Rozporządzenie wykonawcze 2020/625 zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/943 i decyzję wykonawczą Komisji 2014/88/UE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.144.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/625
z dnia 6 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/943 i decyzję wykonawczą Komisji 2014/88/Ue
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 1 , w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i) i (ii),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/eWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 2 , w szczególności jego art. 47 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i art. 54 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1793 3  ustanowiono przepisy dotyczące tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych przy wprowadzaniu na terytorium Unii niektórych rodzajów żywności i pasz nie- pochodzących od zwierząt z niektórych państw trzecich - wymieniono je w załączniku I do tego rozporządzenia, oraz ustanowiono specjalne warunki regulujące wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów żywności i pasz z niektórych państw trzecich ze względu na ryzyko zanieczyszczenia aflatoksynami, pozostałościami pestycydów, pentachlorofenolem i dioksynami oraz ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego - wymieniono je w załączniku II do tego rozporządzenia.

(2) Niektóre kategorie przesyłek żywności i pasz są wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 pod warunkiem że ich masa brutto nie przekracza 30 kg. Ponieważ zagrożenia odnoszą się do samych produktów, a nie do ich bezpośrednich pojemników lub opakowań, limit masy powinien odnosić się wyłącznie do samych produktów. Należy zatem zmienić art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, aby zastąpić odniesienie do masy brutto odniesieniem do masy netto.

(3) Art. 12 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 stanowi, że wykazy zawarte w jego załącznikach I i II podlegają regularnemu przeglądowi nie rzadziej niż co sześć miesięcy w celu uwzględnienia nowych informacji dotyczących ryzyka i niezgodności z przepisami.

(4) Występowanie i znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłoszonych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach ("RASFF"), ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 178/2002, informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, a także półroczne sprawozdania dotyczące przesyłek żywności i pasz niepochodzących od zwierząt, przedłożone Komisji przez państwa członkowskie w 2019 r. na podstawie art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 4 , wskazują, że wykazy ustanowione w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 powinny zostać zmienione.

(5) W szczególności w przypadku przesyłek pomarańczy, mandarynek, klementynek, wilkingów i podobnych hybryd cytrusowych z Turcji dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem RASFF oraz informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzonych przez państwa członkowskie wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie pozostałościami pestycydów, co wymaga zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Ponadto w przypadku mieszanek przypraw z Pakistanu dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem RASFF oraz informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzonych przez państwa członkowskie wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie aflatoksynami, co wymaga zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Pozycje dotyczące tych przesyłek należy zatem włączyć do załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.

(6) Ze względu na wysoką częstotliwość przypadków niezgodności z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w przepisach Unii, wykrytych podczas kontroli urzędowych przeprowadzonych przez państwa członkowskie w pierwszej połowie 2019 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 669/2009, należy zwiększyć częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w odniesieniu do fasoli z Kenii oraz winogron suszonych i granatów z Turcji. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje dotyczące tych przesyłek figurujące w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.

(7) Nasiona Sesamum z Sudanu i Ugandy podlegają już zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w odniesieniu do występowania Salmonelli od, odpowiednio, lipca i stycznia 2017 r. Kontrole urzędowe przeprowadzane przez państwa członkowskie w odniesieniu do tych środków spożywczych wskazują na wzrost wskaźnika niezgodności od momentu ustanowienia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Wyniki te stanowią dowód na to, że wprowadzenie tych środków spożywczych do Unii stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(8) Aby zwiększyć ochronę zdrowia ludzi w Unii, należy zatem, oprócz zwiększenia poziomu kontroli urzędowych, ustanowić warunki szczególne w odniesieniu do nasion Sesamum z Sudanu i Ugandy. W szczególności do wszystkich przesyłek nasion Sesamum z Sudanu i Ugandy należy dołączać świadectwo urzędowe stwierdzające, że wszystkie wyniki pobierania próbek i analiz wykazują brak Salmonelli w 25 g. Wyniki pobierania próbek i analiz należy dołączać do wspomnianego świadectwa. Należy zatem usunąć pozycje dotyczące nasion Sesamum z Sudanu i Ugandy z załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 i włączyć je do załącznika II do tego rozporządzenia.

(9) Ponadto papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.) z Indii i Pakistanu jest już od stycznia 2018 r. objęta zwiększonym poziomem kontroli urzędowych w odniesieniu do obecności pozostałości pestycydów. Częstotliwość kontroli została zwiększona już w styczniu 2019 r. z 10 % do 20 % z uwagi na wysoki stopień niezgodności z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w przepisach Unii. Od czasu zwiększenia poziomu kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do tych środków spożywczych stwierdza się utrzymujący się wysoki poziom niezgodności z przepisami w przypadku papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.) z Indii oraz wzrost wskaźnika niezgodności w przypadku papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.) z Pakistanu. Od momentu ustanowienia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych w odniesieniu do obu towarów przekazano szereg powiadomień w ramach RASFF. Wyniki te stanowią dowód na to, że wprowadzenie tych środków spożywczych do Unii stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(10) Aby zwiększyć ochronę zdrowia ludzi w Unii, należy zatem, oprócz zwiększenia poziomu kontroli urzędowych, ustanowić warunki szczególne w odniesieniu do papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.) z Indii i Pakistanu. W szczególności do wszystkich przesyłek papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.) z Indii i Pakistanu należy dołączać świadectwo urzędowe stwierdzające, że z produktu pobrano próbki i przeanalizowano je pod kątem pozostałości pestycydów, a wszystkie wyniki pokazują, że nie przekroczono odpowiednich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów. Wyniki pobierania próbek i analiz należy dołączać do wspomnianego świadectwa. Należy zatem usunąć pozycje dotyczące papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.) z Indii i Pakistanu z załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 i włączyć je do załącznika II do tego rozporządzenia.

(11) W przypadku liści curry z Indii częstotliwość przypadków niezgodności z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w przepisach Unii, wykrytych podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie, zmniejszyła się. Pozycję dotyczącą liści curry z Indii należy zatem usunąć z załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 i włączyć do załącznika I do tego rozporządzenia. Należy zwiększyć częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w odniesieniu do tego towaru, biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do tego towaru zostaną zniesione wymogi dotyczące urzędowej certyfikacji oraz pobierania próbek i analiz pozostałości pestycydów w państwie trzecim.

(12) W odniesieniu do malin z Serbii, moreli suszonych i moreli inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych z Turcji oraz cytryn z Turcji dostępne informacje wskazują na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w przepisach Unii, w związku z czym nie jest już uzasadniony zwiększony poziom kontroli urzędowych. Pozycje dotyczące tych towarów należy zatem usunąć z załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.

(13) Kod Nomenklatury scalonej przewidziany dla nasion Sesamum w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 obejmuje surowe i przetworzone nasiona Sesamum. Z perspektywy zarządzania ryzykiem w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 należy uwzględnić zarówno surowe, jak i przetworzone nasiona Sesamum, ponieważ w szczególności w przypadku państw pochodzenia wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 surowe lub przetworzone nasiona Sesamum stanowią takie same zagrożenia. Należy zatem zmienić wszystkie opisy produktów dotyczące nasion Sesamum w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, aby objąć nimi zarówno surowe, jak i przetworzone nasiona Sesamum. Ponadto, aby lepiej dostosować je do opisu produktu dla tego kodu Nomenklatury scalonej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 5 , produkty te powinny być nazywane w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 "nasionami Sesamum", a nie "nasionami sezamu (nasionami Sesa- mum)".

(14) Mąki i mączki z orzeszków ziemnych stanowią takie samo zagrożenie jak formy żywności i paszy figurujące obecnie w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793. Należy zatem zmienić wszystkie pozycje dotyczące orzeszków ziemnych w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 w taki sposób, aby obejmowały mąki i mączki z orzeszków ziemnych.

(15) Podobnie, makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych, stanowią takie samo zagrożenie jak formy tego towaru figurujące obecnie w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793. Niektóre pozycje dotyczące orzeszków ziemnych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 nie obejmują orzeszków ziemnych w wyżej wymienionej formie. Należy zatem zmienić wszystkie pozycje dotyczące orzeszków ziemnych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, aby uwzględnić makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych.

(16) W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1793 należy wprowadzić zmiany do kodów Nomenklatury scalonej dla papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.), odpowiednio, ze Sri Lanki i Indii oraz dla moreli inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych z Uzbekistanu, aby zapewnić spójność z opisem tych towarów w załącznikach I i II do tego rozporządzenia.

(17) Aby zapewnić spójność i jasność, należy zastąpić cały załącznik I i cały załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.

(18) Decyzją wykonawczą Komisji 2014/88/UE 6  zakazano przywozu z Bangladeszu do Unii środków spożywczych zawierających liście betelu lub składających się z nich. Decyzja ta została przyjęta w następstwie dużej liczby powiadomień w ramach RASFF ze względu na obecność wielu szczepów Salmonelli, w tym Salmonella Typhimurium, stwierdzoną w środkach spożywczych zawierających liście betelu ("pieprzu żuwnego", powszechnie znanego jako "betel") lub składających się z nich, pochodzących z Bangladeszu.

(19) Bangladesz nie przedłożył zadowalającego planu działania. W związku z tym nie można uznać, że gwarancje udzielone przez Bangladesz są wystarczające do rozwiązania kwestii wcześniej stwierdzonych poważnych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Środki nadzwyczajne ustanowione decyzją wykonawczą 2014/88/UE powinny zatem pozostać w mocy.

(20) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/943 7  zawiesza przywóz do Unii suszonej fasoli objętej kodami CN 0713 39 00, 0713 35 00 i 0713 90 00 pochodzącej z Nigerii w związku z ciągłą obecnością dichlorfosu. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1256 8  przedłużono termin stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/943 do dnia 30 czerwca 2022 r., aby umożliwić Nigerii wdrożenie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem i zapewnienie wymaganych gwarancji.

(21) Przepisy określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1793, decyzji wykonawczej 2014/88/UE i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/943 są zasadniczo powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą nałożenia dodatkowych środków regulujących wprowadzanie do Unii niektórych rodzajów żywności i pasz z niektórych państw trzecich ze względu na stwierdzone ryzyko, i które stosuje się w zależności od wagi ryzyka. Należy zatem ułatwić prawidłowe i kompleksowe stosowanie odpowiednich przepisów poprzez ustanowienie w jednym akcie przepisów dotyczących tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych niektórych rodzajów żywności i pasz niepochodzą- cych od zwierząt oraz poprzez ustanowienie w takim akcie odpowiednich środków nadzwyczajnych. Należy zatem uchylić decyzję wykonawczą 2014/88/UE i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/943, a ich przepisy przenieść do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793, jak również odpowiednio zmienić to rozporządzenie.

(22) Ze względu na pewność prawa należy przewidzieć, że państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie do Unii przesyłek nasion Sesamum z Sudanu i Ugandy oraz papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.) z Indii i Pakistanu, do których to przesyłek nie załączono świadectwa urzędowego ani wyników pobierania próbek i analiz, jeżeli opuściły one państwo pochodzenia lub państwo wysyłki - jeżeli państwo to jest inne niż państwo pochodzenia - przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(23) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793.

(24) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1793

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/1793 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 1 dodaje się lit. ba) w brzmieniu:

"ba) zawieszanie wprowadzania do Unii żywności i paszy wymienionych w załączniku IIa;";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do następujących kategorii przesyłek żywności i paszy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), o ile ich masa netto nie przekracza 30 kg:

a) przesyłek żywności i paszy wysłanych jako próbki handlowe, próbki laboratoryjne lub przedmioty wystawowe, które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu;

b) przesyłek żywności i paszy, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do konsumpcji osobistej lub użytku własnego;

c) przesyłek o charakterze niehandlowym żywności i paszy wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu;

d) przesyłek żywności i paszy przeznaczonych do celów naukowych.";

2)
tytuł sekcji 3 otrzymuje brzmienie:

"SPECJALNE WARUNKI REGULUJĄCE WPROWADZANIE DO UNII I ZAWIESZANIE WPROWADZANIA DO UNII NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ŻYWNOŚCI I PASZ POCHODZĄCYCH Z NIEKTÓRYCH PAŃSTW TRZECICH";

3)
dodaje się art. 11a w brzmieniu:

"Artykuł 11a

Zawieszanie wprowadzania do Unii

1. Państwa członkowskie zakazują wprowadzania do Unii żywności i pasz wymienionych w załączniku IIa.

2. Ust. 1 stosuje się do żywności i pasz przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Unii oraz do żywności i pasz przeznaczonych do użytku prywatnego lub spożycia na obszarze celnym Unii.";

4)
w załącznikach I i II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
5)
dodaje się załącznik IIa zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Uchylenie

1. 
Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/943 i decyzja wykonawcza 2014/88/UE tracą moc.
2. 
Odesłania do uchylonych aktów odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.
Artykuł  3

Środki przejściowe

Przesyłki nasion Sesamum z Sudanu i Ugandy oraz papryki (innej niż słodka) (Capsicum spp.) z Indii i Pakistanu, które to przesyłki opuściły państwo pochodzenia lub państwo wysyłki - jeżeli państwo to jest inne niż państwo pochodzenia - przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą zostać wprowadzone do Unii bez dołączonych wyników pobierania próbek i analiz oraz bez dołączonego świadectwa urzędowego przewidzianego w art. 10 i 11 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793.

Artykuł  4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

1.
W załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik I otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK I

Żywność i pasza niepochodzące od zwierząt, z niektórych państw trzecich, podlegające tymczasowemu zwiększeniu kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i punktach kontroli

Żywność i pasze (zamierzone zastosowanie)Kod CN ()Podpozycja TARICPaństwo pochodzeniaZagrożenieCzęstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich (%)
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Boliwia (BO)Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych- ex 1208 90 00
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych (Żywność i pasze)- 2305 00 00
- Pieprz czarny (Piper) (Żywność - nierozgniatana ani niemielona)ex 0904 11 0010Brazylia (BR)Salmonella (2)20
Owoce kolcowoju pospolitego (jagody Goji) (Lycium barbarům L.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub suszona)

ex 0813 40 95;10Chiny (CN)Pozostałości pestycydów (3) (4) (5)20
ex 0810 90 7510
Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność - rozgniatana lub mielona)

ex 0904 22 0011Chiny (CN)Salmonella (6)20
Herbata, nawet aromatyzowana

(Żywność)

0902Chiny (CN)Pozostałości pestycydów (3) (7)20
Bakłażan (Solanum melonge- na)

(Żywność - świeża lub schłodzona)

0709 30 00Republika

Dominikańska

(DO)

Pozostałości pestycydów (3)20
- Słodka papryka (Capsicum annuum)- 0709 60 10;Republika

Dominikańska

(DO)

Pozostałości pestycydów (3) (8)50
0710 80 51
- Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)- ex 0709 60 99;20
ex 0710 80 5920
- Wspięga chińska (Vigna unguiculata ssp. sesquipe- dalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) (Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)- ex 0708 20 00;10
ex 0710 22 0010
- Słodka papryka (Capsicum annuum)- 0709 60 10; 0710 80 51Egipt (EG)Pozostałości pestycydów (3) (9)20
- Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.) (Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)- ex 0709 60 99;О
ex 0710 80 59NJ

О

Nasiona Sesamum (Żywność)120740 90Etiopia (ET)Salmonella (2)50
- Orzechy laskowe w łupinkach- 080221 00Gruzja (GE)Aflatoksyny50
- Orzechy laskowe łuskane- 0802 22 00
- Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny- ex 1106 30 9040
- Orzechy laskowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność)

- ex 2008 19 19;30
ex 2008 19 95;20
ex 2008 19 9930
Olej palmowy

(Żywność)

1511 10 90;90Ghana (GH)Barwniki Sudan (10)50
1511 90 11;
ex 1511 90 19;
1511 90 99
Liście curry (Bergera/Mur- raya koenigii)

(Żywność - świeża, schłodzona, mrożona lub suszona)

ex 1211 90 8610Indie (IN)Pozostałości pestycydów (3) (11)50
Ketmia jadalna (Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)ex 0709 99 90;NJ

О

Indie (IN)Pozostałości pestycydów (3) (12)10
ex 0710 80 95О
Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Żywność - świeża lub schłodzona)

0708 20Kenia (KE)Pozostałości pestycydów (3)10
Seler chiński (Apium graveo- lens)

(Żywność - świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 40 0020Kambodża (KH)Pozostałości pestycydów (3) (13)50
Wspięga chińska (Vigna unguicuíata ssp. ses- quipedalis, Vigna unguicuíata ssp. unguicuíata)

(Żywność - warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

ex 0708 20 00;10Kambodża (KH)Pozostałości pestycydów (3) (14)50
ex 0710 22 0010
Rzepa biała (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 9711; 19Liban (LB)Rodamina B50
Rzepa biała (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)

ex 2005 99 8093Liban (LB)Rodamina B50
Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.) (Żywność - suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)0904 21 10;Sri Lanka (LK)Aflatoksyny50
ex 0904 21 90;20
ex 0904 22 00;11; 19
ex 2005 99 10;10; 90
ex 2005 99 8094
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Madagaskar

(MG)

Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych- ex 1208 90 00
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

- 2305 00 00
Owoce chlebowca (Artocar- pus heterofillas)

(Żywność - świeża)

ex 0810 90 2020Malezja (MY)Pozostałości pestycydów (3)20
Nasiona Sesamum (Żywność)120740 90Nigeria (NG)Salmonella (2)50
Mieszanki przypraw

(Żywność)

0910 91 10;Pakistan (PK)Aflatoksyny50
0910 91 90
Nasiona arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne (Żywność)ex 1207 70 00;10Sierra Leone (SL)Aflatoksyny50
ex 1208 90 00;10
ex 2008 99 9950
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Senegal (SN)Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych- ex 1208 90 00
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych (Żywność i pasze)- 2305 00 00
Rzepa biała (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 9711; 19Syria (SY)Rodamina B50
Rzepa biała (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)

ex 2005 99 8093Syria (SY)Rodamina B50
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;NJ

О

Tajlandia (TH)Pozostałości pestycydów (3) (15)10
ex 0710 80 59NJ

О

Winogrona suszone (włączając winogrona suszone siekane lub rozgniatane na pastę, bez dalszej obróbki) (Żywność)0806 20Turcja (TR)Ochratoksyna

A

10
Mandarynki (włącznie z tan- gerynami i satsumami); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

(Żywność - świeża lub suszona)

0805 21; 0805 22; 0805 29Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3)5
Pomarańcze (Żywność - świeża lub suszona)0805 10Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3)10
Granaty

(Żywność - świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 7530Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3) (16)20
Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

0709 60 10;

0710 80 51

Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3) (17)10
Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone do wprowadzenia do obrotu i przeznaczone dla konsumentów końcowych (18) (19)

(Żywność)

ex 1212 99 9520Turcja (TR)Cyjanek50
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;ОUganda (UG)Pozostałości pestycydów (3)20
ex 0710 80 59NJ

О

- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Stany Zjednoczone (Us)Aflatoksyny10
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych- ex 1208 90 00
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych (Żywność i pasze)- 2305 00 00
- Pistacje w łupinach- 0802 51 00Stany Zjednoczone (Us)Aflatoksyny10
- Pistacje bez łupin- 0802 52 00
- Pistacje prażone

(Żywność)

- ex 2008 19 13;NJ

О

ex 2008 19 93NJ

О

- Morele suszone- 0813 10 00Uzbekistan (UZ)Siarczyny (20)50
- Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

(Żywność)

- 2008 50
- Liście kolendry- ex 0709 99 9072Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (21)50
- Bazylia (pospolita, azjatycka)- ex 1211 90 8620
- Mięta- ex 1211 90 8630
- Pietruszka - nać (Żywność - świeże lub schłodzone zioła)- ex 0709 99 9040
Ketmia jadalna (Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)ex 0709 99 90;ОWietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (21)50
ex 0710 80 95О
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;20Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (21)50
ex 0710 80 5920"
(1) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2) Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. a) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(3) Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościo- wymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(4) Pozostałości amitrazu.

(5) Pozostałości nikotyny.

(6) Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. b) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(7) Pozostałości tolfenpiradu.

(8) Pozostałości amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako ami- traz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p' i o,p'), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu).

(9) Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p' i o,p'), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(10) Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych:

(i) Sudan I (numer CAS 842-07-9);

(ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6);

(iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9);

(iv) Szkarłat GN; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).

(u) Pozostałości acefatu.

(12) Pozostałości diafentiuronu.

(13) Pozostałości fentoatu.

(14) Pozostałości chlorobufamu.

(15) Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i tri- foryny.

(16) Pozostałości prochlorazu.

(17) Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu metylowego.

(18) »Produkty nieprzetworzone« zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(19) »Wprowadzanie do obrotu« oraz »konsument końcowy« zgodnie z definicjami »wprowadzania na rynek« i »konsumenta finalnego« w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(20) Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(21) Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.;

2)
załącznik II otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK II

Żywność i pasze z niektórych państw trzecich, podlegające szczególnym warunkom wprowadzania na terytorium Unii ze względu na ryzyko zanieczyszczenia mikotoksynami, w tym aflatoksynami, pozostałościami pestycydów, pentachlorofenolem i dioksynami oraz zanieczyszczenia mikrobiologicznego

1. Żywność i pasze niepochodzące od zwierząt, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) ppkt (i)

Żywność i pasze (zamierzone zastosowanie)Kod CN (1)Podpozycja TARICPaństwo pochodzeniaZagrożenieCzęstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich (%)
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Argentyna

(AR)

Aflatoksyny5
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych- 2305 00 00
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych (Żywność i pasze)- ex 1208 90 00
- Orzechy leszczyny (Corylus sp.) w łupinach- 0802 21 00Azerbejdżan

(AZ)

Aflatoksyny20
- Orzechy leszczyny (Corylus sp.) bez łupin- 0802 22 00
- Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy leszczyny- ex 0813 50 39;70
ex 0813 50 91;70
ex 0813 50 9970
- Pasta z orzechów leszczyny- ex 2007 10 10;70
ex 2007 10 99;40
ex 2007 99 39;05; 06
ex 2007 99 50;33
ex 2007 99 9723
- Orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, włączając mieszanki- ex 2008 19 12;30
ex 2008 19 19;30
ex 2008 19 92;30
ex 2008 19 95;20
ex 2008 19 99;30
ex 2008 97 12;15
ex 2008 97 14;15
ex 2008 97 16;15
ex 2008 97 18;15
ex 2008 97 32;15
ex 2008 97 34;15
ex 2008 97 36;15
ex 2008 97 38;15
ex 2008 97 51;15
ex 2008 97 59;15
ex 2008 97 72;15
ex 2008 97 74;15
ex 2008 97 76;15
ex 2008 97 78;15
ex 2008 97 92;15
ex 2008 97 93;15
ex 2008 97 94;15
ex 2008 97 96;15
ex 2008 97 97;15
ex 2008 97 9815
- Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny- ex 1106 30 9040
- Olej z orzechów leszczyny (Żywność)- ex 1515 90 9920
- Orzechy brazylijskie w łupinach- 0801 21 00Brazylia (BR)Aflatoksyny50
- Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy brazylijskie w łupinach (Żywność)- ex 0813 50 31;20
ex 0813 50 39;20
ex 0813 50 91;20
ex 0813 50 9920
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Brazylia (BR)Aflatoksyny10
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych- 2305 00 00
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych(Żywność i pasze)- ex 1208 90 00
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 00Chiny (CN)Aflatoksyny20
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych- 2305 00 00
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

- ex 1208 90 0020
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Egipt (EG)Aflatoksyny20
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych- 2305 00 00
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

- ex 1208 90 00
- Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone- 0904Etiopia (ET)Aflatoksyny50
- Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne

(Żywność - suszone przyprawy)

- 0910
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Ghana (GH)Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych- 2305 00 00
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych (Żywność i pasze)- ex 1208 90 00
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 0020Gambia

(GM)

Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych- 2305 00 00
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych (Żywność i pasze)- ex 1208 90 00
Gałka muszkatołowa (Myristi- ca fragrans)

(Żywność - suszone przyprawy)

0908 11 00; 0908 12 00Indonezja

(ID)

Aflatoksyny20
Liście betelu (Piper betle L.) (Żywność)ex 140490 0010Indie (IN)Salmonella (2)10
Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.) (Żywność - suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)0904 21 10;Indie (IN)Aflatoksyny20
ex 0904 22 00;11; 19
ex 0904 21 90;20
ex 2005 99 10;10; 90
ex 2005 99 8094
Gałka muszkatołowa (Myristi- ca fragrans)

(Żywność - suszone przyprawy)

- 0908 11 00; 0908 12 00Indie (IN)Aflatoksyny20
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 00Indie (IN)Aflatoksyny10
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 0020
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane- 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98
- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych- 2305 00 00
- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych

(Żywność i pasze)

- ex 1208 90 00
Guma guar (Żywność i pasze)ex 1302 32 9010Indie (IN)Pentachloro- fenol i diok- syny (3)5
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;20Indie (IN)Pozostałości pestycydów (4) (5)10
ex 0710 80 5920
Nasiona Sesamum (Żywność)120740 90Indie (IN)Salmonella (6)20
- Pistacje w łupinach- 0802 51 00Iran (IR)Aflatoksyny50
- Pistacje bez łupin- 0802 52 00
- Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające pistacje- ex 0813 50 39;60
ex 0813 50 91;60
ex 0813 50 9960
- Pasta z pistacji- ex 2007 10 10;60
ex 2007 10 99;30
ex 2007 99 39;03; 04
ex 2007 99 50;32
ex 2007 99 9722
- Pistacje, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki- ex 2008 19 13;20
ex 2008 19 93;20
ex 2008 97 12;19
ex 2008 97 14;19
ex 2008 97 16;19
ex 2008 97 18;19
ex 2008 97 32;19
ex 2008 97 34;19
ex 2008 97 36;19
ex 2008 97 38;19
ex 2008 97 51;19
ex 2008 97 59;19
ex 2008 97 72;19
ex 2008 97 74;19
ex 2008 97 76;19
ex 2008 97 78;19
ex 2008 97 92;19
ex 2008 97 93;19
ex 2008 97 94;19
ex 2008 97 96;19
ex 2008 97 97;19
ex 2008 97 9819
- Mąka, mączka i proszek z pistacji

(Żywność)

- ex 1106 30 9050
Nasiona arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 00;10Nigeria (NG)Aflatoksyny50
ex 1208 90 00;10
ex 2008 99 9950
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;20Pakistan (PK)Pozostałości

pestycydów

(4)

20
ex 0710 80 5920
- Orzeszki ziemne w łupinkach

- Orzeszki ziemne łuskane

- Masło orzechowe

- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane

- Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

- Mąki i mączki z orzeszków ziemnych (Żywność i pasze)

- 1202 41 0020Sudan(SD)Aflatoksyny50
- 1202 42 00
- 2008 11 10
- 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
- 2305 00 00
- ex 1208 90 00
Nasiona Sesamum (Żywność)120740 90Sudan(SD)Salmonella (6)20
- Suszone figi- 0804 20 90Turcja (TR)Aflatoksyny20
- Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające figi- ex 0813 50 9950
- Pasta z suszonych fig- ex 2007 10 10;50
ex 2007 10 99;20
ex 2007 99 39;01; 02
ex 2007 99 50;31
ex 2007 99 9721
- Suszone figi, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki- ex 2008 97 12;11
ex 2008 97 14;11
ex 2008 97 16;11
ex 2008 97 18;11
ex 2008 97 32;11
ex 2008 97 34;11
ex 2008 97 36;11
ex 2008 97 38;11
ex 2008 97 51;11
ex 2008 97 59;11
ex 2008 97 72;11
ex 2008 97 74;11
ex 2008 97 76;11
ex 2008 97 78;11
ex 2008 97 92;11
ex 2008 97 93;11
ex 2008 97 94;11
ex 2008 97 96;11
ex 2008 97 97;11
ex 2008 97 98;11
ex 2008 99 2810
ex 2008 99 34;10
ex 2008 99 37;10
ex 2008 99 40;10
ex 2008 99 49;60
ex 2008 99 67;95
ex 2008 99 9960
- Mąka, mączka lub proszek z suszonych fig (Żywność)- ex 1106 30 9060
- Orzechy leszczyny (Corylus sp.) w łupinach- 0802 21 00Turcja (TR)Aflatoksyny5
- Orzechy leszczyny (Corylus sp.) bez łupin- 0802 22 00
- Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające orzechy leszczyny- ex 0813 50 39;70
ex 0813 50 91;70
ex 0813 50 9970
- Pasta z orzechów leszczyny- ex 2007 10 10;

ex 2007 10 99;

ex 2007 99 39;

ex 2007 99 50;

ex 2007 99 97

- ex 2008 19 12;

ex 2008 19 19;

ex 2008 19 92;

ex 2008 19 95;

ex 2008 19 99;

ex 2008 97 12;

ex 2008 97 14;

ex 2008 97 16;

ex 2008 97 18;

ex 2008 97 32;

ex 2008 97 34;

ex 2008 97 36;

ex 2008 97 38;

ex 2008 97 51;

ex 2008 97 59;

ex 2008 97 72;

ex 2008 97 74;

ex 2008 97 76;

ex 2008 97 78;

ex 2008 97 92;

ex 2008 97 93;

ex 2008 97 94;

ex 2008 97 96;

ex 2008 97 97;

ex 2008 97 98

- ex 1106 30 90

- ex 1515 90 99

70
40
05; 06
33
23
- Orzechy leszczyny, przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, włączając mieszanki30
30
30
20
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
- Mąka, mączka i proszek z orzechów leszczyny40
- Olej z orzechów leszczyny (Żywność)20
- Pistacje w łupinach- 0802 51 00Turcja (TR)Aflatoksyny50
- Pistacje bez łupin- 0802 52 00
- Mieszanki orzechów lub owoców suszonych zawierające pistacje- ex 0813 50 39;60
ex 0813 50 91;60
ex 0813 50 9960
- Pasta z pistacji- ex 2007 10 10;60
ex 2007 10 9930
- Pistacje, przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki- ex 2007 99 39;03; 04
ex 2007 99 50;32
ex 2007 99 97;22
ex 2008 19 13;20
ex 2008 19 93;20
ex 2008 97 12;19
ex 2008 97 14;19
ex 2008 97 16;19
ex 2008 97 18;19
ex 2008 97 32;19
ex 2008 97 34;19
ex 2008 97 36;19
ex 2008 97 38;19
ex 2008 97 51;19
ex 2008 97 59;19
ex 2008 97 72;19
ex 2008 97 74;19
ex 2008 97 76;19
ex 2008 97 78;19
ex 2008 97 92;19
ex 2008 97 93;19
ex 2008 97 94;19
ex 2008 97 96;19
ex 2008 97 97;19
ex 2008 97 9819
- Mąka, mączka i proszek z pistacji (Żywność)- ex 1106 30 9050
Liście winorośli (Żywność)ex 2008 99 9911; 19Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (4) (7)20
Nasiona Sesamum (Żywność)120740 90Uganda (UG)Salmonella (6)20
Pitahaya (smoczy owoc) (Żywność - świeża lub schłodzona)ex 0810 90 2010Wietnam

(VN)

Pozostałości pestycydów (4) (8)10
(1) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2) Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. b) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(3) Sprawozdanie z analizy, o którym mowa w art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jest sporządzane przez laboratorium upoważnione zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 na potrzeby analizy PCP w żywności i paszy.

W sprawozdaniu z analizy określa się:

a) wyniki pobierania próbek i analizy obecności PCP przeprowadzonych przez właściwe organy państwa pochodzenia lub właściwe organy państwa, z którego przesyłka jest wysyłana, jeżeli jest ono inne niż państwo pochodzenia;

b) niepewność pomiaru odnoszącą się do wyniku analizy;

c) granicę wykrywalności odnoszącą się do metody analitycznej; oraz

d) granicę oznaczalności odnoszącą się do metody analitycznej.

Ekstrakcji przed analizą dokonuje się za pomocą zakwaszonego rozpuszczalnika. Analizę przeprowadza się zgodnie ze zmodyfikowaną wersją metody QuEChERS, określoną na stronie internetowej laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ds. pozostałości pestycydów lub zgodnie z równie wiarygodną metodą.

(4) Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozos- tałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(5) Pozostałości karbofuranu.

(6) Pobieranie próbek i analizy przeprowadza się zgodnie z procedurami pobierania próbek i referencyjnymi metodami badania określonymi w pkt 1 lit. a) załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

(7) Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propi- nebu, tiuramu i ziramu) i metrafenonu.

(8) Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propi- nebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.

2. Żywność wieloskładnikowa, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) ppkt (ii)

Żywność wieloskładnikowa zawierająca poszczególne produkty wymienione w tabeli 1 niniejszego załącznika ze względu na ryzyko zanieczyszczenia aflatoksynami w ilości powyżej 20 % w pojedynczym produkcie albo łącznie w produktach wymienionych w wykazie
Kod CN (1)Opis (2)
ex 1704 90Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao, inne niż guma do żucia, nawet pokryta cukrem
ex 1806Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao
ex 1905Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby"
(1) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2) Opis towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w Nomenklaturze scalonej ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. Bardziej szczegółowe informacje na temat dokładnego zakresu Wspólnej Taryfy Celnej znajdują się w ostatnim akcie zmieniającym wymieniony załącznik.

2.
Do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/1793 dodaje się załącznik IIa w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK IIa

Żywność i pasze z niektórych państw trzecich podlegające zawieszeniu wprowadzania do Unii, o którym mowa w art. 11a

Żywność i pasze (zamierzone zastosowanie)Kod CN (1)Podpozycja

TARIC

Państwo pochodzeniaZagrożenie
- Środki spożywcze zawierające liście betelu (»Piper betle«) lub składające się z nich (Żywność)- 1404 90 00 (2)Bangladesz (BD) (3)Salmonella
- Środki spożywcze składające się z suszonej fasoli (Żywność)- 0713 35 00

- 0713 39 00

- 0713 90 00

Nigeria (NG)Pozostałości pestycydów"
(1) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2) Środki spożywcze zawierające liście betelu (»Piper betle«) lub składające się z nich, w tym, ale nie wyłącznie, te zgłoszone w ramach kodu CN 1404 90 00.

(3) Państwo pochodzenia lub państwo wysyłki.

1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 (Dz.U. L 277 z 29.10.2019, s. 89).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).
5 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
6 Decyzja wykonawcza Komisji 2014/88/UE z dnia 13 lutego 2014 r. tymczasowo zawieszająca przywóz z Bangladeszu środków spożywczych zawierających liście pieprzu betelowego lub składających się z nich ("pieprz żuwny") (Dz.U. L 45 z 15.2.2014, s. 34).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/943 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz suszonej fasoli z Nigerii i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 (Dz.U. L 154 z 19.6.2015, s. 8).
8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1256 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/943 w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz suszonej fasoli z Nigerii w odniesieniu do przedłużenia okresu jego stosowania (Dz.U. L 196 z 24.7.2019, s. 3).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.