Rozporządzenie wykonawcze 2021/2281 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012 w odniesieniu do dodania nowego kodu źródłowego dla roślin uzyskanych z produkcji wspomaganej i związanych z tym zmian

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.473.131

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2281
z dnia 16 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012 w odniesieniu do dodania nowego kodu źródłowego dla roślin uzyskanych z produkcji wspomaganej i związanych z tym zmian

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012 2  należy dostosować do treści odpowiednich rezolucji przyjętych lub zmienionych na osiemnastym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem ("konwencja"), które odbyło się w dniach 17-28 sierpnia 2019 r. (CoP 18).

(2) W szczególności w ramach COP 18 zmieniono rezolucję konferencji 12.3 dodając nowy kod, aby określić źródło pewnych okazów roślin, które nie odpowiadają żadnym z istniejących kodów. Ten nowy kod źródłowy należy włączyć do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012.

(3) Aby poprawić sprawozdawczość i ułatwić analizę handlu, formularz powiadomienia o przywozie w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012 powinien umożliwiać uwzględnienie informacji o pochodzeniu okazów będących przedmiotem obrotu. Aby ułatwić efektywne wykorzystanie zasobów, organy zarządzające powinny mieć możliwość wykorzystania istniejących zapasów formularzy powiadomienia o przywozie przez ograniczony okres przejściowy.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012.

(5) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012 zapewnia jednolite wykonanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 3 , w szczególności poprzez ustanowienie wzorów, którym muszą odpowiadać pozwolenia, świadectwa i inne dokumenty przewidziane w tym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie zmieniające należy zatem stosować w związku z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 4 , a oba rozporządzenia zmieniające powinny być stosowane od tego samego dnia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 792/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 ust. 2 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Do dnia 19 stycznia 2023 r. powiadomienia o przywozie mogą być sporządzone przy użyciu formularzy określonych w załączniku II w wersji obowiązującej w dniu 18 stycznia 2022 r.";

2)
w załącznikach I, III i V do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku 2 do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

W załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 792/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku I "Instrukcje i objaśnienia" wprowadza się następujące zmiany:
a)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "1 - Oryginał" w pkt 13 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 5 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

b)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "2 - Kopia dla posiadacza" w pkt 13 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

c)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "3 - Kopia do zwrotu organowi wydającemu przez służby celne" w pkt 13 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

d)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "4 - Kopia dla organu wydającego" i formularza "5 - Wniosek" w pkt 13 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

2)
w załączniku III "Świadectwo dla wystawy objazdowej" wprowadza się następujące zmiany:
a)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "Oryginał" w pkt 14 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

b)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "Kopia dla organu wydającego" i formularza "Wniosek" w pkt 14 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

3)
w załączniku V "Świadectwo - nieważne poza Unią Europejską" wprowadza się następujące zmiany:
a)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "Oryginał" w pkt 9 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

b)
w "Instrukcjach i objaśnieniach" odnoszących się do formularza "Kopia dla organu wydającego" i formularza "Wniosek" w pkt 9 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej".

ZAŁĄCZNIK  2

"ZAŁĄCZNIK II

grafika

Instrukcje i objaśnienia

1. Należy podać pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres importera lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4. Krajem pochodzenia jest kraj, w którym okazy zostały pobrane ze środowiska naturalnego, urodziły się i były wyhodowane w niewoli lub zostały sztucznie rozmnożone.

5. Wypełnić wyłącznie, jeśli kraj, z którego okazy są przywożone, nie jest krajem pochodzenia.

6. Opis musi być w miarę możliwości jak najdokładniejszy.

9. Należy wpisać jeden z poniższych kodów, aby określić źródło:

W Okazy pobrane ze środowiska naturalnego

R Okazy zwierząt wyhodowanych w kontrolowanym środowisku, które zostały pobrane ze środowiska naturalnego jako jaja lub młode osobniki, dla których prawdopodobieństwo osiągnięcia wieku dojrzałego byłoby w innym przypadku bardzo niskie

D Zwierzęta wymienione w załączniku A, wyhodowane w niewoli do celów komercyjnych w hodowlach objętych wykazem Sekretariatu CITES zgodnie z rezolucją Konferencji 12.10 (Rev. CoP15), oraz rośliny wymienione w załączniku A, sztucznie rozmnażane do celów komercyjnych zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i pochodne

A Rośliny wymienione w załączniku A, sztucznie rozmnażane do celów niekomercyjnych, oraz rośliny wymienione w załącznikach B i C, sztucznie rozmnożone zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i pochodne

C Zwierzęta hodowane w niewoli zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i pochodne

F Zwierzęta urodzone w niewoli, lecz dla których kryteria rozdziału XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006 nie są spełnione, jak również ich części i pochodne

I Skonfiskowane lub zatrzymane okazy 6

O Przedkonwencyjne 7

U Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)

X Próbki pobrane ze środowiska morskiego niepodlegającego jurysdykcji żadnego państwa

Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej;

10. Nazwa naukowa musi być nazwą użytą w załączniku C lub D do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

11. Należy wpisać III w przypadku gatunków wymienionych w załączniku III do CITES.

13. Należy wpisać literę (C lub D) załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, w którym gatunki są wymienione.

14. Importer jest zobowiązany do przedstawienia w urzędzie celnym miejsca wprowadzenia okazów na terytorium Unii podpisanego oryginału (formularz 1) oraz »kopii dla importera« (formularz 2), tam gdzie stosowne, wraz z dokumentami właściwymi dla załącznika III do CITES pochodzącymi z kraju (powrotnego) wywozu.

15. Urząd celny przesyła podstemplowany oryginał (formularz 1) do organu zarządzającego swojego kraju i zwraca podstemplowaną »kopię dla importera« (formularz 2) importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi.".

grafika

Instrukcje i objaśnienia

1. Należy podać pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres importera lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4. Krajem pochodzenia jest kraj, w którym okazy zostały pobrane ze środowiska naturalnego, urodziły się i były wyhodowane w niewoli lub zostały sztucznie rozmnożone.

5. Wypełnić wyłącznie, jeśli kraj, z którego okazy są przywożone, nie jest krajem pochodzenia.

6. Opis musi być w miarę możliwości jak najdokładniejszy.

9. Należy wpisać jeden z poniższych kodów, aby określić źródło:

W Okazy pobrane ze środowiska naturalnego

R Okazy zwierząt wyhodowanych w kontrolowanym środowisku, które zostały pobrane ze środowiska naturalnego jako jaja lub młode osobniki, dla których prawdopodobieństwo osiągnięcia wieku dojrzałego byłoby w innym przypadku bardzo niskie

D Zwierzęta wymienione w załączniku A, wyhodowane w niewoli do celów komercyjnych w hodowlach objętych wykazem Sekretariatu CITES zgodnie z rezolucją Konferencji 12.10 (Rev. CoP15), oraz rośliny wymienione w załączniku A, sztucznie rozmnażane do celów komercyjnych zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i pochodne

A Rośliny wymienione w załączniku A, sztucznie rozmnażane do celów niekomercyjnych, oraz rośliny wymienione w załącznikach B i C, sztucznie rozmnożone zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i pochodne

C Zwierzęta hodowane w niewoli zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, jak również ich części i pochodne

F Zwierzęta urodzone w niewoli, lecz dla których kryteria rozdziału XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006 nie są spełnione, jak również ich części i pochodne

I Skonfiskowane lub zatrzymane okazy 8

O Przedkonwencyjne 9

U Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)

X Próbki pobrane ze środowiska morskiego niepodlegającego jurysdykcji żadnego państwa

Y Okazy roślin uzyskane z produkcji wspomaganej, które nie są uznawane za »sztucznie rozmnażane« zgodnie z art. 56 rozporządzenia (WE) nr 865/2006 oraz nie są uznawane za »pobrane ze środowiska naturalnego«, ponieważ są rozmnażane lub sadzone w środowisku o pewnym stopniu interwencji człowieka do celów produkcji roślinnej";

10. Nazwa naukowa musi być nazwą użytą w załączniku C lub D do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

11. Należy wpisać III w przypadku gatunków wymienionych w załączniku III do CITES.

13. Należy wpisać literę (C lub D) załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, w którym gatunki są wymienione.

14. Importer jest zobowiązany do przedstawienia w urzędzie celnym miejsca wprowadzenia okazów na terytorium Unii podpisanego oryginału (formularz 1) oraz »kopii dla importera« (formularz 2), tam gdzie stosowne, wraz z dokumentami właściwymi dla załącznika III do CITES pochodzącymi z kraju (powrotnego) wywozu.

15. Urząd celny przesyła podstemplowany oryginał (formularz 1) do organu zarządzającego swojego kraju i zwraca podstemplowaną »kopię dla importera« (formularz 2) importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi.".

1 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 (Dz.U. L 242 z 7.9.2012, s. 13).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2280 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).
6 Używać wyłącznie w połączeniu z innym kodem źródłowym.
7 Używać wyłącznie w połączeniu z innym kodem źródłowym.
8 Używać wyłącznie w połączeniu z innym kodem źródłowym.
9 Używać wyłącznie w połączeniu z innym kodem źródłowym.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.