Rozporządzenie wykonawcze 2020/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.412.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2002
z dnia 7 grudnia 2020 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 5 , w szczególności jego art. 23, art. 30 ust. 1 lit. b) oraz art. 35 i 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono zasady dotyczące chorób zwierząt przenoszących się lub przenoszonych na zwierzęta lub na ludzi, w tym przepisy dotyczące powiadamiania o chorobach i sprawozdawczości dotyczącej chorób, unijnych programów nadzoru, programów likwidacji choroby i statusu obszaru wolnego od choroby.

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 6  stanowi uzupełnienie rozporządzenia (UE) 2016/429 i określono w nim zasady dotyczące nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób zwierząt. W niniejszym rozporządzeniu należy określić wymagania dotyczące informacji i formatów oraz wymagania proceduralne w odniesieniu do programów nadzoru i likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby.

(3) Choroby umieszczone w wykazie, zgodne z definicją podaną w art. 4 pkt 18 rozporządzenia (UE) 2016/429, wpisano do wykazu zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia. Ze względu na odmienny profil choroby ogniska niektórych chorób umieszczonych w wykazie powinny być przedmiotem natychmiastowego powiadomienia unijnego, natomiast ogniska innych chorób powinny być przedmiotem sprawozdawczości unijnej.

(4) Biorąc pod uwagę profil choroby oraz status zdrowotny danego państwa członkowskiego, strefy lub kompartmentu, należy wymagać natychmiastowego powiadomienia unijnego skierowanego do Komisji i pozostałych państw członkowskich o wystąpieniu ognisk niektórych chorób umieszczonych w wykazie, aby umożliwić wdrożenie niezbędnych środków zarządzania ryzykiem we właściwym czasie. W niniejszym rozporządzeniu należy wyszczególnić choroby umieszczone w wykazie, w przypadku których konieczne jest natychmiastowe powiadomienie unijne, a także określić termin takiego natychmiastowego powiadamiania.

(5) Gwarancje zdrowia zwierząt mają zastosowanie do państw członkowskich, stref i kompartmentów mających status obszarów wolnych od choroby w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429. Ponieważ sprawozdawczość w zakresie nadzoru prowadzonego w celu utrzymania statusu obszaru wolnego od choroby nie jest obowiązkowa, istnieje uzasadnienie dla obowiązku powiadamiania o ogniskach pierwotnych tych chorób w ciągu 24 godzin od ich potwierdzenia.

(6) W przypadku ognisk wtórnych chorób umieszczonych w wykazie będących przedmiotem powiadamiania właściwe jest ugruntowane stosowanie pogrupowanych cotygodniowych powiadomień, z uwzględnieniem profilu choroby i w zależności od statusu zdrowotnego państwa członkowskiego, strefy lub kompartmentu.

(7) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 7  określa się zasady stosowania przepisów dotyczących zapobiegania chorobom i ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie w odniesieniu do gatunków lub grup gatunków umieszczonych w wykazie. W niniejszym rozporządzeniu należy określić obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdawczości unijnej dotyczącej wykrywania chorób kategorii E zgodnie z tym rozporządzeniem w odniesieniu do odpowiednich gatunków lub grup gatunków umieszczonych w wykazie, wymagania proceduralne i informacje na potrzeby takiej sprawozdawczości.

(8) Aby zapewnić jednolite warunki wdrażania powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej, należy ustanowić przepisy dotyczące określania informacji, które mają być przekazywane, przepisy dotyczące ustanowienia niezbędnych procedur, formatów i danych oraz przepisy dotyczące umieszczania w wykazie regionów do celów powiadamiania i sprawozdawczości.

(9) Do celów informacji, które mają być przekazywane przy dokonywaniu powiadamiania unijnego, jak określono w art. 19 rozporządzenia (UE) 2016/429, niektóre wymogi dotyczące informacji powinny być bardziej szczegółowe, aby zapewnić jednolite stosowanie tego przepisu i ułatwić wprowadzanie danych do komputerowego systemu informacyjnego, o którym mowa w art. 22 tego rozporządzenia (system informacji o chorobach zwierzęcych (ADIS)).

(10) Do celów sprawozdawczości unijnej dotyczącej chorób umieszczonych w wykazie zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) 2016/429 w niniejszym rozporządzeniu należy określić poziom szczegółowości informacji, które należy przedstawić w odniesieniu do wykrywania chorób umieszczonych w wykazie i programów likwidacji choroby.

(11) W art. 21 rozporządzenia (UE) 2016/429 na państwa członkowskie nakłada się obowiązek wprowadzenia podziału na regiony do celów powiadamiania i sprawozdawczości. Aby zapewnić przejrzystość w zakresie powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej, w niniejszym rozporządzeniu należy wymienić rodzaje regionów do celów powiadamiania i sprawozdawczości.

(12) Ponadto należy ustanowić zharmonizowane procedury i formaty w celu zapewnienia jednolitej sprawozdawczości w zakresie wyników unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby w systemie ADIS.

(13) Przedstawione informacje na temat wyników realizacji programów likwidacji należy udostępnić w systemie ADIS, aby umożliwić Komisji monitorowanie postępów w realizacji przez państwa członkowskie bieżących programów likwidacji choroby. Informacje takie należy uzupełnić dodatkowymi informacjami w celu uznania statusu obszaru wolnego od choroby w następstwie jej udanej likwidacji.

(14) W przypadku chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, status zdrowotny na terytorium państwa członkowskiego może różnić się w przypadku części terytorium uznanej za obszar wolny od choroby oraz innych części terytorium posiadających zatwierdzony program likwidacji tej choroby lub nieposiadających takiego programu. System ADIS powinien umożliwiać zestawianie danych oraz, w stosownych przypadkach, integrację z dodatkowymi danymi dotyczącymi całkowitej liczby ognisk choroby oraz dotkniętych nimi gatunków lub grup gatunków umieszczonych w wykazie.

(15) W art. 28 rozporządzenia (UE) 2016/429 zobowiązuje się państwa członkowskie do przedkładania Komisji unijnych programów nadzoru. W art. 31 rozporządzenia (UE) 2016/429 zobowiązuje się państwa członkowskie do przedkładania obowiązkowych i nieobowiązkowych programów likwidacji chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia. W celu zapewnienia jednolitego stosowania tych przepisów w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wspólny format i wspólną procedurę na potrzeby przedkładania tych programów.

(16) Państwa członkowskie powinny przedłożyć Komisji wniosek o zatwierdzenie statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do chorób kategorii B i chorób kategorii C. Aby zapewnić jednolity sposób przedkładania tych wniosków przez państwa członkowskie, należy określić wymagane informacje, format i sposoby przekazywania danych w odniesieniu do tych wniosków.

(17) Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2016/429 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Przedmiot i zakres stosowania

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące:

1)
chorób kategorii E istotnych z punktu widzenia powiadamiania unijnego o ogniskach chorób oraz informacji, które państwa członkowskie mają przekazywać do celów powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w odniesieniu do wykrywania chorób kategorii E;
2)
terminów i częstotliwości powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w odniesieniu do chorób;
3)
formatu i procedury na potrzeby przekazywania Komisji sprawozdań na temat wyników unijnych programów nadzoru oraz informacji, formatu i procedury na potrzeby przekazywania Komisji i innym państwom członkowskim sprawozdań na temat wyników programów likwidacji choroby;
4)
formatu i struktury danych, o których mowa w pkt 1 i 3, które mają być wprowadzane do komputerowego systemu informacyjnego na potrzeby powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób;
5)
wykazu regionów do celów powiadamiania i sprawozdawczości:
6)
formatu i procedury w odniesieniu do przedkładania Komisji i innym państwom członkowskim informacji na temat unijnych programów nadzoru;
7)
wymagań dotyczących informacji i formatu oraz wymagań proceduralnych w odniesieniu do przedkładania Komisji do zatwierdzenia projektów obowiązkowych i nieobowiązkowych programów likwidacji choroby oraz w odniesieniu do wskaźników skuteczności działania niezbędnych do oceny skuteczności stosowania tych programów, a także formatów i procedur składania wniosków o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby dla całego terytorium państw członkowskich lub ich stref i kompartmentów oraz wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją na temat państw członkowskich lub ich stref i kompartmentów wolnych od choroby;
8)
procedur w zakresie tworzenia i stosowania systemu informacji o chorobach zwierzęcych (ADIS).

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)
"choroba kategorii B" oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, która musi podlegać zwalczaniu we wszystkich państwach członkowskich w celu jej likwidacji w całej Unii, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/429;
2)
"choroba kategorii C" oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, która ma znaczenie dla niektórych państw członkowskich i w odniesieniu do której potrzebne są środki, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się na te części Unii, które oficjalnie są wolne od choroby lub które mają programy likwidacji danej choroby umieszczonej w wykazie, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/429;
3)
"choroba kategorii E" oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, w odniesieniu do której zachodzi konieczność nadzoru w Unii, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/429;
4)
"ognisko pierwotne" oznacza ognisko choroby niepowiązane epidemiologicznie z poprzednim ogniskiem choroby w tym samym regionie do celów powiadamiania i sprawozdawczości państwa członkowskiego lub z pierwszym ogniskiem choroby w innym regionie do celów powiadamiania i sprawozdawczości tego samego państwa członkowskiego;
5)
"ognisko wtórne" oznacza ognisko choroby inne niż ognisko pierwotne;
6)
"system informacji o chorobach zwierzęcych (ADIS)" oznacza komputerowy system informacyjny do celów powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/429 i który ma zostać ustanowiony przez Komisję oraz którym Komisja ma zarządzać;
7)
"zasięg terytorialny" oznacza terytorium objęte programem likwidacji choroby zgodnie z art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do zwierząt lądowych oraz zgodnie z art. 47 tego rozporządzenia delegowanego w odniesieniu do zwierząt wodnych;
8)
"okres obowiązywania programu likwidacji choroby" oznacza okres stosowania programu likwidacji choroby zgodnie z art. 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do zwierząt lądowych oraz zgodnie z art. 49 tego rozporządzenia delegowanego w odniesieniu do zwierząt wodnych.

Powiadamianie unijne

1. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie w ciągu 24 godzin od potwierdzenia każdego występującego na ich terytorium ogniska pierwotnego choroby umieszczonej w wykazie, o której mowa w:
a)
załączniku I pkt 1 i 2;
b)
załączniku I pkt 3, jeśli ognisko pierwotne wykryto w odnośnej docelowej populacji zwierząt w państwie członkowskim lub strefie uznanych za obszary wolne od choroby;
c)
załączniku I pkt 4 i 5, jeśli ognisko pierwotne wykryto w państwie członkowskim, strefie lub, w stosownych przypadkach, kompartmencie, uznanych za obszary wolne od choroby.
2. 
Najpóźniej pierwszego dnia roboczego każdego tygodnia, przekazując informacje na temat poprzedniego tygodnia - od godziny 0.00 w poniedziałek do godziny 24.00 w niedzielę, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wystąpieniu na ich terytorium ognisk wtórnych choroby umieszczonej w wykazie, o której mowa w:
a)
załączniku I pkt 1 i 2;
b)
załączniku I pkt 3, jeśli takie ogniska wtórne wykryto w odnośnej docelowej populacji zwierząt w państwie członkowskim lub strefie uznanych za obszary wolne od choroby;
c)
załączniku I pkt 4 i 5, jeśli takie ogniska wtórne wykryto w państwie członkowskim, strefie lub, w stosownych przypadkach, kompartmencie, uznanych za obszary wolne od choroby.

Jeżeli Komisja nie otrzyma żadnych informacji, uznaje się, że oznacza to, iż w okresie, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie potwierdzono żadnych ognisk wtórnych.

3. 
Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają informacje określone w załączniku II i są przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.

Sprawozdawczość unijna w zakresie wykrywania chorób umieszczonych w wykazie

1. 
Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie składają Komisji i pozostałym państwom członkowskim sprawozdania obejmujące poprzedni rok kalendarzowy na temat wykrywania chorób kategorii E potwierdzonych na ich terytorium u gatunków i grup gatunków umieszczonych w wykazie, o których mowa w tabeli przedstawionej w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882.
2. 
Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, należy przedstawić do dnia 30 kwietnia 2022 r.
3. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje określone w załączniku III i są przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.

Podział na regiony do celów powiadamiania i sprawozdawczości

Podział na regiony do celów powiadamiania i sprawozdawczości wprowadzony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) 2016/429 znajduje się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdawczość unijna w zakresie wyników unijnych programów nadzoru

1. 
Do dnia 15 marca każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące wyników unijnych programów nadzoru obejmujące poprzedni rok kalendarzowy.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.

Sprawozdawczość unijna w zakresie rocznych wyników realizacji zatwierdzonych programów likwidacji choroby

1. 
Do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdania w zakresie wyników realizacji swoich bieżących zatwierdzonych programów likwidacji choroby.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają:
a)
w odniesieniu do każdego roku - informacje obejmujące poprzedni rok kalendarzowy określone w:
(i)
załączniku V sekcja 1 w odniesieniu do programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt lądowych na podstawie przyznania statusu obszaru wolnego od choroby na poziomie zakładu;
(ii)
załączniku V sekcja 2 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wirusem wścieklizny (RABV);
(iii)
załączniku V sekcja 3 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24) (zakażenie BTV);
(iv)
załączniku V sekcja 4 w odniesieniu do programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych oraz
b)
w odniesieniu do każdego okresu 6 lat następującego po wstępnym zatwierdzeniu programów likwidacji choroby - informacje obejmujące poprzednie 6 lat kalendarzowych, z wyjątkiem informacji uprzednio przedstawionych w sprawozdaniach, o których mowa w lit. a), określone w:
(i)
załączniku VI sekcja 6 pkt 1 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis w odniesieniu do utrzymywanego bydła;
(ii)
załączniku VI sekcja 6 pkt 2 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis w odniesieniu do utrzymywanych owiec i kóz;
(iii)
załączniku VI sekcja 6 pkt 3 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae (MTBC));
(iv)
załączniku VI sekcja 6 pkt 8 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wirusem RABV.
3. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.

Sprawozdawczość unijna w zakresie ostatecznych wyników realizacji zatwierdzonych programów likwidacji choroby

1. 
Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie końcowe na temat ich zatwierdzonych programów likwidacji choroby w terminie czterech miesięcy od zakończenia ich realizacji.
2. 
Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
a)
w przypadku obowiązkowych programów likwidacji choroby - okres stosowania tych programów, licząc od czasu ostatniego sprawozdania przedłożonego zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b) do czasu zakończenia ich realizacji;
b)
w przypadku nieobowiązkowych programów likwidacji - całkowity okres stosowania - od zatwierdzenia do zakończenia ich realizacji.
3. 
Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje określone, odpowiednio, w art. 11 ust. 1 lit. e)- n) i w art. 11 ust. 2, z wyjątkiem informacji przedstawionych uprzednio w sprawozdaniach, o których mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli państwa członkowskie występują z wnioskiem o:
a)
uznanie statusu obszaru wolnego od choroby lub
b)
przedłużenie okresu stosowania programów likwidacji choroby zgodnie z art. 15 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 lub z art. 49 ust. 2 zdanie drugie tego rozporządzenia delegowanego.
4. 
Jeśli państwo członkowskie nie wnioskuje o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby kategorii C lub o przedłużenie okresu stosowania programów likwidacji chorób, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b), państwo członkowskie nie przedkłada sprawozdania końcowego, o którym mowa w ust. 1. Zamiast tego państwo członkowskie przedkłada Komisji oświadczenie, w którym potwierdza, że program likwidacji choroby nie doprowadził do jej likwidacji oraz że nie wnioskuje o przedłużenie okresu jego stosowania.
5. 
Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w ust. 1, jest przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.

Przedkładanie unijnych programów nadzoru i dokonywanie w nich istotnych zmian

1. 
Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje unijne programy nadzoru do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok rozpoczęcia ich stosowania.
2. 
Programy, o których mowa w ust. 1:
a)
zawierają co najmniej informacje wyszczególnione w art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689;
b)
są przedkładane drogą elektroniczną, z wykorzystaniem standardowych szablonów elektronicznych przewidzianych do tego celu.
3. 
Programy, o których mowa w ust. 1, przedłożone Komisji jako część techniczna wniosków o finansowanie unijne, uznaje się przedłożone zgodnie z ust. 1.
4. 
W przypadku dokonywania istotnych zmian w bieżących unijnych programach nadzoru państwa członkowskie je aktualizują i ponownie przedkładają.

Przedkładanie programów likwidacji choroby

1. 
Państwa członkowskie przedkładają Komisji do zatwierdzenia, drogą elektroniczną i korzystając ze standardowych szablonów elektronicznych przewidzianych do tego celu:
a)
swoje obowiązkowe programy likwidacji choroby - do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok rozpoczęcia ich stosowania;
b)
swoje nieobowiązkowe programy likwidacji choroby - w dowolnym momencie.
2. 
Programy likwidacji choroby, o których mowa w ust. 1, zawierają istotne informacje określone w:
a)
załączniku VII sekcja 1 w odniesieniu do programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt lądowych na podstawie przyznania statusu obszaru wolnego od choroby na poziomie zakładu;
b)
załączniku VII sekcja 2 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia wirusem RABV;
c)
załączniku VII sekcja 3 w odniesieniu do programów likwidacji zakażenia BTV;
d)
załączniku VII sekcja 4 w odniesieniu do programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych.

Wniosek o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby państwa członkowskiego i jego stref w odniesieniu do chorób zwierząt lądowych i wodnych oraz statusu obszaru wolnego od choroby kompartmentów w odniesieniu do chorób zwierząt wodnych

1. 
Państwa członkowskie, zwracając się do Komisji z wnioskiem o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby zgodnie z częścią II rozdział 4 sekcje 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, włączają do swoich wniosków istotne informacje, o których mowa w:
a)
załączniku VI sekcje 1 i 2, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby jest brak gatunków umieszczonych w wykazie;
b)
załączniku VI sekcje 1 i 3, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby jest niezdolność czynnika chorobotwórczego do przetrwania;
c)
załączniku VI sekcje 1 i 4, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby jest niezdolność do przetrwania umieszczonych w wykazie wektorów umieszczonych w wykazie chorób zwierząt lądowych;
d)
załączniku VI sekcje 1 i 5, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są dane historyczne i dane z nadzoru;
e)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 1, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis w odniesieniu do utrzymywanego bydła;
f)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 2, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis w odniesieniu do utrzymywanych owiec i kóz;
g)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 3, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji zakażenia MTBC;
h)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 4, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji enzootycznej białaczki bydła;
i)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 5, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła (IBR/IPV);
j)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 6, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (ADV);
k)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 7, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji wirusowej biegunki bydła;
l)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 8, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji zakażenia wirusem RABV;
m)
załączniku VI sekcja 1 oraz sekcja 6 pkt 9, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji zakażenia BTV;
n)
załączniku VI sekcja 1 oraz, w stosownych przypadkach, sekcja 6 pkt 10, jeżeli podstawą wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby są programy likwidacji chorób zwierząt wodnych.
2. 
Wnioski o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do kompartmentów zawierają, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 lit. n), następujące informacje:
a)
w przypadku kompartmentów, o których mowa w art. 73 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 - dokumentację potwierdzającą zgodność z wymogami przewidzianymi w art. 79 ust. 3, 4 i 5 tego rozporządzenia delegowanego;
b)
w przypadku kompartmentów, o których mowa w art. 73 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 - ocenę, o której mowa w art. 73 ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia delegowanego, oraz szczegółowe informacje na temat wszelkich środków, które zostały wdrożone w celu zapobieżenia wprowadzeniu danej choroby do kompartmentu, o których mowa w art. 73 ust. 3 lit. c) tego rozporządzenia delegowanego.
3. 
Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o każdym potwierdzonym przypadku wystąpienia odnośnej choroby wykrytym na danym terytorium po dacie przedłożenia wniosków o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby i przed datą uznania tego statusu.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedkładane drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ADIS.

Wymiana informacji o państwach członkowskich lub ich strefach i kompartmentach uznanych za obszary wolne od choroby

1. 
Wykaz terytoriów, stref lub kompartmentów posiadających status obszaru wolnego od choroby, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) 2016/429, jest sporządzany przy użyciu standardowego szablonu elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Komisji.
2. 
Państwa członkowskie dokonują zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu dwóch dni roboczych, jeśli status obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do danego terytorium, danych stref lub kompartmentów zmieni się w związku z niespełnieniem wymogów w zakresie utrzymania tego statusu.
3. 
Państwa członkowskie składają tymczasowe deklaracje dotyczące stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych, o czym mowa w art. 83 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, korzystając ze standardowego szablonu elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Komisji.

Procedury w zakresie tworzenia i stosowania systemu ADIS

Państwa członkowskie stosują system ADIS lub jego dowolny element do wprowadzania i przekazywania danych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem od daty zakomunikowanej im przez Komisję.

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

CHOROBY UMIESZCZONE W WYKAZIE PODLEGAJĄCE POWIADAMIANIU UNIJNEMU

1.
Umieszczone w wykazie choroby zwierząt lądowych podlegające powiadamianiu unijnemu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 3 ust. 2 lit. a)
pryszczyca
zakażenie wirusem księgosuszu
zakażenie wirusem gorączki doliny Rift
zakażenie wirusem choroby guzowatej skóry bydła
zakażenie wywoływane przez Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (zaraza płucna bydła)
ospa owiec i ospa kóz
zakażenie wirusem pomoru małych przeżuwaczy
zaraza płucna kóz
afrykański pomór koni
zakażenie wywoływane przez Burkholderia mallei (nosacizna)
klasyczny pomór świń
afrykański pomór świń
wysoce zjadliwa grypa ptaków
zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu, z wyjątkiem zdiagnozowania u:
Columbiformes, chyba że są utrzymywane jako drób; lub
zwierząt dzikich należących do gatunków umieszczonych w wykazie
zakażenie wirusem wścieklizny
zakażenie wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowej
wąglik
surra (Trypanosoma evansi)
choroba wywoływana przez wirus Ebola
niedokrwistość zakaźna koni
zaraza stadnicza
wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni
zarażenie pasożytem Aethina tumida (mały chrząszcz ulowy)
zarażenie pasożytem Tropilaelaps spp.
zakażenie wywoływane przez Batrachochytrium salamandrivorans
japońskie zapalenie mózgu koni
gorączka Zachodniego Nilu
zapalenie mózgu i rdzenia koni (wschodnie i zachodnie)
2.
Umieszczone w wykazie choroby zwierząt wodnych podlegające powiadamianiu unijnemu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 3 ust. 2 lit. a)
epizootyczna martwica układu krwiotwórczego
zakażenie wywoływane przez Mikrocytos mackini
zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus
zakażenie wirusem zespołu Taura
zakażenie wirusem choroby żółtej głowy
3.
Umieszczone w wykazie choroby zwierząt lądowych podlegające powiadamianiu unijnemu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 2 lit. b)
zakażenie wywoływane przez Brucella abortus, B. melitensis, B. suis
zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) (MTBC)
zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła (IBR/IPV)
wirusowa biegunka bydła (BVD)
enzootyczna białaczka bydła (EBL)
zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego (ADV)
4.
Umieszczone w wykazie choroby zwierząt lądowych podlegające powiadamianiu unijnemu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c)
zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24) (zakażenie BTV) w podziale na serotypy
zarażenie pasożytem Varroa spp.
zarażenie pasożytem Echinococcus multilocularis
5.
Umieszczone w wykazie choroby zwierząt wodnych podlegające powiadamianiu unijnemu zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c)
wirusowa posocznica krwotoczna
zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych
zakażenie wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (HPR)
zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens
zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa
zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae
zakażenie wirusem WSS

ZAŁĄCZNIK  II  8  

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W RAMACH POWIADAMIANIA UNIJNEGO DOTYCZĄCEGO OGNISK CHORÓB UMIESZCZONYCH W WYKAZIE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 3

1.
Data wysyłki.
2.
Czas wysyłki.
3.
Nazwa państwa.
4.
Nazwa choroby i, w stosownych przypadkach, typ patogenu.
5.
Numer seryjny ogniska choroby.
6.
Rodzaj ogniska choroby (ognisko pierwotne/wtórne).
7.
Numer referencyjny ogniska choroby powiązanego z danym ogniskiem choroby (w stosownych przypadkach).
8.
Region i położenie geograficzne ogniska choroby. W odniesieniu do wszystkich chorób kategorii A zdefiniowanych w art. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882 należy wskazać, czy ognisko wystąpiło w miejscu już objętym ograniczeniami w następstwie ustanowienia obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do tej samej choroby kategorii A zgodnie z art. 64, 70, 71, 257, 258 lub 259 rozporządzenia (UE) 2016/429.
9.
Data podejrzenia.
10.
Data potwierdzenia.
11.
Zastosowane metody diagnostyczne.
12.
Pochodzenie choroby.
13.
Zastosowane środki zwalczania.
14.
Zwierzęta, których dotyczy ognisko choroby:
a)
zwierzęta lądowe (w podziale na gatunki) z wyjątkiem pszczół miodnych i trzmieli:
(i)
liczba zwierząt podatnych na daną chorobę, w tym, w stosownych przypadkach, zwierząt dzikich;
(ii)
szacowana liczba zwierząt klinicznie lub bezobjawowo zakażonych lub zarażonych, w tym, w stosownych przypadkach, zwierząt dzikich;
(iii)
szacowana liczba zwierząt, które padły, lub - w przypadku zwierząt dzikich - zwierząt, które znaleziono martwe;
(iv)
liczba zwierząt uśmierconych;
(v)
liczba zwierząt poddanych ubojowi;
b)
pszczoły miodne i trzmiele:
(i)
liczba podatnych na daną chorobę rojów;
(ii)
liczba rojów klinicznie lub bezobjawowo zakażonych lub zarażonych;
(iii)
liczba martwych rojów;
(iv)
liczba zniszczonych rojów;
c)
zwierzęta wodne (w podziale na gatunki):
(i)
szacowana liczba lub biomasa zwierząt podatnych na daną chorobę, w tym, w stosownych przypadkach, zwierząt dzikich;
(ii)
szacowana liczba lub biomasa zwierząt klinicznie lub bezobjawowo zakażonych, w tym, w stosownych przypadkach, zwierząt dzikich;
(iii)
szacowana liczba lub biomasa zwierząt, które padły, lub - w przypadku zwierząt dzikich - zwierząt, które znaleziono martwe;
(iv)
szacowana liczba lub biomasa zwierząt uśmierconych;
(v)
szacowana liczba lub biomasa zwierząt poddanych ubojowi.
15.
Data zakończenia wstępnego oczyszczania i dezynfekcji w następstwie wystąpienia u zwierząt utrzymywanych ogniska dowolnej choroby kategorii A zdefiniowanej w art. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882.

ZAŁĄCZNIK  III

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W RAMACH SPRAWOZDAWCZOŚCI UNIJNEJ W ZAKRESIE WYKRYWANIA CHORÓB UMIESZCZONYCH W WYKAZIE ZGODNIE Z ART. 4 UST. 3

1.
Data złożenia sprawozdania.
2.
Okres sprawozdawczy.
3.
Nazwa państwa.
4.
Nazwa choroby i, w stosownych przypadkach, typ patogenu.
5.
Liczba ognisk choroby w okresie sprawozdawczym w podziale na gatunki lub grupy gatunków zwierząt umieszczonych w wykazie.
6.
Data potwierdzenia ostatniego ogniska choroby.

ZAŁĄCZNIK  IV  9  

REGIONY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DO CELÓW POWIADAMIANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI ZGODNIE Z ART. 5

Państwo członkowskie (1)Podział na regiony do celów powiadamiania i sprawozdawczości
Belgiaprovince - provincie
Bułgariaoónacr
Czechyokres
Daniajednostki weterynaryjne lub gminy
NiemcyKreis, Regierungsbezirk oder Bundesland
Estoniamaakond
Irlandiacounty
Grecjancpi^EpEiaKń EVÓTnTa
Hiszpaniaprovincia
Francjadépartement
Chorwacjažupanija
Włochyprovincia
CyprEnapxía
Łotwanovads
Litwaapskritis
Luksemburgcały kraj
Węgrymegye
Maltacały kraj
Niderlandygemeente
AustriaBezirk
Polskapowiat
Portugaliaczęść kontynentalna: distrito

pozostałe części terytorium: regiäo autónoma

Rumuniajudeț
Słoweniaobmočni urad
Słowacjakraj
Finlandiamaakunta/landskap
Szwecjakommun
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)Powiatowy/Regionalny Lekarz Weterynarii
(1) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/ Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

ZAŁĄCZNIK  V

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH I NIEOBOWIĄZKOWYCH PROGRAMÓW LIKWIDACJI CHOROBY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZGODNIE Z ART. 7 UST. 2 LIT. A)

SEKCJA  1

Wyniki programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt lądowych na podstawie przyznania statusu obszaru wolnego od choroby na poziomie zakładu

Informacje dotyczące programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt lądowych na podstawie przyznania statusu obszaru wolnego od choroby na poziomie zakładu, które należy przedstawić:
1.
Data złożenia sprawozdania.
2.
Okres sprawozdawczy.
3.
Nazwa państwa.
4.
Nazwa choroby.
5.
Zasięg terytorialny (w przypadku zmiany zasięgu terytorialnego zgodnie z załącznikiem VII sekcja 1 pkt 4).
6.
Informacje dotyczące przedmiotowych zakładów i zwierząt znajdujących się na terytorium zgodnie z pkt 5, w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 10  na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zwierząt z docelowej populacji zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów o statusie obszaru wolnego od choroby, w tym zakładów o zawieszonym statusie obszaru wolnego od choroby, w których - w stosownych przypadkach - prowadzono szczepienia lub nie prowadzono szczepień, spośród liczby zakładów, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;
d)
liczba zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. c);
e)
liczba zakładów, w których potwierdzono co najmniej jeden przypadek, spośród liczby zakładów, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;
f)
liczba ognisk choroby potwierdzonych w okresie sprawozdawczym.

SEKCJA  2

Wyniki programów likwidacji zakażenia wirusem RABV

Informacje dotyczące programów likwidacji zakażenia wirusem RABV, które należy przedstawić:
1.
Data złożenia sprawozdania.
2.
Okres sprawozdawczy.
3.
Nazwa państwa.
4.
Zasięg terytorialny (w przypadku zmiany zasięgu terytorialnego zgodnie z załącznikiem VII sekcja 2 pkt 3).
5.
Informacje dotyczące nadzoru w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region, w tym co najmniej mapy zawierające następujące dane:
a)
liczba zwierząt indykatorowych poddanych badaniom w podziale na gatunki;
b)
liczba potwierdzonych przypadków w podziale na gatunki.
6.
Informacje dotyczące szczepienia zwierząt dzikich w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba kampanii szczepień i daty ich przeprowadzenia;
b)
osiągnięte zagęszczenie przynęt ze szczepionką oraz, jeżeli całkowita wielkość obszaru objętego szczepieniami na kampanię szczepień jest większa niż 20 000 km2, mapy zagęszczenia przynęt ze szczepionką;
c)
na żądanie Komisji pliki elektroniczne zawierające:
(i)
trasy lotu zarejestrowane podczas rozmieszczania przynęt ze szczepionką;
(ii)
rozmieszczenie przynęt ze szczepionką (czas i położenie każdej zrzuconej przynęty) zarejestrowane podczas rozmieszczania drogą powietrzną, jeżeli całkowita wielkość obszaru objętego szczepieniami na kampanię szczepień jest większa niż 20 000 km2;
d)
informacje dotyczące monitorowania skuteczności szczepienia, wraz z mapami zawierającymi następujące dane:
(i)
liczba zwierząt z dodatnim wynikiem badania w kierunku biomarkera/liczba wykonanych badań w kierunku biomarkera;
(ii)
liczba zwierząt z dodatnim wynikiem badań serologicznych/liczba wykonanych badań serologicznych.

SEKCJA  3

Wyniki programów likwidacji zakażenia BTV

Informacje dotyczące programów likwidacji zakażenia BTV, które należy przedstawić:
1.
Data złożenia sprawozdania.
2.
Okres sprawozdawczy.
3.
Nazwa państwa.
4.
Zasięg terytorialny (w przypadku zmiany zasięgu terytorialnego zgodnie z załącznikiem VII sekcja 3 pkt 3).
5.
Informacje dotyczące nadzoru na terytorium zgodnie z pkt 4, w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zwierząt z docelowej populacji zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt, w których przeprowadzono szczepienie przeciwko zakażeniu BTV, i liczba zwierząt zaszczepionych w okresie sprawozdawczym w podziale na gatunki oraz, w stosownym przypadkach, na serotypy BTV;
d)
liczba ognisk choroby potwierdzonych w okresie sprawozdawczym w podziale na serotypy BTV;
e)
liczba i lokalizacja zakładów zabezpieczonych przed wektorami, w stosownych przypadkach;
f)
opis obszarów sezonowo wolnych od BTV oraz daty rozpoczęcia i zakończenia okresu wolnego od wektorów, w stosownych przypadkach.

SEKCJA  4

Wyniki programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych

Informacje dotyczące programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych, które należy przedstawić:
1.
Data złożenia sprawozdania.
2.
Okres sprawozdawczy.
3.
Nazwa państwa.
4.
Nazwa choroby.
5.
Zasięg terytorialny (w przypadku zmiany zasięgu terytorialnego zgodnie z załącznikiem VII sekcja 4 pkt 4).
6.
Informacje dotyczące przedmiotowych zakładów akwakultury i zwierząt znajdujących się na terytorium, o którym mowa w pkt 5, w podziale na kompartmenty, strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zatwierdzonych zakładów akwakultury i liczba zarejestrowanych zakładów akwakultury utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, które są objęte programem likwidacji choroby, na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, spośród liczby zakładów lub punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), które na dzień 31 grudnia nie są zakażone;
c)
liczba zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów i punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;
d)
liczba nowych zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów i punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia.

ZAŁĄCZNIK  VI

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH I NIEOBOWIĄZKOWYCH PROGRAMÓW LIKWIDACJI CHOROBY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZGODNIE Z ART. 7 UST. 2 LIT. B), ORAZ INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAWRZEĆ WE WNIOSKACH O UZNANIE W PRZYPADKU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB STREF STATUSU OBSZARU WOLNEGO OD CHOROBY W ODNIESIENIU DO CHORÓB ZWIERZĄT LĄDOWYCH I WODNYCH ORAZ WE WNIOSKACH O UZNANIE W PRZYPADKU KOM- PARTMENTÓW STATUSU OBSZARU WOLNEGO OD CHOROBY W ODNIESIENIU DO CHORÓB ZWIERZĄT WODNYCH ZGODNIE Z ART. 11

SEKCJA  1

Zgodność z kryteriami ogólnymi

Informacje ogólne, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby:
1.
Data złożenia wniosku.
2.
Nazwa państwa.
3.
Nazwa choroby.
4.
Zasięg terytorialny w odniesieniu do uznania statusu obszaru wolnego od choroby.
5.
Oświadczenie potwierdzające spełnienie odpowiednich kryteriów ogólnych zgodnie z art. 66 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w przypadku państw członkowskich lub ich stref lub z art. 73 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia delegowanego w przypadku kompartmentów wodnych.

SEKCJA  2

Status obszaru wolnego od choroby na podstawie braku gatunków umieszczonych w wykazie

Informacje, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, których podstawę stanowi brak gatunków umieszczonych w wykazie:

dokumentacja zgodnie z art. 67 ust. 2 lub art. 74 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689.

SEKCJA  3

Status obszaru wolnego od choroby na podstawie niezdolności czynnika chorobotwórczego do przetrwania

Informacje, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, których podstawę stanowi niezdolność czynnika chorobotwórczego do przetrwania:

dokumentacja zgodnie z art. 68 ust. 2 lub art. 75 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689.

SEKCJA  4

Status obszaru wolnego od choroby na podstawie niezdolności do przetrwania umieszczonych w wykazie wektorów umieszczonych w wykazie chorób zwierząt lądowych

Informacje, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, których podstawę stanowi niezdolność do przetrwania umieszczonych w wykazie wektorów umieszczonych w wykazie chorób zwierząt lądowych:

dokumentacja zgodnie z art. 69 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689.

SEKCJA  5

Status obszaru wolnego od choroby na podstawie danych historycznych i danych z nadzoru

1.
Informacje, które właściwy organ ma zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, których podstawę stanowią dane historyczne i dane z nadzoru, pod warunkiem że choroby nigdy nie zgłoszono na danym terytorium lub że ją zlikwidowano i nie zgłaszano jej przez co najmniej 25 lat przed złożeniem wniosku o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby na tym terytorium:
a)
jeżeli wniosek dotyczy uznania statusu obszaru wolnego od zarażenia pasożytem Varroa spp.:

udokumentowane dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w części III sekcja 1 lit. a)-f) załącznika V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689;

b)
jeżeli wniosek dotyczy uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa:
(i)
wyniki badania przeprowadzanego przez co najmniej rok we wszystkich zakładach lub grupach zakładów w państwie członkowskim, strefie lub kompartmencie utrzymujących gatunki umieszczone w wykazie i, gdy jest to wymagane, punktach pobierania próbek z populacji dziko żyjących. Musiały one zostać przebadane przy zastosowaniu próbki o wielkości umożliwiającej wykrycie zakażenia wywoływanego przez Bonamia exi- tiosa z 95 % poziomem pewności, jeżeli czynnik chorobotwórczy występuje w populacji przy współczynniku chorobowości wynoszącym 2 %;
(ii)
środki zastosowane, aby zapobiec wprowadzeniu Bonamia exitiosa na dane terytorium;
(iii)
środki zwalczania chorób zastosowane w przypadku wystąpienia ogniska choroby;
c)
jeżeli wniosek dotyczy uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia wirusem WSS:
(i)
wyniki badania przeprowadzanego przez co najmniej rok we wszystkich zakładach lub grupach zakładów w państwie członkowskim, strefie lub kompartmencie utrzymujących gatunki umieszczone w wykazie i, gdy jest to wymagane, punktach pobierania próbek z populacji dziko żyjących. Musiały one zostać przebadane przy zastosowaniu próbki o wielkości umożliwiającej wykrycie zakażenia wirusem WSS z 95 % poziomem pewności, jeżeli czynnik chorobotwórczy występuje w populacji przy współczynniku chorobowości wynoszącym 2 %;
(ii)
środki zastosowane, aby zapobiec wprowadzeniu wirusa WSS na dane terytorium;
(iii)
środki zwalczania chorób zastosowane w przypadku wystąpienia ogniska choroby.
2.
Informacje obejmujące co najmniej ostatnie dziesięć lat, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od BVD na podstawie danych historycznych i danych z nadzoru, jeżeli choroby tej nie zgłoszono w ciągu ostatnich 25 lat i zlikwidowano ją na danym terytorium:
a)
liczba zakładów utrzymujących bydło w podziale na status zdrowotny 11  i liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia każdego roku;
b)
strategia/systemy badań i metody diagnostyczne stosowane w celu określenia statusu BVD w zakładach utrzymujących bydło (zakażone, niezakażone);
c)
strategia/systemy badań i metody diagnostyczne stosowane w celu potwierdzenia zachowania statusu niezakażo- nego zakładów utrzymujących bydło;
d)
środki mające na celu zapobieżenie wprowadzeniu wirusa BVD na dane terytorium;
e)
środki zwalczania chorób zastosowane w przypadku wystąpienia ogniska choroby;
f)
liczba ognisk choroby w roku;
g)
liczba przypadków potwierdzonych w ciągu ostatnich 18 miesięcy;
h)
historia szczepień i data zakazu szczepienia utrzymywanego bydła przeciwko BVD.
3.
Informacje, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby na podstawie danych historycznych i danych z nadzoru, jeżeli wniosek dotyczy uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepienia:

udokumentowane dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w części IV sekcja 1 lit. a)-e) załącznika V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689.

SEKCJA  6

Status obszaru wolnego od choroby na podstawie programów likwidacji choroby

Informacje, które należy zawrzeć we wnioskach o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby na podstawie programów likwidacji choroby, w podziale na lata kalendarzowe:
1.
w przypadku programów likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis w odniesieniu do utrzymywanego bydła w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów utrzymujących bydło o statusie wolnym od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, w których prowadzono szczepienia lub nie prowadzono szczepień, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów utrzymujących bydło badane co roku za pomocą badań serologicznych w celu przyznania lub utrzymania statusu oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom;
d)
liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. c);
e)
liczba sztuk bydła wprowadzonych do zakładu, o którym mowa w lit. a);
f)
liczba sztuk bydła przebadanego za pomocą badań serologicznych w kontekście ich wprowadzenia do zakładu;
g)
liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. f);
h)
liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, spośród tych, o których mowa w lit. d) i g);
i)
liczba zakładów, w których prowadzi się dochodzenie w sprawie przypadków poronień, które mogły być spowodowane zakażeniem wywoływanym przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis;
j)
liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, spośród tych, o których mowa w lit. i);
k)
łączna liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, jeżeli jest ona inna niż suma tych zgłoszonych w lit. h) i j);
l)
data ostatniego szczepienia utrzymywanego bydła przeciwko zakażeniu wywoływanemu przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis;
m)
liczba zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
2.
w przypadku programów likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis w odniesieniu do utrzymywanych owiec i kóz w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących owce lub kozy, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, oraz liczba owiec lub kóz utrzymywanych w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów utrzymujących owce lub kozy o statusie wolnym od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, w których prowadzono szczepienia lub nie prowadzono szczepień, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, oraz liczba owiec lub kóz utrzymywanych w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów utrzymujących owce lub kozy badane co roku za pomocą badań serologicznych w celu przyznania lub utrzymania statusu oraz liczba owiec lub kóz poddanych badaniom;
d)
liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. c);
e)
liczba owiec lub kóz wprowadzonych do zakładu, o którym mowa w lit. a);
f)
liczba owiec lub kóz przebadanych za pomocą badań serologicznych w kontekście ich wprowadzenia do zakładu;
g)
liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. f);
h)
liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, spośród tych, o których mowa w lit. d) i g);
i)
liczba zakładów, w których prowadzi się dochodzenie w sprawie przypadków poronień, które mogły być spowodowane zakażeniem wywoływanym przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis;
j)
liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, spośród tych, o których mowa w lit. i);
k)
łączna liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, jeżeli jest ona inna niż suma tych zgłoszonych w lit. h) i j);
l)
data ostatniego szczepienia utrzymywanych owiec i kóz przeciwko zakażeniu wywoływanemu przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis;
m)
liczba zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 oraz liczba owiec lub kóz utrzymywanych w tych zakładach na dzień 31 grudnia.
3.
w przypadku programów likwidacji zakażenia MTBC w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów utrzymujących bydło o statusie wolnym od zakażenia MTBC, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów utrzymujących bydło badane w trakcie roku w celu przyznania lub utrzymania statusu oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom w ramach każdego z następujących systemów badań przewidzianych w części II rozdział 1 sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689:
(i)
badanie wymagane co 12 miesięcy;
(ii)
badanie wymagane co 24 miesiące;
(iii)
badanie wymagane co 36 miesięcy;
(iv)
badanie wymagane co 48 miesięcy;
d)
liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. c);
e)
liczba sztuk bydła wprowadzonego do zakładu, o którym mowa w lit. a);
f)
liczba sztuk bydła przebadanego w kontekście ich wprowadzenia do zakładu;
g)
liczba zakładów z podejrzeniem wystąpienia zakażenia po przeprowadzeniu badań, o których mowa w lit. f);
h)
liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, spośród tych, o których mowa w lit. d) i g);
i)
liczba sztuk bydła wysłanego do rzeźni z zakładu o statusie wolnego od zakażenia MTBC;
j)
liczba sztuk bydła poddanego ubojowi spośród tego, o którym mowa w lit. i), u którego wystąpiły zmiany patologiczne potencjalnie świadczące o zakażeniu MTBC, które poddano dochodzeniu;
k)
liczba sztuk bydła, u którego potwierdzono zakażenie, spośród tego, o którym mowa w lit. j);
l)
łączna liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie po wykryciu w rzeźni podejrzanej zmiany patologicznej;
m)
łączna liczba zakładów, w których potwierdzono zakażenie, jeżeli jest ona inna niż suma tych zgłoszonych w lit. h) i l);
n)
liczba zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
4.
w przypadku programów likwidacji enzootycznej białaczki bydła w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów o statusie wolnym od enzootycznej białaczki bydła, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów, którym przyznano status wolnych od enzootycznej białaczki bydła, oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom w tych zakładach;
d)
liczba zakładów, które zbadano w celu utrzymania statusu wolnych od enzootycznej białaczki bydła, oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom w tych zakładach;
e)
liczba zakładów, o których mowa w lit. c), i liczba zakładów, o których mowa w lit. d), z co najmniej jednym przypadkiem podejrzenia;
f)
liczba zakładów i liczba sztuk bydła, o których mowa w lit. c), z potwierdzonymi przypadkami po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie przypadków podejrzenia, o których mowa w lit. e);
g)
liczba zakładów i liczba sztuk bydła, o których mowa w lit. d), z potwierdzonymi przypadkami po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie przypadków podejrzenia, o których mowa w lit. e), w tym liczba potwierdzonych przypadków;
h)
liczba sztuk bydła w wieku powyżej 24 miesięcy, które poddano ubojowi;
i)
liczba przypadków podejrzenia, które zidentyfikowano w kontekście urzędowego badania pośmiertnego zwierząt, o których mowa w lit. h) i które poddano dochodzeniu w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności enzootycznej białaczki bydła;
j)
liczba przypadków potwierdzonych w następstwie badania, o którym mowa w lit. i), wśród bydła utrzymywanego w zakładzie;
k)
liczba zakładów z co najmniej jednym potwierdzonym przypadkiem na dzień 31 grudnia;
l)
liczba zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
5.
w przypadku programów likwidacji IBR/IPV w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów o statusie wolnym od IBR/IPV, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów, którym przyznano status wolnych od IBR/IPV, oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom w tych zakładach;
d)
liczba zakładów zbadanych w celu utrzymania statusu wolnych od IBR/IPV oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom w tych zakładach w ramach systemów badań przewidzianych w części IV rozdział 1 sekcja 2 załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689;
e)
liczba zakładów z potwierdzonymi przypadkami wraz z liczbą potwierdzonych przypadków;
f)
liczba zakładów, o których mowa w lit. a) i b), utrzymujących bydło zaszczepione z wykorzystaniem strategii odróżniania zwierząt zakażonych od szczepionych (DIVA) i liczba sztuk bydła zaszczepionego zgodnie z DIVA utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia każdego roku;
g)
liczba sztuk bydła, które w okresie sprawozdawczym zaszczepiono zgodnie z DIVA;
h)
w stosownych przypadkach data ostatniego szczepienia utrzymywanego bydła przeciwko IBR/IPV;
i)
liczba zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
6.
w przypadku programów likwidacji zakażenia ADV w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących świnie, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, oraz liczba świń utrzymywanych w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów o statusie wolnym od zakażenia ADV, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, oraz liczba świń utrzymywanych w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów, którym przyznano status wolnych od zakażenia ADV, oraz liczba świń poddanych badaniom w tych zakładach;
d)
liczba zakładów, które zbadano w celu utrzymania statusu wolnych od zakażenia ADV, oraz liczba świń poddanych badaniom w tych zakładach;
e)
liczba zakładów, w których stwierdzono kliniczne, wirusologiczne lub serologiczne dowody na zakażenie ADV;
f)
liczba zakładów z potwierdzonymi przypadkami na dzień 31 grudnia;
g)
liczba zakładów, o których mowa w lit. a), przeprowadzających szczepienia DIVA oraz liczba świń, które zaszczepiono z wykorzystaniem strategii DIVA;
h)
w stosownych przypadkach data ostatniego szczepienia utrzymywanych świń przeciwko ADV;
i)
liczba zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 oraz liczba świń utrzymywanych w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
7.
w przypadku programów likwidacji BVD w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących bydło, z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów o statusie wolnym od BVD, w tym zakładów o zawieszonym statusie wolnych od choroby, oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zakładów o statusie wolnych od BVD zgodnie z częścią VI rozdział 1 sekcja 1 pkt 2 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, które utrzymały status wolnych od BVD zgodnie z częścią VI rozdział 1 sekcja 2 pkt 2 załącznika IV do tego rozporządzenia delegowanego, oraz liczba bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
d)
liczba zakładów, którym przyznano status wolnych od BVD, oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom w tych zakładach;
e)
liczba zakładów, które zbadano w celu utrzymania statusu wolnych od BVD, oraz liczba sztuk bydła poddanego badaniom w tych zakładach;
f)
liczba zakładów z potwierdzonymi przypadkami na dzień 31 grudnia wraz z liczbą potwierdzonych przypadków;
g)
liczba zakładów z potwierdzonymi przypadkami epidemiologicznie powiązanymi z wprowadzeniem zwierząt;
h)
liczba zakładów, w których utrzymywane bydło zaszczepiono przeciwko BVD, i liczba zaszczepionych zwierząt;
i)
w stosownych przypadkach data ostatniego szczepienia utrzymywanego bydła przeciwko BVD;
j)
liczba zakładów objętych odstępstwem zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 oraz liczba sztuk bydła utrzymywanego w tych zakładach na dzień 31 grudnia;
8)
w przypadku programów likwidacji zakażenia wirusem RABV w podziale na strefy lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region, informacje dotyczące:
a)
nadzoru, w tym co najmniej mapy zawierające następujące dane:
(i)
liczba zwierząt indykatorowych poddanych badaniom w podziale na gatunki;
(ii)
liczba potwierdzonych przypadków w podziale na gatunki;
b)
szczepienia zwierząt dzikich:
(i)
liczba kampanii szczepień i daty ich przeprowadzenia;
(ii)
osiągnięte zagęszczenie przynęt ze szczepionką w podziale na strefy lub regiony oraz, jeżeli całkowita wielkość obszaru objętego szczepieniami na kampanię szczepień jest większa niż 20 000 km 2 , mapy zagęszczenia przynęt ze szczepionką;
(iii)
na żądanie Komisji pliki elektroniczne zawierające:
trasy lotu zarejestrowane podczas rozmieszczania przynęt ze szczepionką,
rozmieszczanie przynęt ze szczepionką: czas i położenie każdej zrzuconej przynęty zarejestrowane podczas rozmieszczania drogą powietrzną, jeżeli całkowita wielkość obszaru objętego szczepieniami na kampanię szczepień jest większa niż 20 000 km 2 ,
(iv)
monitorowanie skuteczności szczepienia, wraz z mapami zawierającymi następujące dane:
liczba zwierząt z dodatnim wynikiem badania w kierunku biomarkera/liczba wykonanych badań w kierunku biomarkera,
liczba zwierząt z dodatnim wynikiem badań serologicznych/liczba badań serologicznych;
(v)
liczba i wyniki przeprowadzonych badań miareczkowania przynęt ze szczepionką;
c)
liczby potwierdzonych przypadków, w odniesieniu do których zakażenie wirusem RABV nie wystąpiło na danym terytorium (przypadki zawleczone);
d)
jeżeli zidentyfikowano powiązania epidemiologiczne, o których mowa w lit. c), wyników zwiększonego nadzoru przeprowadzonego w okresie 6 miesięcy po śmierci danego zwierzęcia, w stosownych przypadkach;
9.
w przypadku programów likwidacji zakażenia BTV:
a)
zasięg terytorialny wraz z mapą i opisem oraz wytyczeniem granic obszarów geograficznych i administracyjnych objętych programem likwidacji choroby oraz nazwami stref i regionów, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region; w stosownych przypadkach powody zastosowania odstępstwa przewidzianego w art. 37 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 i zmiany zasięgu strefy w czasie trwania programu;
b)
liczba zakładów utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt na dzień 31 grudnia;
c)
liczba zwierząt z docelowej populacji zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. b), na dzień 31 grudnia;
d)
plany pobierania próbek wdrażane co roku: jednostka mapująca i zastosowane kryteria selekcji, częstotliwość przeprowadzania badań, liczba badań, rodzaj metod diagnostycznych oraz wyniki;
e)
liczba potwierdzonych przypadków w podziale na strefy, gatunki, lata/miesiące oraz serotypy BTV;
f)
liczba zaszczepionych zwierząt w podziale na lata, gatunki i serotypy BTV;
g)
przyznane odstępstwa dotyczące przemieszczania, liczba zwierząt, których one dotyczą, oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzone dostosowania w zakresie nadzoru;
h)
w stosownych przypadkach środki skoordynowane z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi oraz dostosowania nadzoru do zewnętrznych źródeł zakażenia BTV;
10.
w przypadku programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych w podziale na strefy, kompartmenty lub regiony, jeżeli zasięg terytorialny obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zatwierdzonych zakładów akwakultury i, w stosownych przypadkach, liczba zarejestrowanych zakładów akwakultury utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt oraz punktów pobierania próbek z dzikich populacji, które są objęte programem likwidacji choroby, a także mapy przedstawiające położenie zakładów i punków pobierania próbek z dzikich populacji, na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, spośród liczby zakładów lub punktów pobierania próbek, o których mowa w lit. a), które na dzień 31 grudnia nie są zakażone;
c)
liczba kontroli stanu zdrowia zwierząt przypadająca na zatwierdzone i, w stosownych przypadkach, zarejestrowane zakłady akwakultury;
d)
liczba pobranych próbek przypadająca na zatwierdzone oraz, w stosownych przypadkach, zarejestrowane zakłady akwakultury lub punkty pobierania próbek z dzikich populacji, a także szczegółowe informacje dotyczące gatunków, wyników pobierania próbek (dodatnie/ujemne) i temperatury wody w momencie pobierania próbki;
e)
liczba zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia;
f)
liczba nowych zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji z potwierdzonymi przypadkami, spośród liczby zakładów, o których mowa w lit. a), na dzień 31 grudnia.

ZAŁĄCZNIK  VII

INFORMACJE WYMAGANE DO PRZEDŁOŻENIA PROGRAMÓW LIKWIDACJI CHOROBY ZGODNIE Z ART. 10

SEKCJA  1

Przedkładanie programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt lądowych na podstawie przyznania statusu obszaru wolnego od choroby na poziomie zakładu

Informacje, które należy uwzględnić w programach likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt lądowych na podstawie przyznania statusu obszaru wolnego od choroby na poziomie zakładu:
1.
Data przedłożenia.
2.
Nazwa państwa.
3.
Nazwa choroby.
4.
Zasięg terytorialny wraz z opisem oraz wytyczeniem granic obszarów geograficznych i administracyjnych objętych programem likwidacji choroby, a także z nazwami stref i regionów, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region.
5.
Opis sytuacji epidemiologicznej w każdej strefie lub każdym regionie, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt w podziale na status zdrowotny 12 , z wyłączeniem zakładów objętych odstępstwem, o którym mowa w pkt 6 lit. f), na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zwierząt z docelowej populacji zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. a), w podziale na status zdrowotny;
c)
mapy przedstawiające zagęszczenie docelowej populacji zwierząt, o których mowa w lit. b), w podziale na status zdrowotny;
d)
oś czasu z danymi dotyczącymi współczynnika chorobowości, zapadalności oraz, w stosownych przypadkach, historia szczepień obejmujące co najmniej ostatnie 5 lat; oraz
e)
informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w dodatkowych populacjach zwierząt, w stosownych przypadkach.
6.
Opis strategii zwalczania chorób programu likwidacji choroby zgodny z art. 16 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 obejmujący co najmniej:
a)
plany pobierania próbek i metody diagnostyczne, które należy zastosować zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689:
(i)
w celu przyznania zakładom statusu wolnych od choroby oraz utrzymania tego statusu;
(ii)
w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby, jeżeli wystąpi przypadek podejrzenia;
b)
środki zwalczania chorób, które mają zostać zastosowane, jeżeli wystąpi potwierdzony przypadek;
c)
środki bioasekuracji i środki zmniejszające ryzyko, które mają zostać zastosowane;
d)
rodzaj szczepionek, które mają zostać wykorzystane, oraz plan szczepień, w stosownych przypadkach;
e)
środki, które należy zastosować w odniesieniu do dodatkowych populacji, w stosownych przypadkach;
f)
odstępstwa, które mają zostać zastosowane zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, w stosownych przypadkach;
g)
środki skoordynowane z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi, w stosownych przypadkach.
7.
Opis organizacji, nadzoru i ról stron uczestniczących w programie likwidacji choroby, obejmujący co najmniej:
a)
organy odpowiedzialne za koordynację realizacji programu i nadzór nad nim;
b)
obowiązki wszystkich zaangażowanych zainteresowanych stron.
8.
Szacowany okres obowiązywania programu likwidacji choroby.
9.
Cele pośrednie programu likwidacji choroby, obejmujące co najmniej:
a)
oczekiwany roczny spadek liczby zakażonych zakładów;
b)
oczekiwany roczny wzrost liczby zakładów wolnych od choroby;
c)
oczekiwany stan zaszczepienia, w stosownych przypadkach.

SEKCJA  2

Przedkładanie programów likwidacji zakażenia wirusem RABV

Informacje, które należy uwzględnić w programach likwidacji zakażenia wirusem RABV:
1.
Data przedłożenia.
2.
Nazwa państwa.
3.
Zasięg terytorialny wraz z opisem oraz wytyczeniem granic obszarów geograficznych i administracyjnych objętych programem likwidacji choroby, a także z nazwami stref i regionów, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region.
4.
Opis sytuacji epidemiologicznej w ciągu co najmniej ostatnich 5 lat obejmujący:
a)
liczbę potwierdzonych przypadków w podziale na gatunki zwierząt umieszczone w wykazie;
b)
mapy przedstawiające rozmieszczenie potwierdzonych przypadków, o których mowa w lit. a), w ciągu roku;
c)
strategię zwalczania chorób i wyniki zastosowania środków zwalczania.
5.
Opis strategii zwalczania chorób programu likwidacji choroby zgodny z art. 32 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689:
a)
nadzór, w tym co najmniej:
(i)
docelowa populacja zwierząt;
(ii)
plan pobierania próbek i informacje dotyczące zbierania martwych zwierząt;
(iii)
metody diagnostyczne;
b)
w stosownych przypadkach szczepienie, w tym co najmniej:
(i)
szczepienie zwierząt utrzymywanych wykonane w ramach programu likwidacji choroby;
rodzaj szczepionek, które mają zostać wykorzystane;
populacja docelowa;
(ii)
szczepienie zwierząt dzikich:
określenie/wytyczenie obszaru objętego szczepieniem;
częstotliwość i planowane daty kampanii szczepień;
przynęty ze szczepionką, które mają zostać wykorzystane;
sposób rozmieszczenia przynęt ze szczepionką i zaplanowane zagęszczenie przynęt ze szczepionką;
opis metod, które mają zostać wykorzystane do oceny prawidłowego rozmieszczenia przynęt ze szczepionką;
opis strategii monitorowania skuteczności szczepienia w zakresie serologii i stanu zaszczepienia za pomocą przynęt ze szczepionką w docelowej populacji zwierząt, plany pobierania próbek, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zbierania martwych zwierząt, i metody diagnostyczne;
opis środków mających na celu utrzymanie jakości przynęt ze szczepionką przed ich rozmieszczeniem, w szczególności w odniesieniu do miareczkowania przynęt ze szczepionką oraz kontroli łańcucha chłodniczego;
szczepienie psów bezpańskich, ze wskazaniem rodzaju szczepionek, które mają zostać wykorzystane, oraz populacji docelowej;
c)
środki zwalczania chorób, które mają zostać zastosowane, jeżeli wystąpi potwierdzony przypadek;
d)
publiczne kampanie informacyjne, które mają zostać przeprowadzone;
e)
środki ograniczania ryzyka kontaktu z zakażonymi zwierzętami, które mają zostać zastosowane;
f)
środki skoordynowane z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi, w stosownych przypadkach.
6.
Opis organizacji, nadzoru i ról stron uczestniczących w programie likwidacji choroby, obejmujący co najmniej:
a)
organy odpowiedzialne za koordynację realizacji programu i nadzór nad nim;
b)
obowiązki wszystkich zaangażowanych zainteresowanych stron.
7.
Szacowany okres obowiązywania programu likwidacji choroby.
8.
Cele pośrednie programu likwidacji choroby, obejmujące co najmniej:
a)
oczekiwany roczny spadek liczby ognisk choroby;
b)
oczekiwaną liczbę potwierdzonych ognisk choroby na obszarach, na których wystąpiły one w poprzednim roku;
c)
oczekiwany procent serokonwersji w docelowych populacjach zwierząt;
d)
oczekiwany procent stanu zaszczepienia u zwierząt należących do gatunku docelowego.

SEKCJA  3

Przedkładanie programów likwidacji zakażenia BTV

Informacje, które należy uwzględnić w programach likwidacji zakażenia BTV:
1.
Data przedłożenia.
2.
Nazwa państwa.
3.
Zasięg terytorialny wraz z opisem oraz wytyczeniem granic obszarów geograficznych i administracyjnych objętych programem likwidacji choroby, a także z nazwami stref i regionów, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region; ponadto powody zastosowania odstępstwa przewidzianego w art. 37 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, w stosownych przypadkach.
4.
Opis sytuacji epidemiologicznej w każdej strefie lub każdym regionie, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zakładów utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt na dzień 31 grudnia;
b)
liczba zwierząt z docelowej populacji zwierząt utrzymywanych w zakładach, o których mowa w lit. a);
c)
mapy przedstawiające:
(i)
zagęszczenie docelowej populacji zwierząt, o których mowa w lit. b); oraz
(ii)
rozmieszczenie geograficzne przypadków zakażenia BTV w podziale na serotypy, obejmujące okres co najmniej ostatnich 5 lat;
d)
oś czasu z danymi dotyczącymi współczynnika chorobowości, zapadalności oraz, w stosownych przypadkach, historia szczepień obejmujące co najmniej ostatnie 5 lat;
e)
wyniki nadzoru nad wektorami obejmujące co najmniej ostatnie 5 lat;
f)
informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w dodatkowych populacjach zwierząt, w stosownych przypadkach.
5.
Opis strategii zwalczania chorób programu likwidacji choroby zgodny z art. 37 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 obejmujący co najmniej:
a)
szczegółowe informacje dotyczące nadzoru czynnego, który ma zostać wprowadzony zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 4 załącznika V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 wraz z:
(i)
mapami przedstawiającymi jednostki geograficzne;
(ii)
wyborem miejsc pobierania próbek, planami pobierania próbek i metodami diagnostycznymi wykorzystywanymi do monitorowania zwierząt wskaźnikowych;
(iii)
wyborem miejsc pobierania próbek, planami pobierania próbek i metodami diagnostycznymi wykorzystywanymi w ustrukturyzowanych kontrolach współczynnika chorobowości;
b)
rodzaj szczepionek, które mają zostać wykorzystane, oraz plany szczepień odpowiedniej docelowej populacji zwierząt, w stosownych przypadkach;
c)
procedurę i metody diagnostyczne mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby, jeżeli wystąpi przypadek podejrzenia;
d)
środki zwalczania chorób, które mają zostać zastosowane, jeżeli wystąpi potwierdzony przypadek;
e)
ograniczenia przemieszczania wprowadzone w odniesieniu do przemieszczania zwierząt utrzymywanych i materiału biologicznego;
f)
środki bioasekuracji i środki zmniejszające ryzyko, które mają zostać zastosowane;
g)
szczegółowe informacje dotyczące nadzoru nad wektorem oraz, w stosownych przypadkach, ustanowienia obszarów sezonowo wolnych od BTV;
h)
szczegółowe informacje dotyczące przyznania zakładom statusu "zakładów zabezpieczonych przed wektorami", w stosownych przypadkach;
i)
środki skoordynowane z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi, w stosownych przypadkach.
6.
Opis organizacji, nadzoru i ról stron uczestniczących w programie likwidacji choroby, obejmujący co najmniej:
a)
organy odpowiedzialne za koordynację realizacji programu i nadzór nad nim;
b)
obowiązki wszystkich zaangażowanych zainteresowanych stron.
7.
Szacowany okres obowiązywania programu likwidacji choroby.
8.
Cele pośrednie programu likwidacji choroby, obejmujące co najmniej:
a)
oczekiwany roczny spadek liczby potwierdzonych przypadków w docelowej populacji zwierząt;
b)
oczekiwany roczny wzrost liczby jednostek geograficznych wolnych od choroby;
c)
oczekiwany stan zaszczepienia, w stosownych przypadkach.

SEKCJA  4

Przedkładanie programów likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych

Informacje, które należy zawrzeć w programach likwidacji chorób kategorii B i C zwierząt wodnych:
1.
Data przedłożenia.
2.
Nazwa państwa.
3.
Nazwa choroby.
4.
Zasięg terytorialny wraz z opisem oraz wytyczeniem granic obszarów geograficznych i administracyjnych objętych programem likwidacji choroby, a także z nazwami stref lub kompartmentów.
5.
Opis sytuacji epidemiologicznej w każdej strefie, kompartmencie lub regionie, jeżeli zasięg terytorialny programu obejmuje więcej niż jeden region:
a)
liczba zatwierdzonych zakładów akwakultury i liczba zarejestrowanych zakładów akwakultury utrzymujących zwierzęta należące do docelowej populacji zwierząt w podziale na rodzaj produkcji oraz status zdrowotny 13  na dzień 31 grudnia;
b)
gatunki umieszczone w wykazie utrzymywane w zakładach akwakultury, o których mowa w lit. a), w podziale na status zdrowotny;
c)
mapy przedstawiające:
(i)
położenie geograficzne zakładów akwakultury, o których mowa w lit. a), i odpowiednich obszarów zlewni; oraz
(ii)
rozmieszczenie geograficzne przypadków zakażenia odpowiednią chorobą kategorii B lub C, obejmujące okres co najmniej ostatnich 5 lat;
d)
informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej wśród dzikich zwierząt wodnych, w stosownych przypadkach.
6.
Opis strategii zwalczania chorób programu likwidacji choroby zgodny z art. 46 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 obejmujący co najmniej:
a)
plany pobierania próbek i metody diagnostyczne, które należy zastosować zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 do celów:
(i)
kontroli stanu zdrowia oraz pobierania próbek w zakładach akwakultury;
(ii)
prowadzenia nadzoru ukierunkowanego nad dzikimi populacjami, w stosownych przypadkach;
b)
środki zwalczania chorób, które mają zostać zastosowane, jeżeli wystąpi potwierdzony przypadek;
c)
środki bioasekuracji i środki zmniejszające ryzyko, które mają zostać zastosowane;
d)
plany szczepień, w stosownych przypadkach;
e)
środki, które mają zostać zastosowane w odniesieniu do dzikich zwierząt wodnych, oraz liczba i położenie geograficzne punktów pobierania próbek, w stosownych przypadkach;
f)
odstępstwa, które mają zostać zastosowane zgodnie z art. 53 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, w stosownych przypadkach;
g)
środki skoordynowane z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi, w stosownych przypadkach.
7.
Opis organizacji, nadzoru i ról stron uczestniczących w programie likwidacji choroby, obejmujący co najmniej:
a)
organy odpowiedzialne za koordynację realizacji programu i nadzór nad nim;
b)
obowiązki wszystkich zaangażowanych zainteresowanych stron.
8.
Szacowany okres obowiązywania programu likwidacji choroby.
9.
Cele pośrednie programu likwidacji choroby oraz strategie zwalczania chorób wdrażane w ramach tego programu, obejmujące co najmniej:
a)
oczekiwany roczny spadek liczby zakażonych zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji;
b)
oczekiwany roczny wzrost liczby zakładów akwakultury oraz, w stosownych przypadkach, punktów pobierania próbek z dzikich populacji, w przypadku których wynik badania jest ujemny;
c)
oczekiwany stan zaszczepienia, w stosownych przypadkach.
5 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).
8 Załącznik II zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/1183 z dnia 8 lipca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.184.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2022 r.
9 Załącznik IV zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/1183 z dnia 8 lipca 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.184.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2022 r.
10 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).
11 Zakażone, niezakażone, status nieznany.
12 Wolne od choroby, zakażone lub status nieznany.
13 Niezakażone, zakażone, status nieznany.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.