniego napięcia szczy- towa/pozaszczytowa" pochodzące od TNB.

3.2.9. Koszty pośrednie produkcji, koszty SG&A, zysk i amortyzacja

(166) Zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego "skonstruowana wartość normalna obejmuje niezniekształconą i odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski". Ponadto należy ustalić wartość pośrednich kosztów produkcji w celu pokrycia kosztów niewliczonych do czynników produkcji, o których mowa powyżej.

(167) Aby ustalić niezniekształconą wartość pośrednich kosztów produkcji oraz biorąc pod uwagę brak współpracy ze strony chińskich producentów, Komisja wykorzystała dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W związku z tym Komisja ustaliła stosunek pośrednich kosztów produkcji do całkowitych kosztów produkcji i pracy na podstawie danych przedstawionych przez wnioskodawcę. Następnie odsetek ten zastosowano w stosunku do niezniekształconej wartości kosztów produkcji, aby uzyskać niezniekształconą wartość pośrednich kosztów produkcji.

3.2.10. Obliczanie wartości normalnej

(168) Na podstawie powyższego Komisja skonstruowała wartość normalną dla każdego rodzaju produktu na podstawie ceny ex-works zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(169) Po pierwsze, Komisja ustaliła wartość niezniekształconych kosztów produkcji. Wobec braku współpracy ze strony producentów eksportujących Komisja oparła się na dostarczonych przez wnioskodawcę we wniosku o dokonanie przeglądu informacjach dotyczących zużycia każdego czynnika (materiałów i pracy) używanego w produkcji krzemu. Komisja pomnożyła wskaźniki zużycia przez niezniekształcone koszty jednostkowe odnotowane w Malezji, jak opisano powyżej.

(170) Po ustaleniu niezniekształconych pośrednich kosztów produkcji Komisja dodała koszty produkcji, koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zysk, jak wspomniano powyżej. Pośrednie koszty produkcji ustalono na podstawie danych dostarczonych przez wnioskodawcę. Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zysk określono na podstawie sprawozdania finansowego PMB Silicon Bhd za rok 2020 zgodnie z informacjami ze zbadanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa 53 .

(171) Komisja zastosowała następujące wartości procentowe do obliczenia wartości normalnej z niezniekształconych pośrednich kosztów produkcji:

- dodanie pośrednich kosztów produkcji, które stanowiły łącznie 7,6 % bezpośredniego kosztu produkcji;

- dodanie kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz innych kosztów, które stanowiły 17,7 % całkowitego kosztu produkcji;

- usunięcie dochodu z produktu ubocznego, który stanowił 6,97 % kosztu produkcji, oraz

- dodanie zysku, który wyniósł 5,05 % kosztu produkcji.

(172) Na tej podstawie Komisja skonstruowała wartość normalną na podstawie ceny ex-works zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(173) Po ujawnieniu EUSMET przedstawił uwagi dotyczące metody zastosowanej w odniesieniu do dochodu z produktu ubocznego, która opierała się na wartości procentowej kosztów nakładów, a nie na wartości procentowej kosztów produkcji.

(174) Metoda zastosowana w tym przypadku jest właściwa, biorąc pod uwagę, że żaden chiński producent nie współpracował, a zatem obliczenie wartości normalnej oparto na formacie danych dotyczących konsumpcji otrzymanych od objętych próbą producentów unijnych, w przypadku których dochód z produktu ubocznego wyrażono jako odsetek kosztów ich produkcji.

(175) W symulacjach przedstawionych przez EUSMET indeksowana wartość normalna została obniżona z 122,87 do 119,92, co stanowi spadek o niecałe 3 punkty procentowe. Komisja nie uważa, aby ta niewielka różnica wymagała jakiejkolwiek zmiany danych dotyczących konsumpcji otrzymanych od przemysłu Unii, w których dochód z produktu ubocznego wyrażony jest jako odsetek kosztów produkcji.

(176) W każdym razie celem obliczenia wartości normalnej w przeglądzie wygaśnięcia jest ustalenie, czy ma miejsce kontynuacja dumpingu, a niezależnie od metod zaproponowanych przez EUSMET w odniesieniu do dochodu z produktu ubocznego, ustalenie kontynuacji dumpingu nie uległoby zmianie.

(177) Rozpatrując wnioski EUSMET dotyczące obliczeń dumpingu, Komisja zauważyła jednak, że w obliczeniach wystąpił błąd (dochód z produktu ubocznego nie został odliczony od kosztów produkcji), a zatem wartość normalna została zawyżona. Zostało to skorygowane i ponownie ujawnione zainteresowanym stronom. Nie otrzymano żadnych uwag.

(178) EUSMET zwrócił się również o dalsze szczegółowe ujawnienie mu sposobu obliczania wartości normalnej, a w szczególności danych dotyczących ilości czynników produkcji wykorzystanych do obliczenia wartości normalnej.

(179) 17 czerwca 2022 r. Komisja umieściła informacje dotyczące wartości odniesienia i czynników produkcji w otwartych aktach sprawy 54 , załączonych do noty werbalnej przesłanej Misji Chińskiej Republiki Ludowej w Unii Europejskiej.

(180) Komisja nie ujawniła żadnej zainteresowanej stronie ilości każdego czynnika produkcji wykorzystywanego przez objętych próbą producentów unijnych do produkcji jednej tony krzemu, ponieważ informacje te są objęte tajemnicą handlową.

(181) Metoda zastosowana do obliczenia wartości normalnej została wyraźnie wyjaśniona wszystkim zainteresowanym stronom w dokumencie ujawniającym informacje, przytoczonym w motywach 168-172 powyżej.

3.3. Cena eksportowa

(182) Wobec braku współpracy ze strony producentów z Chin cenę eksportową określono na podstawie danych Eurostatu dotyczących CIF skorygowanych o poziom cen ex-works poprzez usunięcie 5 % jako szacunkowych kosztów frachtu (morskiego) i ubezpieczenia oraz kosztów transportu krajowego, w oparciu o dane z poprzednich przypadków.

3.4. Porównanie

(183) Komisja porównała konstruowaną wartość normalną ustaloną zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego z ceną eksportową na podstawie ceny ex-works, jak ustalono powyżej.

(184) Komisja nie dokonała żadnych dostosowań wartości normalnej ani ceny eksportowej z tytułu różnic mających wpływ na ceny i ich porównywalność, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego, ponieważ obie wartości były już na poziomie cen ex-works.

3.5. Margines dumpingu

(185) Na podstawie dostępnych danych Komisja obliczyła margines dumpingu w wysokości 26,9 %.

(186) Komisja stwierdziła zatem, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym dumping nadal miał miejsce.

4. PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI DUMPINGU

(187) Oprócz ustalenia, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym miał miejsce dumping, Komisja zbadała, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku uchylenia środków. Przeanalizowano następujące czynniki dodatkowe:

1) moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach oraz

2) atrakcyjność rynku Unii.

4.1. Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach

(188) We wniosku o dokonanie przeglądu oszacowano, że moce produkcyjne w Chinach wynoszą od 6 do 8 mln ton rocznie, stwierdzając również, że istnieje ogólne porozumienie co do tego, że moce produkcyjne w Chinach są wyższe niż całkowita światowa konsumpcja. Wnioskodawca oszacował wykorzystanie chińskich mocy produkcyjnych na 20-40 % w 2020 r. We wniosku wskazano również, że w 2014 r. moce produkcyjne w Chinach wynosiły od 3 do 5 mln ton rocznie, co sugeruje, że w ostatnich latach moce produkcyjne w Chinach znacznie wzrosły.

(189) Nawet jeśli przyjąć ostrożne podejście, przy mocach produkcyjnych na poziomie 6 mln ton i wykorzystaniu na poziomie 40 %, ChRL dysponowałaby wolnymi mocami produkcyjnymi wynoszącymi około 3,6 mln ton. Stanowi to około siedmiokrotność całej konsumpcji w Unii.

(190) W poprzednim dochodzeniu w ramach przeglądu wygaśnięcia Komisja również stwierdziła istnienie znacznych wolnych mocy produkcyjnych w Chinach i doszła do wniosku, że w przypadku wygaśnięcia środków wolne moce produkcyjne mogłyby rzeczywiście zostać wykorzystane do zaopatrzenia rynku unijnego 55 . Nie otrzymano żadnych dowodów podważających ten wniosek.

(191) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia informacji EUSMET zakwestionował wielkość wolnych mocy produkcyjnych w Chinach podaną we wniosku o dokonanie przeglądu. EUSMET ponownie zwrócił się do wnioskodawców o ujawnienie sprawozdania AlloyConsult, o którym mowa we wniosku o dokonanie przeglądu. Komisja zauważa, że sprawozdanie to jest chronione prawem autorskim, a wersja otwarta wniosku o dokonanie przeglądu stanowi wystarczające streszczenie ustaleń sprawozdania.

(192) EUSMET odniósł się natomiast do sprawozdania CRU z kwietnia 2021 r., w którym zasugerowano, że nominalne moce produkcyjne w Chinach wynoszą 5 mln ton rocznie, a "moce operacyjne" - 4 mln ton rocznie.

(193) EUSMET zakwestionował również wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 20-40 %, które opiera się na szacunkowych mocach produkcyjnych wynoszących 6 mln ton i produkcji wynoszącej 2 mln ton, przedstawionych we wniosku o dokonanie przeglądu.

(194) EUSMET nie przedstawił żadnych szacunków dotyczących produkcji krzemu w Chinach w 2020 r. Wraz z szacunkami dotyczącymi produkcji w wysokości 2 mln ton zawartymi we wniosku o dokonanie przeglądu oraz szacunkami dotyczącymi mocy produkcyjnych w wysokości 4 mln ton przedstawionymi przez CRU dane te wskazywałyby na wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 50 %, przy szacunkowych 2 mln ton mocy produkcyjnych, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wywozu na rynek unijny.

(195) Ustalenia Komisji dotyczące istnienia znacznych wolnych mocy produkcyjnych w Chinach, które rzeczywiście mogłyby zostać wykorzystane do zaopatrzenia rynku unijnego w przypadku wygaśnięcia środków, pozostają zatem bez zmian.

(196) EUSMET zauważył również, że w swoim oświadczeniu z 10 sierpnia 2021 r. przedstawił dowody na to, że popyt na krzem w Chinach rośnie i że w związku z tym w przyszłości popyt ten będzie zaspokajany z wolnych mocy produkcyjnych w Chinach, co zmniejszy ilość krzemu, która mogłaby zasilić rynek unijny.

(197) W oświadczeniu z 10 sierpnia 2021 r. EUSMET stwierdził, że "według CRU chiński popyt na krzem metaliczny będzie w najbliższych latach rósł w największym tempie". Jest to odniesienie do "CRU Silicon Metal Market Outlook, April 2021" ["Prognozy CRU dotyczące rynku krzemu metalicznego, kwiecień 2021 r."].

(198) EUSMET nie przedstawił w swoim oświadczeniu streszczenia prognozy CRU na kwiecień 2021 r., ponieważ sprawozdanie to było chronione prawem autorskim.

(199) Obecnie wszystkie dowody przedstawione Komisji wskazują na obecne znaczne wolne moce produkcyjne w Chinach, których nie pokrywa istniejący chiński popyt. Jeżeli sprawdzą się przewidywania zawarte w sprawozdaniu CRU, że "chiński popyt na krzem metaliczny będzie rósł", nie ma dowodów na to, że wzrost ten pokryłby wszystkie wolne moce produkcyjne w Chinach, nie mówiąc już o nominalnych mocach produkcyjnych.

(200) Przewidywania zawarte w sprawozdaniu CRU nie zmieniają zatem naszych wniosków, że w Chinach pozostają wolne moce produkcyjne, które mogłyby posłużyć do zaopatrzenia Unii Europejskiej w przypadku wygaśnięcia środków.

4.2. Atrakcyjność rynku unijnego

(201) Stały przywóz do Unii, pomimo obowiązujących środków, sugerowałby, że rynek unijny jest nadal atrakcyjny i że w przypadku wygaśnięcia środków przywóz po cenach dumpingowych byłby kontynuowany.

(202) Komisja zauważa również, że środki przeciwko obchodzeniu środków pozostają w mocy w odniesieniu do przywozu wysyłanego z Republiki Korei i Tajwanu 56 . Takie działania zastosowane w celu obejścia obowiązujących środków wskazują na ciągłą atrakcyjność rynku unijnego dla chińskich producentów eksportujących.

(203) Zjednoczone Królestwo było drugim największym konsumentem krzemu w Unii. Chociaż na rynek unijny wpłynęło wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, Unia pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla chińskich eksporterów. Wynika to z ciągłego przywozu krzemu z Chin na pozostały rynek unijny, jak wspomniano powyżej.

(204) Komisja zbadała następnie, czy rynek unijny był atrakcyjny pod względem poziomu cen.

(205) Po pierwsze, jak określono poniżej w części dotyczącej szkody i podcięcia cenowego, w dochodzeniu ustalono, że chińskie ceny importowe z uwzględnieniem ceł antydumpingowych nadal podcinały ceny producentów unijnych o 9,2 % w ODP. Bez ceł podcięcie cenowe wyniosłoby 14,6 %.

(206) Po drugie, Komisja przeanalizowała ceny eksportowe z Chin do innych państw uzyskane z GTA za 2020 r. We wniosku o dokonanie przeglądu określono trzy główne otwarte rynki dla chińskiego krzemu: Japonię, Republikę Korei i Indie. Wywóz do tych trzech państw w 2020 r. stanowił 46 % całego chińskiego wywozu krzemu. Według GTA średnia cena eksportowa do tych krajów na poziomie FOB na 2020 r. wynosiła 1 800 USD za tonę.

(207) Wykorzystanie tych samych danych pobranych z GTA dla tego samego okresu wykazało, że średnia cena eksportowa do Unii na poziomie FOB wynosiła 1 915 USD za tonę. Sugeruje to, że rynek unijny pozostaje atrakcyjny pod względem cenowym dla chińskich eksporterów, pomimo obowiązujących środków.

(208) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia EUSMET zauważył, że cena FOB wynosząca 1 915 USD za tonę w przypadku chińskiego wywozu do państw Unii Europejskiej była wyższa (po dostosowaniu do EUR) niż cena CIF wynosząca 1 523 EUR za tonę w przypadku chińskiego przywozu do Unii Europejskiej, przytoczona w tabeli 4 poniżej.

(209) Komisja zauważa, że wyciąg z bazy danych GTA opiera się na danych uzyskanych od chińskiego organu celnego i został wykorzystany po prostu jako punkt odniesienia do porównania cen eksportowych do różnych miejsc przeznaczenia. Wyciągu nie należy stosować, ani nie został on pobrany w celu porównania z danymi Eurostatu dotyczącymi dokładnej wartości w EUR na tonę przywozu do Unii.

(210) Ponadto fakt, że w Stanach Zjednoczonych obowiązują wysokie cła antydumpingowe na przywóz krzemu z ChRL, jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność rynku unijnego. Australia i Kanada również wprowadziły środki antydumpingowe lub antysubsydyjne przeciwko przywozowi krzemu z Chin.

4.3. Podsumowanie

(211) Zważywszy na znaczne wolne moce produkcyjne w Chinach i atrakcyjność rynku unijnego dla chińskich producentów eksportujących Komisja stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wygaśnięcie środków antydumpingowych skutkowałoby wzrostem wywozu towarów po cenach dumpingowych.

(212) W świetle swoich ustaleń dotyczących dalszego trwania dumpingu w ODP oraz prawdopodobnych zmian wielkości chińskiego wywozu w przypadku wygaśnięcia środków, Komisja stwierdziła, że występuje duże prawdopodobieństwo, że wygaśnięcie środków antydumpingowych na przywóz z Chin doprowadzi do kontynuacji dumpingu w znaczących ilościach.

5. SZKODA

5.1. Definicja przemysłu Unii i produkcji unijnej

(213) Produkt podobny był wytwarzany w Unii w okresie badanym przez trzech producentów, z których dwóch należało do tej samej grupy. Producenci ci reprezentują przemysł Unii w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. W celu zachowania poufności dane liczbowe odnoszące się do przemysłu unijnego musiały zostać zindeksowane lub podane w formie przedziału.

(214) Łączna produkcja unijna w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wynosiła [120 000-160 000 ton] 57 . Wielkość ta została obliczona na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielonych przez trzech producentów unijnych, stanowiących przemysł unijny. Jak wskazano w motywie 8, trzej współpracujący producenci unijni reprezentowali 100 % całkowitej unijnej produkcji produktu podobnego.

5.2. Konsumpcja w Unii

(215) Komisja określiła konsumpcję w Unii, sumując sprzedaż przemysłu unijnego na rynku unijnym oraz przywóz z Chin i innych państw trzecich na podstawie danych Eurostatu i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(216) Konsumpcja w Unii kształtowała się następująco:

Tabela 2

Konsumpcja w Unii (w tonach)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Łączna konsumpcja w Unii (przedziały)[500 000 - 550 000][460 000 - 510 000][430 000 - 480 000][450 000 - 500 000]
Indeks100888184
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i Eurostat.

(217) Konsumpcja w Unii stale spadała do 2020 r. i nieznacznie wzrosła o 3 punkty procentowe między 2020 r. a ODP. W sumie w okresie badanym konsumpcja w Unii spadła o 16 %.

(218) Spadek popytu wynika częściowo z mniejszego popytu na krzem wykorzystywany do produkcji aluminium, spowodowanego zmniejszoną produkcją pojazdów w UE, w której w dużej mierze wykorzystuje się materiały aluminiowe, do produkcji których używa się krzemu. Spadek w sektorze pojazdów wynikał z nasycenia rynku, które dotknęło większość krajów uprzemysłowionych w 2018 r. oprócz spadku w 2020 r. i w ODP, ze względu na pandemię COVID-19. W okresie badanym zmniejszył się również popyt na krzem w sektorze chemicznym, częściowo pod wpływem ogólnego zakłócenia przepływów handlowych, w 2020 r. i w ODP, z powodu pandemii COVID-19.

5.3. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

(219) Komisja ustaliła wielkość przywozu z Chin na podstawie danych Eurostatu. Udział przywozu w rynku został ustalony na podstawie konsumpcji w Unii określonej w motywach 215 i 216.

(220) Przywóz do Unii z Chin kształtował się następująco:

Tabela 3

Wielkość przywozu (w tonach) i udział w rynku

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość przywozu76 40148 37936 31029 788
Indeks100634839
Wielkość przywozu z opłaconym cłem33 41610 71410 63712 017
Indeks100323236
Wielkość przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego42 98537 66525 67317 771
Indeks100886041
Udział w rynku (przedział)[12-18 %][8-13 %][5-10%][4-9 %]
Indeks100725946
Źródło: Eurostat.

(221) Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, stale malała w okresie badanym (ogólny spadek o 61 %), co spowodowało zmniejszenie o połowę jego udziału w rynku w okresie badanym.

(222) Większość krzemu (60 % całości w ODP) z Chin jest przywożona w ramach procedury uszlachetniania czynnego i wykorzystywana jako surowiec głównie w przemyśle chemicznym. Za ten przywóz nie płaci się ceł (konwencjonalnych ani antydumpingowych), pod warunkiem że produkty przetworzone są wywożone.

(223) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia EUSMET stwierdził, że nie było konkurencji między przywozem a produkcją unijną, ponieważ od 56 % do 80 % przywozu krzemu z Chin odbywało się w ramach procedury uszlachetniania czynnego i było związane ze specjalnym rodzajem krzemu, który nie jest produkowany w Unii.

(224) Jak stwierdzono w motywie 65, krzem jest uważany za produkt jednorodny. Jak zauważono w motywie 48, żaden z producentów eksportujących w ChRL nie współpracował przy dochodzeniu, w związku z czym Komisja musiała wykorzystać statystyki dotyczące przywozu. Wszystkie rodzaje produktu objętego przeglądem są zgłaszane w ramach tego samego kodu CN i nie ma dostępnych danych dotyczących przywozu, które pozwalałyby na rozróżnienie według przeznaczenia końcowego lub rodzaju produktu, niezależnie od systemu przywozu. Jak wspomniano w motywie 66, z powodu braku współpracy z producentami eksportującymi w ramach obecnego dochodzenia, w odniesieniu do większości przywozu Komisja nie jest w stanie określić, które typy produktu (lub rodzaje krzemu) są przywożone. W związku z tym argument ten odrzucono.

5.3.1. Ceny przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz podcięcie cenowe

(225) Komisja ustaliła ceny przywozu z Chin na podstawie danych Eurostatu. Średnia cena przywozu do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtuje się w następujący sposób:

Tabela 4

Ceny importowe (EUR/t)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Chiny1 7861 6931 5231 532
Indeks100958586
Przywóz z uiszczonym cłem1 5381 3371 3111 496
Indeks100878597
Przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej1 9801 7951 6111 556
Indeks100918179
Dane liczbowe są wyrażone w cenach CIF na granicy Unii. Źródło: Eurostat.

(226) Średnia cena jednostkowa spadła o 15 % w latach 2018-2020 i nieznacznie wzrosła o 1 % w ODP. Ogólnie w okresie badanym cena spadła o 14 %.

(227) Ceny importowe krzemu przywożonego w ramach procedury uszlachetniania czynnego stale spadały w okresie badanym, natomiast przywóz z uiszczonym cłem spadł w latach 2018-2020 o 15 %, a w ODP wzrósł o 12 %. W całym okresie badanym ceny krzemu przywożonego w ramach procedury uszlachetniania czynnego były wyższe niż przywóz objęty cłem.

5.3.2. Podcięcia cenowe (228) Komisja określiła podcięcie cenowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez porównanie:

- średnich ważonych cen sprzedaży stosowanych przez producentów unijnych wobec klientów niepowiązanych na rynku unijnym, dostosowanych do poziomu cen ex-works, oraz

- odpowiednich średnich ważonych cen przywozu z państwa, którego dotyczy postepowanie na rzecz pierwszego niezależnego klienta na rynku Unii, ustalonych na podstawie kosztów, ubezpieczenia i frachtu (CIF), jak wyjaśniono w motywie 182, z odpowiednimi dostosowaniami uwzględniającymi konwencjonalne cła i cła antydumpingowe (w stosownych przypadkach) oraz koszty ponoszone po przywozie w wysokości 1 %.

(229) Podcięcie cenowe (wyrażone jako odsetek obrotów producentów unijnych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym), przy zastosowaniu cła konwencjonalnego i antydumpingowego dla przywozu, w stosownych przypadkach, wyniosło 9,2 %.

(230) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia EUSMET twierdził, że Komisja powinna była zmienić sposób obliczania marginesu podcięcia cenowego, uwzględniając z jednej strony koszty ponoszone po przywozie, a z drugiej strony dostosowując unijne ceny sprzedaży. EUSMET oparł to na założeniu, że 40 % przywozu z Chin było dokonywane głównie przez przedsiębiorstwa handlowe/importerów, podczas gdy producenci unijni sprzedają swoje produkty użytkownikom końcowym w sektorze aluminium. Ponadto EUSMET ustalił, że niektórzy producenci unijni prowadzili sprzedaż między przedsiębiorstwami, dlatego też istnieje różnica w poziomie handlu.

(231) Po pierwsze, należy przypomnieć, że jak zauważono w motywie 48, żaden z producentów eksportujących w ChRL nie współpracował przy dochodzeniu. Margines podcięcia cenowego ustalono zatem na podstawie dostępnych faktów. Po drugie, w swoich uwagach dotyczących ujawnienia ustaleń EUSMET nie wyjaśnia, w jaki sposób można ustalić rodzaj nabywcy na podstawie danych na poziomie TARIC. Po trzecie, w przeciwieństwie do twierdzenia EUSMET, dowody w aktach sprawy wskazują, że współpracujący użytkownicy dokonali znacznej liczby zakupów bezpośrednio z Chin (bez udziału przedsiębiorstw handlowych lub dystrybutorów). Po czwarte, Komisja nie wzięła pod uwagę sprzedaży między przedsiębiorstwami, a zatem nie ma różnicy w poziomie handlu. Dlatego też ustalenia Komisji w trakcie dochodzenia nie potwierdzają oświadczenia EUSMET.

(232) Ponadto podcięcie cenowe określone w motywie 229 ustalono na podstawie całego przywozu z Chin. Aby uniknąć wątpliwości, Komisja stwierdziła podcięcie cenowe wynoszące 9,2 %, gdy wzięto pod uwagę całość przywozu, oraz 0,4 %, gdy uwzględniono jedynie przywóz po opłaceniu cła.

(233) Komisja obliczyła również podcięcie cenowe w przypadku braku ceł antydumpingowych. Uwzględniając uwagi zgłoszone po ujawnieniu informacji, Komisja zauważyła, że w ujawnionej wersji całkowite podcięcie cenowe w przypadku braku ceł antydumpingowych zawierało błąd pisarski (tj. cła nie zostały w rzeczywistości całkowicie zniesione). Po poprawieniu błędu pisarskiego Komisja stwierdziła podcięcie cenowe w wysokości 14,6 %, gdy uwzględniono całość przywozu, oraz w wysokości 13,9 %, gdy uwzględniono jedynie przywóz po opłaceniu cła.

(234) W związku z tym, w oparciu o dowody zawarte w aktach sprawy oraz analizę cen przeprowadzoną przez Komisję, zarzut EUSMET dotyczący inflacji marży został odrzucony.

5.4. Przywóz z państw trzecich innych niż Chiny

(235) Przywóz krzemu z państw trzecich innych niż Chiny (po opłaceniu cła i w ramach uszlachetniania czynnego) pochodził głównie z Norwegii, Brazylii i Malezji.

(236) Wielkość przywozu do Unii oraz udział w rynku i trendy cenowe dotyczące przywozu krzemu z innych państw trzecich kształtowały się następująco:

Tabela 5

Przywóz z państw trzecich

Państwo201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
NorwegiaWielkość sprzedaży (w tonach)136812168 827174008185 342
Indeks100123127135
Udział w rynku (przedział)[21-26 %][35-40 %][38-43 %][39-44%]
Średnia cena (EUR/t)1 9601 8601 8091 787
Indeks100959291
BrazyliaWielkość sprzedaży (w tonach)64 46731 72141 66343 467
Indeks100496567
Udział w rynku (przedział)[10-15 %][5-10%][9-14%][9-14%]
Średnia cena (EUR/t)1 9731 8571 5671 537
Indeks100947978
MalezjaWielkość sprzedaży (w tonach)074817 71325 747
IndeksNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy
Udział w rynku (przedział)0%[0-5 %][2-6 %][5-10%]
Średnia cena (EUR/t)1 5941 5191 569
Indeks1009598
Pozostałe państwa trzecieWielkość sprzedaży (w tonach)86 52785 74053 86544 843
Indeks100996252
Udział w rynku (przedział)[15-20%][16-21 %][10-15 %][6-11 %]
Średnia cena (EUR/t)1 9741 6621 6481 764
Indeks100848389
Państwa trzecie ogółem, z wyjątkiem państwa, którego dotyczy postępowanieWielkość sprzedaży (w tonach)287805287 036287248299 399
Indeks100100100104
Udział w rynku (przedział)[50-55 %][60-65 %][65-70 %][65-70 %]
Średnia cena (EUR/t)1 9671 8001 7261 729
Indeks100928888
Źródło: Eurostat.

(237) Wielkość przywozu z państw trzecich wzrosła o 4 % w okresie badanym. Biorąc pod uwagę 16 % spadek konsumpcji w Unii w tym samym okresie, udział w rynku przywozu z państw trzecich wzrósł o 24 % między 2018 r. a ODP. Większość tego przywozu pochodziła z Norwegii, Brazylii i Malezji. Podczas gdy przywóz z Norwegii wzrósł o 35 %, przywóz z Brazylii zmniejszył się jednak o 33 %, a przywóz z Malezji, nieobecny w 2018 r., osiągnął 5-10 % udziału w rynku w ODP.

(238) Cena importowa w EUR za tonę z państw trzecich stale spadała w okresie badanym (ogólny spadek o 12 %). W ODP ceny importowe z Norwegii, Brazylii, Malezji i wszystkich pozostałych państw trzecich były średnio wszystkie wyższe niż ceny importowe z Chin.

5.5. Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

5.5.1. Uwagi ogólne

(239) Ocena sytuacji gospodarczej przemysłu Unii obejmowała ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych oddziałujących na stan przemysłu Unii w okresie badanym.

5.5.1.1. Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(240) Całkowita produkcja unijna, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 6

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość produkcji (w tonach) (przedział)[200 000 - 240 000][150 000 - 190 000][110 000 - 150 000][120 000 - 160 000]
Indeks100786671
Zdolność produkcyjna (w tonach) (przedział)[200 000 - 240 000][170 000 - 210 000][170 000 - 210 000][170 000 - 210 000]
Indeks100848483
Wykorzystanie mocy produkcyjnych - indeks100937886
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(241) Wielkość produkcji spadła o 34 % w latach 2018-2020 i wzrosła o 5 % w ODP. Ogólnie w okresie badanym wielkość produkcji spadła o 29 %, aby dostosować się do niższego popytu. Zmiany wielkości produkcji odzwierciedlają również nadwyżkę podaży na początku okresu badanego, widoczną również w wielkości stanu zapasów na koniec okresu sprawozdawczego w 2018 r. (zob. motyw 256), która była stopniowo zmniejszana.

(242) Moce produkcyjne również spadły, ale głównie w latach 2018-2019 (16 %) i pozostały dość stabilne do ODP, kiedy to spadły o dodatkowy 1 %. W związku z tym, że wielkość produkcji spadała szybciej niż moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło o 17 % w okresie badanym.

5.5.1.2. Wielkość sprzedaży i udział w rynku (243) Wielkość sprzedaży i udział przemysłu Unii w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 7

Wielkość sprzedaży i udział w rynku (w tonach)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość sprzedaży na rynku unijnym (przedział)[150 000 - 190 000][120 000 - 160 000][100 000 - 140 000][110 000 - 150 000]
Indeks100806471
Udział w rynku (przedział)[30-35 %][25-30 %][26-31 %][27-32 %]
Indeks100908085
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(244) Wielkość sprzedaży na rynku unijnym kształtowała się podobnie jak produkcja, zmniejszając się stale o 36 % w latach 2018-2020 i rosnąc w ODP o 10 %. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż w Unii spadła o 29 % w okresie badanym. W tym samym okresie udział przemysłu unijnego w rynku obniżył się o 15 %.

5.5.1.3. Wzrost

(245) Podczas gdy konsumpcja spadła o 16 %, zarówno wielkość produkcji, jak i sprzedaż przemysłu Unii spadły o 29 %, co spowodowało zmniejszenie udziału w rynku o 15 %. Straty przemysłu Unii pod względem wielkości produkcji i sprzedaży przewyższyły zmniejszenie się rynku.

5.5.1.4. Zatrudnienie i wydajność

(246) Zatrudnienie i wydajność kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 8

Zatrudnienie i wydajność

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Liczba zatrudnionych - indeks100888788
Wydajność (tony/pracownik) - indeks100887581
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(247) Zgodnie z trendem zdolności produkcyjnych w latach 2018-2019 zatrudnienie spadło o 12 % i utrzymywało się na dość stabilnym poziomie do ODP. Ponieważ produkcja spadała jeszcze szybciej (29 %), wydajność zmniejszyła się o 19 %, między 2018 r. a ODP.

5.5.1.5. Wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(248) Pomimo zmniejszającego się poziomu przywozu z Chin, przywóz po cenach dumpingowych na poziomie 39,4 % miał negatywny wpływ na wyniki przemysłu Unii, utrudniając również przemysłowi Unii poprawę sytuacji po wcześniejszych praktykach dumpingowych.

5.5.1.6. Ceny i czynniki wpływające na ceny

(249) Średnie jednostkowe ceny sprzedaży stosowane przez producentów unijnych wobec niepowiązanych klientów w Unii kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Ceny sprzedaży i koszt produkcji w Unii (EUR/t)

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnia jednostkowa cena sprzedaży w Unii na rynku całkowitym - przedziały[2 000- 2 200][1 700- 1 900][1 700- 1 900][1 700- 1 900]
Średnia jednostkowa cena sprzedaży w Unii na rynku całkowitym - indeks100888587
Jednostkowy koszt produkcji - przedziały[1 800- 2 000][1 700- 1 900][1 700- 1 900][1 700- 1 900]
Jednostkowy koszt produkcji - indeks100999295
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(250) Jednostkowa cena sprzedaży przemysłu Unii niepowiązanym odbiorcom w Unii zmniejszyła się o 12 % w 2019 r. w porównaniu z 2018 r., a następnie dalej spadła o 1 punkt procentowy między 2019 r. a ODP.

(251) W przeciwieństwie do jednostkowej ceny sprzedaży, jednostkowy koszt produkcji przemysłu Unii pozostał stabilny w 2019 r. i spadł o 5 % między 2019 r. a ODP. Częściowo odzwierciedlało to decyzję niektórych producentów o zamknięciu niektórych pieców w związku z nadwyżką podaży, która wynikała z niższego popytu.

(252) W rezultacie w okresie badanym cena sprzedaży spadła dwukrotnie (13 %) w stosunku do kosztów produkcji (5 %).

5.5.1.7. Koszty pracy

(253) Średnie koszty pracy producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 10

Średnie koszty pracy na pracownika

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR) - indeks100928688
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(254) Średnie koszty pracy w przeliczeniu na pracownika zmniejszyły się o 12 % w okresie badanym. Wypłacone w 2018 r. premie dla pracowników oraz program ubezpieczeń społecznych w okresach niższej produkcji tłumaczą trend średnich kosztów.

5.5.1.8. Zapasy

(255) Stan zapasów producentów unijnych kształtował się w okresie badanym następująco:

Tabela 11

Zapasy

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w tonach) - indeks10079659
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako wartość procentowa produkcji - indeks1001019813
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(256) Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego spadł o 91 % w okresie badanym. Zmniejszenie to wynikało głównie z faktu, że zapasy w 2018 r. były wysokie pod względem ilości, biorąc pod uwagę, że niższy popyt na krzem na początku okresu badanego stworzył nadwyżkę podaży w Unii.

(257) Podobnie stosunek stanu zapasów na koniec okresu sprawozdawczego do wielkości produkcji spadł o 87 % między 2018 r. a ODP.

5.5.1.9. Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(258) Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji producentów unijnych kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 12

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji

201820192020Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (odsetek obrotu ze sprzedaży) (przedział)[5% - 10 %][- 6 % - - 1 %][0 % - 5 %][0 % - 5 %]
Indeks100- 1073812
Przepływy pieniężne (w EUR) - indeks100-1110438
Inwestycje (w EUR) - indeks10088841
Zwrot z inwestycji (przedział)[70% - 75 %][- 70 % - - 75 %][0 % - 5 %][- 15% - 20 %]
Indeks100- 1056- 29
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(259) Komisja określiła rentowność producentów unijnych, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów z tej sprzedaży. Od sytuacji dodatniej rentowności w 2018 r. przemysł Unii przeszedł do strat w 2019 r. Średnia rentowność powoli poprawiała się w 2019 r. i 2020 r., ale ogólnie w okresie badanym przemysł Unii odnotował spadek rentowności o 88 %.

(260) Przepływy pieniężne netto określają zdolność producentów unijnych do samofinansowania swojej działalności. Tendencja w przepływach środków pieniężnych netto zmniejszyła się o 111 % w 2019 r., aby ponownie wzrosnąć o 124 % w 2020 r. i ponownie zmniejszyć się o 66 % w ODP. Pomimo wzrostu, przepływy środków pieniężnych w ODP były nadal o 62 % niższe niż w 2018 r. i były głównie konsekwencją znacznego spadku sprzedaży jednego producenta unijnego w okresie badanym.

(261) Poziom inwestycji spadł do bardzo niskiego poziomu w 2020 r., by nieznacznie wzrosnąć w ODP. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje zmniejszyły się o ponad połowę w okresie badanym. Około 70-80 % inwestycji wiąże się z wymianą niektórych urządzeń przez jednego z producentów. Ogólnie rzecz biorąc, w odpowiedzi na spadek popytu przedsiębiorstwa ograniczały swoje aktywa wykorzystywane do produkcji w okresie badanym do ODP, w którym dokonano pewnych inwestycji w związku z oznakami wzrostu popytu.

(262) Zwrot z inwestycji potrzebnych do produkcji krzemu w stosunku do całkowitej sprzedaży krzemu był zgodny z malejącymi zyskami.

5.6. Wnioski dotyczące szkody

(263) Wszystkie wskaźniki szkody, z wyjątkiem poziomu zapasów, wykazywały istnienie negatywnej tendencji w okresie badanym. W kontekście spadku popytu (16 %) zarówno sprzedaż, jak i produkcja spadły w większym wymiarze (29 %). Doprowadziło to do podobnego spadku mocy produkcyjnych (17 %) i zatrudnienia (12 %). W związku z tym, że spadek produkcji był szybszy (29 %) niż spadek mocy produkcyjnych i zatrudnienia, wykorzystanie mocy produkcyjnych i wydajność również spadły w okresie badanym.

(264) W tym samym okresie spadły również średnie ceny jednostkowe (13 %). W konsekwencji, pomimo zmniejszenia kosztów produkcji (5 %), rentowność spadła o 88 %. Wraz z rentownością w okresie badanym znacznie spadły również inwestycje, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji.

(265) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przemysł Unii poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

6. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY MIĘDZY SZKODĄ A PRZYWOZEM TOWARÓW PO CENACH DUMPINGOWYCH Z CHIN

(266) Zgodnie z art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy przywóz po cenach dumpingowych z Chin spowodował istotną szkodę dla przemysłu unijnego. Zgodnie z art. 3 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała także, czy inne znane czynniki mogły w tym samym czasie również spowodować szkodę dla przemysłu Unii, w szczególności przywóz z państw trzecich.

(267) W okresie badanym wielkość przywozu z Chin zmniejszyła się z 14 % w 2018 r. do 7 % w ODP. Przywóz ten odbywał się na poziomie cen, które podcinały w ODP unijne ceny sprzedaży o 9,2 %, przy uwzględnieniu ceł antydumpingowych, lub o 14,6 %, przy nieuwzględnieniu ceł. W kontekście rynku, który kurczył się w okresie badanym, przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie, wywierał zatem presję na przemysł Unii, którego rentowność pozostawała bardzo niska w całym okresie badanym, a czasami osiągała nawet poziom ujemny.

(268) Jednocześnie przywóz z innych państw, takich jak Norwegia i Malezja, stale się zwiększał, a jego udział w rynku wzrósł z 53 % do 66 % między 2018 r. a ODP. Przywóz z tych państw był sprzedawany po cenach niższych lub zbliżonych do cen przywozu z Chin z uwzględnieniem ceł, co również przyczyniało się do szkodliwej sytuacji przemysłu Unii. W związku z tym wpływ przywozu z państw trzecich na negatywne zmiany w przemyśle Unii, w szczególności w zakresie rentowności, osłabia do pewnego stopnia związek przyczynowy między szkodą a przywozem po cenach dumpingowych z Chin.

(269) Uwzględniając powyższe, Komisja stwierdziła, że przywóz towarów po cenach dumpingowych z Chin przyczynił się do istotnej szkody poniesionej przez przemysł Unii, przy czym przywóz z państw trzecich w pewnym stopniu osłabił związek przyczynowy między przywozem towarów po cenach dumpingowych a istotną szkodą.

(270) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ustaleń EUSMET argumentował, że Komisja zastosowała podejście oparte na liście kontrolnej przy ocenie szkody i nie uwzględniła sprzecznych dowodów, takich jak dowody sugerujące, że przywóz z Chin nie był czynnikiem wyjaśniającym szkodę poniesioną przez przemysł Unii. W szczególności EUSMET stwierdził, że Komisja nie uwzględniła dowodów dotyczących faktu, że (i) wielkość chińskiego przywozu zmniejszyła się w okresie badanym; (ii) nie było korelacji między wielkością chińskiego przywozu krzemu i cenami a sytuacją przemysłu Unii; (iii) spadek produkcji przemysłu Unii, wielkości sprzedaży, cen sprzedaży i innych wskaźników finansowych odpowiadał okresowi spadku popytu i cen w Unii i na świecie; (iv) większość przywozu krzemu z Chin w ODP odbywała się w ramach procedury uszlachetniania czynnego i zasadniczo dotyczyła przywozu krzemu metalicznego specjalnego rodzaju dokonywanego przez jednego z członków EUSMET; (v) Komisja nie uwzględniła również znacznego przywozu krzemu metalicznego z Republiki Południowej Afryki do Unii w ODP; oraz (vi) Komisja nie wyjaśnia, w jaki sposób znacznie większa wielkość przywozu z Norwegii po cenach podcinających ceny producentów UE nie wpłynęła na sytuację gospodarczą przemysłu Unii.

(271) Z motywu 269 wynika jasno, że Komisja nie przypisała przywozowi z Chin roli czynnika wyjaśniającego szkodę poniesioną przez producentów unijnych. Komisja nie stwierdziła również, że przywóz z Chin po cenach dumpingowych był główną i jedyną przyczyną spadku cen w Unii. Ponadto Komisja nie pominęła spadku popytu w Unii i na świecie, jak wyjaśniono w motywie 218 i wyraźnie przedstawiono w tabeli 2. Komisja odnotowała jednak fakt, że przywóz z Chin, mimo że zmniejszył się w okresie badanym, nadal był prowadzony po cenach dumpingowych w ODP i nadal podcinał ceny unijne, co z pewnością przyczyniło się do powstania szkody dla przemysłu Unii.

(272) Chociaż Komisja zgadza się, że większość przywozu z Chin odbywała się w ramach procedury uszlachetniania czynnego, kwestionuje ona fakt, że dotyczył on określonego rodzaju krzemu wykorzystywanego przez jednego członka EUSMET. W istocie, nawet zakładając, że całość przywozu od członków EUSMET w ODP dotyczyła wyłącznie krzemu specjalnego rodzaju, jego wartość wynosiłaby mniej niż połowę całego przywozu z Chin w ramach procedury uszlachetniania czynnego lub mniej niż jedną trzecią całkowitego przywozu z Chin w ODP.

(273) Komisja uwzględniła wpływ przywozu z Republiki Południowej Afryki, ale go nie wyodrębniła, ponieważ jego wielkość jest niższa niż przywóz z innych krajów, takich jak Norwegia, Brazylia i Malezja, dla których dostarczono szczegółowe dane. Wpływ przywozu z RPA, jak również z innych państw o mniejszym znaczeniu, jest nadal uwzględniony w zagregowanych danych liczbowych dotyczących "innego przywozu" w tabeli 5.

(274) Ponadto Komisja zgadza się z EUSMET, że Norwegia wraz z innymi państwami, w tym Chinami, przyczyniła się do powstania szkody dla przemysłu unijnego w okresie badanym. Wielkość i ceny przywozu z Norwegii zostały wyraźnie przedstawione w tabeli 5.

(275) Podsumowując, jak wyjaśniono w motywie 269, Komisja przypisała szkodę zarówno przywozowi krzemu z Chin, jak i z innych państw trzecich. Wbrew twierdzeniom EUSMET Komisja skupiła się na analizie ponownego wystąpienia szkody, jak opisano w motywach 276-294, określając prawdopodobną sytuację, w której przemysł Unii poniósłby szkodę w przypadku wygaśnięcia środków i wzrostu przywozu z Chin po obecnych podcinających cenach.

7. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

(276) W motywie 265 Komisja stwierdziła, że przemysł Unii poniósł istotną szkodę w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Biorąc jednak pod uwagę tendencję do zmniejszania się wielkości i udziału w rynku chińskiego przywozu w okresie badanym, Komisja zbadała również, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, czy istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody wyrządzonej przywozem towarów po cenach dumpingowych z Chin w przypadku wygaśnięcia środków.

(277) W tym względzie Komisja zbadała moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach, atrakcyjność rynku Unii, prawdopodobne poziomy cen przywozu z Chin w przypadku braku środków antydumpingowych oraz ich wpływ na przemysł Unii.

(278) Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach omówiono w motywie 188. Z powodu niepodjęcia współpracy przez chińskich producentów ustalenia dochodzenia oparto na informacjach zawartych we wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia. We wniosku o dokonanie przeglądu oszacowano chińskie moce produkcyjne w zakresie produkcji krzemu na 6 do 8 milionów ton rocznie i stwierdzono, że chińskie moce produkcyjne w zakresie produkcji krzemu są znacznie wyższe niż całkowita światowa konsumpcja. Potwierdza to wnioski z ostatniego przeglądu wygaśnięcia, że Chiny posiadają znaczne wolne moce produkcyjne, które mogłyby zostać wykorzystane do zaopatrzenia rynku unijnego w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków.

(279) Atrakcyjność rynku unijnego omówiono w motywach 201-204. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym średnia cena sprzedaży przemysłu Unii była znacznie wyższa niż średnia cena importowa chińskiego krzemu. Ponadto inne rynki pozostały zamknięte z powodu środków ochrony handlu 58 , co wskazuje, że w przypadku wygaśnięcia środków prawdopodobne jest, iż chiński wywóz w dużych ilościach wykorzystujący wolne moce produkcyjne zostanie skierowany do Unii.

(280) Poziom cen chińskiego wywozu do Unii bez ceł antydumpingowych będzie stanowić rozsądny wskaźnik przyszłych poziomów cen na rynku unijnym. Korzystając z danych z ODP, przy zastosowaniu wyłącznie ceł konwencjonalnych, podcięcie cenowe osiągnęłoby 14,6 %, jeśli wziąć pod uwagę cały przywóz, oraz 13,9 %, jeśli uwzględnić wyłącznie przywóz z opłaconym cłem.

(281) Presja cenowa nie pozwoliłaby przemysłowi Unii na utrzymanie rentowności. Zamiast tego, w przypadku wygaśnięcia środków, sytuacja przemysłu Unii uległaby dalszemu pogorszeniu. W przypadku braku środków chiński przywóz towarów po cenach dumpingowych po wyrządzających szkodę cenach prawdopodobnie wywierałby dalszą presję na obniżenie cen sprzedaży na rynku unijnym. Przemysł Unii byłby najprawdopodobniej zmuszony do obniżenia cen sprzedaży, co doprowadziłoby do dalszej utraty rentowności i najprawdopodobniej do znacznych strat w perspektywie krótkoterminowej.

(282) Ewentualnie, gdyby przemysł Unii próbował podnieść swoje ceny sprzedaży do opłacalnego poziomu, biorąc pod uwagę dużą nadwyżkę mocy produkcyjnych w Chinach, przywóz towarów po cenach dumpingowych prawdopodobnie zdobyłby znaczny udział w rynku unijnym ze szkodą dla przemysłu Unii.

(283) Podczas gdy wielkość przywozu z Chin stopniowo zmniejszała się w okresie badanym, o zainteresowaniu chińskich producentów eksportujących rynkiem unijnym świadczy fakt, że pomimo obowiązujących środków w okresie badanym nadal dokonywano przywozu towarów po cenach podcinających ceny przemysłu Unii. Ponadto, jak widać w motywie 206, ceny eksportowe z Chin do innych państw (tj. 1 800 USD za tonę) były niższe niż średnie ceny wywozu do Unii w tym samym roku (tj. 1 915 USD za tonę).

(284) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia informacji EUSMET powtórzył swój komentarz, że Komisja przeszacowała moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w Chinach.

(285) Komisja zauważyła, że EUSMET nie przedstawił żadnych nowych dowodów w tym względzie i po prostu powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenia. Jak wyjaśniono w motywach 191-195, ustalenia Komisji dotyczące istnienia znacznych wolnych mocy produkcyjnych w Chinach, które mogłyby zostać wykorzystane do zaopatrzenia rynku unijnego w przypadku wygaśnięcia środków, pozostają bez zmian.

(286) EUSMET zauważył, że analiza atrakcyjności rynku unijnego opierała się na cenach eksportowych chińskiego krzemu do UE w porównaniu z innymi rynkami. EUSMET zwrócił się o ujawnienie tych danych.

(287) Jak określono w motywie 209, Komisja oparła swoje analizy na wyciągu z bazy danych GTA, która jest łatwo dostępna. Dane z GTA opierają się na danych uzyskanych od chińskich organów celnych i zostały wykorzystane po prostu jako punkt odniesienia do porównania cen eksportowych do różnych miejsc przeznaczenia.

(288) EUSMET twierdził, że Komisja nie wykazała, aby dopuszczenie do wygaśnięcia środków mogło skutkować zalaniem rynku Unii towarami przywożonymi z Chin. Oparte to było na fakcie, że podczas niedoboru krzemu w latach 2021-2022 chiński przywóz do Unii nie wzrósł.

(289) Komisja uznała, że sytuacja po ODP, a w szczególności gwałtowny wzrost popytu i wynikający z niego niedobór dostaw, miała charakter tymczasowy. Te wstrząsy w zakresie popytu i podaży były istotnie powiązane z pandemią COVID-19, rosyjską agresją na Ukrainę oraz wzrostem cen energii elektrycznej (który częściowo miał miejsce jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę). Nie ma jednak żadnych elementów potwierdzających argumenty, że sytuacja nie ma charakteru tymczasowego, a EUSMET nie wykazał tego w swoich uwagach. Ponadto Komisja zauważyła, że sytuacja, w której popyt tymczasowo wzrasta, różni się od sytuacji, w której cła zostają zniesione na stałe. Reakcji eksportera na pierwszą z nich nie można uznać za wzór do naśladowania w odniesieniu do jego reakcji na drugą. Ponadto w oparciu o rozważania dotyczące chińskich wolnych mocy produkcyjnych i atrakcyjności rynku unijnego Komisja nadal uważa, że w przypadku wygaśnięcia środków nastąpiłby znaczny przywóz krzemu z Chin na rynek unijny po cenach dumpingowych.

(290) EUSMET twierdził ponadto, że założenie Komisji, iż chiński przywóz zwiększyłby się w przypadku uchylenia środków, było błędne, ponieważ: (i) margines podcięcia cenowego został zawyżony; (ii) różnica między poszczególnymi rodzajami produktu objętego postępowaniem nie została odzwierciedlona w analizie; (iii) Unia nie była głównym chińskim rynkiem eksportowym; (iv) chiński krzem metaliczny nie był czynnikiem wyjaśniającym szkodę poniesioną przez przemysł Unii.

(291) W uwagach dotyczących ujawnienia nie przedstawiono żadnych nowych dowodów na poparcie tych twierdzeń. W świetle powyższych czterech elementów omówionych w poprzednich motywach dotyczących marginesu podcięcia cenowego (zob. motyw 234), zróżnicowania produktów (zob. motyw 65), faktu, że Unia nie jest głównym rynkiem eksportowym ChRL (zob. motywy 206-210) oraz związku przyczynowego (zob. motyw 275), analizy Komisji dotyczące potencjalnego wpływu wielkości i cen przywozu z Chin na rynek unijny, w przypadku uchylenia środków, pozostały niezmienione.

(292) EUSMET twierdził, że Komisja nie wzięła pod uwagę rozwoju rynku po ODP, a w szczególności gwałtownego wzrostu unijnych cen krzemu, globalnego niedoboru dostaw, w tym na poziomie przemysłu Unii, który doprowadziłby producenta unijnego do osiągnięcia znacznych zysków.

(293) Komisja uznała, że zarówno zmiany cen, jak i światowy niedobór krzemu po ODP są tendencjami tymczasowymi, związanymi głównie z pandemią COVID-19 i wydarzeniami geopolitycznymi w latach 2021 i 2022. Dowody przedstawione przez EUSMET, w tym prognoza dotycząca wzrostu popytu na krzem i jego cen, nie wskazują, by globalny niedobór podaży lub gwałtowny wzrost cen miały charakter trwały.

(294) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że brak środków najprawdopodobniej doprowadziłby do znacznego wzrostu przywozu towarów po cenach dumpingowych z Chin po wyrządzających szkodę cenach, a istotna szkoda najpewniej wystąpiłaby ponownie.

8. INTERES UNII

(295) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy utrzymanie istniejących środków antydumpingowych nie zaszkodzi interesom Unii jako całości. Interes Unii określono na podstawie oceny wszystkich różnorodnych interesów, których dotyczy sprawa, w tym interesu przemysłu Unii, importerów i użytkowników.

8.1. Interes przemysłu unijnego

(296) Trzej producenci unijni, którzy reprezentowali 100 % produkcji unijnej, współpracowali w niniejszym dochodzeniu. Jak wskazano w motywie 265, przemysł Unii poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego z powodu obowiązujących środków.

(297) Obowiązujące środki w dużym stopniu ograniczyły wielkość przywozu z Chin, który nadal odbywał się po wyrządzających szkodę cenach, podcinających ceny unijne, a zatem w dalszym ciągu przyczyniał się do niepewnej sytuacji przemysłu Unii.

(298) W przypadku uchylenia środków wielkość przywozu z Chin prawdopodobnie wzrosłaby, a biorąc pod uwagę wolne moce produkcyjne w Chinach oraz atrakcyjność rynku unijnego, sytuacja gospodarcza przemysłu Unii byłaby jeszcze bardziej zagrożona, co doprowadziłoby do dalszego spadku produkcji, sprzedaży i zatrudnienia w Unii.

(299) Jakiekolwiek dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej przemysłu Unii pociągałoby za sobą ryzyko ograniczenia produkcji lub nawet całkowitego zamknięcia zakładów produkcyjnych w Unii. Można zatem stwierdzić, że kontynuacja obowiązujących środków wobec Chin leżałaby w interesie przemysłu Unii.

(300) Interes importerów niepowiązanych (301) Żaden importer nie zgłosił się po opublikowaniu zawiadomienia o wszczęciu ani w trakcie dochodzenia.

(302) Dlatego nie było przesłanek wskazujących, że utrzymanie środków będzie miało negatywny wpływ na importerów, który przewyższy pozytywne oddziaływanie środków.

8.2. Interes użytkowników

(303) Komisja otrzymała odpowiedzi od trzech użytkowników, dwóch z sektora chemicznego (Wacker i Evonik, tworzących konsorcjum EUSMET) i jednego z sektora aluminium (Raffmetal). Ponadto Komisja otrzymała uwagi od stowarzyszenia European Aluminium, reprezentującego cały łańcuch wartości przemysłu aluminiowego w Europie.

(304) Stowarzyszenie European Aluminium oraz Raffmetal popierają dalsze stosowanie obowiązujących środków. Użytkownicy ci podkreślili, że krzem jest podstawowym materiałem w produkcji aluminium. Jeżeli z jednej strony środki antydumpingowe mają niekorzystny wpływ na koszty produkcji ponoszone przez użytkowników, to z drugiej strony środki te przyczyniają się do utrzymania produkcji krzemu w Unii. W rezultacie użytkownicy korzystają z niezawodnych i geograficznie bliskich dostaw krzemu.

(305) EUSMET stwierdził, że środki antydumpingowe nie powinny być utrzymane. Dla tych użytkowników krzem ma duże znaczenie i stanowi dużą część ich kosztów surowców. Użytkownicy ci dokonują przywozu z Chin, a cła antydumpingowe zwiększają ich koszty produkcji produktów na bazie krzemu. Ponadto twierdzili oni, że wpływ środków na użytkowników z przemysłu chemicznego będzie potencjalnie bardziej znaczący niż w przypadku przemysłu aluminiowego.

(306) Z informacji dostarczonych przez współpracujących dwóch użytkowników produkujących produkty chemiczne wynika jednak, że przywozili oni znaczne ilości w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a zatem byli w pewnym stopniu zwolnieni z cła antydumpingowego. Wpływ środków na część przywozu od tych użytkowników został zatem uznany za ograniczony.

(307) EUSMET wskazał ponadto na dobrą sytuację finansową producentów unijnych, zwłaszcza po ODP.

(308) Komisja zauważa, że widoczna poprawa sytuacji finansowej producentów unijnych zbiega się z niedawnym globalnym wzrostem popytu na krzem. Taki krótkoterminowy rozwój rynku, który w każdym razie nastąpił po ODP, nie może być uznany za wskaźnik sytuacji finansowej przemysłu Unii, biorąc pod uwagę w szczególności wnioski zawarte w motywach 211-212 i 294. W związku z tym, że przemysł Unii nie jest w stabilnej sytuacji gospodarczej i że w przypadku wygaśnięcia środków byłby narażony na przyszły negatywny wpływ przywozu towarów po cenach dumpingowych z Chin, argument ten został odrzucony.

(309) EUSMET stwierdził, że w ostatnich latach w UE wzrósł popyt na krzem, podczas gdy podaż zmalała. EUSMET wyraził obawy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, a w szczególności niezdolności przemysłu Unii do pełnego zaspokojenia popytu unijnego. Doprowadziłoby to do sytuacji braku dostępności produktu podobnego w celu zaspokojenia popytu, który szybko rośnie, zwłaszcza po ODP. EUSMET wskazał również na ostrą konkurencję na rynkach produktów przetworzonych, gdzie wyższe koszty krzemu stawiają EUSMET w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w porównaniu z innymi producentami światowymi.

(310) W toku dochodzenia wykazano jednak, że istnieje wiele różnych źródeł krzemu. Po pierwsze, przemysł Unii dysponuje wolnymi mocami produkcyjnymi, które mogą zostać ponownie uruchomione w celu zaspokojenia rosnącego przyszłego popytu. Jak pokazano w tabeli 2, nawet jeśli przemysł Unii zmniejszył do pewnego stopnia swoją produkcję i moce produkcyjne w reakcji na malejącą konsumpcję krzemu, w przypadku ponownego wzrostu popytu w Unii nadal dostępne są znaczne wolne moce produkcyjne (tj. około 26 % w ODP). W toku dochodzenia wykazano, że piece, które zostały zamknięte, mogłyby zostać ponownie uruchomione w ciągu zaledwie dwóch tygodni do dwóch miesięcy, w zależności od długości okresu, w jakim pozostawały nieaktywne.

(311) Ponadto krzem może pochodzić z innych państw, takich jak Norwegia, Malezja, Brazylia, Bośnia i Hercegowina. Jak określono w motywie 236, dwie trzecie krzemu kupowanego w Unii pochodzi z przywozu z Norwegii, Brazylii, Malezji i kilku innych państw. Komisja zauważyła ponadto, że obowiązujące środki nie powstrzymały chińskiego przywozu krzemu przed wejściem na rynek unijny.

(312) Podsumowując, połączenie innych źródeł dostaw i wolnych mocy produkcyjnych w Unii stanowi zróżnicowaną gamę opcji dla unijnych użytkowników krzemu. W związku z tym argument ten nie mógł być przyjęty.

(313) EUSMET stwierdził, że należy zakończyć stosowanie środków również ze względu na fakt, że krzem został sklasyfikowany przez Komisję jako surowiec krytyczny 59  z uwagi na jego znaczenie gospodarcze i ryzyko związane z dostawami. EUSMET twierdził, że utrzymanie środków ograniczyłoby ilość krzemu i różnorodność źródeł dostępnych na rynku.

(314) Komisja zgadza się co do krytycznego charakteru krzemu w ekosystemie przemysłowym w Unii. Obecność na rynku przywozu towarów po cenie dumpingowej stanowiłaby jednak znaczne zagrożenie dla przemysłu Unii i zagrażałaby niezawodności dostaw krzemu w Unii w dłuższym okresie. Z tego względu twierdzenie to zostało odrzucone.

(315) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia informacji EUSMET nie zgodził się z wnioskami Komisji, że krzem specjalnego rodzaju, potrzebny niektórym użytkownikom do wytwarzania produktów, na które popyt wzrośnie w przyszłości, jest dostępny w wystarczających ilościach na rynkach innych niż ChRL. Ponadto EUSMET twierdził, że większość przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego dotyczy tego specjalnego rodzaju krzemu przywożonego przez jednego z jego członków.

(316) Komisja zauważyła, że cła na przywóz z ChRL nie są zaporowe i jeśli użytkownicy potrzebują specjalnego rodzaju krzemu, jest on dostępny do przywozu na warunkach uczciwej konkurencji.

(317) Ponadto, jak już wyjaśniono w motywie 272, na podstawie wielkości Eurostatu, większość przywozu w ramach procedury uszlachetniania czynnego dotyczy innego przywozu niż przywóz od członka EUSMET, który przywozi krzem specjalnego rodzaju, nawet przy założeniu, że członek ten kupuje krzem specjalnego rodzaju jedynie w ramach procedury uszlachetniania czynnego.

(318) EUSMET stwierdził, że procedura uszlachetniania czynnego ma znaczenie jedynie w zakresie, w jakim towary są wywożone i nie mogą być wykorzystane w ramach kilku unijnych umów o wolnym handlu, w tym umowy o wolnym handlu UE-Japonia. Dostęp do procedury uszlachetniania czynnego nie zapobiega zatem niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej członków EUSMET.

(319) Komisja wspomniała w motywie 306, że niektóre wielkości przywożone przez członków EUSMET są objęte procedurą uszlachetniania czynnego tylko po to, by podkreślić, że część ich przywozu nie podlegała cłom, a zatem miały one ograniczony wpływ w ODP. Komisja jest świadoma, że członkowie EUSMET nie mogą dokonywać przywozu wyłącznie w ramach procedury uszlachetniania czynnego oraz że pozostały przywóz dokonywany przez członków EUSMET w ramach zwykłego systemu podlega cłom i ma wpływ na importerów. Faktem jest jednak, że jeżeli przedsiębiorstwo jest w stanie dokonać przywozu krzemu w ramach procedury uszlachetniania czynnego, ogranicza to wpływ ceł na zainteresowanych użytkowników, nawet jeżeli nie ogranicza tego wpływu w odniesieniu do całej przywożonej w ten sposób ilości.

(320) EUSMET zauważył, że wolne moce produkcyjne przemysłu Unii są niewystarczające, aby zaspokoić rosnący popyt na krzem w Unii. Ponadto EUSMET podkreślił, że ze względu na zmiany cen energii elektrycznej w Unii producenci unijni nie będą w stanie zwiększyć wykorzystania swoich mocy produkcyjnych.

(321) Uznano, że wolne moce produkcyjne w Unii są znaczące (średnio 26 %, co stanowi około 10 % obecnej konsumpcji w Unii). Ponadto dostępny jest przywóz krzemu z innych źródeł, w tym z Chin. EUSMET nie wykazał również, by potencjalny wzrost cen energii elektrycznej nie był związany z ceną sprzedaży krzemu, co pozwoliłoby na zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych producenta unijnego. W związku z tym, że energia elektryczna jest głównym składnikiem kosztów w produkcji, prawdopodobnie istnieje między nimi związek, dlatego argument ten zos- taje odrzucony.

(322) EUSMET twierdził, że po pierwsze, Komisja nie uwzględniła wzrostu popytu w okresie po ODP. W szczególności Komisja nie uwzględniła, że wzrośnie popyt na specjalny rodzaj krzemu, który nie jest produkowany w Unii i pochodzi głównie z ChRL. Po drugie, Komisja rzekomo nie wzięła pod uwagę niedoboru krzemu tuż po zakończeniu ODP. Po trzecie, Komisja nie uwzględniła zwiększonej konkurencji ze strony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) i ChRL, z którą muszą mierzyć się użytkownicy w Unii. Po czwarte, Komisja nie uwzględniła wpływu sankcji na rosyjski wywóz.

(323) Komisja przeanalizowała sytuację po ODP i, jak stwierdzono w motywie 293, uznała, że ma ona charakter tymczasowy.

(324) Ponadto Komisja zgadza się z EUSMET, że użytkownicy unijni potrzebują zróżnicowania i bezpieczeństwa dostaw, aby zapewnić ciągłość produkcji. Taka różnorodność i bezpieczeństwo nie będą jednak możliwe, jeśli producenci unijni zostaną wyparci z rynku z powodu szkodliwego przywozu krzemu z Chin po cenach dumpingowych.

(325) W odniesieniu do zwiększonej konkurencji ze strony Zjednoczonego Królestwa Komisja zauważa, że EUSMET nie dostarczył wystarczających informacji niezbędnych do zmierzenia wpływu zwiększonej konkurencji ze strony Zjednoczonego Królestwa, zatem twierdzenie to zostaje odrzucone.

(326) W odniesieniu do skutków sankcji nałożonych na Rosję Komisja zauważyła, że spowodują one dalsze ograniczenie potencjalnych źródeł krzemu na rynku unijnym. Na podstawie danych z ODP Rosja reprezentowała jednak jedynie 2 % całkowitego przywozu krzemu do Unii. Biorąc pod uwagę wielkość rosyjskiego przywozu i dostępność innych źródeł na poziomie globalnym, Komisja uznała, że wpływ na użytkowników krzemu nie będzie znaczący w długim okresie.

(327) EUSMET podkreślił wreszcie, że producenci krzemu metalicznego w różnych państwach świata nie chcą zwiększać sprzedaży członkom EUSMET z obawy przed środkami antydumpingowymi.

(328) Twierdzenie to nie zostało poparte żadnymi dowodami rzeczowymi ani faktem, że dostawcy spoza Unii odmówią dostaw. W istocie Komisja odnotowała kontynuację przywozu z państw trzecich, a w niektórych przypadkach nawet jego wzrost, w okresie badanym.

(329) Podsumowując, pozytywny wpływ środków na przemysł Unii i użytkowników w przemyśle aluminiowym przewyższa zatem ograniczony negatywny wpływ obowiązujących środków na pozostałych użytkowników.

8.3. Wnioski dotyczące interesu Unii

(330) W związku z powyższym Komisja ustaliła, że nie ma przekonujących powodów, aby stwierdzić, że utrzymanie istniejących środków w odniesieniu do przywozu krzemu pochodzącego z Chin nie leży w interesie Unii.

9. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(331) Na podstawie wniosków dotyczących kontynuacji dumpingu, ponownego wystąpienia szkody oraz interesu Unii należy utrzymać środki antydumpingowe dotyczące krzemu pochodzącego z Chin.

(332) W celu zminimalizowania ryzyka obchodzenia cła w związku z różnicą w stawkach celnych potrzebne są szczególne środki gwarantujące stosowanie indywidualnych ceł antydumpingowych. Przedsiębiorstwa, na które nałożono indywidualne cła antydumpingowe, muszą przedstawić ważną fakturę handlową organom celnym państwa członkowskiego. Faktura musi spełniać wymogi określone w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Przywóz, któremu nie towarzyszy taka faktura, powinien zostać objęty cłem antydumpingowym obowiązującym wobec "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw".

(333) Mimo że przedstawienie tej faktury jest konieczne, aby organy celne państw członkowskich zastosowały indywidualne stawki cła antydumpingowego wobec przywozu, nie jest ona jedynym elementem branym pod uwagę przez organy celne. Organy celne państw członkowskich muszą bowiem przeprowadzić zwykłą kontrolę, nawet jeśli otrzymają fakturę spełniająca wszystkie wymogi określone w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, i podobnie jak we wszystkich innych przypadkach mogą one żądać dodatkowych dokumentów (dokumentów przewozowych itp.) do celów weryfikacji dokładności danych zawartych w oświadczeniu oraz zapewnienia zasadności późniejszego zastosowania stawki należności celnej zgodnie z prawem celnym.

(334) Jeżeli wywóz dokonywany przez jedno z przedsiębiorstw korzystających z niższej indywidualnej stawki celnej wzrośnie w znacznym stopniu po wprowadzeniu przedmiotowych środków, tego rodzaju wzrost wielkości wywozu może zostać uznany za stanowiący sam w sobie zmianę struktury handlu ze względu na wprowadzenie środków w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. W takich okolicznościach oraz pod warunkiem spełnienia określonych wymagań może zostać wszczęte dochodzenie w sprawie obejścia środków. Podczas tego dochodzenia można zbadać potrzebę zniesienia indywidualnych stawek celnych, a następnie nałożyć cło ogólnokrajowe.

(335) Poszczególne stawki cła antydumpingowego określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego przeglądem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i wyprodukowanego przez wymienione osoby prawne. Przywożony produkt objęty przeglądem, wytworzony przez dowolne inne przedsiębiorstwo, które nie zostało konkretnie wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym podmioty powiązane z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, podlega stawce cła stosowanej względem "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw". Nie powinny one być objęte żadną z indywidualnych stawek cła antydumpingowego.

(336) Przedsiębiorstwo może zwrócić się o zastosowanie indywidualnych stawek cła antydumpingowego w przypadku zmiany jego nazwy. Wniosek w tej sprawie należy kierować do Komisji 60 . Wniosek musi zawierać wszystkie istotne informacje, które pozwolą wykazać, że zmiana nie wpływa na prawo przedsiębiorstwa do korzystania ze stawki celnej, która ma wobec niego zastosowanie. Jeśli zmiana nazwy przedsiębiorstwa nie wpływa na prawo do korzystania ze stawki należności celnej, która ma do niego zastosowanie, rozporządzenie dotyczące zmiany nazwy zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(337) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić utrzymanie obowiązujących środków. Wyznaczono również stronom termin do przedstawienia uwag dotyczących ujawnionych informacji. Uwagi przedstawiła tylko jedna zainteresowana strona - EUSMET.

(338) W swoich uwagach dotyczących ujawnienia EUSMET zwrócił się o to, by w przypadku potwierdzenia środków były one ograniczone do okresu dwóch lat, biorąc pod uwagę zmienioną sytuację rynkową dotyczącą zarówno popytu, jak i podaży oraz dużą zależność Unii od przywozu określonych rodzajów krzemu.

(339) Komisja zauważyła jednak, że w danych z ODP nie ma nic, co potwierdzałoby taki wniosek. Ponadto, jak omówiono w motywach 289 i 293, zmiany po ODP wydają się mieć charakter tymczasowy. W każdym przypadku, jeżeli istnieją szczególne okoliczności uzasadniające przeprowadzenie ponownej oceny sytuacji w przyszłości, można złożyć wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(340) Zgodnie z art. 109 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 61 , gdy kwotę należy zwrócić w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do wypłaty należnych odsetek stosuje się stopę stosowaną przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego podstawowych operacji refinansujących, opublikowaną w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującą pierwszego kalendarzowego dnia każdego miesiąca.

(341) Komitet ustanowiony w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036 nie wydał opinii w sprawie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. 
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu, aktualnie objętego kodem CN 2804 69 00 i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
2. 
Stawki ostatecznego cła antydumpingowego mające zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, dla produktu opisanego w ust. 1 i wytwarzanego przez wymienione przedsiębiorstwa, jest następująca:
PrzedsiębiorstwoCło antydumpingoweDodatkowy kod TARIC
Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi16,3 %A971
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa16,8 %A999
3. 
Ostateczne cło antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu ze "wszystkich innych przedsiębiorstw" pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, określone w ust. 2, zostaje niniejszym rozszerzone na przywóz produktu opisanego w ust. 1 wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Republiki Korei (kod TARIC 2804 69 00 10) oraz na przywóz produktu opisanego w ust. 1 wysyłanego z Tajwanu, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Tajwanu (kod TARIC 2804 69 00 20).
4. 
Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 uwarunkowane jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi zawierać opatrzone datą oświadczenie podpisane przez pracownika podmiotu wystawiającego taką fakturę, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska, przy czym takie oświadczenie sporządza się w sposób następujący: "Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) (produkt objęty przeglądem) sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (dodatkowy kod TARIC) w [państwo, którego dotyczy postępowanie]. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą". W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowiązuje cło mające zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw.
5. 
O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2022 r.

1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1077 z dnia 1 lipca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 179 z 5.7.2016, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 42/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, niezależnie od zgłoszenia go jako pochodzącego z Republiki Korei (Dz.U. L 13 z 19.1.2007, s. 1).
5 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 311/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 467/2010 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz krzemu wysyłanego z Tajwanu, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Tajwanu (Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 1).
6 Dz.U. C 331 z 7.10.2020, s. 13.
7 Dz.U. C 258 z 2.7.2021, s. 8.
8 Dokument roboczy służb Komisji SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, dostępny pod adresem: https://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
10 Dz.U. L 179 z 5.7.2016, s. 1; rozporządzenie Rady (EWG) nr 2200/90 z dnia 27 lipca 1990 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu metalicznego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 198 z 28.7.1990, s. 57).
11 Dz.U. L 179 z 5.7.2016, s. 1.
12 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/909 z dnia 30 czerwca 2020 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu pochodzącego z Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 208 z 1.7.2020, s. 2).
13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1811 z dnia 14 października 2021 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz krzemku wapnia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 366 z 15.10.2021, s. 17).
14 Rozporządzenie (UE) 2020/909, motywy 54-60 i 111-115; rozporządzenie (UE) 2021/1811, motywy 58-63 i 85.
15 Rozporządzenie (UE) 2020/909, motywy 61-64; rozporządzenie (UE) 2021/1811, motyw 44.
16 Rozporządzenie (UE) 2020/909, motywy 66-69; rozporządzenie (UE) 2021/1811, motywy 46-48. Choć przewidziane w ustawodawstwie chińskim prawo do powoływania i odwoływania kluczowych członków kierownictwa przedsiębiorstw państwowych przez właściwe organy państwowe można uznać za przejaw korzystania przez te organy z przysługujących im praw własności, komórki KPCh tworzone zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych stanowią kolejny istotny kanał umożliwiający państwu ingerowanie w proces podejmowania decyzji biznesowych. Zgodnie z prawem spółek ChRL w każdym przedsiębiorstwie należy ustanowić organizację partyjną KPCh (składającą się z co najmniej trzech członków KPCh, jak określono w statucie KPCh), a przedsiębiorstwo zapewnia warunki konieczne do prowadzenia działalności przez organizację partyjną. W przeszłości wymóg ten nie zawsze był spełniany lub nie był egzekwowany w rygorystyczny sposób. Począwszy od co najmniej 2016 r. KPCh zaczęła jednak rościć sobie prawo do ściślejszego kontrolowania procesu podejmowania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach państwowych, traktując to prawo jako jedną z wiodących zasad jej polityki. Napływające informacje sugerują również, że KPCh wywiera presję na przedsiębiorstwa prywatne, nakłaniając je do kierowania się "patriotyzmem" i postępowania zgodnie z polityką partii. Informacje z 2017 r. wskazują, że komórki partyjne istniały w 70 % spośród około 1,86 mln przedsiębiorstw prywatnych, a organizacje KPCh wywierały coraz większą presję, aby zapewniono im możliwość podejmowania ostatecznych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach, w których je utworzono. Wspomniane przepisy mają ogólne zastosowanie w całej chińskiej gospodarce, we wszystkich sektorach, w tym do producentów krzemu i dostawców czynników produkcji krzemu.
17 Rozporządzenie (UE) 2020/909, motywy 70-80; rozporządzenie (UE) 2021/1811, motywy 49-58.
18 Rozporządzenie (UE) 2020/909, motywy 81-86; rozporządzenie (UE) 2021/1811, motyw 59.
19 Rozporządzenie (UE) 2020/909, motywy 87-90; rozporządzenie (UE) 2021/1811, motyw 60.
20 Rozporządzenie (UE) 2020/909, motywy 91-110; rozporządzenie (UE) 2021/1811, motyw 61.
21 Dokument roboczy służb Komisji SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, dostępny pod adresem: https://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
22 Zob. sprawozdanie roczne Xiamen ITG Group z 2021 r., s. 261 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/ 2022-04-21/600755_20220421_2_cFJgASUK.pdf (dostęp 12 lipca 2022 r.).
23 http://www.itg.com.cn/en/company/about (dostęp 12 lipca 2022 r.).
24 www.ixin.com/company/472df966-2141-41bc-8209-66d37f0c2d88 (dostęp 27 kwietnia 2022 r.), www.shpcoic.org.cn/Site/Home/ _InfoShow?Info_ID=6720&Infoitem_ID=60 (dostęp 27 kwietnia 2022 r.).
25 www.itgholding.com.cn/en/company/organization (dostęp 27 kwietnia 2022 r.).
26 www.puyuan.com (dostęp 27 kwietnia 2022 r.).
27 www.itgholding.com.cn/cn/News/Detail/4244 (dostęp 27 kwietnia 2022 r.).
28 www.puyuan.com/puyuan/djdt11/971216/index.html (dostęp 27 kwietnia 2022 r.).
29 www.siliconchina.org/about/rules/index.html (dostęp 27 kwietnia 2022 r.).
30 Tamże, art. 3.
31 Tamże, art. 21.
32 Zob. 14. plan pięcioletni dotyczący rozwoju strategicznych i nowo powstających gałęzi przemysłu w prowincji Fujian (w której znajduje się siedziba ITG Xiamen Group): http://www.qg.gov.cn/zwgk/zcfg/sjfgwj/202112/P020211207803152129885.pdf (dostęp 28 kwietnia 2022 r.). Zob. dalej np. Katalog czterech niezbędnych elementów dla dziesięciu kluczowych gałęzi przemysłu, dokument programowy wydany w 2016 r. w kontekście strategii Made in China 2025; dostępny pod adresem: http://www.cm2025.org/show- 14-126-1.html (dostęp 28 kwietnia 2022 r.).
33 Sprawozdanie, rozdział 10, s. 221-230.
34 "Opinions on further deepening the reform of the electric power system" ["Opinie o dalszym pogłębianiu reformy systemu elektroenergetycznego"], wydane 15 marca 2015 r. przez Komitet Centralny KPCh i Radę Państwa (ZhongFa [2015] nr 9), https://chinaenergy portal.org/en/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power- system-zhongfa-2015-no-9/ (data uzyskania dostępu: 8 kwietnia 2022 r.).
36 W szczególności: "Lokalne oddziały władz lokalnych, w koordynacji z jednostką oddelegowaną przez Krajową Administrację Energetyczną, terminowo składają Krajowej Komisji Rozwoju i Reform oraz Państwowej Administracji Energetycznej sprawozdania dotyczące zawierania umów średnio- i długoterminowych oraz kwestii powiązanych, jak również zapewniają powiązanie zawierania umów średnio- i długoterminowych umów z natychmiastową dostawą energii".
38 Sprawozdanie - rozdział 10.
39 Sprawozdanie - rozdział 12, s. 269.
40 Dostępne na stronie internetowej NEA: www.nea.gov.cn/2021-05/18/c_139953498.htm (dostęp 13 kwietnia 2022 r.).
41 Zawiadomienie NDRC nr 902 (2020) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201207_1252389.html?code=&state=123 (dostęp 13 kwietnia 2022 r.).
42 Zawiadomienie 338 (2021 r.). dostępne na stronie: www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t20210429_1278643.html (dostęp 13 kwietnia 2022 r.).
43 Zob. artykuł na stronie internetowej Nasdaq (wersja oryginalna przygotowana przez Reuters Beijing Newsroom), "Chiny przyznały roczne próbne przedłużenia w 15 kopalniach węgla, aby zwiększyć wydobycie", 4 sierpnia 2021 r.; dostępny na stronie: https://www. nasdaq.com/articles/china-grants-one-year-trial-extensions-at-15-coal-mines-to-boost-output-2021-08-04 (dostęp 13 kwietnia 2022 r.).
44 World Bank Open Data - Upper Middle Income, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
45 Jeżeli w żadnym państwie o podobnym poziomie rozwoju nie istnieje produkcja produktu podobnego, można uwzględnić produkcję produktu należącego do tej samej ogólnej kategorii lub sektora produktu podobnego.
46 "Nie jest już stosowany lub praktykowany; archaiczny, nieaktualny". (Oxford English Dictionary)
47 https://www.dosm.gov.my/v1/index.php (dostęp 26 kwietnia 2022 r.).
48 https://bit.ly/3vJD5On (dostęp 26 kwietnia 2022 r.).
50 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/755 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 33).
54 Zapisane jako akta t22.003563, akta TRON 171-176.
55 Dz.U. L 179 z 5.7.2016, s. 1, motyw 66.
56 Dz.U. L 179 z 5.7.2016, s. 1, motyw 218.
57 Przedziały podano ze względu na poufność.
58 Australia, Kanada i Stany Zjednoczone również wprowadziły środki antydumpingowe lub antysubsydyjne przeciwko przywozowi krzemu z Chin.
59 Zob. drugi wykaz surowców krytycznych (COM(2014) 297 final z 26 maja 2014 r.), trzeci wykaz (COM(2017) 490 final), a także ostatni wykaz (COM(2020) 474 final), który został opublikowany we wrześniu 2020 r.
60 European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgia.
61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.