Rozporządzenie wykonawcze 2019/1249 zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2019/1249 zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.195.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1249
z dnia 22 lipca 2019 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 2  ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia ("wykaz"), w wyznaczonym miejscu wprowadzenia ("DPE") na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz należy poddawać regularnemu, przynajmniej półrocznemu przeglądowi, uwzględniając źródła informacji wymienione w tym artykule.

(3) Występowanie i znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłoszonych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 , informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, a także półroczne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują, że wykaz ten powinien zostać zmieniony.

(4) W szczególności w przypadku przesyłek owoców chlebowca (Artocarpus heterophyllus) z Malezji dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach oraz informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzonych przez państwa członkowskie wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie pozostałościami pestycydów, co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Ponadto w przypadku orzeszków ziemnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach wskazują na zagrożenia dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie aflatoksynami, co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem dodać do wykazu pozycje dotyczące tych przesyłek.

(5) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 4  ustanowiono najwyższy dopuszczalny poziom cyjanowodoru (cyjanku) w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych. Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1237 5  przewiduje, że podmiot gospodarczy, który wprowadza do obrotu nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone dla konsumentów końcowych, ma dostarczyć na wniosek właściwego organu dowody na to, że produkt wprowadzany do obrotu spełnia wymogi dotyczące najwyższego dopuszczalnego poziomu. W przypadku partii nieprzetworzonych pestek moreli z Turcji przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego ze względu na obecność cyjanowodoru (cyjanku), co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem umieścić w wykazie pozycję dotyczącą tych przesyłek.

(6) Ponadto, ze względu na wysoką częstotliwość nieprzestrzegania odpowiednich wymogów przewidzianych w prawodawstwie Unii podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, należy zwiększyć częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w odniesieniu do herbaty i owoców kolcowoju pospolitego z Chin oraz papryki i wspięgi chińskiej z Dominikany. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje dotyczące tych przesyłek.

(7) Ponadto wykaz należy zmienić, zmniejszając częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich moreli z Turcji, ze względu na niską częstotliwość nieprzestrzegania odpowiednich wymogów przewidzianych w prawodawstwie Unii wykrytego podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje dotyczące tych przesyłek.

(8) Zgodnie z istniejącym wpisem dotyczącym owoców kolcowoju pospolitego (jagód Goji) z Chin w wykazie wymaga się od właściwych organów badania tego towaru w odniesieniu do określonych pestycydów, które nie obejmują nikotyny. Odnotowano częste przypadki wykrycia nikotyny w owocach kolcowoju pospolitego (jagodach Goji) z Chin. Należy zatem zmienić istniejący wpis dotyczący owoców kolcowoju pospolitego (jagód Goji) z Chin w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w celu nałożenia na właściwe organy wymogu badania tego towaru w odniesieniu do nikotyny.

(9) Rzepa (Brassica rapa spp. Rapa) z Libanu i Syrii, przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, stwarza takie samo ryzyko jak formy tego towaru z Libanu i Syrii, które są obecnie wymienione w wykazie. Wykaz należy zatem zmienić, aby włączyć rzepę przetworzoną lub zakonserwowaną solanką lub kwasem cytrynowym z Libanu i z Syrii.

(10) W celu zapewnienia spójności i jasności należy w całości zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia
Pasze i żywność (zamierzone przeznaczenie)Kod CN (1)Podpozycja TARICPaństwo pochodzeniaZagrożenieCzęstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 00Boliwia (BO)Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób- 2008 11 91;

2008 11 96;

(Pasze i żywność)2008 11 98
- Pieprz czarny (Piper)ex 0904 11 0010Brazylia (BR)Salmonella (2)20
(Żywność - nierozgniatana ani niemielona)
Owoce kolcowoju pospolitego (jagody Goji) (Lycium barbarum L.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub suszona)

ex 0813 40 95

ex 0810 90 75

10

10

Chiny (CN)Pozostałości pestycydów (3) (4)(5)20
Słodka papryka (Capsicum annuum)ex 0904 22 0011Chiny (CN)Salmonella (2)20
(Żywność - rozgniatana lub mielona)
Herbata, nawet aromatyzowana

(Żywność)

0902Chiny (CN)Pozostałości pestycydów (3) (6)20
Bakłażany (Solanum melongena)

(Żywność - świeża lub schłodzona)

0709 30 00Republika Dominikańska (DO)Pozostałości pestycydów (3)20
- Słodka papryka (Capsicum annuum)- 0709 60 10;

0710 80 51

Republika Dominikańska (DO)Pozostałości pestycydów (3) (7)50
- Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)- ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

- Wspięga chińska- ex 0708 20 0010
(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna un-guiculata ssp. unguiculata)ex 0710 22 0010
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)
- Słodka papryka (Capsicum annuum)- 0709 60 10;

0710 80 51

Egipt (EG)Pozostałości pestycydów (3) (8)20
- Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)- ex 0709 60 9920
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)ex 0710 80 5920
Nasiona sezamu1207 40 90Etiopia (ET)Salmonella (2)50
(Żywność - świeża lub schłodzona)
- Orzechy laskowe w łupinkach- 0802 21 0040Gruzja (GE)Aflatoksyny50
- Orzechy laskowe łuskane- 0802 22 00
- Mąka, mączka i proszek z orzechów laskowych- ex 1106 30 90
- Orzechy laskowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób- ex 2008 19 19

ex 2008 19 95

30

20

(Żywność)ex 2008 19 9930
Olej palmowy1511 10 90;90Ghana (GH)Barwniki Sudan (9)50
(Żywność)1511 90 11;
ex 1511 90 19
1511 90 99
Ketmia jadalna

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Indie (IN)Pozostałości pestycydów (3) (10)10
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Indie (IN)Pozostałości pestycydów (3) (11)20
Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Żywność - świeża lub schłodzona)

0708 20Kenia (KE)Pozostałości pestycydów (3)5
Seler chiński (Apium graveolens)

(Żywność - świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 40 0020Kambodża (KH)Pozostałości pestycydów (3) (12)50
Wspięga chińskaex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Kambodża (KH)Pozostałości pestycydów (3) (13)50
(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna un-guiculata ssp. unguiculata)
(Żywność - warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)ex 2001 90 9711; 19Liban (LB)Rodamina B50
(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)ex 2005 99 8093Liban (LB)Rodamina B50
(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)
Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)

0904 21 10;Sri Lanka (LK)Aflatoksyny50
ex 0904 21 9020
ex 0904 22 0011; 19
ex 2008 99 9979
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 00Madagaskar (MG)Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób- 2008 11 91;

2008 11 96;

(Pasze i żywność)2008 11 98
Owoce chlebowca (Artocarpus heterophyllus)

(Żywność - świeża)

ex 0810 90 2020Malezja (MY)Pozostałości pestycydów (3)20
Nasiona sezamu1207 40 90Nigeria (NG)Salmonella (2)50
(Żywność - świeża lub schłodzona)
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)Pozostałości pestycydów (3)20
Malinyex 0811 20 1110Serbia (RS)Norowirus10
(Żywność - mrożona)ex 0811 20 1910
0811 20 31
Nasiona sezamu1207 40 90Sudan (SD)Salmonella (2)50
(Żywność - świeża lub schłodzona)
Pestki arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 0010Sierra Leone (SL)Aflatoksyny50
ex 1208 90 0010
ex 2008 99 9950
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 00Senegal (SN)Aflatoksyny50
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób- 2008 11 91;

2008 11 96;

(Pasze i żywność)2008 11 98
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)ex 2001 90 9711; 19Syria (SY)Rodamina B50
(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)
Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)ex 2005 99 8093Syria (SY)Rodamina B50
(Żywność - przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 9920Tajlandia (TH)Pozostałości pestycydów (3) (14)10
ex 0710 80 5920
- Morele suszone- 0813 10 00Turcja (TR)Siarczyny (16)10
- Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane (15)- 2008 50 61
(Żywność)
Winogrona suszone (włączając winogrona suszone siekane lub rozgniatane na pastę, bez dalszej obróbki)0806 20Turcja (TR)Ochratoksyna A5
(Żywność)
Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)0805 50 10Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3)10
(Żywność - świeża, schłodzona lub suszona)
Granaty

(Żywność - świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 7530Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3) (17)10
Słodka papryka (Capsicum annuum)0709 60 10;Turcja (TR)Pozostałości pestycydów (3) (18)10
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)0710 80 51
Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone do wprowadzenia do obrotu z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych (19)

20

ex 1212 99 9520Turcja (TR)Cyjanek50
(Żywność)
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)ex 0709 60 9920Uganda (UG)Pozostałości pestycydów (3)20
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)ex 0710 80 5920
Nasiona sezamu1207 40 90Uganda (UG)Salmonella (2)50
(Żywność - świeża lub schłodzona)
- Orzeszki ziemne w łupinkach- 1202 41 00Stany Zjednoczone (US)Aflatoksyny10
- Orzeszki ziemne łuskane- 1202 42 00
- Masło orzechowe- 2008 11 10
- Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób- 2008 11 91; 2008 11 96;
(Pasze i żywność)2008 11 98
- Pistacje w łupinach- 0802 51 00Stany Zjednoczone (US)Aflatoksyny10
- Pistacje bez łupin- 0802 52 00
- Pistacje prażone- ex 2008 19 1320
(Żywność)ex 2008 19 9320
- Morele suszone- 0813 10 00Uzbekistan (UZ)Siarczyny (16)50
- Morele inaczej przetworzone lub zakon-- 2008 50 61
serwowane (15)
(Żywność)
- Liście kolendry- ex 0709 99 9072Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (21)50
- Bazylia (pospolita, azjatycka)- ex 1211 90 8620
- Mięta- ex 1211 90 8630
- Pietruszka - nać- ex 0709 99 9040
(Żywność - świeże lub schłodzone zioła)
Ketmia jadalnaex 0709 99 9020Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (21)50
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)ex 0710 80 9530
Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)ex 0709 60 9920Wietnam (VN)Pozostałości pestycydów (3) (21)50
(Żywność - świeża, schłodzona lub mrożona)ex 0710 80 5920
(1) Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2) Metoda referencyjna EN ISO 6579-1 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej zgodnie z protokołem określonym w EN ISO 16140-2.

(3) Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(4) Pozostałości amitrazu.

(5) Pozostałości nikotyny.

(6) Pozostałości tolfenpiradu.

(7) Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p' i o,p'), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).

(8) Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p' i o,p'), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(9) Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych:

(i) Sudan I (numer CAS 842-07-9);

(ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6);

(iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9);

(iv) Szkarłat GN; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).

(10) Pozostałości diafentiuronu.

(11) Pozostałości karbofuranu.

(12) Pozostałości fentoatu.

(13) Pozostałości chlorobufamu.

(14) Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i triforyny.

(15) Zgodnie z art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie mogą być prowadzone przez właściwy organ miejsca przeznaczenia określonego w CED.

(16) Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(17) Pozostałości prochlorazu.

(18) Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu metylowego.

(19) »Produkty nieprzetworzone« zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(20) »Wprowadzanie do obrotu« oraz »konsument końcowy« zgodnie z definicjami »wprowadzania na rynek« i »konsumenta finalnego« w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(21) Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu."

1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).
3 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1237 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu cyjanowodoru w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 36).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.