Rozporządzenie wykonawcze 2021/760 zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.162.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/760
z dnia 7 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 187 i art. 223 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 2 , w szczególności jego art. 66 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 3 , w szczególności jego art. 9 akapit pierwszy lit. a)-d) oraz art. 16 ust. 1 akapit pierwszy lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/761 4  ustanowiono zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz produktów rolnych, którymi zarządza system pozwoleń na przywóz i wywóz, a także zastąpiono i uchylono pewną liczbę aktów, które otworzyły te kontyngenty, oraz określono przepisy szczegółowe.

(2) W celu doprecyzowania, do kiedy państwa członkowskie powinny zgłaszać ilości objęte pozwoleniami oraz informacje związane z elektronicznym systemem rejestracji i identyfikacji podmiotów ubiegających się o pozwolenia ("system elektroniczny LORI"), o którym mowa w art. 13 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/760 5 , świadectwa autentyczności i świadectwa IMA 1, należy zmienić art. 16, 17 i 61 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.

(3) Przepisy dotyczące ważności świadectw IMA 1 dla przetworów mlecznych należy zmienić i dostosować do ogólnych zasad dotyczących okresu ważności pozwoleń na przywóz. Należy zatem skreślić ostatnie zdanie art. 53 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.

(4) W przypadku gdy podmioty drogą elektroniczną składają wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz, powinny mieć również możliwość składania w ten sam sposób oświadczenia o kwalifikowalności importerów ze Stanów Zjednoczonych, które dołącza się do wniosków o pozwolenia na wywóz w ramach kontyngentów na ser otwartych przez Stany Zjednoczone. W związku z tym należy zmienić art. 59 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761.

(5) Zgodnie z art. 61 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 państwa członkowskie mają obowiązek przekazać Komisji wszystkie dane odnoszące się do podmiotów, które złożyły wnioski o wywóz w ramach kontyngentów na ser otwartych przez Stany Zjednoczone, w tym ich numer EORI. Ponieważ nie wszystkie podmioty muszą posiadać taki numer, państwa członkowskie powinny zgłaszać ten numer tylko w przypadku podmiotów posiadających taki numer. Należy zatem zmienić wspomniany artykuł.

(6) Zgodnie z art. 71 ust. 3 i art. 72 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 oraz na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia podmioty, które ubiegają się o wywozowe kontyngenty taryfowe administrowane przez państwa trzecie i podlegające szczególnym przepisom UE oraz o przywozowe kontyngenty taryfowe administrowane przy wykorzystaniu dokumentów wydanych przez państwa wywozu, mogą składać w ciągu miesiąca - w dowolnym dniu - więcej niż jeden wniosek o pozwolenie. W celu zapewnienia spójności tej metody administrowania odstępstwo od art. 6 tego rozporządzenia powinno odnosić się do całego artykułu, a nie tylko do jego ust. 1 i 2. Ponadto art. 72 ust. 4 tego rozporządzenia należy sprostować poprzez wprowadzenie specjalnego odniesienia do świadectw IMA 1.

(7) W celu zapewnienia jasności należy zharmonizować przepisy dotyczące wypełniania sekcji 8 i 24 wniosków o pozwolenia na przywóz i pozwoleń w odniesieniu do wskazania państwa pochodzenia towarów. Należy zatem zmienić art. 22 i 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 oraz odpowiednie pola kontyngentów taryfowych w załącznikach II-XII do tego rozporządzenia.

(8) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/991 6  otwarto trzy kontyngenty taryfowe na ryż pochodzący z Wietnamu. W celu zharmonizowania administrowania tymi kontyngentami taryfowymi z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/761 tabele i przepisy regulujące te trzy kontyngenty taryfowe należy włączyć do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, a rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991 należy uchylić. Należy zatem zmienić art. 27 i 29 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 i włączyć do niego nowy art. 29a.

(9) Tabelę dotyczącą kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4450, określoną w załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 należy zaktualizować o nową klasyfikację wołowiny i nową nazwę organu właściwego do wydawania świadectw autentyczności przekazane przez Argentynę.

(10) Aby uniknąć nieporozumień dotyczących maksymalnego wieku bydła, którego tusze kwalifikują się w ramach kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4002 określonego w załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, należy zmienić odpowiednią tabelę w tym załączniku.

(11) Aby wykluczyć polędwicę z produktów kwalifikujących się w ramach kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4038 i 09.4170 określonych w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761, należy zmienić odpowiednie tabele w tym załączniku.

(12) Odesłanie do art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 7  w rubryce "Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu" w tabelach kilku kontyngentów taryfowych nie jest konieczne i może być błędnie interpretowane. Aby uniknąć błędnej interpretacji i związanych z tym problemów dla podmiotów prowadzących działalność handlową, odesłanie to należy skreślić. W tym samym celu należy zmienić art. 4 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1988 8 , aby doprecyzować zakres odesłania do art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Ponadto odniesienie do świadectw autentyczności w art. 4 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1988 należy rozszerzyć na wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale II i załączniku II do tego rozporządzenia.

(13) W celu uproszczenia administrowania kontyngentami taryfowymi regulowanymi rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1988 należy skreślić niektóre kontyngenty główne na masło i cielęcinę, a odpowiednie podkontyngenty powinny być administrowane jak kontyngenty taryfowe.

(14) W związku z błędem powstałym przy włączaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1095/96 9  do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1988 tabelę dotyczącą kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.0141 należy połączyć ze wszystkimi innymi numerami porządkowymi, które regulują produkty wymienione w jego opisie produktu, ze skutkiem dla bieżącego okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego.

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988.

(16) Aby zapewnić terminowe stosowanie zmian przy składaniu przez podmioty wniosków o pozwolenia w odniesieniu do kontyngentów taryfowych z okresami rozpoczynającymi się w lipcu 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmiany w kontyngentach taryfowych administrowanych przy wykorzystaniu pozwoleń powinny mieć zastosowanie od pierwszego okresu składania wniosków o pozwolenie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem zmian dotyczących wymogów w zakresie dowodu pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu dla kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 i 09.4154, które to zmiany powinny mieć zastosowanie od początku bieżących okresów obowiązywania kontyngentów taryfowych. Zmiany w kontyngentach taryfowych administrowanych według kolejności zgłoszeń powinny mieć zastosowanie do bieżących okresów obowiązywania kontyngentów taryfowych od ich rozpoczęcia. Zmiany dotyczące włączenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/991 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 powinny mieć zastosowanie od następnego okresu obowiązywania kontyngentów taryfowych rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2022 r.

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/761

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/761 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
(i)
w lit. a) słowa "przed 14. dniem miesiąca" zastępuje się słowami

"najpóźniej 14. dnia miesiąca";

(ii)
w lit. b) słowa "przed dniem" zastępuje się słowami

"najpóźniej dnia";

b)
w ust. 3 w akapicie pierwszym wprowadza się następujące zmiany:
(i)
w lit. a) słowa "przed ostatnim dniem miesiąca" zastępuje się słowami

"najpóźniej ostatniego dnia miesiąca";

(ii)
w lit. b) słowa "przed dniem" zastępuje się słowami

"najpóźniej dnia";

(iii)
w lit. c) słowa "przed dniem" zastępuje się słowami

"najpóźniej dnia";

2)
w art. 17 ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w lit. a) słowa "przed 14. dniem miesiąca" zastępuje się słowami

"najpóźniej 14. dnia miesiąca";

b)
w lit. b) słowa "przed dniem" zastępuje się słowami

"najpóźniej dnia";

3)
art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 22

Treść wniosku i pozwolenia

Wniosek o pozwolenie na przywóz oraz pozwolenie zawierają we wszystkich przypadkach w sekcji 24 jedną z adnotacji wymienionych w załączniku XIV.";

4)
w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w akapicie czwartym wyrazy "i 09.4168" zastępuje się wyrazami

"09.4168, 09.4729, 09.4730 i 09.4731";

b)
dodaje się akapit szósty w brzmieniu:

"W odniesieniu do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4729, 09.4730 i 09.4731 państwa członkowskie powiadamiają Komisję, zgodnie z art. 16, o ilościach wyrażonych w masie produktu, a Komisja przekształca te ilości w ekwiwalent masy określony w załączniku III.";

5)
w art. 29 wprowadza się następujące zmiany:
a)
wyrazy "i 09.4168" zastępuje się wyrazami

"09.4168, 09.4119, 09.4130 i 09.4154";

b)
dodaje się akapit w brzmieniu:

"Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 5 wnioski o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych 09.4729, 09.4730 i 09.4731 odnoszą się do pojedynczego numeru porządkowego i pojedynczego kodu CN. Opis produktów i ich kody CN są wymienione odpowiednio w sekcjach 15 i 16 wniosku o pozwolenie.";

6)
dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Artykuł 29a

Świadectwo autentyczności

1. Świadectwo autentyczności, wydawane przez właściwy organ wietnamski wymieniony w załączniku III i stwierdzające, że ryż należy do jednej z konkretnych odmian ryżu aromatycznego określonych dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4731, sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku XIV.2 RYŻ - część D. Pochodzenie - Wietnam. Formularze drukuje się i wypełnia w języku angielskim.

2. Na każdym świadectwie autentyczności w prawej górnej rubryce podany jest indywidualny numer seryjny nadany przez organy wydające. Kopie mają ten sam numer co oryginał.

3. Świadectwo autentyczności zachowuje ważność przez 120 dni od daty jego wydania. Świadectwo jest ważne tylko wtedy, gdy rubryki są właściwie wypełnione i gdy jest podpisane. Świadectwa autentyczności uważa się za należycie podpisane, jeśli oznaczono w nich datę i miejsce wydania i jeśli są one opatrzone pieczęcią organu wydającego świadectwo oraz podpisem osoby lub osób upoważnionych do ich podpisywania.

4. Świadectwo autentyczności przedkłada się organom celnym w celu sprawdzenia, czy istnieją warunki niezbędne do skorzystania z kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4731. Właściwy organ Wietnamu wymieniony w załączniku III przekazuje Komisji wszelkie wymagane informacje, które mogą pomóc w weryfikacji informacji zawartych w świadectwach autentyczności, w szczególności stosowane przez organ wzory odcisków pieczęci.";

7)
art. 53 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Należycie poświadczoną kopię świadectwa IMA 1 przedstawia się, wraz z odpowiednim pozwoleniem na przywóz i produktami, do których się odnoszą, organom celnym państwa członkowskiego przywozu w momencie składania zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu w Unii."

8)
art. 59 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do wniosku o pozwolenie na wywóz dołącza się oświadczenie wskazanego importera w Stanach Zjednoczonych stwierdzające, że kwalifikuje się on do celów przywozu zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami dotyczącymi pozwoleń na przywóz przetworów mlecznych w ramach kontyngentu taryfowego, określonymi w tytule 7 podtytuł A część 6 kodeksu przepisów federalnych. W przypadku wniosku elektronicznego można złożyć elektroniczną kopię tego oświadczenia.";

9)
w art. 61 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) wykaz wnioskodawców, z podaniem ich nazwy, adresu i, w stosownych przypadkach, numeru EORI;";

b)
w ust. 3 wyrazy "przed dniem" zastępuje się wyrazami

"najpóźniej dnia";

10)
art. 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6 podmioty mogą składać w ciągu miesiąca więcej niż jeden wniosek o pozwolenie, a wnioski o pozwolenia mogą być składane w dowolnym dniu, przy uwzględnieniu art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239.";

11)
w art. 72 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 6 podmioty mogą składać w ciągu miesiąca więcej niż jeden wniosek o pozwolenie, a wnioski o pozwolenia mogą być składane w dowolnym dniu, przy uwzględnieniu art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1239.";

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organ wydający pozwolenie sprawdza, czy informacje zawarte na świadectwie autentyczności i na świadectwie IMA 1 są zgodne z informacjami otrzymanymi przez niego od Komisji. W takim przypadku i o ile Komisja nie poinstruuje inaczej, organ wydający pozwolenie wydaje pozwolenia na przywóz niezwłocznie, nie później niż sześć dni kalendarzowych po otrzymaniu wniosku złożonego wraz ze świadectwem autentyczności lub świadectwem IMA 1.";

12)
w załącznikach I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIV.2 RYŻ wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1988

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1988 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Art. 53 ust. 2 lit. b) i c) oraz art. 53 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 nie mają zastosowania do kontyngentów taryfowych i podkontyngentów taryfowych objętych numerami porządkowymi 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 i 09.0158.";

2)
w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy wymagane są dodatkowe dokumenty, muszą one spełniać wymogi określone w rozdziale II niniejszego rozporządzenia i załączniku II do niego.";

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W razie konieczności organy celne mogą dodatkowo zażądać od zgłaszającego lub importera udowodnienia pochodzenia produktów zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 lub odpowiednimi postanowieniami danego porozumienia handlowego.";

3)
w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:
a)
nagłówek otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 13

Kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 i 09.0169";

b)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 i 09.0169 wymaga przedstawienia świadectwa pochodzenia.";

4)
art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 17

Administrowanie kontyngentami taryfowymi o numerach porządkowych 09.0161, 09.0162, 09.0163 i 09.0164

Kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.0161 i 09.0163 stosuje się do kodu CN ex 0202 20 30; kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.0162 i 09.0164 stosuje się do kodów CN ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90i ex 0206 29 91.";

5)
w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:
a)
nagłówek otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 18

Definicje w odniesieniu do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0161, 09.0162, 09.0163 i 09.0164";

b)
w ust. 1 skreśla się numer porządkowy "09.0144";
c)
w ust. 2 skreśla się numer porządkowy "09.0145";
6)
w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:
a)
nagłówek otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 19

Przepisy szczegółowe w odniesieniu do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0161, 09.0162, 09.0163 i 09.0164";

b)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "09.0144 i 09.0145 oraz podkontyngentów taryfowych o numerach porządkowych";
7)
art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 29

Kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.0159 i 09.0160

Kontyngent taryfowy 09.0159 stosuje się do kodu CN 0405 10; kontyngent taryfowy 09.0160 stosuje się do kodu CN 0405 90.";

8)
w załącznikach I i II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.

Artykuł  4

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1. stosuje się od pierwszego okresu składania wniosków o pozwolenie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Jednakże:

a)
załącznik I pkt 2 lit. d) i pkt 3 lit. e) stosuje się od początku bieżących okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego;
b)
art. 1 pkt 4, pkt 5 lit. b) i pkt 6 oraz pkt 1, pkt 3 lit. f) i pkt 12 załącznika I stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Art. 2. stosuje się od początku bieżących okresów obowiązywania kontyngentu taryfowego.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 maja 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  10  

W załącznikach I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIV.2 RYŻ do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku I pod wierszem dotyczącym kontyngentu taryfowego 09.4168 dodaje się wiersze w brzmieniu:
"09.4729RyżPrzywozowyUE: równoczesne badanieNieTakNie
09.4730RyżPrzywozowyUE: równoczesne badanieNieTakNie
09.4731RyżPrzywozowyUE: równoczesne badanieNieTakNie"
2)
w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4125 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Zjednoczonego Królestwa«"
b)
w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4131 i 09.4133 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"
c)
w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4120, 09.4121 i 09.4122 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«.

W sekcji 24 wniosku o pozwolenie należy umieścić jedną z adnotacji wymienionych w załączniku XIV.1 do niniejszego rozporządzenia."

d)
w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4123 i 09.4125 pole "Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu" otrzymuje brzmienie:
"Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotuNie"
3)
w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4119 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących z Indii, Pakistanu, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych

i Zjednoczonego Królestwa«"

b)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4130 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących z Australii, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa«"
c)
w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4138, 09.4148, 09.4166 i 09.4168 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"
d)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4154 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących z Australii, Gujany, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa«"
e)
w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 i 09.4154 pole "Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu" otrzymuje brzmienie:
"Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotuNie"
f)
dodaje się tabele w brzmieniu:
"Numer porządkowy09.4729
Umowa międzynarodowa lub inny aktDecyzja Rady (UE) 2020/753 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (Dz.U. L 186 z 12.6.2020, s. 1)
Okres obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 stycznia do 31 grudnia
Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 stycznia do 31 marca

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 30 września

Od 1 października do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenieZgodnie z art. 6, 7, 8 i 29 niniejszego rozporządzenia
Opis produktuRyż łuskany [wyrażony w ekwiwalencie ryżu łuskanego]
PochodzenieWietnam
Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli "tak", organ upoważniony do jego wydaniaNie
Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotuTak. Dowód pochodzenia określony w art. 15 ust. 2 protokołu 1 do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu przedstawia się w celu dopuszczenia do obrotu.
Ilość w kilogramach20 000 000 kg [wyrażone w ekwiwalencie ryżu łuskanego], w następującym podziale:

10 000 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do

31 marca

5 000 000 kg przypadające na podokres od 1 kwietnia do

30 czerwca

5 000 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do

30 września

0 kg przypadające na podokres od 1 października do

31 grudnia

Kody CN1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20 11

100620 13

100620 15

100620 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

Cło w ramach kontyngentu0 EUR
Dowód handluTak. 25 ton
Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz30 EUR za 1 000 kg
Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuSekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz zawiera nazwę »Wietnam«, a pole »Tak« zaznacza się krzyżykiem.
Okres ważności pozwoleniaZgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia
Możliwość przeniesienia pozwoleniaTak
Ilość referencyjnaNie
Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORINie
Warunki szczególneStosuje się przeliczniki ryżu niełuskanego, ryżu łuskanego, ryżu półbielonego i ryżu bielonego, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1312/2008
Numer porządkowy09.4730
Umowa międzynarodowa lub inny aktDecyzja Rady (UE) 2020/753 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (Dz.U. L 186 z 12.6.2020, s. 1).
Okres obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 stycznia do 31 grudnia
Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 stycznia do 31 marca

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 30 września

Od 1 października do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenieZgodnie z art. 6, 7, 8 i 29 niniejszego rozporządzenia
Opis produktuRyż bielony [wyrażony w ekwiwalencie ryżu bielonego]
PochodzenieWietnam
Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli "tak", organ upoważniony do jego wydaniaNie
Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotuTak. Dowód pochodzenia określony w art. 15 ust. 2 protokołu 1 do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu przedstawia się w celu dopuszczenia do obrotu
Ilość w kilogramach30 000 000 kg [wyrażone w ekwiwalencie ryżu bielonego], w następującym podziale:

15 000 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do

31 marca

7 500 000 kg przypadające na podokres od 1 kwietnia do 30 czerwca

7 500 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do

30 września

0 kg przypadające na podokres od 1 października do

31 grudnia

Kody CN1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

Cło w ramach kontyngentu0 EUR
Dowód handluTak. 25 ton
Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz30 EUR za 1 000 kg
Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuSekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz zawiera nazwę »Wietnam«, a pole »Tak« zaznacza się krzyżykiem
Okres ważności pozwoleniaZgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia
Możliwość przeniesienia pozwoleniaTak
Ilość referencyjnaNie
Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORINie
Warunki szczególneStosuje się przeliczniki ryżu niełuskanego, ryżu łuskanego, ryżu półbielonego i ryżu bielonego, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1312/2008
Numer porządkowy09.4731
Umowa międzynarodowa lub inny aktDecyzja Rady (UE) 2020/753 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (Dz.U. L 186 z 12.6.2020, s. 1).
Okres obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 stycznia do 31 grudnia
Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 stycznia do 31 marca

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

Od 1 lipca do 30 września

Od 1 października do 31 grudnia

Wniosek o pozwolenieZgodnie z art. 6, 7, 8 i 29 niniejszego rozporządzenia
Opis produktuRyż bielony [wyrażony w ekwiwalencie ryżu bielonego] następujące odmiany ryżu aromatycznego:

Jaśminowy 85

ST 5

ST 20

Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)

VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

PochodzenieWietnam
Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli "tak", organ upoważniony do jego wydaniaNie
Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotuTak. Dowód pochodzenia określony w art. 15 ust. 2 protokołu 1 do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu przedstawia się w celu dopuszczenia do obrotu.

Świadectwo autentyczności, którego wzór określono w załączniku XIV.2 RYŻ Część D: Pochodzenie: Wietnam, świadectwo autentyczności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Organ wydający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wietnamu.

Ilość w kilogramach30 000 000 kg [wyrażone w ekwiwalencie ryżu bielonego], w następującym podziale:

15 000 000 kg przypadające na podokres od 1 stycznia do

31 marca

7 500 000 kg przypadające na podokres od 1 kwietnia do

30 czerwca

7 500 000 kg przypadające na podokres od 1 lipca do

30 września

0 kg przypadające na podokres od 1 października do

31 grudnia

Kody CN1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20 11

100620 13

100620 15

100620 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

Cło w ramach kontyngentu0 EUR
Dowód handluTak. 25 ton
Zabezpieczenie na potrzeby pozwolenia na przywóz30 EUR za 1 000 kg
Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuSekcja 8 wniosku o pozwolenie na przywóz i pozwolenia na przywóz zawiera nazwę »Wietnam«, a pole »Tak« zaznacza się krzyżykiem
Okres ważności pozwoleniaZgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia
Możliwość przeniesienia pozwoleniaTak
Ilość referencyjnaNie
Podmiot zarejestrowany w bazie danych LORINie
Warunki szczególneStosuje się przeliczniki ryżu niełuskanego, ryżu łuskanego, ryżu półbielonego i ryżu bielonego, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1312/2008"
4)
w załączniku IV w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4320 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuW sekcji 20 należy podać »Cukier przeznaczony do rafinacji« oraz tekst określony w części A załącznika XIV.3 do niniejszego rozporządzenia

Pozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"

5)
w załączniku VI w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4287 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących z Chin, Argentyny i Zjednoczonego Królestwa«"
6)
w załączniku VII w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4286 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących z Chin i Zjednoczonego Królestwa«"
7)
w załączniku VIII wprowadza się następujące zmiany:
a)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4003 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"
b)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4450 pola "Opis produktu" i "Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie" otrzymuje brzmienie:
"Opis produktuWysokiej jakości mięso z bydła, bez kości, odpowiadające następującej definicji: Wybrane kawałki wołowiny uzyskane z wołów, młodych wołów lub jałówek, które od chwili odstawienia od matki są wypasane wyłącznie na pastwiskach. Tusze młodych wołów i ciężkich młodych wołów klasyfikuje się jako tusze klasy »A«, »B« lub »C«. Tusze lekkich młodych wołów i jałówek klasyfikuje się jako tusze klasy »A« lub »B« zgodnie z urzędowym systemem klasyfikacji tusz ustanowionym przez właściwy organ Republiki Argentyńskiej."
"Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli "tak", organ upoważniony do jego wydaniaTak. Świadectwo autentyczności, którego wzór określono w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia. Organ wydający: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca."
c)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4002 pole "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:
"Opis produktuWysokiej jakości mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone, odpowiadające następującej definicji: "Tusze lub jakiekolwiek kawałki uzyskane z bydła w wieku nie więcej niż 30 miesięcy, które było karmione przez 100 lub więcej dni porcjami paszy odżywczo zrównoważonej, wysoko energetycznej, zawierającej nie mniej niż 70 % ziarna, o wadze co najmniej 20 funtów na dzień. Wołowinę sklasyfikowaną jako »choice« lub »prime« wg standardów USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) uznaje się za odpowiadającą powyższej definicji. Mięso sklasyfikowane jako »Canada A«, »Canada AA«, »Canada AAA«, »Canada Choice« i »Canada Prime«, »A1«, »A2«, »A3« i »A4«, według norm Canadian Food Inspection Agency - Government of Canada (Ministerstwa Rolnictwa Kanady), odpowiada niniejszej definicji.""
8)
w załączniku IX w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4595 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"
9)
w załączniku X wprowadza się następujące zmiany:
a)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.4038 pole "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"
b)
w tabeli odnoszącej się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4038 i 09.4170 pole "Opis produktu" otrzymuje brzmienie:
"Opis produktuSchaby i szynki bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone, zawierające:

- »schab bez kości«: schaby i ich kawałki, bez polędwicy, ze skórą i słoniną lub bez nich

- szynki i ich kawałki"

10)
w załączniku XI w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4401 i 09.4402 rubryka "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"
11)
w załączniku XII wprowadza się następujące zmiany:
a)
w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 i 09.4422 rubryka "Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniu" otrzymuje brzmienie:
"Szczegółowe adnotacje dokonywane we wniosku o pozwolenie i w pozwoleniuPozwolenia muszą zawierać w sekcji 24 sformułowanie »Nie stosować w odniesieniu do produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa«"
b)
w tabelach odnoszących się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4410, 09.4411 i 09.4420 rubryki "Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie" i "Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu" otrzymują brzmienie:
"Dowód pochodzenia przy składaniu wniosku o pozwolenie. Jeżeli "tak", organ upoważniony do jego wydaniaNie
Dowód pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotuTak. Zgodnie z art. 57, 58 i 59 rozporządzenia (UE) 2015/2447"
12)
w załączniku XIV.2 RYŻ dodaje się część D w brzmieniu:

"CZĘŚĆ D. Pochodzenie: Wietnam

Certificate of Authenticity

1 Exporter (Name and full address)CERTIFICATE OF AUTHENTICITY for export to the European Union No ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body)
2 Consignee (Name and full address)
3 country and place of cultivation
4 country of destination in EU
5 Packing 5 kg or less (number of packings)
6 Description of goods7 Packing between 5 and 20 kg (number of packings)
8 Net weight (kg) Gross weight (kg)
9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date: Signature:

10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date: Signature: Stamp:

11 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION".

"

ZAŁĄCZNIK  II

W załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1988 wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się tabele odnoszące się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0144, 09.0145 i 09.0153;
2)
tabela odnosząca się do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.0141 otrzymuje brzmienie:
"Numer porządkowy09.0141 - Ryż łuskany

09.0165 - Ryż niełuskany

09.0166 - Ryż bielony (średnioziarnisty lub długoziarnisty)

09.0167 - Ryż bielony (okrągłoziarnisty)

09.0168 - Ryż półbielony (średnioziarnisty lub długoziarnisty)

09.0169 - Ryż półbielony (okrągłoziarnisty)

Szczegółowa podstawa prawnaRozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6
Opis produktu i kody CNRyż łuskany:

1006 20

Ryż niełuskany:

1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

Ryż bielony (średnioziarnisty lub długoziarnisty):

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

Ryż bielony (okrągłoziarnisty):

1006 30 61

1006 30 92

Ryż półbielony (średnioziarnisty lub długoziarnisty):

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

Ryż półbielony (okrągłoziarnisty):

1006 30 21

1006 30 42

Kody TARIC-
PochodzenieBangladesz
IlośćRównowartość 4 000 000 kg ryżu łuskanego
Okres obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 stycznia do 31 grudnia
Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowegoNie dotyczy
Dowód pochodzeniaŚwiadectwo pochodzenia zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia
Cło w ramach kontyngentuDla kodów CN 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 i 1006 10 79: stawki celne ustalone we wspólnej taryfie celnej minus 50 % i minus dodatkowe 4,34 EUR

Dla kodu CN 1006 20: stawka ustalona zgodnie z art. 183 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 minus 50 % i minus dodatkowe 4,34 EUR

Dla kodu CN 1006 30: stawka ustalona zgodnie z art. 183 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 minus 16,78 EUR, minus dodatkowe 50 % i minus dodatkowe 6,52 EUR.

Zabezpieczenie, które ma zostać złożone zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1987Nie dotyczy
Warunki szczegółoweZgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia"
3)
tabela odnosząca się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0161 i 09.0162 otrzymuje brzmienie:
"Numer porządkowy09.0161 - Z kością

09.0162 - Bez kości

Szczegółowa podstawa prawnaRozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (1), zawarte decyzją Rady 2006/106/WE (2).

Opis produktu i kody CNMrożona wołowina przeznaczona do wyrobu produktów A:

ex 0202 20 30 (zob. kody TARIC)

ex 0202 30 10 (zob. kody TARIC)

ex 0202 30 50 (zob. kody TARIC)

ex 0202 30 90 (zob. kody TARIC)

ex 0206 29 91 (zob. kody TARIC)

»Produkt A« zgodnie z definicją w art. 18 niniejszego rozporządzenia

Kody TARIC0202 20 30 81

0202 20 30 82

0202 30 10 81

0202 30 10 82

0202 30 50 81

0202 30 50 82

0202 30 90 41

0202 30 90 42

0202 30 90 70

0206 29 91 33

0206 29 91 35

0206 29 91 51

0206 29 91 59

PochodzenieWszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa
Ilość15 443 000 kg ekwiwalentu z kością
Okres obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 lipca do 30 czerwca
Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowegoNie dotyczy
Dowód pochodzeniaNie dotyczy
Cło w ramach kontyngentu20 % ad valorem
Zabezpieczenie, które ma zostać złożone zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1987Dla kodu CN ex 0202 20 30: 1 414 EUR za 1 000 kg masy netto Dla kodu CN ex 0202 30 10: 2 211 EUR za 1 000 kg masy netto Dla kodu CN ex 0202 30 50: 2 211 EUR za 1 000 kg masy netto Dla kodu CN ex 0202 30 90: 3 041 EUR za 1 000 kg masy netto Dla kodu CN ex 0206 29 91: 3 041 EUR za 1 000 kg masy netto
Warunki szczegółoweZgodnie z art. 17 i 19 niniejszego rozporządzenia
(1) (1) Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 54.

(2) (2) Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 52)."

4)
tabela odnosząca się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0163 i 09.0164 otrzymuje brzmienie:
"Numer porządkowy09.0163 - Z kością

09.0164 - Bez kości

Szczegółowa podstawa prawnaRozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące

zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zawarte decyzją Rady 2006/106/wE.
Opis produktu i kody CNMrożona wołowina przeznaczona do wyrobu produktów B:

ex 0202 20 30 (zob. kody TARIC)

ex 0202 30 10 (zob. kody TARIC)

ex 0202 30 50 (zob. kody TARIC)

ex 0202 30 90 (zob. kody TARIC)

ex 0206 29 91 (zob. kody TARIC)

»Produkt B« zgodnie z definicją w art. 18 niniejszego rozporządzenia

Kody TARIC0202 20 30 83

0202 20 30 84

0202 30 10 83

0202 30 10 84

0202 30 50 83

0202 30 50 84

0202 30 90 43

0202 30 90 44

0202 30 90 75

0206 29 91 37

0206 29 91 38

0206 29 91 61

0206 29 91 69

PochodzenieWszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa
Ilość4 233 000 kg ekwiwalentu z kością
Okres obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 lipca do 30 czerwca
Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowegoNie dotyczy
Dowód pochodzeniaNie dotyczy
Cło w ramach kontyngentuDla kodu CN ex 0202 20 30: 20 % + 994,5 EUR za 1 000 kg netto

Dla kodu CN ex 0202 30 10: 20 % +1 554,3 EUR za 1 000 kg netto

Dla kodu CN ex 0202 30 50: 20 % +1 554,3 EUR za 1 000 kg netto

Dla kodu CN ex 0202 30 90: 20 % +2 138,4 EUR za 1 000 kg netto

Dla kodu CN ex 0206 29 91: 20 % +2 138,4 EUR za 1 000 kg netto

Zabezpieczenie, które ma zostać złożoneDla kodu CN ex 0202 20 30: 420 EUR za 1 000 kg masy netto
zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1987Dla kodu CN ex 0202 30 10: 657 EUR za 1 000 kg masy netto

Dla kodu CN ex 0202 30 50: 657 EUR za 1 000 kg masy netto

Dla kodu CN ex 0202 30 90: 903 EUR za 1 000 kg masy netto

Dla kodu CN ex 0206 29 91: 903 EUR za 1 000 kg masy netto
Warunki szczegółoweZgodnie z art. 17 i 19 niniejszego rozporządzenia"
5)
tabela odnosząca się do kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.0159 i 09.0160 otrzymuje brzmienie:
"Numer porządkowy09.0159 - Masło

09.0160 - Pozostałe

Szczegółowa podstawa prawnaRozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6
Opis produktu i kody CNMasło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka:

040510

0405 90

Kody TARIC-
PochodzenieWszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa
Ilość11 360 000 kg w ekwiwalencie masła, w następującym podziale: 5 680 000 kg na każdy podokres
Okres obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 lipca do 30 czerwca
Podokresy obowiązywania kontyngentu taryfowegoOd 1 lipca do 31 grudnia

Od 1 stycznia do 30 czerwca

Dowód pochodzeniaNie dotyczy
Cło w ramach kontyngentu94,80 EUR za 100 kg masy netto
Zabezpieczenie, które ma zostać złożone zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1987Nie dotyczy
Warunki szczegółoweDla kodu CN 0405 90: 1 kg produktu = 1,22 kg masła

Zgodnie z art. 29 niniejszego rozporządzenia"

6)
w załączniku II nagłówek części B otrzymuje brzmienie:

"B. Kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 i 09.0169".

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
3 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/761 z dnia 17 grudnia 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do systemu administrowania kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń (Dz.U. L 185 z 12.6.2020, s. 24).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/760 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi (Dz.U. L 185 z 12.6.2020, s. 1).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/991 z dnia 13 maja 2020 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz ryżu pochodzącego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i ustalające administrowanie tymi kontyngentami (Dz.U. L 221 z 10.7.2020, s. 64).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1988 z dnia 11 listopada 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz według kolejności zgłoszeń (Dz.U. L 422 z 14.12.2020, s. 4).
9 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV. 6 (Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1).
10 Załącznik I zmieniony przez sprostowanie z dnia 19 sierpnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.296.3).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.