Rozporządzenie wykonawcze 2018/878 przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.155.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/878
z dnia 18 czerwca 2018 r.
przyjmujące wykaz państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 1 , w szczególności jego art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) nr 576/2013 ustanowiono przepisy mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek do państw członkowskich. W art. 19 przewiduje się w szczególności stosowanie profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zapewnienia zwalczania chorób i zakażeń innych niż wścieklizna, które mogą się rozprzestrzeniać wskutek przemieszczania tych zwierząt.

(2) W art. 19 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 przewidziano również przyjęcie zasad klasyfikacji państw członkowskich lub ich części w zależności od ich statusu w odniesieniu do zdrowia zwierząt oraz od ich systemów nadzoru i sprawozdawczości w zakresie pewnych chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna. Państwa członkowskie lub ich części przestrzegające przepisów dotyczących klasyfikacji mogą zostać włączone do wykazu, który ma zostać przyjęty na mocy art. 20 tego rozporządzenia.

(3) Na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 2  zezwalające na stosowanie profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów, ustanawiające zasady klasyfikacji państw członkowskich lub ich części w odniesieniu do tego zarażenia oraz ustanawiające warunki, jakie państwa członkowskie muszą spełnić, aby zachować uprawnienie do stosowania tych profilaktycznych środków zdrowotnych.

(4) Zasady klasyfikacji ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/772 obejmują warunki, jakie państwa członkowskie muszą spełnić, aby wykazać, że dzikie lisy rude nie występują na ich terytorium albo - w przypadku gdy zwierzęta dzikie będące żywicielami ostatecznymi i mogące być siedliskiem pasożyta Echinococcus multilocularis występują na całym terytorium lub jego części - że nie odnotowano zarażenia Echinococcus multilocularis u tych zwierząt. Państwa członkowskie lub ich części wymienione na podstawie art. 20 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 jako przestrzegające przepisów dotyczących klasyfikacji są uprawnione do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/772.

(5) Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 ma zastąpić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 3 , które zawiera podobne profilaktyczne środki zdrowotne służące zwalczaniu zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz wymienia Finlandię, Irlandię, Maltę i Zjednoczone Królestwo jako państwa członkowskie uprawnione do stosowania tych środków. Finlandia, Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo zachowują uprawnienie do stosowania tych profilaktycznych środków zdrowotnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1152/2011 na podstawie przedstawianych w sposób ciągły dowodów na niewystępowanie pasożyta Echinococcus multilocularis w populacji zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi lub, w przypadku Malty, na podstawie dowodów na to, że na wyspie nie ma odpowiedniej populacji zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi, a zakażenie pasożytem Echinococcus multilocularis nigdy nie zostało odnotowane u zwierząt domowych będących żywicielami ostatecznymi.

(6) Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody dziki lis rudy jest opisywany jako gatunek, który nie występuje w żadnej części Malty. Na tej podstawie i na podstawie dowodów, o których mowa w motywie 5, uznaje się, że Malta przestrzega przepisów dotyczących klasyfikacji ustanowionych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do całości swojego terytorium. Malta powinna zatem zostać ujęta w wykazie jako przestrzegająca przepisów dotyczących klasyfikacji w odniesieniu do całości swojego terytorium.

(7) Populacja zwierząt dzikich będących żywicielami ostatecznymi, które mogą być siedliskiem pasożyta Echinococcus multilocularis, czyli populacja lisów rudych, występuje na całości terytorium Finlandii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. Od dnia 1 stycznia 2012 r. wszystkie trzy państwa członkowskie wdrożyły programy nadzoru danego patogenu dotyczące ich populacji czerwonych lisów zgodnie z wymogami rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1152/2011 i w żadnym przypadku nie odnotowano zarażenia Echinococcus multilocularis w tych populacjach. Każdy przypadek zarażenia podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z prawem krajowym tych państw. Uznaje się zatem, że Finlandia, Irlandia i Zjednoczone Królestwo przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji ustanowionych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772 w odniesieniu do całości swojego terytorium. Finlandia, Irlandia i Zjednoczone Królestwo powinny zatem zostać ujęte w wykazie jako przestrzegające przepisów dotyczących klasyfikacji w odniesieniu do całości swojego terytorium.

(8) Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/772 przewiduje uchylenie rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1152/2011 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r. Aby uniknąć jakichkolwiek luk w stosowaniu profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do psów, które wjeżdżają do Finlandii, Irlandii, Malty i Zjednoczonego Królestwa, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 r.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia określa się wykaz państw członkowskich, które w odniesieniu do całości swojego terytorium przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772.

Artykuł  2

W części 2 załącznika do niniejszego rozporządzenia określa się wykaz państw członkowskich lub części ich terytoriów, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 4  

CZĘŚĆ  1

Wykaz państw członkowskich, które w odniesieniu do całości swojego terytorium przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772

Kod ISO krajuPaństwo członkowskie
MTMALTA

CZĘŚĆ  2

Wykaz państw członkowskich *  lub części terytoriów państw członkowskich, które przestrzegają przepisów dotyczących klasyfikacji określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/772

KodCałość/części terytorium
FinlandiaFICałe terytorium
IrlandiaIECałe terytorium
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)UK(NI)Irlandia Północna
1 Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/772 z dnia 21 listopada 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych w celu zwalczania zarażenia Echinococcus multilocularis u psów oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1152/2011 (Dz.U. L 130 z 28.5.2018, s. 1).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6).
4 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2017/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.UE.L.2020.415.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
* Zgodnie z Umowąo wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2do tego protokołu, do celów niniejszego załącznikaodniesienia do państw członkowskich obejmująZjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.