Rozporządzenie wykonawcze 2018/982 dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Novus Europe NV)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.176.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/982
z dnia 11 lipca 2018 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Novus Europe NV) 1
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 2 , w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, gatunków podrzędnych drobiu rzeźnego i gatunków podrzędnych drobiu odchowywanego na nioski. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, gatunków podrzędnych drobiu rzeźnego i gatunków podrzędnych drobiu odchowywanego na nioski, celem sklasyfikowania go w kategorii "dodatki zootechniczne".

(4) W opiniach z dnia 2 grudnia 2014 r. 3  i dnia 28 września 2017 r. 4  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania preparat kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego nie wywiera niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził także, że preparat może przyczynić się do poprawy wyników produkcyjnych w przypadku kurcząt rzeźnych; wniosek ten może dotyczyć również kurcząt odchowywanych na kury nioski. Jako że nie można wyciągnąć wniosków co do marginesu bezpieczeństwa dodatku w przypadku głównych gatunków docelowych, nie jest możliwa ekstrapolacja wniosków dotyczących bezpieczeństwa na gatunki podrzędne drobiu rzeźnego i gatunki podrzędne drobiu odchowywanego na nioski. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących nadzoru po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5) Ocena preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii "dodatki zootechniczne" i do grupy funkcjonalnej "inne dodatki zootechniczne", zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 5  

Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćPozostałe przepisyData

ważności

zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej

pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: inne dodatki zootechniczne (poprawa parametrów zootechnicznych)
4d14Novus Europe NVPreparat kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowegoSkład dodatku

Preparat kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego o minimalnej zawartości:

Kwas benzoesowy: 42,5-50 %

Mrówczan wapnia: 2,5-3,5 %

Kwas fumarowy: 0,8-1,2 %

Postać granulatu

Charakterystyka substancji czynnej

kwas benzoesowy: numer CAS: 65-85-0 (czystość ≥ 99,0 %);

C7H6O2

mrówczan wapnia: numer CAS: 544-17-2; C2H2O4Ca;

kwas fumarowy (czystość ≥ 99,5 %): numer CAS: 110-17-8; C4H4O4.

Metoda analityczna (1)

Do oznaczenia kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego w dodatku paszowym:

- wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV (HPLC-UV).

Kurczęta rzeźne

Kurczęta odchowywane na kury nioski

-5001 0001. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

2. Dodatku nie należy stosować wraz z innymi źródłami kwasu benzoesowego, benzoesanów, mrówczanu wapnia lub mrówczanu i kwasu fumarowego.

3. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z ich stosowaniem. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych.

1 sierpnia 2028 r.
Do oznaczenia całkowitego poziomu wapnia w dodatku paszowym:

- atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) - EN ISO 6869; lub

- atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES) - EN 15510.

Do oznaczania kwasu benzoesowego w premiksach i paszach:

- wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV (HPLC-UV).

Do oznaczenia mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego w premiksach:

- jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV lub detekcją refraktometryczną (HPLC-UV/RI).

(1) Szczegółowe informacje dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
1 Tytuł aktu zmieniony przez art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 2022/268 z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2022 r.
2 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
3 Dziennik EFSA 2015; 13(5):3794.
4 Dziennik EFSA 2017; 15(10):5025.
5 Załącznik zmieniony przez art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 2022/268 z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.43.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2022 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.