Rozporządzenie wykonawcze 2021/1728 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/442 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 dotyczące mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.345.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1728
z dnia 29 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/442 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 dotyczące mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu 1 , w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 stycznia 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/111 2  poddające wywóz szczepionek przeciwko COVID-19 oraz substancji czynnych, w tym macierzystych i roboczych banków komórek wykorzystywanych do produkcji takich szczepionek, wymogowi uzyskania pozwolenia na wywóz na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/479, który obowiązywał przez sześć tygodni. Następnie, w dniu 12 marca 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/442 3  poddające wywóz tych samych produktów wymogowi uzyskania pozwolenia na wywóz do dnia 30 czerwca 2021 r. na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2015/479.

(2) W dniu 24 marca 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 4  wprowadzające, jako dodatkowy element do rozpatrzenia przy udzielaniu pozwolenia na wywóz, konieczność oceny, czy takie pozwolenie nie zagraża bezpieczeństwu dostaw towarów objętych rozporządzeniem (UE) 2021/442 w Unii. Tym samym rozporządzeniem Komisja tymczasowo zawiesiła zwolnienie niektórych państw przeznaczenia z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) 2021/442.

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/521 zostało przyjęte na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/479 i miało zastosowanie przez sześć tygodni. Środki wprowadzone tym rozporządzeniem zostały następnie przedłużone do dnia 30 czerwca 2021 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/734 5  i do dnia 30 września 2021 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1071 6 .

(4) Dostawy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 w Unii są kontynuowane, co skutkuje wyraźnym postępem w kampanii szczepień w Unii.

(5) Kampania szczepień jednak nadal trwa i pewna niepewność wciąż się utrzymuje, w szczególności w związku z pojawieniem się nowych wariantów wirusa COVID-19. W związku z tym istnieje ciągła potrzeba przejrzystości dostaw eksportowych i dostaw unijnych.

(6) Nadal utrzymuje się również ryzyko, że wywóz zagroziłby realizacji umów zakupu z wyprzedzeniem zawartych między Unią a producentami szczepionek lub bezpieczeństwu dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 i ich substancji czynnych w Unii.

(7) Środki wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/442 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/521 powinny zatem nadal obowiązywać do dnia 31 grudnia 2021 r. W związku z tym rozporządzenia te należy odpowiednio zmienić.

(8) Niniejsze rozporządzenie skonsultowano z komitetem odwoławczym. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/442 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2021 r.".

W art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/521 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2021 r.".

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 34.
2 Dz.U. L 31 I z 30.1.2021, s. 1.
3 Dz.U. L 85 z 12.3.2021, s. 190.
4 Dz.U. L 104 z 25.3.2021, s. 52.
5 Dz.U. L 158 z 6.5.2021, s. 13.
6 Dz.U. L 230 z 30.6.2021, s. 28.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.