Rozporządzenie wykonawcze 2020/2006 wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2020 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1247

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.414.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2006
z dnia 8 grudnia 2020 r.
wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2020 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1247

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 1 , w szczególności jego art. 105 ust. 1, 2, 3 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kwoty połowowe na 2019 r. zostały ustanowione rozporządzeniami Rady (UE) 2018/1628 2 , (UE) 2018/2025 3 , (UE) 2018/2058 4  i (UE) 2019/124 5 .

(2) Kwoty połowowe na 2020 r. zostały ustanowione rozporządzeniami Rady (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 6 , (UE) 2019/2236 7  i (UE) 2020/123 8 .

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.

(4) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1247 9  ustanowiono odliczenia od kwot połowowych w roku 2020 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach.

(5) W przypadku niektórych państw członkowskich, mianowicie Danii, Hiszpanii i Francji, nie można było wprowadzić na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1247 pewnych odliczeń od kwot przyznanych w odniesieniu do przełowionych stad, ponieważ państwa te nie dysponują takimi kwotami w 2020 r.

(6) Art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 stanowi, że jeżeli dokonanie odliczeń od kwoty dla danego stada w roku następującym po roku, w którym doszło do przełowienia, nie jest możliwe, ponieważ danemu państwu członkowskiemu nie przyznano stosownej kwoty dla tego stada, odliczenie może zostać dokonane w odniesieniu do innych stad w tym samym obszarze geograficznym lub o tej samej wartości handlowej, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi. Zgodnie z komunikatem Komisji 2012/C 72/07, zawierającym wytyczne dotyczące odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 10  ("wytyczne"), takie odliczenia powinny być dokonywane w następnym roku lub latach w odniesieniu do stad poławianych przez tę samą flotę, która dokonała przełowienia.

(7) W kwestii pewnych odliczeń od kwot przyznanych w odniesieniu do stad innych niż przełowione zasięgnięto opinii zainteresowanych państw członkowskich.

(8) Ponadto niektóre odliczenia przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1247 okazały się większe niż dostosowana kwota dostępna w 2020 r. i w konsekwencji nie mogą być w całości dokonane w ciągu tego roku. Zgodnie z wytycznymi pozostałą część należy odliczyć od dostosowanych kwot przydzielonych na kolejne lata, aż do momentu całkowitego odliczenia przełowionej kwoty.

(9) Ponadto hiszpańskie organy ds. rybołówstwa wykryły, że dane liczbowe dotyczące połowów za 2019 r. wykorzystane do obliczenia przełowienia opastuna w Oceanie Atlantyckim (BET/ATLANT) były nieprawidłowe i że jego kwota została faktycznie przekroczona o ilość mniejszą niż kwota uwzględniona przy odliczeniach ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1247. Należy zatem dostosować dane liczbowe dotyczące połowów, wielkości wykorzystania kwot, ilości przełowionych ryb oraz odliczenia od hiszpańskiej kwoty opastuna na 2020 r. w Oceanie Atlantyckim przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1247.

(10) W 2019 r. Portugalia przełowiła swoją kwotę tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N (ALB/ AN05N). Pismem z dnia 14 lipca 2020 r. Portugalia zwróciła się o rozłożenie należnego odliczenia na okres dwóch lat. Zgodnie z pkt 3 lit. c) wytycznych można zaakceptować rozłożenie odliczenia na okres co najmniej dwóch lat, jeżeli jest to przewidziane w szczególnych przepisach międzynarodowych (takich jak przepisy regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem) dotyczących wyrównania za dane stado. W świetle informacji przedstawionych przez Portugalię oraz biorąc pod uwagę, że pkt 7 zalecenia uzupełniającego ICCAT 16-06 dotyczącego wieloletniego programu ochrony i zarządzania północnoatlantyckim tuńczykiem białym 11  stanowi, że wszelkie przekroczenie rocznej kwoty/limitu połowowego danej umawiającej się strony na 2019 r. należy odjąć od odpowiedniej kwoty/ limitu połowowego podczas roku dostosowania 2021 lub przed tym rokiem, należy zaakceptować równomierne rozłożenie na dwa lata przedmiotowego odliczenia, uwzględniając odpowiednie mające zastosowanie mnożniki. Należy zatem dostosować odliczenie od kwoty przewidzianej na 2020 r. w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1247.

(11) Dalsze aktualizacje lub korekty mogą nadal mieć miejsce w następstwie wykrycia błędów, pominięć lub błędnej sprawozdawczości w odniesieniu do danych liczbowych dotyczących połowów zgłoszonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w odniesieniu do bieżącego lub wcześniejszego roku budżetowego.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1247,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Kwoty połowowe ustanowione w rozporządzeniach (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 i (UE) 2020/123 na rok 2020, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, zmniejsza się poprzez zastosowanie odliczeń w odniesieniu do innych stad określonych w tym załączniku.

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1247 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ODLICZENIA OD KWOT POŁOWOWYCH NA 2020 R., JAKIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ W ODNIESIENIU DO INNYCH STAD

STADA PRZEŁOWIONEINNE STADA
Państwo członkowskieKod gatunkuKod obszaruNazwa gatunkuNazwa obszaruIlość, której nie można odliczyć od kwoty połowowej na 2020 r. w odniesieniu do przełowionego stada (w kilogramach)Państwo członkowskieKod gatunkuKod obszaruNazwa gatunkuNazwa obszaruIlość, którą należy odliczyć od kwoty połowowej na 2020 r. w odniesieniu do innego stada (w kilogramach)
DKPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów 1 i 233 968DKHER1/2-Śledźwody Unii, wody wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 233 968
ESGHL1N2AB.Halibut niebieskiwody Norwegii obszarów 1 i 218 338ESREB1N2AB.Karmazynywody Norwegii obszarów 1 i 218 338
ESOTH1N2AB.Pozostałe gatunkiwody Norwegii obszarów 1 i 23 895ESREB1N2AB.Karmazynywody Norwegii obszarów 1 i 23 895
ESPOK1N2AB.Czarniakwody Norwegii obszarów 1 i 22 607ESREB1N2AB.Karmazynywody Norwegii obszarów 1 i 22 607
FRSWOAS05NWłócznikOcean Atlantycki, na południe od 5° N3 500FRALBAS05NPołudniowy tuńczyk białyOcean Atlantycki, na południe od 5° N3 500

ZAŁĄCZNIK  II

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1247 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

ODLICZENIA OD KWOT POŁOWOWYCH NA 2020 R. W ODNIESIENIU DO STAD PRZEŁOWIONYCH

Państwo członkowskieKod gatunkuKod obszaruNazwa gatunkuNazwa obszaruPoczątkowa kwota na 2019 r. (w kilogramach)Dozwolone wielkości wyładunków na 2019 r. (całkowita dostosowana ilość w kilogramach) (1)Całkowite połowy w

2019 r. (ilość w kilogramach)

Wykorzystanie kwoty w stosunku do dozwolonych wielkośc i wyładunkówWielkość przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wy ładunków (ilość w kilogramach)Mnożnik (2)Mnożnik dodatkowy (3) (4)Zaległe odliczenia z poprzednich lat (5) (ilość w kilogramach)Odliczenia od kwot połowowych na 2020 r. (6) i kolejne lata (ilość w kilogramach)Odliczenia od kwot połowowych na 2020 r. w odniesieniu do przełowionych stad (7) (ilość w kilogramach)Odliczenia od kwot połowowych na 2020 r. w odniesieniu do innych stad (ilość w kilogramach)Do odliczenia od kwot połowowych na 2021 r. i kolejne lata (ilość w kilogramach)
DEHER4AB.ŚledźWody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53° 30' N39 404 00025 460 90027 182070106,76 %1 721 170///1 7211701 721 170//
DEMAC2CX14-Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podre- jony 22-3244100014 859 02415 542 581104,60 %683 557///683 557683 557//
DKMAC2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14;/2 688 4632 693 920100,20 %5 457///5 4575 457//
DKMAC2A34.Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-3214 480 00013 330 74414 022 305105,19 %691 561///691 561691 561//
DKMAC2A4 A-NMakrelaWody Norwegii obszaru 2a i 4a10 242 00010 252 10611197228109,22 %945122///945 122945122//
DKPOK1N2AB.CzarniakWody Norwegii obszarów 1 i 2/17 00050 968299,81 %33 9681,00//33 968/33 968/
ESBETATLANTOpastunOcean Atlantycki9415 3008 941 1519090055101,67 %148 904/C (8)/148 904148 904//
ESCOD1/2B.Dorsz atlantycki1 i 2b11 562 0008 455 8448463118100,09 %7 274///7 2747 274//
ESGHL1N2AB.Halibut niebieskiWody Norwegii obszarów 1 i 2/2 00014 225711,25 %12 2251,00A/18 338/18 338/
ESOTH1N2AB.Pozostałe gatunkiWody Norwegii obszarów 1 i 2/31 80035 695112,25 %3 8951,00//3 895/3 895/
ESPOK1N2AB.CzarniakWody Norwegii obszarów 1 i 2/196000198 607101,33 %2 607///2 607/2 607/
ESREDN3LN.KarmazynyNAFO 3LN/515100517 806100,53 %2 706///2 7062 706//
ESRJU9-C.Raja bruzdowanaWody Unii obszaru 915 00015 00015 511103,41 %511 (9)Nie dotyczyNie dotyczy2 0672 0670/2 067
FRBETATLANTOpastunOcean Atlantycki416770041677004 687 551112,47 %519 8511,20C/883 747883 747//
FRRJE7FG.Raja drobnookaWody Unii obszarów 7f i 7 g79 00090 39991 485101,20 %1 086///1 0861 086//
FRRJU7DE.Raja bruzdowanaWody Unii obszarów 7d i 7e103 000168000177718105,78 %9 718///9 7189 718//
FRSWOAS05NWłócznikOcean Atlantycki, na południe od 5° N//3 500Nie dotyczy3 500///3 500/3 500/
GBCODN1GL14Dorsz atlantyckiWody Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wody Grenlandii obszarów 5, 12 i 14364000353 500353 500100 %0//4 1674 1674 167//
GBHER4AB.ŚledźWody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53° 30' N55 583 00062 320 19662 607 628100,46 %287432///287 432287432//
GBMAC2CX14-Makrela6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14;152 115 000145 768

635

154072

694

105,70 %8 304 059/A (8)/8 3040598 304 059//
GBRJU7DE.Raja bruzdowanaWody Unii obszarów 7d i 7e58 00061 20063 133103,16 %1 933///1 9331 933//
ELBFTAE45WMTuńczyk błękitno- płetwyOcean Atlantycki na wschód od 45° W oraz Morze Śródziemne285110304110312 690102,82 %8 580/C (8)/8 5808 580//
IEALBAN05NPółnocny tuńczyk białyOcean Atlantycki, na północ od 5° N2 854 30031154203213170103,14 %97 750/C (8)/97 75097 750//
NLHER4CXB7DŚledź4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater18 162 00019497 30519 512 481100,08 %15 176///15 17615 176//
NLMAC2A34.Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-321 3420001 494 0002 012 324134,69 %518 3241,40//725 654725 654//
PTALBAN05NPółnocny tuńczyk białyOcean Atlantycki, na północ od 5° N1 994 2001 794 2002463161137,28 %668 9611,40C/1 271 026635 513 (10)/635 513 (10)
PTALF3X14-BeryksyWody Unii i wody międzynarodowe obszarów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14164000149034156 756105,18 %7 722/A (8)/7 7227 722//
PTBUMATLANTMarlin błękitnyOcean Atlantycki50 4407 07618 016254,61 %10 9401,00A/16 41016 410//
PTRJU9-C.Raja bruzdowanaWody Unii obszaru 915 00021 70524 589113,29 %2 8841,00//2 8842 884//
PTSWOAN05NWłócznikOcean Atlantycki, na północ od 5° N1 010 3902410 3902 414 333100,16 %3 943///3 9433 943//
SEMAC2A34.Makrela3a i 4; wody Unii obszarów 2a, 3b, 3c oraz podrejony 22-324 034 0002 945 2033 075 839104,44 %130 636///130 636130 636//"
(1)Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów, po uwzględnieniu: wymian tych uprawnień zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (Dz. U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), przenoszenia kwot z 2018 na 2019 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3) oraz z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub zmian przydziałów bądź odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
(2)Zgodnie z art. 105 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Odliczenie równe przełowieniu * 1,00 stosuje się we wszystkich przypadkach przełowienia równego lub mniejszego niż 100 ton.
(3)Zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz pod warunkiem że stopień przełowienia przekracza 10 %.
(4)Litera "A" oznacza, że z powodu ciągłego przeławiania w latach 2017, 2018 i 2019 zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5. Litera "C" oznacza, że zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5, ponieważ stado jest objęte planem wieloletnim.
(5)Ilości pozostałe z poprzednich lat.
(6)Odliczenia na rok 2020
(7)Odliczenia na rok 2020, których można by faktycznie dokonać, biorąc pod uwagę dostępną kwotę na dzień 10 września 2020 r.
(8)Mnożnik dodatkowy nie ma zastosowania, gdyż przełowienie nie przekracza 10 % dozwolonych wyładunków.
(9)Ilości poniżej jednej tony nie są brane pod uwagę.
(10)Na wniosek Portugalii odliczenie 1 271 026 kg przewidziane na 2020 r. zostanie równo rozłożone na dwa lata (2020 i 2021).
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1628 z dnia 30 października 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2019 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/120 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 272 z 31.10.2018, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2025 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustanawiające na lata 2019 i 2020 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębokowodnych (Dz.U. L 325 z 20.12.2018, s. 7).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2058 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Czarnym (Dz.U. L 329 z 27.12.2018, s. 8).
5 Rozporządzenie Rady (UE) 2019/124 z dnia 30 stycznia 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 29 z 31.1.2019, s. 1).
6 Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 281 z 31.10.2019, s. 1).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2236 z dnia 16 grudnia 2019 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Czarnym (Dz.U. L 336 z 30.12.2019, s. 14).
8 Rozporządzenie Rady (UE) 2020/123 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 25 z 30.1.2020, s. 1).
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1247 z dnia 2 września 2020 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2020 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach (Dz.U. L 288 z 3.9.2020, s. 21).
10 Komunikat Komisji - Wytyczne dotyczące odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 (2012/ C 72/07) (Dz.U. C 72 z 10.3.2012, s. 27).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.