Rozporządzenie wykonawcze 2022/1247 dotyczące zezwolenia na stosowanie czerwieni Allura AC jako dodatku paszowego dla małych ssaków niesłużących do produkcji żywności i ptaków ozdobnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.191.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1247
z dnia 19 lipca 2022 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie czerwieni Allura AC jako dodatku paszowego dla małych ssaków niesłużących do produkcji żywności i ptaków ozdobnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń.

(2) Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie czerwieni Allura AC. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wniosek ten dotyczy zezwolenia na stosowanie czerwieni Allura AC jako dodatku paszowego dla małych ssaków niesłużących do produkcji żywności i ptaków ozdobnych, celem sklasyfikowania go w kategorii "dodatki sensoryczne" i w grupie funkcjonalnej "barwniki".

(4) W opinii z dnia 11 listopada 2021 r. 2  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania czerwień Allura AC nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa konsumentów ani środowiska. Urząd nie mógł stwierdzić skuteczności czerwieni Allura AC w przypadku stosowania w paszy dla małych ssaków niesłużących do produkcji żywności i ptaków ozdobnych, biorąc pod uwagę dużą różnorodność pasz stosowanych w mieszankach paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających dla małych ssaków niesłużących do produkcji żywności i ptaków ozdobnych oraz niepewność co do tego, jakie stężenie czerwieni Allura AC miałoby widoczny wpływ. Ponadto Urząd stwierdził jednak, że w przypadku tego dodatku, który jest dopuszczony do stosowania w żywności - biorąc pod uwagę, że spełnia on taką samą funkcję w paszy co w żywności - dalsze wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5) Ponadto czerwień Allura AC została już dopuszczona do stosowania w paszy dla kotów i psów rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/197 3 , a w opinii z dnia 24 kwietnia 2012 r. 4  Urząd stwierdził, że czerwień Allura AC jest skuteczna w barwieniu typowej paszy dla psów w dawce co najmniej 50 mg/kg, która jest podobna do minimalnych poziomów proponowanych przez Urząd w odniesieniu do zastosowania u małych ssaków nieużywanych do produkcji żywności i ptaków ozdobnych.

(6) W związku z powyższym Komisja uważa, że istnieją wystarczające dowody skuteczności tej substancji.

(7) Ocena czerwieni Allura AC dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii "dodatki sensoryczne" i do grupy funkcjonalnej "barwniki", zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatkuDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćPozostałe przepisyData ważności zezwolenia
mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %
Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: barwniki. (i) substancje, które dodają kolorów lub przywracają kolory w paszach
2a129Czerwień Allura ACSkład dodatku

Czerwień Allura AC opisuje się jako sól sodową jako główny składnik.

Postać stała (proszek lub granulki)

Świnka morska Szynszyla Koszatniczka Chomik Myszoskoczek Pręgowiec--5001. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

2. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

9 sierpnia 2032 r.
Charakterystyka substancji czynnej

Czerwień Allura AC zawiera głównie 2-hydroksy-1-(2-metoksy-5-metylo- 4-sulfonianofenylazo)naftaleno-6-sulfonian disodowy i dodatkowe substancje barwiące łącznie z chlorkiem sodu lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi.

Dozwolone są również sole wapnia i potasu. Wytwarzana w procesie syntezy chemicznej

Kryteria czystości: zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową (oznaczenie)

Substancje nierozpuszczalne w wodzie: < 0,2 % Dodatkowe substancje barwiące: < 3 % Związki organiczne inne niż substancje barwiące:

- Sól sodowa kwasu 6-hydroksy-2-naftale- nosulfonowego: < 0,3 %

Fretki

Pozostałe małe ssaki niesłużące do produkcji żywności, z wyjątkiem psów i kotów

--99
Kanarki Papużki faliste Majny (ang. mynahs) Tukany--45
Papużki nierozłączki--51
Nimfy--79
Kakadu--115
Papugi amazonki--145
Papugowate--147
Ary ararauna--150
- Kwas 4-amino-5-metoksy-2-metylobene- zenosulfonowy:

< 0,2 %

- Sól disodowa 6,6-oksybis kwasu (2-nafta- lenosulfonowego): < 1 %

Niesulfonowane pierwszorzędowe aminy aromatyczne: < 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę)

Substancje ulegające wyekstrahowaniu

eterem: < 0,2 % z roztworu o pH 7

Wzór chemiczny: C18H14N2Na2O8S2

Numer CAS: 25956-17-6

Numer EINECS: 247-368-0

Metoda analityczna (1)

Do oznaczania ilościowego czerwieni Allura

AC w dodatku paszowym:

- spektrofotometria przy długości fali 504 nm (rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 - odniesienie do monografii FAO JECFA nr 1 (tom 4))

Do oznaczania ilościowego czerwieni Allura

AC w paszy:

- wysokosprawna chromatografia cieczowa w połączeniu z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)

Ary szafirowe--173
Ary hiacyntowe--214
Pozostałe ptaki ozdobne--45
(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/ eurl-fa-evaluation-reports_en.
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Dziennik EFSA 2021;19(12):6987.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/197 z dnia 13 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie czerwieni Allura AC jako dodatku paszowego dla kotów i psów (Dz.U. L 42 z 14.2.2020, s. 4).
4 Dziennik EFSA 2012;10(5):2675.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.