Rozporządzenie wykonawcze 2021/1414 w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/422 dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.304.21

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1414
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/422 dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/422 2  zezwolono na stosowanie preparatu Enterococcus fae- cium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kur niosek na okres 10 lat.

(2) W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/422 w kolumnie "Numer identyfikacyjny dodatku" dodano niewłaściwy numer identyfikacyjny dodatku.

(3) W opinii z dnia 30 września 2020 r. 3  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził, że dodatek ten może być stosowany w wodzie do pojenia w ramach warunków stosowania z zastrzeżeniem oceny bezpieczeństwa i skuteczności. Specyfikacja wynikająca z tego wniosku nie została ujęta w kolumnie "Inne przepisy" załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/422 i w związku z tym należy ją dodać do tej kolumny ze względu na pewność prawa.

(4) W opinii Urzędu wskazano również, że dodatek nie wykazuje działania drażniącego na skórę lub oczy, lecz jest substancją działającą potencjalnie uczulająco na skórę i drogi oddechowe. W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/422 w kolumnie "Inne przepisy" błędnie odniesiono się do stosowania ochrony dróg oddechowych, okularów i rękawic jako środków ochrony indywidualnej zamiast odnieść się do stosowania środków ochrony dróg oddechowych i skóry w celu odpowiedniego uwzględnienia opinii Urzędu dotyczącej bezpieczeństwa użytkowników.

(5) W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/422 popełniono niewielki błąd pisarski w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia.

(6) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/422. W celu zapewnienia jasności należy zastąpić cały załącznik do wspomnianego rozporządzenia wykonawczego jego poprawioną wersją.

(7) Aby umożliwić podmiotom działającym na rynku pasz dostosowanie etykietowania dodatku i zawierającej go paszy do poprawionych warunków zezwolenia, należy przewidzieć okres przejściowy w odniesieniu do wprowadzania tych produktów do obrotu.

(8) W celu ochrony uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych stron w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/422 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2
1. 
Preparat wyszczególniony w załączniku oraz premiksy zawierające tę substancję, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 1 grudnia 2021 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 31 sierpnia 2021 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu aż do wyczerpania zapasów.
2. 
Materiały i mieszanki paszowe zawierające preparaty i premiksy, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 31 sierpnia 2022 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 31 sierpnia 2021 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu aż do wyczerpania zapasów.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

"Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćPozostałe przepisyData ważności zezwolenia
jtk/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %jtk/l wody do pojenia
Kategoria: dodatki zootechniczne Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej
4b1841Lactosan GmbH & Co KGEnterococcus faecium DSM 7134Skład dodatku

Preparat Enterococcus faecium DSM 7134 zawierający co najmniej: Proszek: 1x1010 jtk/g dodatku Granulki (mikrokapsułkowane): 1x1010 jtk/g dodatku

Kury nioski-1 X 109-5 x 108-1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy wskazać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

2. Dodatek może być stosowany w wodzie do pojenia.

3. Przy stosowaniu dodatku w wodzie do pojenia należy zapewnić jednolitą dyspersję dodatku.

4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeliz agrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków

ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych i skóry."

30.3.2031
Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki Enterococcus faecium DSM 7134

Metoda analityczna (1)

Do oznaczenia liczby: metoda posiewu powierzchniowego na agarze z żółcią, eskuliną i azydkiem (EN 15788)

Do analizy jakościowej: elektroforeza pulsacyjna w zmiennym polu elektrycznym (PFGE).

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/422 z dnia 9 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (Dz.U. L 83 z 10.3.2021, s. 25).
3 Dziennik EFSA 2020;18(11):6277.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.