Rozporządzenie wykonawcze 2020/585 dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2021, 2022 i 2023, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.135.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/585
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2021, 2022 i 2023, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 29 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1213/2008 2  ustanowiono pierwszy wieloletni skoordynowany wspólnotowy program kontroli obejmujący lata 2009, 2010 i 2011. Program ten był kontynuowany na podstawie kolejnych rozporządzeń Komisji. Ostatnim takim rozporządzeniem było rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/533 3 .

(2) Do głównych składników diety zalicza się w Unii od trzydziestu do czterdziestu środków spożywczych. Ponieważ w okresach trzyletnich obserwuje się istotne zmiany w stosowaniu pestycydów, pestycydy w tych środkach spożywczych należy monitorować w serii trzyletnich cyklów w celu umożliwienia przeprowadzania oceny narażenia konsumenta i oceny stosowania przepisów Unii.

(3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") przedłożył sprawozdanie naukowe na temat oceny projektu programu monitorowania pestycydów. Urząd stwierdził, że wskaźnik przekraczania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości na poziomie powyżej 1 % można oszacować z marginesem błędu wynoszącym 0,75 %, wybierając 683 próbki dla co najmniej 32 różnych produktów żywnościowych 4 . Pobieranie próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie proporcjonalnie do liczby ludności, przy czym dla danego produktu na rok należy pobrać co najmniej 12 próbek.

(4) Uwzględniono wyniki analityczne poprzednich unijnych urzędowych programów kontroli, aby zapewnić reprezentatywność zakresu pestycydów objętych programem kontroli dla stosowanych pestycydów.

(5) Wytyczne w sprawie "Procedur analitycznej kontroli jakości i procedur walidacji dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy" ("Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed") zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji 5 .

(6) Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje inne substancje czynne, metabolity lub produkty rozpadu lub reakcji, informacje dotyczące tych związków chemicznych należy podać oddzielnie, o ile są mierzone osobno 6 .

(7) Państwa członkowskie, Komisja i Urząd uzgodniły środki wykonawcze dotyczące przedkładania informacji przez państwa członkowskie, np. standard opisu próbek wersja 2 (SOP2) oraz wytyczne w sprawie sprawozdawczości z monitorowania substancji chemicznych, stosowane do przedkładania wyników analizy pozostałości pestycydów.

(8) Do procedur pobierania próbek należy stosować dyrektywę Komisji 2002/63/WE 7 , która zawiera metody i procedury pobierania próbek zalecane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego.

(9) Oceny, czy przestrzegane są najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w żywności dla niemowląt i małych dzieci, ustanowione w art. 10 dyrektywy Komisji 2006/141/WE 8 , art. 7 dyrektywy Komisji 2006/125/WE 9  oraz art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/127 10 , należy dokonać, uwzględniając wyłącznie definicje pozostałości określone w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005.

(10) W przypadku metod oznaczania pojedynczych pozostałości państwa członkowskie powinny mieć możliwość wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących analizy, zwracając się do laboratoriów urzędowych, które już dysponują wymaganymi zwalidowanymi metodami.

(11) Do dnia 31 sierpnia każdego roku państwa członkowskie powinny przekazać informacje dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

(12) W celu uniknięcia niejasności spowodowanych nakładaniem się na siebie kolejnych wieloletnich programów, a także ze względu na pewność prawa, należy uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/533. Należy je jednak nadal stosować w odniesieniu do próbek przebadanych w 2020 r.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W latach 2021, 2022 i 2023 państwa członkowskie 11  pobierają i badają próbki dla kombinacji produktów i pestycydów, jak określono w załączniku I.

Liczbę próbek każdego produktu, łącznie z żywnością dla niemowląt i małych dzieci oraz produktami pochodzącymi z rolnictwa ekologicznego, określono w załączniku II.

Artykuł  2
1. 
Partia, z której należy pobrać próbki, zostaje wybrana losowo.

Procedura pobierania próbek, w tym liczba jednostek, musi być zgodna z dyrektywą 2002/63/WE.

2. 
Wszystkie próbki, w tym próbki żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego, bada się pod kątem pestycydów wymienionych w załączniku I zgodnie z definicjami pozostałości zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005.
3. 
Próbki żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci ocenia się w odniesieniu do produktów oferowanych w postaci gotowej do spożycia lub w postaci odtworzonej zgodnie z instrukcjami producentów, uwzględniając najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości określone w dyrektywach 2006/125/WE i 2006/141/WE oraz w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/127. Jeżeli taka żywność może być spożywana zarówno w postaci, w jakiej jest sprzedawana, jak i w postaci odtworzonej, wyniki podaje się w odniesieniu do produktu w nieodtworzonej postaci sprzedawanej.
Artykuł  3

Państwa członkowskie przekazują wyniki analiz próbek badanych w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2022 r., 2023 r. i 2024 r. Wyniki te przedkłada się w formacie sprawozdania elektronicznego określonym przez EFSA.

Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje więcej niż jeden związek chemiczny (substancję czynną lub metabolit lub produkt rozpadu lub reakcji), państwa członkowskie przekazują sprawozdania z wyników analizy zgodnie z pełną definicją pozostałości. Ponadto wyniki dotyczące wszystkich analitów, które stanowią część definicji pozostałości, przedkłada się oddzielnie, o ile są mierzone osobno.

Artykuł  4

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/533 traci moc.

W odniesieniu do próbek badanych w 2020 r. ma ono jednak zastosowanie do dnia 1 września 2021 r.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Część A: produkty pochodzenia roślinnego (1), z których należy pobrać próbki w 2021, 2022 i 2023 r.
202120222023
(b)(c)(a)
Winogrona stołowe(2)Jabłka(2)Pomarańcze (2)
Banany(2)Truskawki(2)Gruszki(2)
Grejpfruty(2)Brzoskwinie, łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami(2)Kiwi(2)
Bakłażany(2)Wino (białe lub czerwone) wytwarzane z winogron. (Jeżeli nie są dostępne współczynniki przetworzenia odnoszące się do wina, państwa członkowskie zobowiązane są do zgłoszenia stosowanych współczynników przetworzenia wina).Kalafiory(2)
Brokuły(2)Sałata(2)Cebula(2)
Melony(2)Kapusta głowiasta(2)Marchew(2)
Grzyby uprawne(2)Pomidory(2)Ziemniaki02
Papryka roczna(2)Szpinak(2)Fasola (suszona)(2)
Ziarna pszenicy zwyczajnej (3)Ziarno owsa(3)(4)Ziarno żyta zwyczajnego(3)
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia (Jeżeli nie jest dostępny współczynnik przetworzenia odnoszący się do oliwy, państwa członkowskie zobowiązane są do zgłoszenia stosowanych współczynników przetworzenia.)Ziarno jęczmienia(3)(5)Ryż brązowy (ryż łuskany) zdefiniowany jako ryż po usunięciu łusek z ryżu niełuskanego (6)

Część B: Produkty pochodzenia zwierzęcego1, z których należy pobrać próbki w 2021, 2022 i 2023 r.

202120222023
(d)(e)(f)
Tłuszcz wołowy(2)(7)Mleko krowie (8)Tłuszcz drobiowy(2)(7)
Jaja kurze(2)(9)Tłuszcz ze świń(2)(7)Wątroba wołowa(2)

_______________

(1) Odnośnie do surowych produktów, które mają być badane, części produktów, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości, bada się dla głównego produktu z grupy lub podgrupy, zgodnie z wykazem zawartym w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/62, o ile nie wskazano inaczej.

(2) Bada się produkty nieprzetworzone. W przypadku produktów, z których pobierane są próbki, w stanie mrożonym należy podać współczynniki przetworzenia, jeżeli mają zastosowanie.

(3) W przypadku braku wystarczającej liczby próbek ziarna żyta zwyczajnego, pszenicy, owsa lub jęczmienia, badaniu można poddać pełnoziarnistą mąkę z żyta zwyczajnego, pszenicy zwyczajnej, owsa lub jęczmienia i podać współczynnik przetworzenia.

(4) W przypadku braku wystarczającej liczby próbek ziarna owsa, tę część wymaganej liczby próbek ziarna owsa, której nie można było pobrać, można dodać do liczby próbek ziarna jęczmienia, co zapewni mniejszą liczbę próbek ziarna owsa i proporcjonalnie większą liczbę próbek ziarna jęczmienia.

(5) W przypadku braku wystarczającej liczby próbek ziarna jęczmienia, tę część wymaganej liczby próbek ziarna jęczmienia, której nie można było pobrać, można dodać do liczby próbek ziarna owsa, co zapewni mniejszą liczbę próbek ziarna jęczmienia i proporcjonalnie większą liczbę próbek ziarna owsa.

(6) W stosownych przypadkach można poddać badaniu również polerowane ziarna ryżu. Należy poinformować EFSA, czy badaniu został poddany ryż polerowany, czy łuskany. Jeżeli badaniu został poddany ryż polerowany, należy podać współczynnik przetworzenia.

(7) Próbki z mięsa można również pobierać zgodnie z tabelą 3 załącznika do dyrektywy 2002/63/WE.

(8) Bada się świeże (nieprzetworzone) mleko, łącznie z mlekiem mrożonym, pasteryzowanym, podgrzanym, sterylizowanym lub filtrowanym.

(9) Bada się całe jaja bez skorupki.

Część C: kombinacje pestycydów i produktów, które należy monitorować w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni

202120222023Uwagi
2,4-D(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w grejpfrutach, winogronach stołowych, bakłażanach i brokułach oraz na ich powierzchni; w 2022 r. -w sałacie, szpinaku i pomidorach oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w pomarańczach, kalafiorach, ryżu brązowym i suszonej fasoli oraz na ich powierzchni.
2-fenylofenol(b)(c)(a)
Abamektyna(b)(c)(a)
Acefat(b)(c)(a)
Acetamipryd(b)(c)(a)
Akrynatryna(b)(c)(a)
Aldikarb(b)(c)(a)
Aldryna i dieldryna(b)(c)(a)
Ametoktradyna(b)(c)(a)
Azynofos metylu(b)(c)(a)
Azoksystrobina(b)(c)(a)
Bifentryna(b)(c)(a)
Bifenyl(b)(c)(a)
Bitertanol(b)(c)(a)
Boskalid(b)(c)(a)
Jon bromkowy(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w papryce rocznej i na jej powierzchni; w 2022 r. - w sałacie i pomidorach oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w ryżu brązowym i na jego powierzchni.
Bromopropylat(b)(c)(a)
Bupirymat(b)(c)(a)
Buprofezyna(b)(c)(a)
Kaptan(b)(c)(a)
Karbaryl(b)(c)(a)
Karbendazym i benomyl(b)(c)(a)
Karbofuran(b)(c)(a)
Chlorantraniliprol(b)(c)(a)
Chlorofenapir(b)(c)(a)
Chloromekwat(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w bakłażanach, winogronach stołowych, grzybach uprawnych i pszenicy oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w pomidorach i owsie oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w marchwi, gruszkach, życie i ryżu brązowym oraz na ich powierzchni.
Chlorotalonil(b)(c)(a)
Chloroprofam(b)(c)(a)
Chloropiryfos(b)(c)(a)
Chloropiryfos metylu(b)(c)(a)
Klofentezyna(b)(c)(a)
Chlotianidyna(b)(c)(a)
Cyjazofamid(b)(c)(a)
Cyflufenamid(b)(c)(a)
Cyflutryna(b)(c)(a)
Cymoksanil(b)(c)(a)
Cypermetryna(b)(c)(a)
Cyprokonazol(b)(c)(a)
Cyprodynil(b)(c)(a)
Cyromazyna(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w bakłażanach, papryce rocznej, melonach i grzybach uprawnych oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w sałacie i pomidorach oraz na ich powierzchni; w 2023 r. -w ziemniakach, cebuli i marchwi oraz na ich powierzchni.
Deltametryna(b)(c)(a)
Diazynon(b)(c)(a)
Dichlorfos(b)(c)(a)
Dikloran(b)(c)(a)
Dikofol(b)(c)(a)
Dietofenkarb(b)(c)(a)
Difenokonazol(b)(c)(a)
Diflubenzuron(b)(c)(a)
Dimetoat(b)(c)(a)
Dimetomorf(b)(c)(a)
Dinikonazol(b)(c)(a)
Difenyloamina(b)(c)(a)
Ditianon(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w winogronach stołowych oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w jabłkach i brzoskwiniach oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w gruszkach i ryżu brązowym oraz na ich powierzchni.
Ditiokarbaminiany(b)(c)(a)Substancję tę bada się we wszystkich wymienionych produktach oraz na ich powierzchni z wyjątkiem brokułów, kalafiora, kapusty głowiastej, oliwy z oliwek, wina i cebuli.
Dodyna(b)(c)(a)
Benzoesan emamektyny B1a, wyrażony jako emamektyna(b)(c)(a)
Endosulfan(b)(c)(a)
Epoksykonazol(b)(c)(a)
Etefon(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w papryce rocznej, pszenicy i winogronach stołowych oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w jabłkach, brzoskwiniach, pomidorach i winie oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w pomarańczach i gruszkach oraz na ich powierzchni.
Etion(b)(c)(a)
Etyrymol(b)(c)(a)
Etofenproks(b)(c)(a)
Etoksazol(b)(c)(a)
Famoksadon(b)(c)(a)
Fenamidon(b)(c)(a)
Fenamifos(b)(c)(a)
Fenarimol(b)(c)(a)
Fenazachina(b)(c)(a)
Fenbukonazol(b)(c)(a)
Tlenek fenbutacyny(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w bakłażanach, grejpfrutach, papryce rocznej i winogronach stołowych oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w jabłkach, truskawkach, brzoskwiniach, pomidorach i winie oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w pomarańczach i gruszkach oraz na ich powierzchni.
Fenheksamid(b)(c)(a)
Fenitrotion(b)(c)(a)
Fenoksykarb(b)(c)(a)
Fenpropatryna(b)(c)(a)
Fenpropidyna(b)(c)(a)
Fenpropimorf(b)(c)(a)
Fenpyrazamina(b)(c)(a)
Fenpiroksymat(b)(c)(a)
Fention(b)(c)(a)
Fenwalerat(b)(c)(a)
Fipronil(b)(c)(a)
Flonikamid(b)(c)(a)
Fluazyfop-P(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w bakłażanach, brokułach, papryce rocznej i pszenicy oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w truskawkach, kapuście głowiastej, sałacie, szpinaku i pomidorach oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w kalafiorach, suszonej fasoli, ziemniakach i marchwi oraz na ich powierzchni.
Flubendiamid(b)(c)(a)
Fludioksonil(b)(c)(a)
Flufenoksuron(b)(c)(a)
Fluopikolid(b)(c)(a)
Fluopyram(b)(c)(a)
Fluchinkonazol(b)(c)(a)
Flusilazol(b)(c)(a)
Flutriafol(b)(c)(a)
Fluksapyroksad(b)(c)(a)
Folpet(b)(c)(a)
Formetanat(b)(c)(a)
Fosetyl-Al(b)(c)(a)
Fostiazat(b)(c)(a)
Glifosat(b)(c)(a)
Glufosynat amonowy(b)(c)(a)
Haloksyfop, w tym haloksyfop-P(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w brokułach, grejpfrutach, papryce rocznej i pszenicy oraz na ich powierzchni; w 2022 r. -w truskawkach i kapuście głowiastej oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w suszonej fasoli i na jej powierzchni.
Heksakonazol(b)(c)(a)
Heksytiazoks(b)(c)(a)
Imazalil(b)(c)(a)
Imidachlopryd(b)(c)(a)
Indoksakarb(b)(c)(a)
Iprodion(b)(c)(a)
Iprowalikarb(b)(c)(a)
Izokarbofos(b)(c)(a)
Izoprotiolan(a)W 2021 r. i 2022 r. substancji tej nie bada się w żadnym produkcie ani na powierzchni żadnego produktu. W 2023 r. bada się tę substancję wyłącznie w ryżu brązowym i na jego powierzchni.
Krezoksym metylu(b)(c)(a)
Lambda-cyhalotryna(b)(c)(a)
Linuron(b)(c)(a)
Lufenuron(b)(c)(a)
Malation(b)(c)(a)
Mandipropamid(b)(c)(a)
Mepanipirym(b)(c)(a)
Mepikwat(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w grzybach uprawnych i pszenicy oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w jęczmieniu i owsie oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w gruszkach, życie i ryżu brązowym oraz na ich powierzchni.
Metalaksyl i metalaksyl-M(b)(c)(a)
Metamidofos(b)(c)(a)
Metydation(b)(c)(a)
Metiokarb(b)(c)(a)
Metomyl(b)(c)(a)
Metoksyfenozyd(b)(c)(a)
Metrafenon(b)(c)(a)
Monokrotofos(b)(c)(a)
Myklobutanil(b)(c)(a)
Ometoat(b)(c)(a)
Oksadiksyl(b)(c)(a)
Oksamyl(b)(c)(a)
Oksydemeton metylu(b)(c)(a)
Paklobutrazol(b)(c)(a)
Paration metylu(b)(c)(a)
Penkonazol(b)(c)(a)
Pencykuron(b)(c)(a)
Pendimetalin(b)(c)(a)
Permetryna(b)(c)(a)
Fosmet(b)(c)(a)
Pirymikarb(b)(c)(a)
Pirymifos metylu(b)(c)(a)
Prochloraz(b)(c)(a)
Procymidon(b)(c)(a)
Profenofos(b)(c)(a)
Propamokarb(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję w winogronach stołowych, melonach, bakłażanach, brokułach, papryce rocznej i pszenicy oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w truskawkach, kapuście głowiastej, szpinaku, sałacie, pomidorach i jęczmieniu oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w marchwi, kalafiorze, cebuli i ziemniakach oraz na ich powierzchni.
Propargit(b)(c)(a)
Propikonazol(b)(c)(a)
Propyzamid(b)(c)(a)
Prochinazyd(b)(c)(a)
Prosulfokarb(b)(c)(a)
Protiokonazol(b)(c)(a)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w papryce rocznej i pszenicy oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w kapuście głowiastej, sałacie, pomidorach, owsie i jęczmieniu oraz na ich powierzchni; w 2023 r. - w marchwi, cebuli, życie i ryżu brązowym oraz na ich powierzchni.
Pimetrozyna(b)(c)W 2021 r. bada się tę substancję wyłącznie w bakłażanach, melonach i papryce rocznej oraz na ich powierzchni; w 2022 r. - w kapuście głowiastej, sałacie, truskawkach, szpinaku i pomidorach oraz na ich powierzchni. Substancji tej nie bada się w żadnym produkcie ani na powierzchni żadnego produktu w 2023 r.
Piraklostrobina(b)(c)(a)
Pirydaben(b)(c)(a)
Pirydalil(b)(c)(a)
Pirymetanil(b)(c)(a)
Piryproksyfen(b)(c)(a)
Chinoksyfen(b)(c)(a)
Spinosad(b)(c)(a)
Spinetoram(b)(c)(a)
Spirodiklofen(b)(c)(a)
Spiromesyfen(b)(c)(a)
Spiroksamina(b)(c)(a)
Spirotetramat(b)(c)(a)
Tau-fluwalinat(b)(c)(a)
Tebukonazol(b)(c)(a)
Tebufenozyd(b)(c)(a)
Tebufenpirad(b)(c)(a)
Teflobenzuron(b)(c)(a)
Teflutryna(b)(c)(a)
Terbutyloazyna(b)(c)(a)
Tetrakonazol(b)(c)(a)
Tetradifon(b)(c)(a)
Tiabendazol(b)(c)(a)
Tiaklopryd(b)(c)(a)
Tiametoksam(b)(c)(a)
Tiofanat metylu(b)(c)(a)
Tolklofos metylu(b)(c)(a)
Triadimefon(b)(c)(a)
Triadimenol(b)(c)(a)
Tiodikarb(b)(c)(a)
Triazofos(b)(c)(a)
Tricyklazol(b)(c)(a)Substancję tę bada się wyłącznie w ryżu brązowym oraz na jego powierzchni.
Trifloksystrobina(b)(c)(a)
Triflumuron(b)(c)(a)
Winklozolina(b)(c)(a)

Część D: kombinacje pestycydów i produktów, które należy monitorować w produktach pochodzenia zwierzęcego lub na ich powierzchni

202120222023Uwagi
Aldryna i dieldryna(d)(e)(f)
Bifentryna(d)(e)(f)
Chlordan(d)(e)(f)
Chloropiryfos(d)(e)(f)
Chloropiryfos metylu(d)(e)(f)
Cypermetryna(d)(e)(f)
DDT(d)(e)(f)
Deltametryna(d)(e)(f)
Diazynon(d)(e)(f)
Endosulfan(d)(e)(f)
Famoksadon(d)(e)(f)
Fenwalerat(d)(e)(f)
Fipronil(d)(e)(f)
Glifosat(d)(e)(f)
Glufosynat amonowy(d)(e)(f)
Heptachlor(d)(e)(f)
Heksachlorobenzen(d)(e)(f)
Heksachlorocykloheksan (HCH, izomer alfa)(d)(e)(f)
Heksachlorocykloheksan (HCH, izomer beta)(d)(e)(f)
Indoksakarb(e)W 2022 r. bada się tę substancję wyłącznie w mleku.
Lindan(d)(e)(f)
Metoksychlor(d)(e)(f)
Paration(d)(e)(f)
Pendimetalin(d)(e)(f)
Permetryna(d)(e)(f)
Pirymifos metylu(d)(e)(f)

ZAŁĄCZNIK  II  12  

Liczba próbek, o której mowa w art. 1

1.
Liczbę próbek, które należy pobrać dla każdego produktu i poddać badaniu pod kątem pestycydów wymienionych w załączniku I, wskazano w pkt 5.
2.
Oprócz próbek wymaganych zgodnie z pkt 5, w 2021 r. każde państwo członkowskie pobiera i poddaje badaniu dziesięć próbek produktów zbożowych przetworzonych przeznaczonych dla niemowląt.

Oprócz próbek wymaganych zgodnie z pkt 5, w 2022 r. każde państwo członkowskie pobiera i poddaje badaniu dziesięć próbek żywności dla niemowląt i małych dzieci, innych niż preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i produkty zbożowe przetworzone przeznaczone dla niemowląt.

Oprócz próbek wymaganych zgodnie z pkt 5, w 2023 r. każde państwo członkowskie pobiera i poddaje badaniu pięć próbek preparatów do początkowego żywienia niemowląt i pięć próbek preparatów do dalszego żywienia niemowląt.

3.
Zgodnie z pkt 5 próbki produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego pobiera się, jeżeli są one dostępne, proporcjonalnie do udziału w rynku tych produktów w każdym państwie członkowskim, przy czym minimalna liczba tych próbek wynosi 1.
4.
Państwa członkowskie wykorzystujące metody wielopozostałościowe mogą stosować jakościowe metody przesiewowe przy badaniu nie więcej niż 15 % próbek pobieranych i poddawanych badaniu zgodnie z pkt 5. W przypadku stosowania jakościowych metod przesiewowych, pozostałą liczbę próbek bada się za pomocą ilościowych metod wielopozostałościowych.

Jeżeli wyniki jakościowego badania przesiewowego są dodatnie, państwa członkowskie stosują zwyczajowe metody docelowe, aby przedstawić wyniki w kategoriach ilościowych.

5.
Minimalna liczba próbek rocznie na każdy produkt:
BE15
BG15
CZ15
DK12
DE106
EE12
IE12
EL15
ES55
FR78
HR12
IT75
CY12
LV12
LT12
LU12
HU15
MT12
NL20
AT15
PL51
PT15
RO22
SI12
SK12
FI12
SE15
UK w odniesieniu do Irlandii Północnej 13 12
ŁĄCZNA LICZBA PRÓBEK: 683
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2009, 2010 i 2011, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 9).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/533 z dnia 28 marca 2019 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2020, 2021 i 2022, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 88 z 29.3.2019, s. 28).
4 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; program monitorowania pestycydów; ocena projektu. Dziennik EFSA 2015; 13 (2):4005.
6 SANCO/12574/2014, dokument roboczy w sprawie sumowania indywidualnych LOQ w przypadku skomplikowanych definicji pozostałości.
7 Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG (Dz.U. L 187 z 16.7.2002, s. 30).
8 Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/We (Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1).
9 Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16).
10 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 25 z 2.2.2016, s. 1).
11 Zgodnie z art. 5 ust. 4 i sekcją 24 załącznika 2 do protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej, który stanowi integralną część Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, niniejsze rozporządzenie stosuje się do Zjednoczonego Królestwa i w nim w odniesieniu do Irlandii Północnej, a odniesienia do państw członkowskich rozumiane są jako obejmujące Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej, dopóki ten protokół ma zastosowanie.
12 Załącznik II zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2041/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.420.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
13 Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2do tego protokołu, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.