Rozporządzenie wykonawcze 2022/1184 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.184.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1184
z dnia 8 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 1 , w szczególności jego art. 30, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawia procedury identyfikacji statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy ("połowy NNN"), a także procedury sporządzania unijnego wykazu takich statków ("unijny wykaz"). Art. 37 wymienionego rozporządzenia określa działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu.

(2) Unijny wykaz ustanowiono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 468/2010 2 , zmienionym następnie rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 724/2011 3 , (UE) nr 1234/2012 4 , (UE) nr 672/2013 5 , (UE) nr 137/2014 6 , (UE) 2015/1296 7 , (UE) 2016/1852 8 , (UE) 2017/2178 9 , (UE) 2018/1883 10 , (UE) 2020/269 11  oraz (UE) 2021/1120 12 .

(3) Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 statki znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem powinny zostać włączone do unijnego wykazu.

(4) Wszystkie regionalne organizacje ds. rybołówstwa sporządzają i regularnie aktualizują wykazy statków NNN zgodnie ze swymi odnośnymi zasadami 13 .

(5) Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN, Komisja uaktualnia unijny wykaz. Ponieważ Komisja otrzymała nowe wykazy od regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, unijny wykaz powinien zostać obecnie uaktualniony.

(6) Jako że te same statki mogą być umieszczone w wykazach pod różnymi nazwami lub banderami, w zależności od czasu ich wpisania do wykazów regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, uaktualniony unijny wykaz powinien zawierać różne nazwy lub bandery ustalone przez odpowiednie regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

(7) Statek "Eros Dos" 14  został usunięty z wykazu ustanowionego przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku ("NEAFC") zgodnie z art. 44 systemu kontroli i egzekwowania NEAFC. Ponieważ decyzja została podjęta przez odpowiednią regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, statek ten powinien zostać w związku z tym usunięty z wykazu unijnego, mimo że nie został jeszcze usunięty z wykazu ustanowionego przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim ("IOTC"), Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku ("NAFO") oraz Organizację Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku ("SEAFO").

(8) Statek "Xin Shi Ji 16" 15 , który jest obecnie wpisany do unijnego wykazu, został usunięty z wykazu ustanowionego przez Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ("IATTC") zgodnie z rezolucją C-15-01 16  tej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Ponieważ decyzja została podjęta przez odpowiednią regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, statek ten powinien zostać w związku z tym usunięty z wykazu unijnego, mimo że nie został jeszcze usunięty z wykazu ustanowionego przez NEAFC.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 468/2010.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Część B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 468/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

"CZĘŚĆ B

Statki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

Numer identyfikacyjny statku wg IMO (1)/numer referencyjny wg RFMONazwa statku (2)Państwo bandery lub terytorium bandery (2)RFMO, która umieściła statek w swoim wykazie (2)
417000878/1 [IOTC]/20210009 [ICCAT]ABISHAK PUTHA 3NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20150046 [ICCAT]/2 [IOTC]ABUNDANT 1 (poprzednia nazwa według ICCAT: YI HONG 6; poprzednia nazwa według CCSBT, IOTC, SIOFA: YI HONG 06)NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150042 [ICCAT]/3 [IOTC]ABUNDANT 12 (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 106)NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150044 [ICCAT]/4 [IOTC]ABUNDANT 3 (poprzednia nazwa według CcSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 16)NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20170013 [ICCAT]/5 [IOTC]ABUNDANT 6 (poprzednia nazwa według CcSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 86)NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150043 [ICCAT]/6 [IOTC]ABUNDANT 9 (poprzednia nazwa według CcSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 116)NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20060010 [ICCAT]/7 [IOTC]ACROS NR 2Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20060009 [ICCAT]/8 [IOTC]ACROS NR 3Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
9 [IOTC]AL'AMIR MUHAMMADEgiptGFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA
7306570/10 [IOTC]/20200001 [ICCAT]ALBORAN II (poprzednie nazwy według GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO: WHITE ENTERPRISE)Nieznane (ostatnia znana bandera według GFCM, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA: Panama, Saint Kitts i Nevis; ostatnia znana bandera według ICCAT: Panama)GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
7036345/20190003

[ICCAT]/11 [IOTC]

AMORINN (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: ICEBERG II, LOME, NOEMI; poprzednie nazwy według GFCM, IOTC, SIOFA: ICEBERG II, NOEMI, LOME)Nieznane (ostatnie znane bandery według CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Togo, Belize; ostatnia znana bandera według ICCAT: Togo)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20150001 [ICCAT]/12 [IOTC]ANEKA 228NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150002 [ICCAT]/13 [IOTC]ANEKA 228; KM.NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7236634/20190004

[ICCAT]/14 [IOTC]

ANTONY (poprzednie nazwy: URGORA, ATLANTIC OJI MARU NR 33, OJI MARU NR 33)Nieznane (ostatnie znane bandery według to CCAMLR, SEAFO: Indonezja, Belize, Panama, Honduras, Wenezuela; ostatnie znane bandery według IOTC, NEAFC, SIOFA: Wenezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonezja)CCAMLR, CCSBT ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
7322897/20150024

[ICCAT]/15 [IOTC]

ASIAN WARRIOR (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; poprzednia nazwa według IOTC: DORITA)Nieznane [według CCAMLR, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Gwinea Równikowa [według IOTC] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Indonezja, Tanzania, Korea Północna (KRLD), Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Gwinea Równikowa, Saint Vincent i Grenadyny, Urugwaj; ostatnie znane bandery według ICCAT: Gwinea Równikowa, Saint Vincent i Grenadyny, Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według SEAFO, SIOFA: Indonezja, Tanzania, Korea Północna (KRLD), Panama, Sierra Leone, Gwinea Równikowa, Urugwaj)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
9042001/20150047

[ICCAT]/16 [IOTC]

ATLANTIC WIND (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG NR 88, CARRAN; poprzednia nazwa według IOTC: CARRAN)Nieznane (ostatnie znane bandery według cCamLR: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Republika Korei, Urugwaj; ostatnia znana bandera według IOTC: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według SIOFA: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Urugwaj; ostatnie znane bandery według SEAFO: Tanzania, GwineaCCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
Równikowa, Indonezja, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Korea Północna (KRLD), Urugwaj; ostatnia znana bandera według ICCAT: Gwinea Równikowa)
9037537/20190005

[ICCAT]/17 [IOTC]

BAROON (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: LANA, ZEUS, TRITON I; poprzednie nazwy według IOTC: LANA, ZEUS, TRITON-1)Nieznane [według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Tanzania [według GFCM] (ostatnie znane bandery według NEAFC: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ostatnie znane bandery według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, SEAFO: Tanzania, Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ostatnie znane bandery według SIOFA: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone, Tanzania)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
12290 [IATTC]/ 20110011 [ICCAT]/18 [IOTC]BHASKARA NR 10Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Indonezja)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
12291 [IATTC]/ 20110012 [ICCAT]/19 [IOTC]BHASKARA NR 9Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Indonezja)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20060001 [ICCAT]/20

[IOTC]

BIGEYENieznaneCCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20040005 [ICCAT]/21 [IOTC]BRAVONieznaneCCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
9407 [IATTC]/ 20110013 [ICCAT]/22

[IOTC]

CAMELOTNieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Belize)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
6622642/20190006

[ICCAT]/23 [IOTC]

CHALLENGE (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: PERSEVERANCE, MILA; poprzednie nazwy według IOTC: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)Nieznane (ostatnie znane bandery według to CCAMLR, SEAFO: Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo; ostatnie znane bandery według IOTC, SIOFA: Panama, Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20150003 [ICCAT]/24 [IOTC]CHI TONGNieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7825215/125 [IATTC]/

20110014

[ICCAT]/25-116 [IOTC]/ 280020064

[CCSBT/IATTC]

CHIA HAO NR 66 [według CCSBT, IATTC, IOTC, gfcM, SIOFA], SAGE [według ICCAT, IOTC, Neafc, SIOFA] (poprzednia nazwa według IOTC: chi FUW NR 6, poprzednie nazwy według iCcAT: chia HAO NR 66, chi FUW NR6) (3)Nieznane [według CCSBT, GFCM, iattc, icCat, iOtc, SIOFA], Gambia [według IOTC, NEAFC, SIOFA] (ostatnia znana bandera według CcSBT, IATTC, NEAFC: Belize; ostatnia znana bandera według IOTC: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według ICCAT: Gambia, Seszele, Belize)CCSBT, GFCM, IATTC,

ICCAT, IOTC, NEAFC, siofa

20190001 [ICCAT]/26 [IOTC]chotchainavee 35 (poprzednia nazwa według SlOFA: CARRAN)Nieznane (ostatnie znane bandery według cCsBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: DżibutiCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7330399/20190002 [ICCAT]/27 [IOTC]COBIJA (poprzednie nazwy według iOtC, NEAFC, SEAfO, SIOFA: cape FLOWER; CAPE WRATH П; poprzednie nazwy według CCSBT, ICCAT: cape flower, cape WRATH)Nieznane (ostatnie znane bandery według cCsBT, IOTC, SEAFO, SIOFA: Boliwia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Nieznane, Republika Południowej Afryki, Kanada) ostatnie znane bandery według NEAFC, SIOFA: Boliwia; ostatnie znane bandery według ICCAT: Boliwia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20080001 [ICCAT]/28 [IOTC]DANIAA (poprzednia nazwa według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: CARLOS)Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC: Gwinea)CCSBT, GFCM, iccat, iotc, neafc, siofa
6163 [IATTC]/ 20130005 [ICCAT]/29 [IOTC]/7742-PP [CCSBT/IATTC]DRAGON iiiNieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, IATTC, ICCaT, IOTC, NEAFC: Kambodża)CCSBT, GFCM, iattc,

ICCAT, IOTC, NEAFC, siofa

8025082/N467 [CCSBT]/20210010

[ICCAT]

EL SHADDAI (poprzednia nazwa według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, SEAFO, SIOFA: BANZARE)Południowa Afryka (ostatnia znana bandera według CCAMLR, CCSBT: Urugwaj)CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO, siofa
20150004 [ICCAT]/31 [IOTC]fu hsiang fa 18NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150005 [ICCAT]/32

[IOTC]

fu hsiang fa nr 01NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150006 [ICCAT]/33

[IOTC]

fu hsiang fa nr 02NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150007 [ICCAT]/34 [IOTC]FU HSIANG FA NR 06NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150008 [ICCAT]/35 [IOTC]FU HSIANG FA NR 08NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150009 [ICCAT]/36 [IOTC]FU HSIANG FA NR 09NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150010 [ICCAT]/37 [IOTC]FU HSIANG FA NR 11NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150011 [ICCAT]/38 [IOTC]FU HSIANG FA NR 13NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150012 [ICCAT]/39 [IOTC]FU HSIANG FA NR 17NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150013 [ICCAT]/40 [IOTC]FU HSIANG FA NR 20NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150014 [ICCAT]/41 [IOTC]FU HSIANG FA NR 21 [według CCSBT, ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA NR 21a [według SIOFA]NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA
20130003 [ICCAT]/42 [IOTC]FU HSIANG FA NR 21 [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NeAFC], fu HSIANG FA [według GFCM, IOTC, NeAfC, SIOFA], FU HSIANG FA NR 21b [według SIOFA]NieznaneCCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150015 [ICCAT]/43 [IOTC]FU HSIANG FA NR 23NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150016 [ICCAT]/44 [IOTC]FU HSIANG FA NR 26NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150017 [ICCAT]/45 [IOTC]FU HSIANG FA NR 30NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC,CCSBT]/46 [IOTC]FU LIEN NR 1Nieznane [według CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA, WCPFC], Gruzja [według IOTC] (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, NEAFC, WCPFC: Gruzja)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC
20130004 [ICCAT]/47 [IOTC]FULL RICHNieznane (ostatnie znane bandery według cCsBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Belize)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20080005 [ICCAT]/48 [IOTC]GALA I (poprzednie nazwy: MANArA II, ROAGAN)Nieznane (ostatnie znane bandery według to CCSBT, ICCAT: Libia, Wyspa Man; ostatnia znana bandera według IOTC, NEAFC: Libia)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
6591 [IATTC]/ 20130006 [ICCAT]/49 [IOTC]GOIDAU RUEY NR 1 (poprzednie nazwy według CcSbT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: GOIDAU RUEY 1)Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Panama)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7020126/20190007

[ICCAT]/50 [IOTC]

GOOD HOPE (poprzednia nazwa według CCAMLR, CCSBT, GFcM, NEAFC, SEAFO: TOTO; poprzednie nazwy według iCcAt, IOTC, SIOfA: toto, SEA RANGER V)NigeriaCCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
6719419/51 [IOTC]/20200003 [ICCAT]GORILERO (poprzednia nazwa: GRAN SOL)Nieznane (ostatnie znane bandery: Sierra Leone, Panama)GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20090003 [ICCAT]/52 [IOTC]GUNUAR MELYAN 21NieznaneCCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
13 [NPFC]/53 [IOTC]HAI DA 705NieznaneIOTC, NEAFC NPFC, SIOFA
4000354/20200012 [ICCAT]/54 [IOTC]HALELUYANieznane (ostatnia znana bandera według ICCAT: Tanzania)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
8529533/20200011

[ICCAT]/94 [IOTC]

HALIFAX [według CCSBT, ICCAT, IoTc, NEAFC, SIOFA], MARIO 11 [według SIOFA] (poprzednia nazwa według CcSbT, ICCAT, IOTC: MARIO 11; poprzednie nazwy według SiOfA: MARIO N°11, MARIO 11) (3)Namibia [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], Senegal [według SIOFA] (ostatnia znana bandera według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC: Senegal)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7322926/20190009

[ICCAT]/55 [IOTC]

HEAVY SEA (poprzednie nazwy: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA Uno)Nieznane (ostatnie znane bandery według cCamLR, IOTC, SIOFA: Panama, Saint Kitts i Nevis, Belize)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20150018 [ICCAT]/56 [IOTC]HOOM XIANG 101Nieznane (ostatnie znane bandery według cCsBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malezja)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150019 [ICCAT]/57 [IOTC]HOOM XIANG 103Nieznane (ostatnie znane bandery według cCsBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malezja)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150020 [ICCAT]/58 [IOTC]HOOM XIANG 105Nieznane (ostatnie znane bandery według cCsBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malezja)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20100004 [ICCAT]/59 [IOTC]HOOM XIANG II [według CCSBT, IOTC, SIOFA], HOOM XIANG 11 [według GFCM, ICCAT, NEAFC]Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7332218/60 [IOTC]/20200004 [ICCAT]IANNIS 1 [według NEAFC], IANNIS I [Według GFCM, ICCAT, IOTC, nAfo, SEAFO, SIOFA] (poprzednie nazwy według gFcM, SIOfA: MOaNa mar, CANOS DE MECA)Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
61 [IOTC]/20210001 [ICCAT]IMULA 0730

KLT/LAKPRIYA 14 [według CCSBT, IOTC, neaFc, SIOFA], IMULA 0730 KLT [według ICCAT]

Sri LankaCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
62 [IOTC]/20210002 [ICCAT]IMULA 0846 KLT/GOD BLESS [według cCsBT, IOTC, NeAFC, SIOFA], IMULA 0846 KLT [według ICCAT]Sri LankaCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
63 [IOTC]/20210003 [ICCAT]IMUL-A-1028-TLE/DEWLI FISHING KUDAwElLA

[według IOTC, NEAFC, SiOFA], IMUL-A-1028-TLE/

DEWLI

FISHING KUDAWELL

[według CCSBT],

IMUL-A-1028-TLE [według ICCAT] Sri LankaCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
64 [IOTC]/20210004 [ICCAT]IND-TN-15-MM8297/ ARARAT/RESH MITHA [według CCSBT, IOTC, NEAFC, SIOFA], IND-TN- 15-MM8297 [według ICCAT]IndieCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
8004076/20210006

[według ICCAT]

ISRAR 1 (poprzednie nazwy według SIOFA: MARCO N°21, MEGA N°2, TERANG SURYA, TUNA INDAH N°3)Oman (ostatnie znane bandery według SIOFA: Senegal, Belize)CCSBT, ICCAT, SIOFA
8568694/20210007

[według ICCAT]

ISRAR 2 (poprzednie nazwy według SIOFA: RICOS NR 6, MARIO NR 6, YUH PAO

NR 6)

Oman (ostatnie znane bandery według SIOFA: Saint Vincent i Grenadyny, Tanzania, Vanuatu)CCSBT, ICCAT, SIOFA
8568682/20210008

[według ICCAT]

ISRAR 3 (poprzednie nazwy według SIOFA: RICOS NR 3, MARIO NR 3, YUH PAO

NR 3)

Oman (ostatnie znane bandery według SIOFA: Saint Vincent i Grenadyny, Tanzania, Vanuatu)CCSBT, ICCAT, SIOFA
6607666/20190008

[ICCAT]/65 [IOTC]

JINZHANG [według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA], HAI LUNG [według GFCM, SEAFO] (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; poprzednie nazwy według GFCM, SEAFO: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; poprzednie nazwy według NEAFC: HAI LUNG, RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT; poprzednie nazwy według SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT) (3)Nieznane [według CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA], Nieznane/Belize [według NEAFC] (osta CCAMLR, SEAFO: Sierra Leone, Belize, Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki; ostatnia znana bandera według NEAFC: Republika Południowej Afryki; ostatnie znane bandery według IOTC: Belize, Mongolia, Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki, Belize; ostatnia znana bandera według ICCAT, SEAFO: Belize)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
9505 [IATTC]/ 20130007 [ICCAT]/66 [IOTC]JYI LIH 88NieznaneCCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150021 [ICCAT]/67 [IOTC]KIM SENG DENG 3NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7905443/20190010

[ICCAT]/68 [IOTC]

KOOSHA 4 (poprzednia nazwa według ICCAT, IOTC, SIOFA: EGUZKIA)IranCCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20150022 [ICCAT]/69 [IOTC]KUANG HSING 127NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150023 [ICCAT]/70 [IOTC]KUANG HSING 196NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7325746/71 [IOTC]/20200005 [ICCAT]LABIKO [według GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA] (poprzednia nazwa według GfCm, NAFO, NEAFC, SEAFO: MAINE; poprzednie nazwy według iOtC: maiNe, claUde monier, CHEVALIER D'ASSAS; poprzednie nazwy według IcCaT: CLAUDE MOINIER, MAINE)Nieznane [według GFCM, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA] Gwinea [według ICCAT] (ostatnia znana bandera według GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Gwinea; ostatnie znane bandery według IOTC: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Urugwaj;GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
1 [NPFC]/72 [IOTC]LIAO YUAN YU 071NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
2 [NPFC]/73 [IOTC]LIAO YUAN YU 072NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
3 [NPFC]/74 [IOTC]LIAO YUAN YU 9NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
20060007 [ICCAT]/75 [IOTC]LILA NR 10Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Panama)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7388267/20190011

[ICCAT]/76 [IOTC]

LIMPOPO (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, NEAFC, SEAFO: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; poprzednie nazwy według IOTC: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; poprzednie nazwy według IcCat: ROSS, alos, leNa, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)Nieznane (ostatnie znane bandery według cCamLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Togo, Ghana, Seszele, Francja; ostatnie znane bandery według GFCM: Togo, Ghana, Seszele;CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
28 [NPFC]/77 [IOTC]LU RONG SHUI 158NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
14 [NPFC]/78 [IOTC]LU RONG YU 1189NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
24 [NPFC]/79 [IOTC]LU RONG YU 612NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
17 [NPFC]/80 [IOTC]LU RONG YUAN YU 101NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
18 [NPFC]/81 [IOTC]LU RONG YUAN YU 102NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
19 [NPFC]/82 [IOTC]LU RONG YUAN YU 103NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
20 [NPFC]/83 [IOTC]LU RONG YUAN YU 105NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
21 [NPFC]/84 [IOTC]LU RONG YUAN YU 106NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
22 [NPFC]/85 [IOTC]LU RONG YUAN YU 108NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
23 [NPFC]/86 [IOTC]LU RONG YUAN YU 109NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
25 [NPFC]/87 [IOTC]LU RONG YUAN YU 787NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
27 [NPFC]/88 [IOTC]LU RONG YUAN YU 797NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
26 [NPFC]/89 [IOTC]LU RONG YUAN YU YUN 958NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
20150025 [ICCAT]/90 [IOTC]MAAN YIH HSINGNieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20040007 [ICCAT]/91 [IOTC]MADURA 2NieznaneCCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA
20040008 [ICCAT]/92 [IOTC]MADURA 3NieznaneCCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA
20060002 [ICCAT]/93 [IOTC]MARIANieznaneCCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA
20180002 [ICCAT]/95 [IOTC]/HSN5721 [CCSBT]MARWAN 1 (poprzednie nazwy według CCSBT, ICCaT, IOTC, SIOFA: AL

WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somalia (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20060005 [ICCAT]/96 [IOTC]MELILLA NR 101 (3)Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20060004 [ICCAT]/97 [IOTC]MELILLA NR 103 (3)Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7385174/98 [IOTC]/20200006 [ICCAT]MURTOSANieznane (ostatnia znana bandera według gFcM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA:

Togo)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
14613 [IATTC]/ 20110003 [ICCAT]/M-00545 [WCPFC, CCSBT, ICCAT]/99 [IOTC]/C-00545 [IATTC/IOTC]NEPTUNENieznane [według CCSBT, GFCM, ICCAT, SiOfA, WcPFC], Gruzja [według IATTC, IOTC, NEAFC] (ostatnia znana bandera według CcSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC: Gruzja)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC
20160001 [ICCAT]/100 [IOTC]NEW BAI I No. 168 (poprzednia nazwa według SIOFA: TAI YUAN NR 227; poprzednia nazwa według ICCAT: SAMUDERA)Nieznane [według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC], Liberia [według SIOFA] (ostatnie znane bandery według ICCAT: Liberia, Indonezja)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
8808654/50628PE XT [CCSBT]/101 [IOTC]/20210005 [ICCAT]NIKANieznane (ostatnia znana bandera według cCamLR, ICCAT, IOTC, NEAFC: Panama)CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20060008 [ICCAT]/102 [IOTC]NR 2 CHOYUNieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20060011 [ICCAT]/103 [IOTC]NR 3 CHOYUNieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
8808903/20190012

[ICCAT]/104 [IOTC]

NORTHERN WARRIOR (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA; MILLENNIUM, SIP 3; poprzednie nazwy według NEAFC: MILLENNIUM, SHIP 3)Angola (ostatnie znane bandery według CcAMLR, IOTC, SEAfO, SIOFA: Curaçao, Antyle Holenderskie, Republika Południowej Afryki, Belize, Maroko)CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20040006 [ICCAT]/107 [IOTC]OCEAN DIAMONDNieznaneCCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
8665193/20200010

[ICCAT]/108 [IOTC]

CHIA HAO NR 2 (poprzednia nazwa według ICCAT: WANG FA)Nieznane (ostatnie znane bandery według ICCAT: Vanuatu, Boliwia)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
11369 [IATTC]/ 20130008 [ICCAT]/110 [IOTC]ORCANieznane (ostatnia znana bandera: Belize)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20060012 [ICCAT]/111 [IOTC]ORIENTE NR 7Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
5062479/20190013

[ICCAT]/112 [IOTC]

PERLON (poprzednie nazwy według cCaMlR, CCSBT, ICCaT, NEAFC, SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; poprzednie nazwy według IOTC: cheRne, sargo, hoking, BIGARO, UGALPESCAA; poprzednie nazwy według GFCM, SIOFA: cHeRNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)Nieznane (ostatnie znane bandery według cCamLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Mongolia, Togo, Urugwaj; ostatnie znane bandery według GFCM: Urugwaj, Mongolia, Togo)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
9319856/20150033

[ICCAT]/113 [IOTC]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (poprzednie nazwywedług CcAmLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN aNhUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; poprzednia nazwa według IOTC: PALOMA V)Nieznane [według CCAMLR, GFCM, IcCat, NEAFC, SEAFO, SIOFA] Mauretania [według IOTC] (ostatnie znane bandery według CcAMLR, SEAFO, SIOFA: Mauretania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Mongolia, Kambodża, Namibia, Urugwaj; ostatnia znana bandera według IOTC: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według ICCAT: Mauretania, Gwinea Równikowa)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
20180003 [ICCAT]/114 [IOTC]/K22/IS/2019 [CCSBT]PROGRESO (poprzednie nazwy: AL WesAm 5, CHAINAVEE 54)Kamerun [według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA], Nieznane [według NEAFC] (ostatnie znane bandery według CcSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/115 [IOTC]REYMAR 6Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20130013 [ICCAT]/117 [IOTC]SAMUDERA PASIFIK No. 18 (poprzednie nazwy według CcSbT, GFCM, IcCaT, IOTC: KAWIL No. 03, LADY VI-T- III)IndonezjaCCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150026 [ICCAT]/118 [IOTC]SAMUDERA PERKASA 11NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]/119 [IOTC]SAMUDERA PERKASA 12 [według ICCAT, NEAFC], SaMuDrA PERKASA 12 [według CCSBT, IOTC, SlOFA]NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7424891/20190014

[ICCAT]/120 [IOTC]

SEA URCHIN (poprzednie nazwy ALDABRA, OMOA I)Gambia/bez bandery [według CCAMLR, CCSBT, SeAfO], Gambia [według GFCM, IOTC, NEAFC, SEAFo" SIOFA] Nieznane [według ICCAT] (ostatnie znane bandery według CcAMLR, IOTC, SEAfO, SIOFA: Tanzania, Honduras; ostatnia znana bandera według ICCAT: Gambia)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
8692342/20180004

[ICCAT]/121 [IOTC] HSB3852 [IOTC/CCSBT]

SEA VIEW [według ICCAT, IOTC, NEaFc, SIOFA], SEAVIEW [według CCSBT] (poprzednie nazwy według CcSbt, ICCAT, IOTC, SIOFA: al WESAM 2, CHAINAVEE 55)Kamerun (ostatnie znane bandery według cCsBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
8692354/20180005 [ICCAT]/122 [IOTC]/HSN5282 [IOTC/CCSBT]SEA wind (poprzednie nazwy według CCSBT, ICCaT, IOTC, SIOFA: al

WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Kamerun (ostatnie znane bandery według cCsBT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia; ostatnia znana bandera według ICCAT: Tajlandia)CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20080004 [ICCAT]/123 [IOTC]SHARON 1 (poprzednie nazwy według GfCM, SIOfA: MAnArA I, POSEIDON; poprzednie nazwy według CCSBT, ICCaT, IOTC: MANARA 1, POSEIDON)Nieznane (ostatnia znana bandera według gFcM, IOTC, SIOFA: Libia; ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT: Libia, Zjednoczone Królestwo)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20170014 [ICCAT]/124 [IOTC]SHENG JI QUN 3NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150028 [ICCAT]/125 [IOTC]SHUEN SIANGNieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20170015 [ICCAT]/126 [IOTC]SHUN lai (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC SIOFA: HSIN JYI WANG NR 6)NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150029 [ICCAT]/127 [IOTC]SIN SHUN FA 6NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150030 [ICCAT]/128 [IOTC]SIN SHUN FA 67NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150031 [ICCAT]/129 [IOTC]SIN SHUN FA 8NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150032 [ICCAT]/130 [IOTC]SIN SHUN FA 9NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20050001 [ICCAT]/131 [IOTC]SOUTHERN STAR 136 (poprzednia nazwa według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: HSIANG CHANG)Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Saint Vincent i Grenadyny)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150034 [ICCAT]/132 [IOTC]SRI FU FA 168NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150035 [ICCAT]/133 [IOTC]SRI FU FA 18NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150036 [ICCAT]/134 [IOTC]SRI FU FA 188NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150037 [ICCAT]/135 [IOTC]SRI FU FA 189NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150038 [ICCAT]/136 [IOTC]SRI FU FA 286NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150039 [ICCAT]/137 [IOTC]SRI FU FA 67NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150040 [ICCAT]/138 [IOTC]SRI FU FA 888NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
8514772/20190015

[ICCAT]/139 [IOTC]

STS-50 (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD NR 2, SUN TAI NR 2, SHINSEI MARU NR 2; poprzednie nazwy według IOTC, SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD NR 2, SUNTAI NR 2, SUN TAI NR 2, SHINSEI MARU NR 2; poprzednie nazwy według GFCM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD NR 2, SUNTAI NR 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU NR 2)Togo [według CCAMLR, CCSBT, IcCaT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Nieznane [według GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Kambodża, Republika Korei, Filipiny, Japonia, Namibia, Japonia; ostatnie znane bandery według SEAFO: Kambodża, Republika Korei, Filipiny, Japonia, Namibia; ostatnie znane bandery według IOTC: Kambodża, Republika Korei, Filipiny, Japonia, Namibia, Togo)CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA
7816472/109 [IOTC]/20200008 [ICCAT]SUMMER REFER [według GFCM, NEAFC], Okapi MARTA [według ICCAT, IOTC, SIOFA] (poprzednia nazwa według SiOfA: SUMMER REFER; poprzednia nazwa według GFCM, NEAFC: OKAPI MARTA)Nieznane [według GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA], Belize [według IOTC] (ostatnia znana bandera według ICCAT: Belize)GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
9259070/9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/140 [IOTC]TA FU 1Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Belize)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
13568 [IATTC]/ 20130011 [ICCAT]/141 [IOTC]/490810002 [CCSBT/IATTC]TCHING YE NR 6 (poprzednia nazwa według GfCm, ICCAT, IOTC, SIOFA: EL DIRIA I)Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, IATTC, IOTC, NEAFC, SIOFA: Belize; ostatnie znane bandery według ICCAT: Belize, Kostaryka)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150041 [ICCAT]/142 [IOTC]TIAN LUNG NR12NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7321374/143 [IOTC]/20200009 [ICCAT]TRINITY (poprzednie nazwy według nAfO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; poprzednie nazwy według IcCat, IOTC, neAfc, SEAFO: ENXEMBRE, yucutan basin, FONTENOVA, JAWHARA)Nieznane (ostatnia znana bandera według GFCM: Ghana; ostatnie znane bandery według NAFO: Ghana, Panama; ostatnie znane bandery według IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Ghana, Panama, Maroko; ostatnie znane bandery według ICCAT: Panama, Maroko)GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
29 [NPFC]/105 [IOTC]Nieznane [według NEAFC, NPFC], NPFC 29 Nieznane [według IOTC, SIOFA]NieznaneIOTC, NEAFC (4), NPFC, SIOFA
30 [NPFC]/106 [IOTC]Nieznane [według NEAFC, NPFC], NPFC 30 Nieznane [według IOTC, SIOFA]NieznaneIOTC, NEAFC (4), NPFC, SIOFA
34 [NPFC]Nieznane [według NPFC], NPFC 34 Nieznane [według SIOFA]NieznaneNPFC, SIOFA
35 [NPFC]Nieznane [według NPFC], NPFC 35 Nieznane [według SIOFA]NieznaneNPFC, SIOFA
36 [NPFC]Nieznane [według NPFC], NPFC 36 Nieznane [według SIOFA]NieznaneNPFC, SIOFA
8994295/129 [IATTC]/ 20130012 [ICCAT]/144 [IOTC]/280110095 [CCSBT/IATTC]WEN TENG

NR 688/MAHKOIA ABADI NR 196 [według GFCM, IATTC, SIOFA], WEN TENG NR 688 [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC] (poprzednia nazwa według ICCAT, IOTC: MAHKOIA

ABADI NR 196)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
7826233/20090001

[ICCAT]/145 [IOTC]

XING HAI FENG [według CCSBT, IOTC]; XiNg HAI FEN [według ICCAT, NEAFC, SIOFA]; OCEAN LION [według GFCM]; (poprzednia nazwa według cCsBt, ICCAT, IOTC) NEAFC, SIOFA: OCEAN LION) (3)Nieznane [według GFCM, IOTC, NEAFC], Panama [według CCSBT, ICCAT, SIOFA] (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według IOTC: Panama, Gwinea Równikowa)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20150045 [ICCAT]/146 [IOTC]YI HONG 3NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20130002 [ICCAT]/147 [IOTC]YU FONG 168Nieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA, WCPFC: Tajwan)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC
YU FONG 168NieznaneCCSBT
20090002 [ICCAT]/148 [IOTC]YU MAAN WONNieznane (ostatnia znana bandera według cCsBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Gruzja)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
31 [NPFC]/412356488 [SIOFA]/149 [IOTC]YUANDA 6NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
32[NPFC]/412365486

[SIOFA]/150[IOTC]

YUANDA 8NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
20170016 [ICCAT]/151 [IOTC]YUTUNA 3 (poprzednia nazwa według CcSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: HUNG SHENG NR 166)NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
20170017 [ICCAT]/152 [IOTC]YUTUNA NR1NieznaneCCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
15 [NPFC]/153 [IOTC]ZHE LING YU LENG 90055NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
16 [NPFC]/154 [IOTC]ZHE LING YU LENG 905NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
33 [NPFC]/412123526 [SIOFA]/155 [IOTC]ZHEXIANG YU 23029NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
7302548/2006003

[ICCAT]/156 [IOTC]

ZHI MING [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], NR 101 GLORIA [według GFCM, SIOFA] (poprzednie nazwy według CcSbT, ICCAT: gOlDEN LAKE, NR 101 GLORIA; poprzednia nazwa według GFCM, SIOFA: GOLDEN LAKE; poprzednia nazwa według NEAFC: NR 101 GLORIA) (3)Mongolia [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NeAfC, SIOFA], Nieznane [według GFCM, SIOFA] (ostatnia znana banderawedług CCSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA: Panama)CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA
4 [NPFC]/157 [IOTC]ZHOU YU 651NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
5 [NPFC]/158 [IOTC]ZHOU YU 652NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
6 [NPFC]/159 [IOTC]ZHOU YU 653NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
7 [NPFC]/160 [IOTC]ZHOU YU 656NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
8 [NPFC]/161 [IOTC]ZHOU YU 657NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
9 [NPFC]/162 [IOTC]ZHOU YU 658NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
10 [NPFC]/163 [IOTC]ZHOU YU 659NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
11 [NPFC]/164 [IOTC]ZHOU YU 660NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
12 [NPFC]/165 [IOTC]ZHOU YU 661NieznaneIOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA
(1) Międzynarodowa Organizacja Morska.

(2) Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

(3) Statek ten został kilkakrotnie umieszczony w wykazie przez niektóre RFMO; w związku z tym wszystkie informacje skopiowano w tym samym wierszu. Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

(4) NEAFC wprowadziła jeden statek o nazwie »NIEZNANY« do swojego wykazu statków NNN, po porównaniu tego wykazu z wykazem NPFC; nie jest jednak możliwe określenie, do którego statku odnoszą się te organizacje. W związku z tym w przypadku obu statków o nazwie »NIEZNANY« dokonuje się odniesienia do NEAFC."

1 Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nie- raportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 131 z 29.5.2010, s. 22).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 14).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1234/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 38).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 672/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 193 z 16.7.2013, s. 6).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 137/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 43 z 13.2.2014, s. 47).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1296 z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 199 z 29.7.2015, s. 12).
8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1852 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 284 z 20.10.2016, s. 5).
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2178 z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 307 z 23.11.2017, s. 14).
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1883 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 30).
11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/269 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 56 z 27.2.2020, s. 7).
12 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1120 z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 18).
13 Ostatnie aktualizacje wykazów statków NNN sporządzonych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa: CCAMLR: wykazy NCP i CP statków NNN przyjęte na 40. corocznym posiedzeniu w dniach 18-29 października 2021 r.; CCSBT: Wykaz CCSBT statków NNN przyjęty na 28. corocznym posiedzeniu Komisji w dniach 11-13 października 2021 r., zaktualizowany w dniu 18 stycznia 2022 r.; GFCM: Wykaz statków NNN przyjęty na 44. sesji GFCM w dniach 2-6 listopada 2021 r.; IATTC: wykaz IATTC statków NNN przyjęty na 95. posiedzeniu IATTC w dniu 4 grudnia 2020 r.; ICCAT: Wykaz statków NNN przyjęty na 27. regularnym posiedzeniu ICCAT w dniach 15-23 listopada 2021 r.; IOTC: Wykaz IOTC statków NNN przyjęty na 25. corocznym posiedzeniu IOTC w dniach 7-11 czerwca 2021 r., zaktualizowany w dniu 25 lutego 2022 r.; NAFO: wykaz NAFO statków NNN, przyjęty na 43. corocznym posiedzeniu NAFO w dniach 20-24 września 2021 r.; NEAFC: Wykaz B statków NNN przyjęty na 40. corocznym posiedzeniu NEAFC w dniach 9-12 listopada 2021 r., zaktualizowany w dniu 1 lutego 2022 r.; NPFC: wykaz NPFC statków NNN, przyjęty na 6. posiedzeniu NPFC w dniach 23-25 lutego 2021 r.; SEAFO: wykaz SEAFO statków NNN na 2022 r., przyjęty na 18. corocznym posiedzeniu SEAFO w dniach 24-25 listopada 2021 r.; SIOFA: Wykaz IOTC statków NNN przyjęty na 8. posiedzeniu stron w dniach 59 lipca 2021 r., zaktualizowany w dniu 18 lutego 2022 r.; SPRFMO: wykaz statków NNN na 2022 r., przyjęty na 10. posiedzeniu SPRFMO w dniach 24-28 stycznia 2022 r.; WCPFC: wykaz WCPFC statków NNN na 2020 r., przyjęty na 18. sesji zwyczajnej WCPFC w dniach 29 listopada-7 grudnia 2021 r., obowiązuje od dnia 5 lutego 2022 r.
14 Numer identyfikacyjny statku według IMO: 8604668.
15 Dawny numer referencyjny IATTC: 15579.
16 W momencie wykreślenia z wykazu zastosowanie miała rezolucja IATTC C-15-01. Proszę zauważyć, że w 2019 r. rezolucja ta została zmieniona i zastąpiona rezolucją IATTC C-19-02.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.