Rozporządzenie wykonawcze 2021/2015 dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2021/2015 dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.410I.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/2015
z dnia 18 listopada 2021 r.
dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1352/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1352/2014.

(2) W dniu 9 listopada 2021 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na pod

stawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2140 (2014), dodał trzy osoby do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 niniejszym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2021 r.
W imieniu Rady
Z. ČERNAČ
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 (Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2) dodaje się wpisy w brzmieniu:

"7. Saleh Mesfer Saleh Al Shaer (alias:

a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer;

b) Saleh Musfer Saleh al Shaer;

c) Saleh Mesfer al Shaer;

d) Saleh al Shae;

e) Saleh al Sha'ir;

f) Abu Yasser)

Nazwisko w oryginalnym alfabecie: ﺍ ﻟ ﺸ ﺎ ﻋ ﺮ ﺻ ﺎ ﻟ ﺢ ﻣ ﺴ ﻔ ﺮ ﺻ ﺎ ﻟ ﺢ

Rola: Generał dywizji, »administrator sądowy« mienia i funduszy będących własnością przeciwników Huti. Adres: Jemen Miejsce urodzenia: Al Safrah, prowincja Sada, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Nr paszportu: a) jemeński 05274639, wydany 7.10.2013 (data wygaśnięcia: 7.10.2019) b) jemeński 00481779, wydany 9.12.2000 (data wygaśnięcia: 9.12.2006) Krajowy numer identyfikacyjny: a) jemeński 1388114 b) jemeński 10010057512. Inne informacje: Jako »wiceminister obrony i logistyki« sił Huti wspomagał Huti w nabywaniu przemyconej broni i uzbrojenia. Jako »administrator sądowy« był bezpośrednio zaangażowany w szeroko zakrojone i bezprawne przywłaszczenie aktywów i podmiotów będących własnością osób aresztowanych przez Huti lub zmuszonych do szukania schronienia poza Jemenem. opis cech fizycznych: kolor oczu: brązowy; kolor włosów: siwy; karnacja: średnia; budowa ciała: szczupła; wzrost: nieznany; waga: nieznana; przynależność klanowa: członek konfederacji plemiennej Hashid. Zdjęcie do załączania dostępne na stronie ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ; link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9 listopada 2021 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Zgodnie z sekcją 5 lit. g) swoich wytycznych Komitet Rady Bezpieczeństwa utworzony na podstawie rezolucji nr 2140 udostępnia streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów ujętych w jego wykazie sankcji.

Data udostępnienia streszczenia na stronie internetowej Komitetu: 9 listopada 2021 r.

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer został umieszczony w wykazie 9 listopada 2021 r. zgodnie z pkt 11 i 15 rezolucji nr 2140 (2014) i z pkt 14 rezoluci nr 2216 (2015), jako spełniający kryteria umieszczenia w wykazie określone w pkt 17 i pkt 18 lit. c) rezolucji nr 2140 (2014).

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu i wspierał takie działania, kierował również działaniami naruszającymi międzynarodowe prawo humanitarne w Jemenie.

Informacje dodatkowe:

W nawiązaniu do przedstawionego w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez zespół ekspertów ONZ oświadczenia o sprawie, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu, tym samym spełniając kryteria umieszczenia w wykazie określone w pkt 17 rezolucji nr 2140 (2014). Jako wiceminister obrony i logistyki sił Huti Saleh Mesfer Saleh Al Shaer wspomagał Huti w nabywaniu przemyconej broni i uzbrojenia. Jest także umieszczony w wykazie w związku z tym, że od początku 2018 r. bezpośrednio uczestniczył - jako »administrator sądowy« i z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego - w szeroko zakrojonym i bezprawnym przywłaszczeniu mienia i podmiotów będących własnością osób aresztowanych przez Huti lub zmuszonych do szukania schronienia poza Jemenem. Al Shaer wykorzystywał swoją władzę oraz działającą w Sanie sieć składającą się z członków jego rodziny, a także specjalny sąd karny, krajowe biuro bezpieczeństwa, bank centralny, służby kancelarii w jemeńskim Ministerstwie Handlu i Przemysłu oraz niektóre banki prywatne do arbitralnego wywłaszczania wybranych osób i podmiotów z ich majątku bez żadnego rzetelnego procesu sądowego ani możliwości dochodzenia odszkodowania.

8. Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari (alias:

a) Mohammad Al-Ghamari)

Nazwisko w oryginalnym alfabecie: ﺍ ﻟ ﻐ ﻤ ﺎ ﺭ ﻱ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﻋ ﺒ ﺪ ﺍ ﻟ ﻜ ﺮ ﯾ ﻢ

Rola: generał dywizji, szef sztabu generalnego sił Huti. Adres: Jemen Data urodzenia: a) 1979 r. b) 1984 r. Miejsce urodzenia: Izla Dhaen, dystrykt Wahha, prowincja Hajjar, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Inne informacje: Szef sztabu generalnego sił Huti, odgrywa przywódczą rolę w organizowaniu działań wojskowych Huti, które bezpośrednio zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności w Jemenie, w tym w Marib, a także ataków transgranicznych przeciwko Arabii Saudyjskiej. Zdjęcie do załączenia dostępne na stronie ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ; link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/How-we- work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9 listopada 2021 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Zgodnie z sekcją 5 lit. g) swoich wytycznych Komitet Rady Bezpieczeństwa utworzony na podstawie rezolucji nr 2140 udostępnia streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów ujętych w jego wykazie sankcji.

Data udostępnienia streszczenia na stronie internetowej Komitetu: 9 listopada 2021 r.

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari został umieszczony w wykazie 9 listopada 2021 r. zgodnie z pkt 11 i 15 rezolucji nr 2140 (2014) i z pkt 14 rezolucji nr 2216 (2015), jako spełniający kryteria umieszczenia w wykazie określone w pkt 17 rezolucji nr 2140 (2014).

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu i wspierał takie działania.

Informacje dodatkowe:

Al-Ghamari został umieszczony w wykazie w związku ze swoim zaangażowaniem i przywództwem w kampaniach wojskowych Huti, zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu, ponieważ jego działania spełniały kryteria umieszczenia w wykazie określone w pkt 17 rezolucji nr 2140 (2014). Al-Ghamari, jako szef sztabu generalnego Huti, odgrywa przywódczą rolę w organizowaniu działań wojskowych Huti, które bezpośrednio zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu, a także w organizowaniu ataków transgranicznych przeciwko Arabii Saudyjskiej. W ostatnim czasie objął nadzór nad szeroko zakrojoną ofensywą Huti przeciwko znajdującemu się pod kontrolą rządu jemeńskiego terytorium w prowincji Marib. Ofensywa w Marib powoduje zaostrzenie kryzysu humanitarnego w Jemenie, ponieważ naraża na ryzyko ponownego przesiedlenia ok. 1 mln osób wewnętrznie przesiedlonych znajdujących się w trudnej sytuacji, prowadzi do śmierci ludności cywilnej oraz powoduje eskalację konfliktu na szerszą skalę.

– Sylwetka przedstawiona w czasopiśmie Al Estiklal - »Muhammad Al-Ghamari; The Houthi Leader Who Conveyed The Iranian 'Revolutionary Guards' Experience To Yemen« [Muhammad Al-Ghamari - Przywódca Huti, który przeniósł na grunt jemeński doświadczenia irańskich Strażników Rewolucji] (https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari- the-houthi-leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen) [dostęp 19.10.2021]

– Al Mashhad al-Yemeni (w jęz. arabskim) - »Insurgency Leader Al-Huthi Appoints Prominent Commander To Lead Fighting in Al Hudaydah« [Przywódca rebeliantów Al-Huthi mianuje ważnego dowódcę, by przewodził walkom w Al-Hudajdzie] (https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875) [dostęp 19.10.2021]

– Al Mashhad al-Yemeni (w jęz. arabskim) - arabskie doniesienia o mianowaniu Al-Ghamariego głównodowodzącym w Marib (https://www.almashhad-alyemeni.com/195498) [dostęp 19.10.2021]

– telewizja Al Manar TV - »Yemeni Chief of Staff: Ready for Long-Term War with Saudi-led Coalition States« [Jemeński szef sztabu generalnego gotowy na długotrwałą wojnę z państwami koalicji dowodzonej przez Arabię Saudyjską] (http://english. manartv.com.lb/842052) [dostęp 19.10.2021]

– Al Marjie (w jęz. arabskim) - sylwetka al-Ghamariego - https://www.almarjie-paris.com/1479 [dostęp 19.10.2021]

– Al-Dżazira - »Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia« [Huti twierdzą, że zaatakowali Aramco i system Patriot w Arabii Saudyjskiej] (https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco- patriot-targets-in-jazan) [dostęp 19.10.2021]

– Human Rights Watch - »Houthi Landmines Kill Civilians, Block Aid« [Miny przeciwpiechotne rozmieszczane przez Huti zabijają cywili i blokują pomoc] (https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid) [dostęp 19.10.2021]

– »The Missile War in Yemen« [Wojna rakietowa w Jemenie] - sprawozdanie Center for International and Strategic Studies (https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1) [dostęp 19.10.2021]

– »Mines And IEDs Employed By Houthi Forces On Yemen's West Coast« [Siły Huti wykorzystują miny i IED na zachodnim wybrzeżu Jemenu] - sprawozdanie Conflict Armament Research (https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and- ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/) [dostęp 19.10.2021]

9. Yusuf Al-Madani

Nazwisko w oryginalnym alfabecie: ﯾ ﻮ ﺳ ﻒ ﺍ ﻟ ﻤ ﺪ ﺍ ﻧ ﻲ

Tytuł: generał dywizji Rola: dowódca piątego regionu wojskowego sił Huti. Adres: Jemen. Data urodzenia: 1977 r. Miejsce urodzenia: rejon Muhatta, prowincja Hadżdża, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Inne informacje: Ważny przywódca sił Huti i dowódca sił w Al-Hudajdzie, Hadżdży, Al-Mahwit i Raymah w Jemenie - zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności w Jemenie. Od 2021 r. Al-Madani został przydzielony do ofensywy przeciwko Marib. Zdjęcie do załączenia dostępne na stronie ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ; link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View- UN-Notices-Individuals. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 9 listopada 2021 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Zgodnie z sekcją 5 lit. g) swoich wytycznych Komitet Rady Bezpieczeństwa utworzony na podstawie rezolucji nr 2140 udostępnia streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów ujętych w jego wykazie sankcji.

Data udostępnienia streszczenia na stronie internetowej Komitetu: 9 listopada 2021 r.

Yusuf Al-Madani został umieszczony w wykazie 9 listopada 2021 r. zgodnie z pkt 11 i 15 rezolucji nr 2140 (2014) i z pkt 14 rezolucji nr 2216 (2015), jako spełniający kryteria umieszczenia w wykazie określone w pkt 17 rezolucji nr 2140 (2014).

Yusuf Al-Madani był zaangażowany w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu i wspierał takie działania.

Informacje dodatkowe:

Al-Madani został umieszczony w wykazie w związku ze swoim zaangażowaniem i przywództwem w kampaniach wojskowych Huti, zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Jemenu, ponieważ jego działania spełniały kryteria umieszczenia w wykazie określone w pkt 17 rezolucji nr 2140 (2014). Al-Madani jest ważnym przywódcą sił Huti i dowódcą sił Huti w Al-Hudajdzie, Hadżdży, Al-Mahwit i Raymah w Jemenie. Od 2021 r. Al-Madani został przydzielony do ofensywy przeciwko Marib. Ciągłe przemieszczanie się sił Huti i inne naruszenia postanowień o zawieszeniu broni przewidzianych w porozumieniu z Al-Hudajdy destabilizuje to miasto, które leży na kluczowej trasie wykorzystywanej do transportu artykułów humanitarnych i podstawowych towarów handlowych. Ponadto regularne doniesienia mówią o atakach Huti na ludność cywilną i cywilną infrastrukturę w Al-Hudajdzie i okolicach, powodujących dalsze pogorszenie sytuacji Jemeńczyków, których potrzeby w zakresie pomocy humanitarnej są wyjątkowo duże na tle całego kraju.

– Al Masda (w jęz. arabskim) - »Houthis Appoint Acting Defense, Interior Ministers, Members of Supreme Security Committee« [Huti mianują pełniących obowiązki ministra obrony i ministra spraw wewnętrznych, członków Najwyższego Komitetu Bezpieczeństwa] (https://almasdaronline.com/article/67627) [dostęp 19.10.2021]

– Saba (w jęz. arabskim) - zgodnie z doniesieniami szef Najwyższej Rady Politycznej Huti odwiedza wystawę prezentującą pociski rakietowe marynarki wojennej (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) [dostęp 19.10.2021]

– Aden Al Hadath (w jęz. arabskim) - »Dissident Figure' Says'Abd-al-Malik Al-Huthi Has Leukemia, Identifies 'Likely Successor'« [Członek opozycji twierdzi, że Abd-al-Malik Al-Huthi choruje na białaczkę, wskazuje prawdopodobnego następcę] (https://aden-alhadath.info/news/35501) [dostęp 19.10.2021]

– konto na Twitterze, które prowadzi Mohammad Ali al-Houthi - 2 lutego 2018 r., Al Huthi zamieścił zdjęcie, na którym pozuje wraz Yusufem Al-Madanim. Przybliżone tłumaczenie wpisu: »Obok mnie prawdziwy męczennik Abu Hussein, wczoraj« (Abu Hussein to pseudonim Yusufa Al-Madaniego).

– Al-Dżazira - »Recordings: Houthi leaders planned general's killing« [Nagrania: przywódcy Huti zaplanowali zabójstwo generała] (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) [dostęp 19.10.2021]".

1 Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 60.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.