Rozporządzenie wykonawcze 2020/2016 zmieniające załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa, Guernsey, Wyspy Man i Jersey

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.415.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2016
z dnia 9 grudnia 2020 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa, Guernsey, Wyspy Man i Jersey
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego. W szczególności art. 13 tego rozporządzenia stanowi, że Komisja przyjmuje dwa wykazy terytoriów i państw trzecich, z których zwierzęta domowe wymienione w części A załącznika I do tego rozporządzenia, a mianowicie psy, koty i fretki, mogą być przemieszczane do celów niehandlowych do państwa członkowskiego.

(2) Warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego różnią się w zależności od sytuacji na danym terytorium lub w państwie trzecim pochodzenia. Bio- rąc pod uwagę ich szczególną sytuację, państwa trzecie lub terytoria mogą zostać umieszczone w wykazie zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

(3) W części 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 2  ustanowiono wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

(4) W związku z zakończeniem okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu) w dniu 31 grudnia 2020 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji wniosek o umieszczenie go, wraz z terytoriami zależnymi Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspą Man i Jersey, w wykazie w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013. Komisja oceniła ten wniosek i sprawdziła, czy w odniesieniu do zwierząt domowych wymienionych w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013 Zjednoczone Królestwo oraz terytoria zależne Korony Brytyjskiej Guernsey, Wyspa Man i Jersey spełniają kryteria określone w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 i w związku z tym powinny zostać wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013, bez uszczerbku dla stosowania prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej oraz w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do niej zgodnie z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do umowy o wystąpieniu w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić część 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

(6) Ponieważ okres przejściowy przewidziany w umowie o wystąpieniu kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 stycznia 2021 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Część 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

"CZĘŚĆ 2

Wykaz terytoriów i państw trzecich, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013
Kod ISOTerytorium lub państwo trzecieObjęte terytoria
ACWyspa Wniebowstąpienia
AEZjednoczone Emiraty Arabskie
AGAntigua i Barbuda
ARArgentyna
AUAustralia
AWAruba
BABośnia i Hercegowina
BBBarbados
BHBahrajn
BMBermudy
BQBonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES)
BYBiałoruś
CAKanada
CLChile
CWCuraçao
FJFidżi
FKFalklandy
GBZjednoczone Królestwo (*)
GGGuernsey
HKHongkong
IMWyspa Man
JMJamajka
JPJaponia
JEJersey
KNSaint Kitts i Nevis
KYKajmany
LCSaint Lucia
MSMontserrat
MKMacedonia Północna
MUMauritius
MXMeksyk
MYMalezja
NCNowa Kaledonia
NZNowa Zelandia
PFPolinezja Francuska
PMSaint-Pierre i Miquelon
RURosja
SGSingapur
SHWyspa Świętej Heleny
SXSint Maarten
TTTrynidad i Tobago
TWTajwan
USAStany Zjednoczone AmerykiAS - Samoa Amerykańskie

GU - Guam

MP - Mariany Północne

PR - Portoryko

VI - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VCSaint Vincent i Grenadyny
VGBrytyjskie Wyspy Dziewicze
VUVanuatu
WFWallis i Futuna
(*) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej."
1 Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.