Rozporządzenie wykonawcze 2022/1173 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.183.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1173
z dnia 31 maja 2022 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 1 , w szczególności jego art. 26 akapit pierwszy lit. c), art. 60 ust. 4 akapit pierwszy lit. b), art. 75 i 92,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2021/2116 ustanowiono podstawowe zasady dotyczące m.in. obowiązków państw członkowskich w zakresie ochrony interesów finansowych Unii i składania sprawozdań z wyników polityki. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie nowych ram prawnych, należy przyjąć pewne przepisy dotyczące sprawozdań z oceny jakości trzech elementów (systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych i systemu monitorowania obszarów) zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli ("systemu zintegrowanego") oraz związanych z nimi działań naprawczych, wymogów dotyczących wniosków o przyznanie pomocy i systemu monitorowania obszarów, ram regulujących nabywanie danych satelitarnych do celów systemu monitorowania obszarów oraz kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych w odniesieniu do płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny. Nowe przepisy powinny zastąpić odpowiednie przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 2 .

(2) Sprawozdania z oceny jakości systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych oraz systemu monitorowania obszarów powinny być kompleksowe, aby umożliwić ocenę wiarygodności informacji generowanych przez te elementy systemu zintegrowanego. Treść tych sprawozdań powinna również umożliwić stwierdzenie, czy zapewniono wystarczającą pewność co do jakości informacji wykorzystywanych w związku z obowiązkiem państwa członkowskiego w zakresie sprawozdawczości na temat realizacji celów w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu interwencji obszarowych zarządzanych w ramach systemu zintegrowanego. W związku z tym sprawozdania te powinny w szczególności zawierać informacje na temat prac przeprowadzonych w ramach oceny jakości, wykrytych niedociągnięć, a także informacje diagnostyczne dotyczące potencjalnych pierwotnych przyczyn tych niedociągnięć. Sprawozdania powinny w szczególności zawierać informacje na temat danych i obrazów wykorzystywanych do oceny jakości, a także wyniki ich testów. Doświadczenie w zakresie wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją w odniesieniu do oceny jakości systemu identyfikacji działek rolnych pokazuje, że szczególnie pomocne jest stosowanie specjalnych elektronicznych systemów informacyjnych. Aby ułatwić pracę państw członkowskich i komunikację z Komisją, takie systemy informacyjne powinny być nadal wykorzystywane i w razie potrzeby dalej rozwijane na potrzeby sprawozdań z trzech ocen jakości przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2021/2116.

(3) Aby osiągnąć cel polegający na dostarczaniu wiarygodnych danych na potrzeby rocznego sprawozdania z realizacji celów, należy połączyć wyniki trzech ocen jakości, w szczególności systemu wniosków geoprzestrzennych i systemu monitorowania obszarów, w celu oszacowania błędu obszarowego zgłoszonych danych dotyczących wskaźników produktu i rezultatu wynikających z niedociągnięć w systemach. Należy ustanowić przepisy dotyczące działań naprawczych, które mogą być konieczne do usunięcia niedociągnięć w określonym terminie. Ponadto sprawozdania przygotowane w odniesieniu do lat 2024 i 2026 powinny umożliwiać sprawdzenie, czy system monitorowania obszarów jest właściwie ustanowiony we wszystkich państwach członkowskich oraz czy stopniowe wdrażanie systemu monitorowania obszarów zakończyło się sukcesem, obejmując wszystkie warunki kwalifikowalności i interwencje, które można monitorować. W tym celu sprawozdania powinny zawierać wykaz wszystkich kryteriów kwa- lifikowalności dla wszystkich interwencji obszarowych w ramach systemu zintegrowanego wraz z informacjami dotyczącymi źródeł danych wykorzystywanych do analizy.

(4) Państwa członkowskie powinny wprowadzić niezawodny i nowoczesny system zarządzania wnioskami o przyznanie pomocy, umożliwiający komunikację drogą elektroniczną i działający w cyklu rocznym. Państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę uproszczenie dla beneficjentów i administracji krajowej, na przykład przewidując, że jeden wniosek może obejmować kilka interwencji lub kilku beneficjentów ubiegających się wspólnie lub że jeden wniosek na gospodarstwo jest rozpatrywany w danym roku w przypadku przekazania tego gospodarstwa. Państwa członkowskie powinny wprowadzić niezbędne środki w celu zapewnienia właściwego zarządzania interwencjami, w przypadku gdy więcej niż jedna agencja płatnicza jest odpowiedzialna za tego samego beneficjenta.

(5) Państwa członkowskie powinny czerpać korzyści płynące z cyfryzacji, wykorzystując, co do zasady, środki elektroniczne do wszelkiej komunikacji z beneficjentami. Ponadto, aby zwiększyć uproszczenie, państwa członkowskie powinny w miarę możliwości pobierać informacje niezbędne do zarządzania interwencjami ze źródeł danych, którymi dysponuje administracja publiczna.

(6) Aby ułatwić proces składania wniosków o przyznanie pomocy, państwa członkowskie powinny dostarczyć wstępnie wypełnione formularze zawierające wszystkie informacje istotne dla beneficjentów oraz najnowsze zaktualizowane formularze. Państwa członkowskie powinny zapobiegać nieprawidłowościom, zezwalając na wprowadzanie zmian do wstępnie wypełnionych formularzy i udostępniając ostrzeżenia ze wskazówkami pomagające beneficjentowi w określeniu potencjalnych niezgodności i prawidłowym złożeniu wniosku. Państwa członkowskie powinny uwzględnić zmiany wprowadzone przez beneficjentów w celu aktualizacji informacji w bazach danych administracji krajowej. W celu zapewnienia równego traktowania beneficjentów, jeżeli państwo członkowskie postanowi stosować system wniosków automatycznych, powinien on zapewniać taki sam poziom szczegółowości, jaki wymagany jest w przypadku wniosku o przyznanie pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(7) Wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemu zintegrowanego powinny w miarę możliwości zawierać wszelkie informacje niezbędne do właściwego i wiarygodnego zarządzania przedmiotowymi interwencjami oraz do prawidłowej sprawozdawczości w zakresie wskaźników produktu i rezultatu. W celu właściwego zarządzania interwencjami beneficjenci powinni pozostać odpowiedzialni za złożony wniosek o przyznanie pomocy, tak aby można było jednoznacznie przejąć wszystkie powiązane prawa i obowiązki.

(8) Zapobieganie nieprawidłowościom należy wprowadzić poprzez umożliwienie zmiany lub wycofania wniosków o przyznanie pomocy w określonym terminie. W przypadku gdy wszyscy beneficjenci danej interwencji są objęci kontrolami administracyjnymi lub systemem monitorowania obszarów, odstraszający skutek sankcji nie jest konieczny. W związku z tym zmiany lub wycofanie powinny być dozwolone w dowolnym momencie przed upływem terminu, który jest niezbędny do właściwego zarządzania interwencjami. Zmiany lub wycofanie nie powinny być jednak dozwolone w odniesieniu do niezgodności związanych z niemożliwymi do monitorowania warunkami kwalifikowalności ujawnionymi ze źródeł innych niż system monitorowania obszarów i kontrole administracyjne. W innych sytuacjach nie należy dopuszczać możliwości wprowadzania zmian lub wycofywania środków, jeśli beneficjent został poinformowany o planowanej kontroli na miejscu lub jeśli w wyniku takiej kontroli, choć niezapowiedzianej, wykryto już nieprawidłowości. Ponadto, aby zapewnić wiarygodność informacji niezbędnych do interwencji na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 3  w odniesieniu do bydła, owiec i kóz, termin na dokonanie zmian należy ustalić w taki sposób, aby umożliwić wprowadzanie zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz aktualizację komputerowej bazy danych zwierząt przed ustaloną przez państwo członkowskie datą spełnienia wymogu identyfikacji i rejestracji.

(9) Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wniosek geoprzestrzenny zawierał informacje niezbędne do zarządzania interwencjami obszarowymi w ramach systemu zintegrowanego oraz, w niezbędnym zakresie, interwencjami obszarowymi w sektorze wina oraz wymogami w ramach warunkowości. Należy przedstawić niewyczerpu- jący wykaz elementów wniosku geoprzestrzennego, aby dostarczyć państwom członkowskim użyteczne wskazówki. W odniesieniu do informacji na temat stosowania środków ochrony roślin, które mają być przekazywane przez beneficjenta, w przypadku gdy mają one znaczenie dla interwencji w ramach systemy zintegrowanego, w odniesieniu do którego wnioskuje się o wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu tych informacji w odniesieniu do obowiązku rejestracji stosowania tych produktów, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 4 .

(10) W celu właściwego zarządzania interwencjami z tytułu zwierząt należy ustanowić pewne zasady dotyczące treści odpowiednich wniosków o przyznanie pomocy. Dla zapewnienia przejrzystości i równego traktowania beneficjentów należy również wyjaśnić, że w przypadku stosowania systemu wniosków automatycznych wszystkie zwierzęta będące własnością beneficjenta i potencjalnie kwalifikujące się do otrzymania pomocy w ramach danej interwencji należy uznać za zgłoszone do tej interwencji.

(11) Rozporządzeniem (UE) 2021/2116 wprowadzono system monitorowania obszarów jako obowiązkowy element systemu zintegrowanego. Aby zapewnić właściwe wdrożenie tego obowiązku w jednolity sposób, system monitorowania obszarów powinien mieć taki sam zakres we wszystkich państwach członkowskich, a tym samym obejmować wszystkich beneficjentów i wszystkie interwencje obszarowe zarządzane w ramach systemu zintegrowanego i wszystkie możliwe do monitorowania warunki. Należy nadać priorytet automatyzacji analizy danych w ramach systemu monitorowania obszarów, aby wspierać przekrojowy cel modernizacji WPR. Z tych powodów należy stopniowo zwiększać liczbę warunków kwalifikowalności, które można uznać za możliwe do monitorowania na podstawie danych satelitarnych z satelitów Sentinel systemu Copernicus lub innych danych o co najmniej równoważnej wartości. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w latach 2023 i 2024 wszystkie warunki kwa- lifikowalności, które można uznać za możliwe do monitorowania w drodze automatycznego przetwarzania danych z satelitów Sentinel systemu Copernicus, podlegały systemowi monitorowania obszarów. Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować, czy te możliwe do monitorowania warunki kwalifikowalności są rzeczywiście spełniane poprzez przetwarzanie danych satelitarnych z satelitów Sentinel systemu Copernicus lub innych danych o co najmniej równoważnej wartości. Jeżeli warunków kwalifikowalności nie można uznać za możliwe do monitorowania za pośrednictwem danych satelitarnych z satelitów Sentinel systemu Copernicus, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o uwzględnieniu tych warunków poprzez przetwarzanie innych danych o co najmniej równoważnej wartości lub uznać je za niemożliwe do monitorowania. Począwszy od 2025 r. państwa członkowskie powinny zapewnić, aby wszystkie warunki kwalifikowalności, które można uznać za możliwe do monitorowania poprzez automatyczne przetwarzanie danych satelitów Sentinel systemu Copernicus lub innych zdjęć geotagowanych, podlegały systemowi monitorowania obszaru. Biorąc jednak pod uwagę wysiłki i inwestycje niezbędne do włączenia zdjęć geotagowanych jako danych o co najmniej równoważnej wartości do systemu monitorowania obszarów, państwom członkowskim należy przyznać czas na przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych. Z tego względu państwa członkowskie muszą dopilnować, aby warunki kwalifikowalności, które można uznać za możliwe do monitorowania za pomocą zdjęć geotagowanych, były stopniowo uwzględniane w całym okresie programowania. Wysiłki te powinny zapewnić stałe tempo postępów począwszy od 2025 r. Państwa członkowskie powinny zdecydować, które warunki kwalifikowalności, które można uznać za możliwe do monitorowania za pomocą zdjęć geota- gowanych, podlegają co roku systemowi monitorowania obszarów. Ponadto, aby jeszcze bardziej ułatwić państwom członkowskim włączenie tej nowej technologii do systemu monitorowania obszarów, państwa członkowskie powinny objąć systemem monitorowania obszarów przed 1 stycznia 2027 r. co najmniej odsetek interwencji, w przypadku których warunki kwalifikowalności można uznać za możliwe do monitorowania jedynie za pomocą geotagowanych zdjęć. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę decydowania o tym, które interwencje - przy spełnieniu co najmniej jednego warunku kwalifikowalności, monitorowanego geotagowanymi zdjęciami w ramach systemu monitorowania obszarów - są uwzględnione w tym odsetku. W swojej decyzji państwa członkowskie powinny jednak zapewnić objęcie wszystkich interwencji obszarowych systemem monitorowania obszarów zgodnie z wymogami art. 70 rozporządzenia (UE) 2021/2116.

(12) Ponadto należy również ustanowić wspólny zestaw wymogów w celu zapewnienia, aby obszary zgłoszone w ramach interwencji były wolne od niekwalifikujących się gruntów, niekwalifikujących się sposobów użytkowania gruntów i zmian w kategorii użytków rolnych, które mogłyby mieć wpływ na analizę specyficznych dla interwencji warunków kwalifikowalności przy użyciu systemu monitorowania obszarów. Przez cały rok składania wniosków wymogi te powinny być oceniane w odniesieniu do warunków kwalifikowalności interwencji zawartych w danym wniosku o przyznanie pomocy, tak aby umożliwić odpowiednią późniejszą analizę w ramach systemu monitorowania obszarów. Użytkowanie gruntów należy ocenić w obrębie wyznaczonego obszaru, aby stwierdzić, czy na podstawie danego wniosku o przyznanie pomocy i danej interwencji doszło do oczekiwanego zachowania przestrzennego lub czasowego. Przy opracowywaniu systemu monitorowania obszarów państwa członkowskie powinny w pełni korzystać z jego potencjału, wykorzystując dostępne informacje do aktualizacji systemu identyfikacji działek rolnych i komunikacji z beneficjentami, by umożliwić wprowadzanie zmian we wnioskach o przyznanie pomocy. W przypadku gdy państwo członkowskie musi poinformować beneficjenta o niezgodnościach wynikających z systemu monitorowania obszarów w przypadkach występowania obszarów niekwalifikowalnych lub niekwalifikowalnych sposobów użytkowania gruntów, informacje na temat niezgodności należy przekazywać niezwłocznie po jej wykryciu, aby umożliwić beneficjentowi jak najszybsze wprowadzenie zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz ponowne przeprowadzenie analizy systemu monitorowania obszarów w sposób znaczący i terminowy. Należy również wyjaśnić, w jaki sposób możliwość stopniowego wdrażania systemu ma zastosowanie w praktyce, określając interwencje, które należy uwzględnić w 2023 r.

(13) Aby system monitorowania obszarów był w stanie spełnić wszystkie warunki kwalifikowalności wszystkich interwencji obszarowych zarządzanych w ramach systemu zintegrowanego, które można monitorować za pomocą danych satelitarnych z satelitów Sentinel systemu Copernicus lub innych danych o co najmniej równoważnej wartości, konieczne jest rozszerzenie rodzajów danych i dostarczenie norm zapewniających równoważność tych danych z danymi satelitarnymi. Aby uniknąć luk w działaniach modernizacyjnych państw członkowskich, zdjęcia geotagowane należy traktować jako dane o co najmniej równoważnej wartości do celów systemu monitorowania obszarów.

(14) Należy ustanowić szczegółowe zasady obiektywnej i skutecznej procedury, zgodnie z którą ma być dokonywany zakup danych satelitarnych na potrzeby systemu monitorowania obszarów.

(15) W celu właściwego zarządzania interwencjami dotyczącymi bawełny należy ustanowić pewne przepisy dotyczące zakresu przeprowadzanych przez państwa członkowskie kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych.

(16) W celu zapewnienia jasności i pewności prawa należy uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014. Rozporządzenie to powinno jednak nadal mieć zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy o płatności bezpośrednie złożonych przed 1 stycznia 2023 r. oraz do wniosków o płatność złożonych w związku ze środkami wsparcia wdrażanymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 5 .

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, Komitetu ds. Wspólnej Polityki Rolnej oraz Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady stosowania rozporządzenia (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli ("system zintegrowany"), o którym mowa w art. 65 rozporządzenia (UE) 2021/2116, dotyczące:

a)
formy i treści oraz warunków przekazywania lub udostępniania Komisji:
(i)
sprawozdań z oceny jakości systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych oraz systemu monitorowania obszarów;
(ii)
działań naprawczych, o których mowa w art. 68, 69 i 70 rozporządzenia (UE) 2021/2116;
b)
podstawowych funkcji i przepisów dotyczących systemu wniosków o przyznanie pomocy na podstawie art. 69 rozporządzenia (UE) 2021/2116 oraz systemu monitorowania obszarów, o którym mowa w art. 70 tego rozporządzenia, w tym parametrów dotyczących stopniowego zwiększania liczby interwencji objętych systemem monitorowania obszarów;
c)
procedury pozyskiwania danych satelitarnych, o której mowa w art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/2116, aby osiągnąć wyznaczone cele;
d)
ram regulujących nabywanie, ulepszanie i wykorzystywanie danych satelitarnych oraz obowiązujących terminów oraz
e)
systemu kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych dotyczących płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny, o której mowa w tytule III rozdział II sekcja 3 podsekcja 2 rozporządzenia (UE) 2021/2115.

Sprawozdania z oceny jakości

1. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji ocenę jakości, o której mowa w art. 68 ust. 3, art. 69 ust. 6 i art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2116, w formie sprawozdań przedkładanych za pośrednictwem elektronicznych systemów informacyjnych umożliwiających wymianę informacji, dokumentów i danych potwierdzających.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje na temat prac przeprowadzonych w ramach ocen jakości, w szczególności w odniesieniu do wyników wizyt na miejscu lub analizy obrazów, zapewniające wiarygodne i rozstrzygające informacje w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji w terenie, oraz określają ilościowo niedociągnięcia wykryte w ramach odpowiedniej oceny jakości. Wyniki ocen jakości, o których mowa w ust. 1, łączy się w celu ilościowego określenia błędu w liczbie hektarów lub udziale obszarów zgłoszonych w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów.
3. 
W przypadku gdy wyniki oceny jakości ujawnią niedociągnięcia - zgodnie z ocenami jakości, o których mowa w ust. 1 - w sprawozdaniu z oceny jakości państwo członkowskie wyraźnie wskazuje działania naprawcze służące wyeliminowaniu tych niedociągnięć. Jeżeli Komisja uzna, że postępy we wdrażaniu działań naprawczych zaproponowanych w poprzednim roku są niewystarczające, może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedłożenie planu działania zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) 2021/2116.
4. 
W przypadku powtarzających się niedociągnięć ujawnionych w ocenie jakości, o której mowa w ust. 1, Komisja zwraca się o plan działania zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/2116, jeżeli te same niedociągnięcia zostaną wykryte w drugim roku z rzędu bez poprawy i zostaną uznane za poważne zgodnie z art. 2 lit. d) tego rozporządzenia.
5. 
Sprawozdanie z oceny jakości systemu monitorowania obszarów przedłożone w odniesieniu do lat 2024 i 2026 zawiera wykaz wszystkich warunków kwalifikowalności dla wszystkich interwencji objętych systemem monitorowania obszarów wraz z informacjami dotyczącymi źródeł danych wykorzystanych do analizy.

Ogólne zasady dotyczące systemu składania wniosków o przyznanie pomocy

1. 
Państwa członkowskie ustanawiają elektroniczny system składania wniosków o przyznanie pomocy, które beneficjenci składają corocznie i które zawierają wszystkie niezbędne informacje umożliwiające państwom członkowskim weryfikację warunków kwalifikowalności do wsparcia co najmniej w odniesieniu do interwencji, o których mowa w art. 65 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2021/2116, a także, w stosownych przypadkach, warunków i wymogów dotyczących warunko- wości i uprawnień do płatności. System umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację beneficjentów, w szczególności w przypadku stosowania systemu wniosków automatycznych, o którym mowa w art. 65 ust. 4 lit. f) tego rozporządzenia. System obejmuje system wniosków geoprzestrzennych oraz - w stosownych przypadkach - system wniosków o przyznanie pomocy z tytułu zwierząt, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
2. 
Wnioski o przyznanie pomocy składa się w terminie ustalonym przez państwo członkowskie i odnoszą się one do roku kalendarzowego, w którym zostały złożone.
3. 
Państwa członkowskie mogą przewidzieć pojedynczy wniosek o przyznanie pomocy obejmujący kilka interwencji, o których mowa w art. 65 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2021/2116, uprawnienia do płatności i warunkowość.
4. 
Państwa członkowskie mogą zdecydować, że grupa beneficjentów może wspólnie złożyć wniosek o przyznanie pomocy, pod warunkiem zapewnienia równego traktowania wszystkich beneficjentów.
5. 
W przypadku gdy gospodarstwo jest przekazywane przez jednego beneficjenta innemu beneficjentowi, państwa członkowskie rozpatrują tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dla tego gospodarstwa w roku jego przekazania.
6. 
W przypadku interwencji z tytułu zwierząt na podstawie art. 31, 34 i 70 rozporządzenia (UE) 2021/2115, w przypadku gdy zwierzę jest przenoszone z jednego beneficjenta do drugiego, państwa członkowskie mogą rozpatrzyć więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy w odniesieniu do tego zwierzęcia w roku, w którym dokonano przeniesienia, pod warunkiem że mogą zapewnić niedyskryminację zainteresowanych beneficjentów, skuteczność kontroli, sprawiedliwe stosowanie ewentualnych kar oraz przestrzeganie jednoroczności systemu zintegrowanego.
7. 
W celu właściwego zarządzania interwencjami w państwie członkowskim oraz w przypadku gdy więcej niż jedna agencja płatnicza jest odpowiedzialna za zarządzanie wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi przez tego samego beneficjenta, zainteresowane państwo członkowskie podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby niezbędne informacje zostały udostępnione wszystkim zaangażowanym agencjom płatniczym.

Uproszczenie procedur związanych z systemem składania wniosków o przyznanie pomocy

1. 
Państwa członkowskie ustanawiają elektroniczne środki komunikacji między beneficjentem a organami zapewniającymi wiarygodność przekazywanych danych w kontekście właściwego zarządzania interwencjami w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli. W przypadku gdy dokumentów potwierdzających nie można przekazać drogą elektroniczną, państwa członkowskie wyznaczają te same terminy ich przekazania za pomocą środków nieelektronicznych.
2. 
Państwa członkowskie mogą przewidzieć procedury uproszczone, w przypadku gdy dane są już dostępne dla organów, w szczególności gdy sytuacja nie uległa zmianie od czasu ostatniego złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł danych, którymi dysponują organy krajowe, do celów składania wniosków o przyznanie pomocy. Państwa członkowskie dopilnują, aby te źródła danych zapewniały poziom pewności niezbędny do właściwego zarządzania danymi w celu zagwarantowania wiarygodności, integralności i bezpieczeństwa tych danych.
3. 
W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą zażądać informacji wymaganych we wszelkich dokumentach potwierdzających, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy bezpośrednio ze źródła informacji.

Wymogi dotyczące systemu składania wniosków o przyznanie pomocy

1. 
Państwa członkowskie dostarczają beneficjentom, drogą elektroniczną, wstępnie wypełnione formularze, o których mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/2116.
2. 
W przypadku interwencji obszarowych, o których mowa w art. 65 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2021/2116, wstępnie wypełnione formularze zawierają najnowsze zaktualizowane odpowiednie materiały graficzne dostarczone za pośrednictwem interfejsu opartego na systemie informacji geograficznej w celu ułatwienia geoprzestrzennej deklaracji obszarów na potrzeby tych interwencji i warunkowości.
3. 
Wstępnie wypełnione formularze, o których mowa w ust. 1, zawierają:
a)
niepowtarzalną identyfikację wszystkich działek rolnych i jednostek gruntów zawierających grunty nierolnicze uznane za kwalifikujące się przez państwo członkowskie gospodarstwa;
b)
powierzchnię i lokalizację zadeklarowanych powierzchni tych działek oraz odpowiadający im obszar kwalifikowalny zatwierdzony do płatności za poprzedni rok do celów interwencji obszarowych;
c)
informacje istotne z punktu widzenia warunkowości.
4. 
Informacje pochodzące z systemu monitorowania obszarów mogą być również przekazywane beneficjentom, w stosownych przypadkach w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy.
5. 
W przypadku interwencji z tytułu zwierząt, dotyczących bydła lub owiec i kóz, państwa członkowskie opierają się na zaktualizowanej komputerowej bazie danych zdefiniowanej w art. 2 pkt 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 6  w celu dostarczenia wstępnie wypełnionych formularzy zawierających najnowsze informacje z tej bazy danych, które muszą być aktualne zgodnie z terminami przewidzianymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/520 7 .
6. 
Państwa członkowskie zapewniają beneficjentom możliwość skorygowania wstępnie wypełnionych formularzy w terminie ustalonym przez państwo członkowskie zgodnie z warunkami dotyczącymi terminu składania wniosków o przyznanie pomocy określonymi w art. 3 oraz możliwość zmiany lub wycofania wniosków o przyznanie pomocy określoną w art. 7.
7. 
Zmiany wprowadzone przez beneficjentów do wstępnie wypełnionych formularzy uwzględnia się, w stosownych przypadkach, przy aktualizacji systemu identyfikacji działek rolnych, stosowania systemu monitorowania obszarów oraz komputerowej bazy danych, o której mowa w ust. 5.
8. 
Aby ułatwić składanie wniosków przez beneficjentów, system składania wniosków o przyznanie pomocy w trakcie procesu składania wniosków zapewnia ostrzeżenia ze wskazówkami.
9. 
Państwa członkowskie stosujące system wniosków automatycznych, o którym mowa w art. 65 ust. 4 lit. f) rozporządzenia (UE) 2021/2116, zapewniają równoważny poziom szczegółowości określony w niniejszym rozporządzeniu.

Treść wniosków o przyznanie pomocy

1. 
Wniosek o przyznanie pomocy oznacza wniosek o wsparcie w ramach dowolnej interwencji regulowanej systemem zintegrowanym lub, w stosownych przypadkach, wniosek o wsparcie lub wniosek o płatność.
2. 
Wniosek o przyznanie pomocy zawiera co najmniej:
a)
tożsamość beneficjenta;
b)
szczegółowe informacje na temat interwencji, których dotyczy wniosek;
c)
w stosownych przypadkach - wszelkie dokumenty potwierdzające niezbędne do ustalenia warunków kwalifikowalności i innych stosownych wymogów w odniesieniu do danej interwencji;
d)
informacje istotne z punktu widzenia warunkowości.

Beneficjent pozostaje odpowiedzialny za wniosek o przyznanie pomocy i prawidłowość przekazanych informacji. Dotyczy to również sytuacji, w której państwo członkowskie stosuje system wniosków automatycznych.

3. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby wniosek o przyznanie pomocy zawierał wszystkie informacje niezbędne do uzyskania danych istotnych dla prawidłowej sprawozdawczości na temat wskaźników produktu i rezultatu, o których mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2116, w odniesieniu do interwencji objętych wnioskiem o przyznanie pomocy.

Zmiany lub wycofanie wniosków o przyznanie pomocy

1. 
Wnioski o przyznanie pomocy mogą zostać zmienione albo całkowicie lub częściowo wycofane przez beneficjenta pod następującymi warunkami:
a)
w przypadku interwencji podlegających systemowi monitorowania obszarów - w dowolnym momencie przed terminem ustalonym przez państwo członkowskie, który nie może być późniejszy niż 15 dni kalendarzowych przed datą wypłaty pierwszej raty lub zaliczek, które mają być dokonane zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) 2021/2116. Zmiany lub wycofanie nie są jednak dozwolone w odniesieniu do niezgodności związanych z niemożliwymi do monitorowania warunkami kwalifikowalności ujawnionymi za pomocą środków innych niż system monitorowania obszarów lub kontrole administracyjne lub po poinformowaniu beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu przez państwo członkowskie;
b)
w przypadku interwencji z tytułu zwierząt na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2021/2115 dotyczących bydła lub owiec i kóz - w dowolnym momencie przed terminem, który ma zostać ustalony przez państwo członkowskie, który nie może być późniejszy niż 15 dni kalendarzowych przed datą wypłaty pierwszej raty lub zaliczek, które mają być wypłacone zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) 2021/2116. Jednakże w odniesieniu do warunku kwalifikowalności do identyfikacji i rejestracji zwierząt zmiany lub wycofanie są dozwolone wyłącznie przed datą ustaloną przez państwo członkowskie zgodnie z art. 34 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia (UE) 2021/2115 i w przypadku gdy nie upłynął termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Ponadto zmiany lub wycofanie nie są dozwolone po poinformowaniu beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu przez państwo członkowskie lub jeśli beneficjent dowiedział się o niezgodności w wyniku niezapowiedzianej kontroli na miejscu. Niemniej zezwala się na zmiany lub wycofanie w odniesieniu do części, której nie dotyczy niezgodność wykryta w ramach kontroli na miejscu.
c)
w przypadku innych interwencji - w dowolnym momencie przed terminem ustalonym przez państwo członkowskie, który nie może być późniejszy niż 15 dni kalendarzowych przed datą wypłaty pierwszej raty lub zaliczek, które mają zostać dokonane zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) 2021/2116. Zmiany lub wycofanie nie są jednak dozwolone, jeżeli beneficjent został poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu przez państwo członkowskie lub beneficjent dowiedział się o niezgodności w wyniku niezapowiedzianej kontroli na miejscu. Niemniej zezwala się na zmiany lub wycofanie w odniesieniu do części, której nie dotyczy niezgodność wykryta w ramach kontroli na miejscu.
2. 
W przypadku niezgodności z warunkami kwalifikowalności wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów państwa członkowskie informują beneficjentów, umożliwiając im zmianę lub wycofanie wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do części, której dotyczy niezgodność zgodnie z ust. 1 lit. a), b) i c). W interwencjach z tytułu zwierząt, o których mowa w art. 34 rozporządzenia (UE) 2021/2115, dotyczących bydła lub owiec i kóz, w przypadku niezgodności w odniesieniu do warunku kwalifikowalności do identyfikacji i rejestracji zwierząt dopuszcza się jednak zmiany lub wycofanie dopiero przed datą ustaloną przez państwo członkowskie dla spełnienia tych wymogów, o czym mowa w ust. 2 tego artykułu. Aby ułatwić beneficjentowi ten proces, państwa członkowskie mogą dokonać niezbędnych korekt wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do części, której dotyczy niezgodność. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają jednak, aby beneficjent był świadom zmian wprowadzonych przez państwo członkowskie i miał możliwość reagowania w przypadku braku zgody.
3. 
W przypadku interwencji z tytułu zwierząt, na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) 2021/2115, dotyczących bydła lub owiec i kóz, państwa członkowskie mogą postanowić, że powiadomienia do komputerowej bazy danych, o której mowa w art. 5 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, dotyczące zwierzęcia, które opuściło gospodarstwo, mogą zastąpić wycofanie zwierzęcia na piśmie.
4. 
W przypadku państw członkowskich stosujących system wniosków automatycznych, o którym mowa w art. 65 ust. 4 lit. f) rozporządzenia (UE) 2021/2116 w odniesieniu do interwencji z tytułu zwierząt, beneficjenci mogą wycofać swój wniosek wyłącznie w odniesieniu do wszystkich zwierząt istotnych dla interwencji, które są zarejestrowane w komputerowej bazie danych.
5. 
Zmiany lub wycofanie dokonywane są przy użyciu oficjalnych kanałów komunikacji ustanowionych przez państwo członkowskie.
6. 
Państwa członkowskie informują beneficjentów o ostatecznym terminie zmiany lub wycofania wniosku o przyznanie pomocy. Państwa członkowskie zapewniają równe traktowanie beneficjentów podlegających systemowi wniosków automatycznych, o którym mowa w art. 65 ust. 4 lit. f) rozporządzenia (UE) 2021/2116.

Wniosek geoprzestrzenny

1. 
Wniosek geoprzestrzenny stosuje się do wszystkich interwencji obszarowych w ramach systemu zintegrowanego oraz do istotnych informacji związanych z warunkowością, również w przypadku beneficjentów, którzy podlegają warun- kowości, ale nie ubiegają się o wsparcie w ramach interwencji obszarowych.
2. 
Wniosek geoprzestrzenny może być również wykorzystywany do interwencji obszarowych w sektorze wina określonych w tytule III rozdział III sekcja 4 rozporządzenia (UE) 2021/2115.
3. 
Bez uszczerbku dla art. 6 wniosek geoprzestrzenny zawiera co najmniej następujące informacje:
a)
jednoznaczną identyfikację działek rolnych i jednostek gruntów zawierających grunty nierolnicze uznane za kwalifikujące się przez państwo członkowskie gospodarstwa;
b)
wyraźne wytyczenie obszaru zadeklarowanego do objęcia pomocą w ramach każdej interwencji na działkach rolnych i jednostkach gruntów zawierających grunty nierolnicze uznane przez państwo członkowskie za kwalifikujące się, w szczególności jeżeli obszar zgłoszony do objęcia pomocą jest mniejszy niż całkowita powierzchnia działki rolnej;
c)
rodzaj, lokalizację i, w stosownych przypadkach, wielkość elementów krajobrazu istotnych z punktu widzenia warun- kowości lub interwencji;
d)
uprawy na działkach rolnych, w stosownych przypadkach;
e)
w stosownych przypadkach- czy działka jest objęta rolnictwem ekologicznym, a w szczególności konwersją lub utrzymywaniem praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 8 , w odniesieniu do wsparcia przyznanego na interwencje, o których mowa w art. 31 i 70 rozporządzenia (UE) 2021/2115, lub do warunkowości;
f)
w stosownych przypadkach - informacje na temat stosowania środków ochrony roślin na działkach objętych interwencjami na rzecz zrównoważonego i ograniczonego stosowania pestycydów na podstawie art. 31 i 70 rozporządzenia (UE) 2021/2115. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu tych informacji w odniesieniu do wymogu prowadzenia dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin określonego w art. 67 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;
g)
identyfikację uprawnień do płatności zgodnie z systemem identyfikacji i rejestracji przewidzianym w art. 73 rozporządzenia (UE) 2021/2116 na potrzeby podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności;
h)
w przypadku obszarów objętych wnioskiem o płatność specyficzną w odniesieniu do bawełny - odmianę wykorzystanych nasion bawełny oraz, w stosownych przypadkach, identyfikację zatwierdzonej organizacji międzybranżowej, której członkiem jest beneficjent;
i)
w przypadku obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi - odmianę wykorzystanych nasion, wskazanie ilości wykorzystanych nasion, wyrażonych w kilogramach na hektar, oraz urzędowe etykiety stosowane na opakowaniach nasion zgodnie z dyrektywą Rady 2002/57/WE 9 , w szczególności jej art. 12, lub wszelkie inne dokumenty uznane za równoważne przez państwo członkowskie. W przypadku gdy etykiety muszą być również przedkładane innym organom krajowym państwa członkowskie mogą postanowić, że etykiety te są zwracane beneficjentom. Zwrócone etykiety oznacza się jako wykorzystane przy składaniu wniosku.

Wnioski o interwencje z tytułu zwierząt

1. 
Bez uszczerbku dla art. 6 wnioski o interwencje z tytułu zwierząt zawierają co najmniej następujące elementy:
a)
liczbę zwierząt lub, w stosownych przypadkach, liczbę dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza każdego rodzaju, w odniesieniu do których złożono wniosek o interwencję z tytułu zwierząt;
b)
w stosownych przypadkach, informacje na temat miejsca, w którym zwierzęta będą trzymane w roku kalendarzowym objętym wnioskiem o przyznanie pomocy;
c)
w przypadku gdy wsparcie dotyczy bydła lub owiec i kóz - zaktualizowane informacje istotne dla interwencji dotyczącej zwierząt w odniesieniu do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2115.
2. 
Państwa członkowskie stosujące system wniosków automatycznych zgodnie z art. 65 ust. 4 lit. f) rozporządzenia (UE) 2021/2116 zapewniają poziom szczegółowości równoważny z poziomem szczegółowości określonym w ust. 1 niniejszego artykułu na podstawie informacji dostępnych w urzędowej skomputeryzowanej bazie danych, które są aktualne w odniesieniu do wszystkich zwierząt, zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2115. W ramach systemu wniosków automatycznych wszystkie zwierzęta beneficjenta istotne z punktu widzenia interwencji uznaje się za objęte wnioskiem.

System monitorowania obszarów

1. 
System monitorowania obszarów ma zastosowanie do wszystkich wniosków o przyznanie pomocy dotyczących interwencji obszarowych w ramach systemu zintegrowanego złożonych w każdym państwie członkowskim i jest wykorzystywany do obserwacji, śledzenia i oceny działalności rolniczej i praktyk rolniczych na hektarach w ramach tych interwencji obszarowych, a przynajmniej do celów rocznej sprawozdawczości z realizacji celów.
2. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku wszystkich interwencji obszarowych warunki kwalifikowalności, które można monitorować za pomocą danych satelitów Sentinel systemu Copernicus lub innych danych o co najmniej równoważnej wartości, podlegały systemowi monitorowania obszarów, i przekazują te informacje zainteresowanym beneficjentom.
3. 
Do celów systemu monitorowania obszarów warunek kwalifikowalności uznaje się za możliwy do monitorowania, jeżeli można go monitorować za pomocą danych satelitów Sentinel systemu Copernicus. Aby spełnić warunki kwalifiko- walności uznane za możliwe do monitorowania, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu danych satelitarnych z satelitów Sentinel systemu Copernicus lub wszelkich innych danych o wartości co najmniej równoważnej zgodnie z art. 11. Od dnia 1 stycznia 2025 r. warunek kwalifikowalności uznaje się jednak za możliwy do monitorowania, jeżeli można go monitorować za pomocą danych z satelitów Sentinel systemu Copernicus lub zdjęć geotagowanych, o których mowa w art. 11. Aby spełnić warunki kwalifikowalności uznane za możliwe do monitorowania od dnia 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu danych z satelitów Sentinel systemu Copernicus, zdjęć geotagowanych lub wszelkich innych danych o co najmniej równoważnej wartości.
4. 
W odniesieniu do warunków kwalifikowalności, które można monitorować za pomocą zdjęć geotagowanych, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o ich stopniowym włączeniu do systemu monitorowania obszarów. Państwa członkowskie dopilnują, aby co najmniej 70 % interwencji z warunkami kwalifikowalności, które można monitorować wyłącznie za pomocą zdjęć geotagowanych, podlegało systemowi monitorowania obszarów najpóźniej przed dniem 1 stycznia 2027 r. Państwa członkowskie decydują, które warunki kwalifikowalności, możliwe do monitorowania za pomocą zdjęć geotagowanych, podlegają co roku systemowi monitorowania obszarów.
5. 
Na potrzeby analizy możliwych do monitorowania warunków kwalifikowalności w ramach systemu monitorowania obszarów państwa członkowskie mogą zdecydować się na połączenie danych z satelitów Sentinel systemu Copernicus lub innych rodzajów danych o co najmniej równoważnej wartości zgodnie z kryteriami określonymi w art. 11, aby objąć pełną populację danych wniosków o przyznanie pomocy. Państwa członkowskie mogą również podjąć decyzję o przeprowadzeniu kaskadowej analizy danych z satelitów Sentinel lub innych rodzajów danych o co najmniej równoważnej wartości w celu zmniejszenia liczby przypadków monitorowanych w sposób nierozstrzygający. W odniesieniu do warunków kwalifikowalności, które mogą być monitorowane wyłącznie za pomocą zdjęć geotagowanych, w przypadku braku wkładu ze strony beneficjenta państwo członkowskie uznaje, że ten warunek kwalifikowalności nie został spełniony.
6. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby hektary, które nie spełniają odpowiednich warunków kwalifikowalności w najpóźniejszym terminie przewidzianym na wprowadzanie zmian we wnioskach o przyznanie pomocy zgodnie z art. 7, były wyłączone z rocznego sprawozdania z realizacji celów.
7. 
Aby umożliwić wiarygodną obserwację, śledzenie i ocenę działalności i praktyk rolniczych, system monitorowania obszarów na poziomie działki rolnej lub jednostek gruntów zawierających grunty nierolnicze uznane przez państwo członkowskie za kwalifikujące się zapewnia wykrywanie:
a)
obecności obszaru niekwalifikującego się, w szczególności ze względu na stałe struktury;
b)
obecności niekwalifikującego się użytkowania gruntów;
c)
zmiany kategorii użytków rolnych, niezależnie od tego, czy są to grunty orne, uprawy trwałe czy trwałe użytki zielone.

W stosownych przypadkach państwa członkowskie wykorzystują informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, do celów aktualizacji systemu identyfikacji działek rolnych.

8. 
Państwa członkowskie przekazują beneficjentom informacje na temat hektarów, w przypadku których odpowiednie warunki kwalifikowalności nie są spełnione, oraz na temat wykrytej obecności niekwalifikującego się obszaru, niekwalifi- kującego się użytkowania gruntów lub zmiany kategorii użytków rolnych, tak aby beneficjenci mogli wprowadzać zmiany do wniosków o przyznanie pomocy, o których mowa w art. 7, lub przedstawiać dodatkowe dowody. Państwa członkowskie mogą również podjąć decyzję o powiadomieniu beneficjentów o wszelkich innych tymczasowych wynikach, w tym o przypadkach monitorowania w sposób nierozstrzygający, umożliwiających beneficjentom, w razie potrzeby, zmianę ich wniosków zgodnie z art. 7 ust. 1.
9. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 oraz aby umożliwić stopniowy wzrost liczby interwencji podlegających systemowi monitorowania obszarów, w 2023 r. system będzie dostarczał informacji co najmniej na temat:
a)
wszelkich odpowiednich warunków kwalifikowalności na potrzeby podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o których mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) 2021/2115;
b)
wszelkich odpowiednich warunków kwalifikowalności w odniesieniu do interwencji dotyczących ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń szczególnych dla danego obszaru, o których mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2021/2115.

Dane o co najmniej równoważnej wartości dla systemu monitorowania obszarów

Do celów systemu monitorowania obszarów państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu innych danych o co najmniej równoważnej wartości, jeżeli są one w formie cyfrowej, umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych, są systematycznie dostępne dla zainteresowanych beneficjentów lub kategorii obszarów w państwie członkowskim, nie są dyskryminujące i odpowiednie do określenia zgodności z konkretnym warunkiem kwalifikowalności lub zobowiązaniem na obszarze objętym danym warunkiem. W tym kontekście zdjęcia geotagowane uznaje się za inne dane o co najmniej równoważnej wartości, o których mowa w art. 65 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) 2021/2116.

Nabywanie danych satelitarnych

1. 
Do celów art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/2116 każde państwo członkowskie informuje Komisję przed dniem 1 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok przeprowadzenia oceny jakości systemu monitorowania obszarów o swojej specyfikacji dotyczącej nabywania danych satelitarnych w odniesieniu do:
a)
przypadającej na każdą interwencję populacji działek, z której zostanie wybrana próba do oceny jakości;
b)
harmonogramu uzyskiwania danych satelitarnych na potrzeby warunków kwalifikowalności interwencji na wybranych działkach.
2. 
Do celów ust. 1 lit. a) państwa członkowskie pobierają populację działek do próby oceny jakości na podstawie wniosków o przyznanie pomocy z roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym przeprowadzono ocenę jakości. Populacja działek, w odniesieniu do których wymagane są dane satelitarne, może zostać zaktualizowana w roku kalendarzowym oceny jakości działek, które po złożeniu wniosków o przyznanie pomocy w danym roku kalendarzowym nie są już istotne z punktu widzenia danej interwencji lub dla działek objętych interwencjami, w odniesieniu do których nie złożono wniosku o przyznanie pomocy w roku poprzednim.
3. 
Komisja finalizuje porozumienie z danym państwem członkowskim w sprawie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), przed dniem 15 stycznia po przekazaniu informacji, o których mowa w ust. 1.
4. 
Właściwe organy lub reprezentujące je podmioty, o których mowa w art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/2116, muszą przestrzegać przepisów dotyczących praw autorskich określonych w umowach z dostawcami.
5. 
Jeżeli łączna liczba wniosków otrzymanych przez państwa członkowskie przekracza budżet dostępny na stosowanie art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/2116, Komisja podejmuje decyzję w sprawie ograniczenia danych satelitarnych, które mają być dostarczane, w celu jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów. Ponadto w przypadku gdy państwa członkowskie dodają działki w ciągu roku kalendarzowego do populacji w celu oceny jakości systemu monitorowania obszarów, Komisja może nie być w stanie uzyskać wszystkich istotnych obrazów.

Kontrole zatwierdzonych organizacji międzybranżowych dotyczące płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny

Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole administracyjne zatwierdzonych organizacji międzybranżowych dotyczące płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny zgodnie z niniejszym artykułem.

W stosownych przypadkach w celu zweryfikowania kwalifikowania się do zwiększenia pomocy, o której mowa w art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2115, państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę krzyżową deklaracji beneficjenta - zawartej we wniosku geoprzestrzennym o członkostwo w zatwierdzonej organizacji międzybranżowej - z informacjami przekazanymi przez daną organizację.

Co najmniej raz na pięć lat państwa członkowskie sprawdzają zgodność z kryteriami zatwierdzania organizacji między- branżowych i wykazem ich członków.

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r.

Rozporządzenie to stosuje się jednak nadal do:

a)
wniosków o przyznanie pomocy w odniesieniu do płatności bezpośrednich, złożonych przed dniem 1 stycznia 2023 r.;
b)
wniosków o płatność złożonych w związku ze środkami wsparcia wdrażanymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;
c)
systemu kontroli i kar administracyjnych w odniesieniu do przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności.

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o przyznanie pomocy dotyczących interwencji wdrażanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/2115 od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
1 Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 115).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz.U. L 104 z 25.3.2021, s. 39).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).
9 Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.