Rozporządzenie wykonawcze 2017/1344 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2017/1344 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.186.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1344
z dnia 18 lipca 2017 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową (zwaną dalej "Nomenklaturą scaloną" lub "CN"), znajdującą się w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2) Obecne brzmienie uwag dodatkowych 4 i 5 do działu 17 oraz uwag dodatkowych 3 i 4 do działu 21 Nomenklatury scalonej odnosi się do art. 42 rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 2  ustanawiającego metody obliczania zawartości sacharozy w cukrze surowym i niektórych syropach.

(3) Artykuł 42 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 zostanie skreślony ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. na skutek zmiany systemu kwotowania produkcji cukru w następstwie zmian w polityce rolnej. W związku z tym odniesienia do art. 42 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w uwagach dodatkowych 4 i 5 do działu 17 oraz w uwagach dodatkowych 3 i 4 do działu 21 staną się martwe.

(4) W interesie pewności prawa i aby uniknąć luki prawnej, konieczna jest zmiana wspomnianych uwag dodatkowych i uwzględnienie mających zastosowanie metod analitycznych bezpośrednio w tych uwagach.

(5) W świetle poprawy metod analitycznych służących do oznaczania zawartości cukru, metody analityczne stosowane obecnie do celów obliczania zawartości cukru w niektórych produktach objętych działem 17, na które może mieć wpływ matryca próbki lub związki interferujące, powinny zostać zastąpione przez metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej ("metoda HPLC").

(6) Jednakże w odniesieniu do szeregu innych produktów objętych działem 17, jak również produktów objętych działem 21, w przypadku których zawartość cukru nie opiera się wyłącznie na zawartości sacharozy, fruktozy, glukozy i maltozy ze względu na obecność innych cukrów, metoda HPLC nie może być stosowana. W odniesieniu do tych produktów zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, powinna być określana metodą refraktometrii, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2014 3 .

(7) W celu zapewnienia jednolitej interpretacji Nomenklatury scalonej w całej Unii w odniesieniu do ustalania zawartości cukru w niektórych produktach należy zmienić uwagi dodatkowe 4 i 5 do działu 17 oraz uwagi dodatkowe 3 i 4 do działu 21 części drugiej Nomenklatury scalonej.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87.

(9) Artykuł 42 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 951/2006 zostanie uchylony ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być stosowane od tego samego dnia.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany:

a)
w dziale 17 uwagi dodatkowe 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1702 20 10, 1702 60 95 i 1702 90 71, zawartość cukru (sacharozy, fruktozy, glukozy i maltozy, gdzie fruktoza i glukoza są wyrażane w ekwiwalentach sacharozy) wyznaczana jest poprzez zastosowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (»metoda HPLC«), z zastosowaniem następującego wzoru:

S + 0,95 × (F + G) + M

gdzie:

»S« oznacza zawartość sacharozy określoną metodą HPLC;

»F« oznacza zawartość fruktozy określoną metodą HPLC;

»G« oznacza zawartość glukozy określoną metodą HPLC;

»M« oznacza zawartość maltozy określoną metodą HPLC.

W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1702 60 80, 1702 90 80 i 1702 90 95, zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, wyznaczana jest metodą refraktometrii (wyrażona w stopniach Brixa zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2014 * . W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1702 60 80 i 1702 90 80 przeliczenie wyników na ekwiwalent sacharozy uzyskuje się poprzez pomnożenie stopni Brixa przez współczynnik 0,95.

5. W podpozycjach 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30 termin "izoglukoza" oznacza produkt otrzymany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy.

W odniesieniu do produktów objętych tymi podpozycjami, zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, wyznaczana jest metodą refraktometrii (wyrażona w stopniach Brixa zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 974/2014)."

b)
w dziale 21 uwagi dodatkowe 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W podpozycji 2106 90 30 termin »izoglukoza« oznacza produkt uzyskany z glukozy lub jej polimerów, o zawartości w stanie suchym co najmniej 10 % masy fruktozy.

4. W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 2106 90 30 i 2106 90 59 zawartość sacharozy, włączając inne cukry wyrażone jako sacharoza, wyznaczana jest metodą refraktometrii (wyrażona w stopniach Brixa zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 974/2014 * ."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2014 z dnia 11 września 2014 r. określające metodę refraktometrii polegającą na pomiarze suchych rozpuszczalnych pozostałości w przetworach owocowych i warzywnych do celów ich klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 274 z 16.9.2014, s. 6).
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2014 z dnia 11 września 2014 r. określające metodę refraktometrii polegającą na pomiarze suchych rozpuszczalnych pozostałości w przetworach owocowych i warzywnych do celów ich klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 274 z 16.9.2014, s. 6).
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 974/2014 z dnia 11 września 2014 r. określające metodę refraktometrii polegającą na pomiarze suchych rozpuszczalnych pozostałości w przetworach owocowych i warzywnych do celów ich klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej (Dz.U. L 274 z 16.9.2014, s. 6).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.