Rozporządzenie wykonawcze 2019/1271 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1848 w odniesieniu do kwoty dostępnej dla... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2019/1271 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1848 w odniesieniu do kwoty dostępnej dla Rumunii na potrzeby zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2018, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.201.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1271
z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1848 w odniesieniu do kwoty dostępnej dla Rumunii na potrzeby zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2018, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 26 ust. 6,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1848 2  określono kwoty udostępnione państwom członkowskim w celu dokonania zwrotu na rzecz odbiorców końcowych w roku budżetowym 2019. Kwoty te odpowiadają zmniejszeniu w ramach dyscypliny finansowej faktycznie zastosowanej przez państwa członkowskie w roku budżetowym 2018 na podstawie deklaracji wydatków państw członkowskich za okres od dnia 16 października 2017 r. do dnia 15 października 2018 r.

(2) W przypadku Rumunii szczegółowa deklaracja wydatków nie uwzględniała w pełni progu 2 000 EUR, który ma zastosowanie do dyscypliny finansowej zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 3 . W związku z tym, ze względu na należyte zarządzanie finansami, w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/1848 nie udostępniono Rumunii żadnej kwoty do zwrotu.

(3) Rumunia poinformowała następnie Komisję o prawidłowej kwocie dyscypliny finansowej, która powinna zostać zastosowana w Rumunii w roku budżetowym 2018, przy pełnym uwzględnieniu progu 2 000 EUR. Aby zapewnić możliwość zwrotu odpowiednich kwot rolnikom rumuńskim, Komisja powinna określić odpowiednią kwotę udostępnianą Rumunii.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1848.

(5) Ponieważ zmiana wprowadzona niniejszym rozporządzeniem dotyczy stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1848, które stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tego dnia; dlatego niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1848 dodaje się następujący wpis po wierszu dotyczącym Portugalii:

"Rumunia

16 669 111"

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1848 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2018, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (Dz.U. L 300 z 27.11.2018, s. 4).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.