Rozporządzenie wykonawcze 2016/480 ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.87.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/480
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1213/2010
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE 1 , w szczególności jego art. 16 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 nakłada na państwa członkowskie obowiązek prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, którzy uzyskali od właściwego organu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym powinny być dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. Art. 16 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przewiduje połączenie krajowych rejestrów elektronicznych do dnia 31 grudnia 2012 r., upoważniając Komisję do przyjęcia wspólnych zasad dotyczących takiego połączenia. Na tej podstawie Komisja przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 2  w celu usprawnienia połączenia krajowych rejestrów elektronicznych za pośrednictwem systemu wymiany komunikatów noszącego nazwę ERRU (ang. European Registers of Road Transport Undertakings). System ten zaczął funkcjonować w dniu 31 grudnia 2012 r.

(2) W ciągu ostatnich trzech lat funkcjonowania systemu ERRU Komisja, wraz z ekspertami z państw członkowskich, określiła szereg kwestii związanych z praktycznym wykorzystaniem ERRU, świadczących o niepełnym dostosowaniu systemu do procedur administracyjnych w państwach członkowskich.

(3) Niezbędne jest zatem zajęcie się wskazanymi niedociągnięciami w funkcjonowaniu systemu ERRU, dostosowując go do odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 3  i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 4 , jak również zapewniając jednolite korzystanie z systemu ERRU przez właściwe organy w całej UE. Ponadto niezbędne jest dostosowanie obowiązujących przepisów do postępu technicznego i naukowego.

(4) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 5  w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych określa nowy wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych, które, oprócz naruszeń wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorców transportu drogowego lub zarządzającego transportem. Niezbędne jest zatem umożliwienie przekazywania w systemie ERRU informacji na temat nowego wykazu naruszeń.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 6 . W szczególności, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych, państwa członkowskie muszą wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

(6) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 do przetwarzania wszystkich danych osobowych mają zastosowanie w stosownych przypadkach przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ustanowione w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 7 .

(7) Ze względu na znaczną liczbę zmian, które należy wprowadzić we wspólnych zasadach wdrożenia połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, konieczne jest zastąpienie rozporządzenia (UE) nr 1213/2010 nowym aktem. Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 1213/2010.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 8 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego z systemem informacyjnym ERRU określonym w art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, poza definicjami określonymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, stosuje się następujące definicje:

a)
"ERRU (europejskie rejestry przedsiębiorców transportu drogowego)" oznacza system połączenia krajowych rejestrów elektronicznych, ustanowiony zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
b)
"interfejs asynchroniczny" oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez nowe połączenie HTTP;
c)
"wyszukiwanie rozproszone" oznacza komunikat zapytania skierowany przez jedno państwo członkowskie do wszystkich pozostałych państw członkowskich;
d)
"węzeł centralny" oznacza system informacyjny umożliwiający przekazywanie komunikatów ERRU między państwami członkowskimi;
e)
"CPC" oznacza certyfikat kompetencji zawodowych, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
f)
"państwo członkowskie naruszenia" oznacza państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca transportu drogowego dopuścił się naruszenia przepisów;
g)
"państwo członkowskie siedziby" oznacza państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę;
h)
"system krajowy" oznacza system informacyjny ustanowiony w każdym państwie członkowskim w celu wysyłania i przetwarzania komunikatów ERRU oraz odpowiadania na komunikaty ERRU;
i)
"interfejs synchroniczny" oznacza proces, w którym komunikat odpowiedzi na zapytanie wraca przez to samo połączenie HTTP, które zostało wykorzystane do przesłania zapytania;
j)
"państwo członkowskie zgłaszające zapytanie" oznacza państwo członkowskie wysyłające zapytanie lub zgłoszenie, które są następnie kierowane do państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie;
k)
"państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie" oznacza państwo członkowskie, do którego skierowane jest zapytanie lub zgłoszenie ERRU;
l) 9
 "pomyślna kontrola" oznacza kontrolę, w ramach której nie stwierdzono naruszeń.
Artykuł  3  10

Obowiązek podłączenia do systemu ERRU

Państwa członkowskie przeprowadzają połączenie krajowych rejestrów elektronicznych, o których mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, z systemem ERRU zgodnie z procedurami i wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Podłączenie państwa członkowskiego do systemu ERRU uznaje się za przeprowadzone po wykonaniu testów połączenia, integracji i funkcjonowania zgodnie z instrukcjami Komisji i pod jej nadzorem. Maksymalny czas trwania tych testów wynosi sześć miesięcy. Komisja wprowadza środki w przypadku niepowodzenia powyższych testów. Jeżeli środki te okażą się niewystarczające, Komisja może wycofać się ze wsparcia testowania, do czasu gdy państwo członkowskie nie udowodni, że poczyniono wystarczające postępy na poziomie krajowym w zakresie podłączenia do systemu ERRU.

Artykuł  4

Specyfikacje techniczne

System ERRU musi być zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w załącznikach I-VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  5

Korzystanie z systemu ERRU

1. 
Przy wymianie informacji za pośrednictwem systemu ERRU właściwe organy stosują procedury określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.
2.  11
 Państwa członkowskie przyznają organom kontrolnym odpowiedzialnym za kontrole drogowe dostęp do funkcji "Check Transport Undertaking Data" (Sprawdzenie danych przedsiębiorcy transportowego).
3. 
W przypadku gdy kilka krajowych organów kontroli uczestniczy w kontrolach drogowych, państwo członkowskie decyduje, który z tych organów uzyskuje dostęp, o którym mowa w ust. 2.
Artykuł  6

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 traci moc z dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2016 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  12

OGÓLNE ASPEKTY SYSTEMU ERRU

1. ARCHITEKTURA

System ERRU składa się z następujących części:

1.1. Węzeł centralny, który umożliwia przyjęcie zapytania od państwa członkowskiego zgłaszającego zapytanie, dokonania jego walidacji i przetworzenia poprzez przekazanie go państwom członkowskim udzielającym odpowiedzi na zapytanie. Węzeł centralny czeka na odpowiedź poszczególnych państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie, dokonuje konsolidacji wszystkich odpowiedzi i przekazuje skonsolidowaną odpowiedź państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie.

1.2. System krajowy każdego państwa członkowskiego, który musi być wyposażony w interfejs umożliwiający zarówno wysyłanie zapytań, jak i odbieranie odnośnych odpowiedzi. Systemy krajowe mogą wykorzystywać oprogramowanie zamknięte lub komercyjne do przekazywania i odbierania komunikatów z węzła centralnego.

1.3. Wszystkie wymieniane komunikaty muszą być przekazywane poprzez węzeł centralny.

2. ZARZĄDZANIE

2.1. Węzłem centralnym zarządza Komisja, która jest odpowiedzialna za eksploatację techniczną i utrzymanie węzła centralnego.

2.2. W węźle centralnym nie można przechowywać przez okres przekraczający 6 miesięcy danych innych niż dane dotyczące logowania, dane statystyczne i dane routingu, określone w załączniku VII.

2.3. Węzeł centralny nie może umożliwiać dostępu do danych osobowych, z wyjątkiem dostępu dla upoważnionych pracowników Komisji, jeżeli jest to konieczne do celów monitorowania operacji technicznej, utrzymania i usuwania usterek.

2.4. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za:

2.4.1. utworzenie swoich systemów krajowych, w tym interfejsu z węzłem centralnym, i zarządzanie nimi;

2.4.2. instalację i utrzymanie swoich systemów krajowych, zarówno sprzętu, jak i oprogramowania zamkniętego lub komercyjnego;

2.4.3. prawidłowo funkcjonującą interoperacyjność swoich systemów krajowych z węzłem centralnym, w tym za zarządzanie komunikatami o błędach otrzymywanymi z węzła centralnego;

2.4.4. przedsiębranie wszelkich środków w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji;

2.4.5. działanie systemów krajowych zgodnie z poziomami obsługi określonymi w załączniku VI.

2.5. Portal internetowy MOVEHUB

Komisja zapewnia aplikację internetową z ograniczonym dostępem, zwaną "portal internetowy MOVEHUB", świadczącą co najmniej następujące usługi:

a) dane statystyczne dotyczące dostępności państw członkowskich;

b) powiadamianie o pracach konserwacyjnych w węźle centralnym i systemach krajowych państw członkowskich;

c) sprawozdania zagregowane;

d) zarządzanie kontaktami;

e) schematy XSD.

2.6. Zarządzanie kontaktami

Funkcja zarządzania kontaktami musi zapewniać każdemu państwu członkowskiemu możliwość zarządzania danymi kontaktowymi dotyczącymi kategorii strategicznych, biznesowych, operacyjnych i technicznych w danym państwie członkowskim, przy czym właściwy organ państwa członkowskiego jest odpowiedzialny za utrzymywanie własnych kontaktów. Zapewnia się możliwość wglądu do danych kontaktowych innych państw członkowskich bez możliwości edycji tych danych.

ZAŁĄCZNIK  II  13

FUNKCJE SYSTEMU ERRU

1.
W systemie ERRU dostępne muszą być następujące funkcje:
1.1.
Check Good Repute (CGR) [Sprawdzenie dobrej reputacji]: umożliwia państwu członkowskiemu zgłaszającemu zapytanie wysłanie zapytania do jednego państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie lub wszystkich państw członkowskich udzielających odpowiedzi na zapytanie w celu określenia zdolności zarządzającego transportem, a tym samym posiadanego przez niego zezwolenia dla przedsiębiorcy transportowego.
1.2.
Notification of Check Result (NCR) [Powiadomienie o wyniku kontroli]: umożliwia państwu członkowskiemu, w którym przeprowadzono kontrolę, powiadomienie państwa członkowskiego siedziby o wyniku kontroli. W przypadku gdy podczas kontroli stwierdzono poważne naruszenie, państwo członkowskie, w którym wykryto naruszenie, powiadamia państwo członkowskie siedziby za pośrednictwem NCR, że przedsiębiorca transportowy dopuścił się poważnego naruszenia, i może zażądać nałożenia na przedsiębiorcę transportowego kar w państwie członkowskim siedziby. Jeżeli podczas kontroli nie wykryto żadnego naruszenia, NCR umożliwia państwu członkowskiemu, w którym przeprowadzono kontrolę, powiadomienie państwa członkowskiego siedziby o pozytywnym wyniku kontroli.
1.3.
Check Transport Undertaking Data (CTUD) [Sprawdzenie danych przedsiębiorcy transportowego]: umożliwia państwu członkowskiego zgłaszającemu zapytanie wysłanie zapytania do państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie na temat następujących danych przedsiębiorcy transportowego:
informacje o licencji wspólnotowej i uwierzytelnionych odpisach,
ocena ryzyka i poziom ocenionego ryzyka,
liczba pojazdów będących w dyspozycji przedsiębiorcy transportowego,
numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdów będących w dyspozycji przedsiębiorcy transportowego,
liczba zatrudnionych.
1.4.
Notification of Unfitness (NU) [powiadomienie o niezdolności]: umożliwia państwu członkowskiemu poinformowanie wszystkich pozostałych państw członkowskich, że zarządzający transportem został uznany za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi i że w związku z tym jego certyfikat kompetencji zawodowych nie jest już ważny w żadnym państwie członkowskim.
2.
Należy uwzględnić inne rodzaje komunikatów uznanych za właściwe na potrzeby sprawnego funkcjonowania systemu ERRU, np. powiadomienia o błędach.

ZAŁĄCZNIK  III  14

PRZEPISY DOTYCZĄCE KOMUNIKATÓW SYSTEMU ERRU

1.
OGÓLNE WYMOGI TECHNICZNE
1.1.
Węzeł centralny zapewnia zarówno interfejsy synchroniczne, jak i asynchroniczne na potrzeby wymiany komunikatów. Państwa członkowskie mogą wybrać najodpowiedniejszą technologię interfejsu na potrzeby połączenia z własnymi aplikacjami.
1.2.
Wszystkie komunikaty wymieniane między węzłem centralnym a systemami krajowymi muszą być zakodowane w UTF-8.
1.3.
Państwa członkowskie zapewniają, aby ich systemy krajowe mogły odbierać i przetwarzać komunikaty zawierające znaki alfabetu greckiego i cyrylicy.
2.
STRUKTURA KOMUNIKATÓW XML I DEFINICJA SCHEMATU (XSD)
2.1.
Ogólna struktura komunikatów XML musi odpowiadać formatowi zdefiniowanemu w schematach XSD zainstalowanych w węźle centralnym.
2.2.
Węzeł centralny i systemy krajowe muszą przesyłać i odbierać komunikaty zgodne ze schematem XSD komunikatu.
2.3.
Systemy krajowe muszą mieć zdolność do wysyłania, odbierania i przetwarzania wszystkich komunikatów odnoszących się do którejkolwiek z funkcji określonych w załączniku II.
2.4.
Komunikaty XML muszą spełniać co najmniej minimalne wymogi określone w dodatku do niniejszego załącznika.

Dodatek

Minimalne wymogi dotyczące treści komunikatów XML

Wspólny nagłówekObowiązkowe
Version (Wersja)Oficjalna wersja specyfikacji XML jest określana poprzez przestrzeń nazw określoną w XSD komunikatu i w atrybucie version elementu nagłówka każdego komunikatu XML. Numer wersji ("n.m") jest określany jako ustalona wartość w każdej nowej wersji pliku definicji schematu XML (xsd).Tak
Test Identifier (Identyfikator testu)Nieobowiązkowy identyfikator na potrzeby testowania. Inicjator testu uzupełnia identyfikator, a wszyscy uczestnicy przepływu pracy przesyłają/odsyłają ten sam identyfikator. W rzeczywistej wymianie komunikatów należy go pominąć i nie wykorzystywać go, jeżeli zostanie dostarczony.Nie
Technical identifier (Identyfikator techniczny)UUID jednoznacznie identyfikujący każdy poszczególny komunikat. Nadawca generuje UUID i uzupełnia ten atrybut. Dane te nie są wykorzystywane w funkcjach użytkowych.Tak
Workflow Identifier (Identyfikator przepływu pracy)Identyfikator przepływu pracy jest UUID i powinien zostać wygenerowany przez państwo członkowskie zgłaszające zapytanie. Identyfikator ten jest następnie wykorzystywany we wszystkich komunikatach do celów korelacji przepływu pracy.Tak
Sent At (Czas wysłania)Data i godzina (UTC) wysłania komunikatu.Tak
Timeout (Czas oczekiwania)Jest to opcjonalny atrybut daty i godziny (w formacie UTC). Wartość tę ustala jedynie węzeł centralny dla przekazywanych zapytań i oblicza się ją na podstawie daty/godziny otrzymania pierwotnego zapytania przez węzeł. Umożliwi to powiadomienie państwa członkowskiego udzielającego odpowiedzi na zapytanie o tym, kiedy nastąpi przekroczenie czasu oczekiwania dla zapytania. Wartość ta nie jest wymagana w pierwotnych zapytaniach wysyłanych do węzła centralnego i wszystkich komunikatach odpowiedzi.Nie
From (Od)Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego wysyłającego komunikat lub "UE".Tak
To (Do)Kod ISO 3166-1 Alpha 2 państwa członkowskiego, do którego komunikat jest wysyłany, lub "UE".Tak
Sprawdzenie dobrej reputacji
Zapytanie o sprawdzenie dobrej reputacjiObowiązkowe
Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.Tak
Requesting Competent Authority (Właściwy organ wysyłający zapytanie)Właściwy organ, który wysłał zapytanie.Tak
Transport Manager Details (Dane zarządzającego transportem)Tak, w przypadku braku danych CPC
Family Name (Nazwisko)Nazwisko/nazwiska zarządzającego transportem, zgodnie z CPC.Tak
First Name (Imię)Pełne imię zarządzającego transportem zgodnie z certyfikatem kompetencji zawodowych (CPC).Tak
Date of Birth (Data urodzenia)Data urodzenia zarządzającego transportem w formacie ISO 8601 (RRRR- MM-DD).Tak
Place of Birth (Miejsce urodzenia)Miejsce urodzenia zarządzającego transportem.Nie
Address (Adres)Adres, miejscowość, kod pocztowy i państwo zarządzającego transportem.Nie
CPC Details (Dane CPC)Tak, w przypadku braku danych zarządzającego transportem
CPC Number (Numer CPC)Numer certyfikatu kompetencji zawodowychTak
CPC Issue Date (Data wydania CPC)Data wydania CPC w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak
CPC Issue Country (Państwo wydania CPC)Państwo wydania CPC w formacie ISO 3166-1 alpha 2.Tak
Odpowiedź na sprawdzenie dobrej reputacjiObowiązkowe
Business Case

Identifier

(Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w zapytaniu.Tak
Requesting Competent Authority (Właściwy organ wysyłający zapytanie)Właściwy organ, który wysłał zapytanie.Tak
Responding

Competent Authority (Właściwy organ przekazujący odpowiedź)

Właściwy organ, który odpowiedział na zapytanie.Tak
Status Code (Kod statusu)Kod statusu wyszukiwania (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).Tak
Status Message (Komunikat dotyczący statusu)Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).Nie
Found Transport Manager Details (Znalezione dane zarządzającego transportem)Tak, jeżeli kod statusu to "znaleziono"
Family Name (Nazwisko)Nazwisko/nazwiska zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.Tak
First Name (Imię)Pełne imię zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.Tak
Date of Birth (Data urodzenia)Data urodzenia zarządzającego transportem w formacie ISO 8601 (RRRR- MM-DD), zgodnie z rejestrem.Tak
Place of Birth (Miejsce urodzenia)Miejsce urodzenia zarządzającego transportem, zgodnie z rejestrem.Nie
CPC Number (Numer CPC)Numer certyfikatu kompetencji zawodowych, zgodnie z rejestrem.Tak
CPC Issue Date (Data wydania CPC)Data wydania CPC w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD), zgodnie z rejestrem.Tak
CPC Issue Country (Państwo wydania CPC)Państwo wydania CPC w formacie ISO 3166-1 alpha 2, zgodnie z rejestrem.Tak
CPC Validity (Ważność CPC)Zgłoszenie statusu "ważny" lub "nieważny".Tak
Total Managed Undertakings (Łączna liczba zarządzanych przedsiębiorców)Liczba przedsiębiorców transportowych, z którymi zarządzający transportem jest powiązany.Tak
Total Managed Vehicles (Łączna liczba zarządzanych pojazdów)Łączna liczba pojazdów, z którymi zarządzający transportem jest powiązany.Tak
Fitness (Zdolność do kierowania operacjami transportowymi)Zgłoszenie statusu "zdolny" lub "niezdolny".Tak
End Date of Unfitness (Data początkowa niezdolności)Data początku niezdolności zarządzającego transportem w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak, jeżeli status dla "Fitness" to "niezdolny".
End Date of Unfitness (Data końcowa niezdolności)Data ustania niezdolności zarządzającego transportem w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak, jeżeli status dla "Fitness" to "niezdolny".
Search Method (Metoda wyszukiwania)Metoda użyta w celu znalezienia zarządzającego transportem: NYSIIS, CPC, niestandardowa.Tak
Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy) - dla każdego znalezionego zarządzającego transportemTak, jeżeli liczba zarządzanych przedsiębiorców > 0
Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)Nazwa przedsiębiorcy transportowego (nazwa i forma prawna), zgodnie z rejestrem.Tak
Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)Adres przedsiębiorcy transportowego (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo), zgodnie z rejestrem.Tak
Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)Numer seryjny licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego (pole tekstowe alfanumeryczne o długości 1-20 znaków).Tak
Community Licence Status (Status licencji wspólnotowej)Status licencji wspólnotowejprzedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.Tak
Managed Vehicles (Liczba zarządzanych pojazdów)Liczba zarządzanych pojazdów, zgodnie z rejestrem.Tak

Powiadomienie o wyniku kontroli

Powiadomienie o wyniku kontroliObowiązkowe
Business Case

Identifier

(Identyfikator sprawy)

Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego powiadomienia.Tak
Notifying Competent Authority (Właściwy organ dokonujący powiadomienia)Właściwy organ, który wydaje powiadomienie.Tak
Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)Tak
Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)Nazwa przedsiębiorcy transportowego, który jest poddawany kontroli.Tak
Community Licence

Number (Numer licencji wspólnotowej)

Numer seryjny licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego lub jej uwierzytelnionego odpisu (pole tekstowe alfanumeryczne o długości 1-20 znaków).Tak
Vehicle Registration

Number (Numer rejestracyjny pojazdu)

Numer rejestracyjny pojazdu poddanego kontroli.Tak
Vehicle Registration Country (Państwo rejestracji pojazdu)Państwo, w którym dany pojazd jest zarejestrowany.Tak
Ogólne informacje dotyczące kontroli
Data kontroli (Data kontroli)Data kontroli w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak
Clean check (Pomyślna kontrola)Tak/NieTak
Minor infringements (Drobne naruszenia)Tak, jeżeli podczas kontroli wykryto drobne naruszenie (naruszenia).
Date of minor infringement (Data drobnego naruszenia)Data naruszenia w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak
Number of minor infringements (Liczba drobnych naruszeń)Liczba wykrytych drobnych naruszeń.Tak
Serious infringement (Poważne naruszenie)Tak, jeżeli podczas kontroli wykryto poważne naruszenie.
Date of Infringement (Data naruszenia)Data naruszenia w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak
Category (Kategoria)Kategoria naruszenia przepisów:

- MSI: najpoważniejsze naruszenie

- VSI: bardzo poważne naruszenie

- SI: Serious infringement (Poważne naruszenie)

Tak
Infringement Type (Rodzaj naruszenia)Zgodnie z klasyfikacją w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 (1).Tak
Appeal Possible (Możliwe odwołanie)Jeżeli odwołanie od naruszenia jest nadal możliwe w chwili powiadomienia. Tak/NieTak
Penalty Imposed (Nałożona sankcja) - za każde poważne naruszenieTak, jeżeli dotyczy.
Penalty Imposed Identifier (Identyfikator nałożonej sankcji)Numer seryjny nałożonej sankcji.Tak
Final Decision Date (Data ostatecznej decyzji)Data ostatecznej decyzji o nałożeniu sankcji w formacie ISO 8601 (RRRR- MM-DD).Tak
Penalty Type Imposed (Rodzaj nałożonej sankcji)Należy wybrać:

- 101: "Warning" (Upomnienie)

- 201: "Temporary ban on cabotage operations" (Czasowy zakaz wykonywania przewozów kabotażowych)

- 202: "Fine" (Grzywna)

- 203: "Prohibition" (Zakaz)

- 204: "Immobilisation" (Unieruchomienie)

- 102: "Other" (Inne)

Tak
Start Date (Data początkowa)Data początkowa nałożonej sankcji w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Nie
End Date (Data końcowa)Data końcowa nałożonej sankcji w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Nie
Executed

(Wyegzekwowano)

Tak/NieTak

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 74 z 19.3.2016, s. 8).

Penalty Requested (Wnioskowana sankcja) - za każde poważne naruszenieNie
Penalty Requested Identifier (Identyfikator wnioskowanej sankcji)Numer seryjny wnioskowanej sankcji.Tak
Penalty Type Requested (Rodzaj wnioskowanej sankcji)Należy wybrać:

- 101: "Warning" (Upomnienie)

- 301: "Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence" (Tymczasowe cofnięcie niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

- 302: "Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence" (Cofnięcie na stałe niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

- 303: "Temporary withdrawal of the Community licence" (Tymczasowe cofnięcie licencji wspólnotowej)

- 304: "Permanent withdrawal of the Community licence" (Cofnięcie na stałe licencji wspólnotowej)

- 305: "Suspension of the issue of driver attestations" (Zawieszenie wydania świadectw kierowców)

- 306: "Withdrawal of driver attestations" (Cofnięcie świadectw kierowców)

- 307: "Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse" (Uzależnienie wydania świadectw kierowców od warunków dodatkowych w celu zapobieżenia niewłaściwemu ich wykorzystaniu)

Tak
Duration (Czas trwania)Czas trwania wnioskowanej sankcji (w dniach kalendarzowych).Nie
Odpowiedź na powiadomienie o wynikach kontroliObowiązkowo, jeżeli podczas kontroli wykryto naruszenie (naruszenia)
Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w powiadomieniu.Tak
Originating

Competent Authority (Właściwy organ inicjujący)

Właściwy organ, który wydał pierwotne powiadomienie o naruszeniu.Tak
Licensing Competent Authority (Właściwy organ wydający licencję)Właściwy organ odpowiadający na powiadomienie o naruszeniu.Tak
Status Code (Kod statusu)Kod statusu odpowiedzi na powiadomienie (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).Tak
Status Message (Komunikat dotyczący statusu)Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).Nie
Transport Undertaking (Przedsiębiorca transportowy)Tak
Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)Nazwa przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.Tak
Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)Adres przedsiębiorcy transportowego (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo), zgodnie z rejestrem.Tak
Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)Numer seryjny licencji wspólnotowejprzedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem (pole tekstowe alfanumeryczne o długości 1-20 znaków).Tak
Community Licence Status (Status licencji wspólnotowej)Status licencji wspólnotowejprzedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.Tak
Penalty Imposed (Nałożona sankcja)Nie
Penalty Imposed Identifier (Identyfikator nałożonej sankcji)Numer seryjny nałożonej sankcji (podany w identyfikatorze wnioskowanej sankcji w powiadomieniu o wyniku kontroli).Tak
Competent Authority Imposing Penalty (Właściwy organ nakładający sankcję)Nazwa właściwego organu nakładającego sankcję.Tak
Is Imposed (Czy nałożono?)Tak/NieTak
Penalty Type Imposed (Rodzaj nałożonej sankcji)Należy wybrać:

- 101: "Warning" (Upomnienie)

- 301: "Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence" (Tymczasowe cofnięcie niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

- 302: "Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence" (Cofnięcie na stałe niektórych lub wszystkich uwierzytelnionych odpisów licencji wspólnotowej)

- 303: "Temporary withdrawal of the Community licence" (Tymczasowe cofnięcie licencji wspólnotowej)

- 304: "Permanent withdrawal of the Community licence" (Cofnięcie na stałe licencji wspólnotowej)

- 305: "Suspension of the issue of driver attestations" (Zawieszenie wydania świadectw kierowców)

- 306: "Withdrawal of driver attestations" (Cofnięcie świadectw kierowców)

- 307: "Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse" (Uzależnienie wydania świadectw kierowców od warunków dodatkowych w celu zapobieżenia niewłaściwemu ich wykorzystaniu)

- 102: "Other" (Inne)

Tak
Start Date (Data początkowa)Data początkowa nałożonej sankcji w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Nie
End Date (Data końcowa)Data końcowa nałożonej sankcji w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Nie
Reason (Powód)Powód ewentualnego nienałożenia sankcji.Nie
Potwierdzenie odbioru powiadomienia o wynikach kontroliObowiązkowe
Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w powiadomieniu lub w odpowiedzi.Tak
Status Code (Kod statusu)Kod statusu potwierdzenia.Tak
Status Message (Komunikat dotyczący statusu)Tekst komunikatu dotyczącego statusu.Nie
Originating

Competent Authority (Właściwy organ inicjujący)

Dla NCRN_Ack: w przepisach pole to określono jako "Identyfikator właściwego organu będącego adresatem komunikatu".

Dla NCRR_Ack: w przepisach pole to określono jako "Identyfikator właściwego organu potwierdzającego odbiór".

Tak
Licensing Competent Authority (Właściwy organ wydający licencję)Dla NCRN_Ack: w przepisach pole to określono jako "Identyfikator właściwego organu potwierdzającego odbiór".

Dla NCRR_Ack: w przepisach pole to określono jako "Identyfikator właściwego organu będącego adresatem komunikatu".

Tak
Acknowledgement Type (Rodzaj potwierdzenia)Określenie rodzaju potwierdzenia Możliwe wartości:

- "NCRN_Ack"

- "NCRR_Ack"

Tak

Sprawdzenie danych przedsiębiorcy transportowego

Zapytanie dotyczące sprawdzenia danych przedsiębiorcy transportowegoObowiązkowe
Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.Tak
Originating

Competent Authority (Właściwy organ inicjujący)

Właściwy organ wysyłający zapytanie.Tak
Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)Tak
Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)Nazwa przedsiębiorstwa transportowego.Wymagane są co najmniej dwa pola wyszukiwania.
Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)Numer seryjny licencji wspólnotowej lub jej uwierzytelnionego odpisu (pole tekstowe alfanumeryczne o długości 1-20 znaków).
Vehicle Registration Number (Numer rejestracyjny pojazdu)Numer rejestracyjny jednego z pojazdów przedsiębiorcy transportowego.
Vehicle Registration Country (Państwo rejestracji pojazdu)Państwo rejestracji pojazdu.Tak, jeżeli podano numer rejestracyjny pojazdu.
Request All Vehicles (Zapytanie o wszystkie pojazdy)Zapytanie dotyczące numerów rejestracyjnych wszystkich pojazdów zarządzanych przez przedsiębiorcę.

Tak/Nie

Tak
Odpowiedź na sprawdzenie danych przedsiębiorcy transportowegoObowiązkowe
Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego zapytania.Tak
Originating

Competent Authority (Właściwy organ inicjujący)

Właściwy organ wysyłający zapytanie.Tak
Responding

Competent Authority (Właściwy organ przekazujący odpowiedź)

Właściwy organ udzielający odpowiedzi.Tak
Status Code (Kod statusu)Kod statusu odpowiedzi (np. znaleziono, nie znaleziono, błąd itp.).Tak
Status Message (Komunikat dotyczący statusu)Opis zawierający wyjaśnienie statusu (w razie potrzeby).Nie
Ogólne informacje na temat przedsiębiorstwa transportowegoTak, jeżeli kod statusu to "znaleziono"
Transport Undertaking Name (Nazwa przedsiębiorcy transportowego)Nazwa przedsiębiorcy transportowego (nazwa i forma prawna).Tak
Transport Undertaking Address (Adres przedsiębiorcy transportowego)Adres przedsiębiorcy transportowego (adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo), zgodnie z rejestrem.Tak
Number of Managed Vehicles (Liczba zarządzanych pojazdów)Liczba zarządzanych pojazdów, zgodnie z rejestrem.Tak
Number of People Employed (Liczba zatrudnionych osób)Liczba osób zatrudnionych u przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.Tak
Risk Rating (Ocena ryzyka)Ocena ryzyka dla przedsiębiorcy.Tak
Risk Rating Band (Poziom ocenionego ryzyka)Poziom ocenionego ryzyka dla przedsiębiorcy (zielony, bursztynowy, czerwony, szary).Tak
Community Licence Details (Dane licencji wspólnotowej)Tak, jeżeli kod statusu to "znaleziono"
Licensing Competent Authority (Właściwy organ wydający licencję)Właściwy organ, który wydał licencję wspólnotową przedsiębiorcy transportowemu.Tak
Community Licence Number (Numer licencji wspólnotowej)Numer seryjny licencji wspólnotowejprzedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem (pole tekstowe alfanumeryczne o długości 1-20 znaków).Tak
Licence Status (Status licencji)Status licencji wspólnotowejprzedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem.Tak
Licence Type (Rodzaj licencji)Rodzaj licencji wspólnotowej, zgodnie z rejestrem. Do wyboru:

- "Community licence for passenger transport" (Licencja wspólnotowa na przewóz osób)

- "National licence for passenger transport" (Licencja krajowa na przewóz osób)

- "Community licence for goods transport" (Licencja wspólnotowa na przewóz towarów)

- "Community licence for goods transport, exclusively < 3.5 t" (Licencja wspólnotowa na przewóz towarów, tylko < 3,5 t)

- "National licence for goods transport" (Licencja krajowa na przewóz towarów)

Tak
Start Date (Data początkowa)Data początkowa licencji wspólnotowej.Tak
Expiry Date (Data ważności)Data ważności licencji wspólnotowej.Tak
Withdrawal Date (Data cofnięcia)Data cofnięcia licencji wspólnotowej.Tak, jeżeli znaleziono.
Suspension Date (Data zawieszenia)Data zawieszenia licencji wspólnotowej.Tak, jeżeli znaleziono.
Suspension Expiry Date (Data ustania zawieszenia)Data ustania zawieszenia licencji wspólnotowej.Tak, jeżeli znaleziono.
Certified True Copy Details (Dane uwierzytelnionego odpisu)Tak
Certified True Copy Number (Numer uwierzytelnionego odpisu)Numer seryjny każdego uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej przedsiębiorcy transportowego, zgodnie z rejestrem (pole tekstowe alfanumeryczne o długości 1-20 znaków).Tak
Start Date (Data początkowa)Data początkowa każdego uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.Tak
Expiry Date (Data ważności)Data początkowa każdego uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.Tak
Withdrawal Date (Data cofnięcia)Data cofnięcia każdego uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.Tak, jeżeli znaleziono.
Suspension Date (Data zawieszenia)Data zawieszenia uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.Tak, jeżeli znaleziono.
Suspension Expiry Date (Data ustania zawieszenia)Data ustania zawieszenia każdego uwierzytelnionego odpisu licencji wspólnotowej.Tak, jeżeli znaleziono.
Vehicle Details (Dane szczegółowe pojazdu)Tak, jeżeli wartość "Request All Vehicles" w zapytaniu CTUD to "Tak".
Vehicle Registration Number (Numer rejestracyjny pojazdu)Numer rejestracyjny każdego z pojazdów przedsiębiorcy transportowego.Tak
Vehicle Registration Country (Państwo rejestracji pojazdu)Państwo rejestracji każdego z pojazdów przedsiębiorcy transportowego.Tak

Powiadomienie o niezdolności

Powiadomienie o niezdolnościObowiązkowe
Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)Kolejny numer porządkowy lub referencyjny każdego powiadomienia.Tak
Notifying Competent Authority (Właściwy organ dokonujący powiadomienia)Właściwy organ, który wydaje powiadomienie.Tak
Transport Manager Details (Dane zarządzającego transportem)Tak, w przypadku braku danych CPC
Family Name (Nazwisko)Nazwisko/nazwiska zarządzającego transportem, zgodnie z CPC.Tak
First Name (Imię)Pełne imię zarządzającego transportem zgodnie z certyfikatem kompetencji zawodowych (CPC).Tak
Date of Birth (Data urodzenia)Data urodzenia zarządzającego transportem w formacie ISO 8601 (RRRR- MM-DD).Tak
Place of Birth (Miejsce urodzenia)Miejsce urodzenia zarządzającego transportem.Nie
CPC Details (Dane CPC)Tak, w przypadku braku danych zarządzającego transportem
CPC Number (Numer CPC)Numer certyfikatu kompetencji zawodowychTak
CPC Issue Date (Data wydania CPC)Data wydania CPC w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak
CPC Issue Country (Państwo wydania CPC)Państwo wydania CPC w formacie ISO 3166-1 alpha 2.Tak
Declaration of Unfitness (Zgłoszenie niezdolności)Tak
End Date of Unfitness (Data początkowa niezdolności)Data początku niezdolności w formacie ISO 8601 (RRRR-MM-DD).Tak
Potwierdzenie odbioru powiadomienia o niezdolnościObowiązkowe
Business Case Identifier (Identyfikator sprawy)Kolejny numer porządkowy lub referencyjny odpowiadający identyfikatorowi sprawy w powiadomieniu.Tak
Originating

Competent Authority (Właściwy organ inicjujący)

Właściwy organ wydający powiadomienie.Tak
Responding

Competent Authority (Właściwy organ przekazujący odpowiedź)

Właściwy organ dostarczający potwierdzenie odbioru.Tak
Status Code (Kod statusu)Kod statusu potwierdzenia.Tak
Status Message (Komunikat dotyczący statusu)Tekst komunikatu dotyczącego statusu.Nie

ZAŁĄCZNIK  IV

TRANSLITERACJA I USŁUGI NYSIIS

1.
Algorytm NYSIIS wdrożony w węźle centralnym jest wykorzystywany do kodowania w rejestrze krajowym nazwisk wszystkich zarządzających transportem.
2.
Przy wyszukiwaniu w rejestrze za pośrednictwem funkcji CGR państwa członkowskie zawsze powinny korzystać z klucza NYSIIS jako podstawowego mechanizmu wyszukiwania zarządzającego transportem.
3.
Ponadto państwa członkowskie mogą stosować algorytm niestandardowy w celu uzyskania dodatkowych wyników.
4.
W wynikach wyszukiwania pojawi się informacja o tym, za pośrednictwem którego mechanizmu wyszukiwania (NYSIIS, CPC lub niestandardowego) znaleziono dany rekord.

ZAŁĄCZNIK  V

WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

1.
Do wymiany komunikatów między węzłem centralnym a systemami krajowymi obowiązkowe jest korzystanie zawsze z HTTPS.
2.
W systemach krajowych używa się certyfikatów PKI dostarczonych przez Komisję na potrzeby zabezpieczenia przesyłania komunikatów między systemem krajowym a węzłem.
3.
W systemach krajowych należy wdrożyć jako minimum certyfikaty wykorzystujące algorytm skrótu podpisu SHA-2 (SHA-256) oraz klucz publiczny o długości 2 048 bitów.

ZAŁĄCZNIK  VI  15

POZIOMY USŁUG

1. Systemy krajowe muszą zapewniać następujące minimalne poziomy usług:

1.1. Muszą być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

1.2. Ich dostępność musi być monitorowana za pomocą komunikatu typu HEARTBEAT wysyłanego z węzła centralnego.

1.3. Ich wskaźnik dostępności musi wynosić 98 % zgodnie z poniższą tabelą (dane liczbowe zaokrąglono do najbliższej jednostki):

Dostępność na poziomieoznacza niedostępność
dzienniemiesięcznierocznie
98 %przez 0,5 hprzez 15 hprzez 7,5 dnia

Zachęcając państwa członkowskie do przestrzegania wskaźnika dostępności dziennej, uznaje się jednak, że pewne niezbędne działania, takie jak utrzymanie systemu, wymagają wyłączenia systemu na czas dłuższy niż 30 minut. Jednakże miesięczne i roczne wskaźniki dostępności nie przestają obowiązywać.

1.4. Systemy krajowe muszą odpowiadać na co najmniej 98 % zapytań przesyłanych im w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

1.5. Przy wysyłaniu odpowiedzi na sprawdzenie dobrej reputacji, potwierdzeń odbioru powiadomienia o wyniku kontroli, odpowiedzi na sprawdzenie danych przedsiębiorcy transportowego oraz potwierdzeń odbioru deklaracji niezdolności zgodnie z załącznikiem VIII:

1.5.1. Systemy krajowe muszą dostarczać odpowiedź na zapytania w ciągu 10 sekund.

1.5.2. Globalny czas oczekiwania dla zapytania (czas, w którym osoba przedstawiająca zapytanie może czekać na odpowiedź) nie może przekraczać 20 sekund.

1.5.3. Systemy krajowe muszą być w stanie obsługiwać 6 komunikatów na sekundę

1.6. Systemy krajowe nie mogą przesyłać zapytań do węzła sieci ERRU z prędkością przekraczającą 2 zapytania na sekundę.

1.7. Każdy system krajowy musi być w stanie poradzić sobie z potencjalnymi problemami technicznymi węzła centralnego lub systemów krajowych w innych państwach członkowskich. Problemy te obejmują między innymi:

a) utratę połączenia z węzłem centralnym;

b) brak odpowiedzi na zapytanie;

c) otrzymanie odpowiedzi po upływie czasu oczekiwania na komunikat;

d) otrzymanie niezamówionych komunikatów;

e) otrzymanie nieważnych komunikatów. 2. Węzeł centralny musi:

2.1. Osiągać wskaźnik dostępności na poziomie 98 %.

2.2. Dostarczać krajowym systemom powiadomienia o wszelkich błędach w postaci komunikatu odpowiedzi albo specjalnego komunikatu o błędzie. Systemy krajowe muszą natomiast odbierać takie specjalne komunikaty o błędach i posiadać eskalacyjny przepływ pracy w celu podjęcia wszelkich właściwych działań, aby skorygować zgłoszony błąd. Procedura eskalacji powinna zostać przedstawiona szczegółowo Komisji na żądanie.

3. Utrzymanie

Państwa członkowskie powiadamiają za pośrednictwem aplikacji internetowej pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich rutynowych czynnościach serwisowych najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem tych czynności, jeżeli jest to technicznie możliwe.

ZAŁĄCZNIK  VII  16  

REJESTROWANIE ZDARZEŃ I STATYSTYKI

1.
Niniejszy załącznik zawiera szczegółowe informacje o rejestrowaniu zdarzeń i o danych statystycznych gromadzonych w węźle centralnym, nie w państwach członkowskich.
2.
W celu zapewnienia prywatności dane przekazywane do celów statystycznych i routingu mają charakter anonimowy. Dane identyfikujące konkretnego zarządzającego transportem, przedsiębiorcę transportowego, licencję wspólnotową lub konkretny certyfikat kompetencji zawodowych nie mogą być dostępne do celów statystycznych.
3.
Rejestr zdarzeń stanowi zapis wszystkich operacji na potrzeby monitorowania i usuwania błędów oraz umożliwia wygenerowanie statystyk dotyczących tych operacji.
4.
Dane osobowe nie mogą być przechowywane w dziennikach dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu transakcji. Informacje statystyczne i dotyczące routingu są przechowywane bezterminowo.
5.
Dane statystyczne wykorzystywane do celów sprawozdawczości mogą obejmować między innymi:
a)
państwo członkowskie zgłaszające zapytanie;
b)
państwo członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie;
c)
rodzaj komunikatu;
d)
kod statusu odpowiedzi;
e)
daty i godziny komunikatów;
f)
czas odpowiedzi.

ZAŁĄCZNIK  VIII  17

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ERRU

1.
SPRAWDZENIE DOBREJ REPUTACJI ZARZĄDZAJĄCYCH TRANSPORTEM

Przy sprawdzaniu za pośrednictwem systemu ERRU, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, czy zarządzający transportem nie został uznany w którymś z państw członkowskich za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, państwa członkowskie przeprowadzają wyszukiwanie rozproszone CGR, wysyłając zapytanie o sprawdzenie dobrej reputacji. Państwa członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie odpowiadają, przesyłając odpowiedź na sprawdzenie dobrej reputacji.

2.
POWIADOMIENIE O WYNIKACH KONTROLI
2.1.
W celu powiadomienia o poważnym naruszeniu za pośrednictwem ERRU państwo członkowskie naruszenia przesyła państwu członkowskiemu siedziby powiadomienie o wyniku kontroli wraz z informacjami na temat naruszenia. Nie zgłasza się naruszeń, które nie zostały sklasyfikowane w dyrektywie 2006/22/WE ani rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009.
2.2.
W przypadku gdy podczas kontroli nie wykryto żadnego naruszenia, państwu członkowskiemu siedziby przesyła się powiadomienie o wyniku kontroli zawierające informacje na temat pomyślnej kontroli, jak określono w załączniku III.
2.3.
Kontroli nie uznaje się za pomyślną w przypadku wykrycia drobnych naruszeń. W przypadku gdy podczas kontroli wykryto jedynie drobne naruszenia, państwu członkowskiemu siedziby przesyła się powiadomienie o wyniku kontroli zawierające informacje na temat daty i liczby wykrytych drobnych naruszeń.
2.4.
Powiadomienie o wyniku kontroli przesyła się jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 6 tygodni od wydania ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnych wykrytych naruszeń, podając informacje określone w załączniku III.
2.5.
Państwo członkowskie siedziby odpowiada na powiadomienie o wyniku kontroli, wysyłając odpowiedź na powiadomienie o wyniku kontroli jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 6 tygodni od ostatecznej decyzji w danej sprawie, i informując o tym, które z ewentualnych sankcji wnioskowanych przez państwo członkowskie naruszenia zostały nałożone. Jeśli nie nałożono takich sankcji, w odpowiedzi na powiadomienie o wyniku kontroli podaje się powód nienałożenia sankcji. Odpowiedź na powiadomienie o wyniku kontroli nie jest konieczna, jeżeli powiadomienie o wyniku kontroli dotyczy pomyślnej kontroli.
2.6.
We wszystkich przypadkach odbiór powiadomienia o wyniku kontroli oraz odpowiedzi na powiadomienie o wyniku kontroli potwierdza się za pomocą potwierdzenia odbioru powiadomienia o wyniku kontroli.
3.
SPRAWDZENIE DANYCH PRZEDSIĘBIORCY TRANSPORTOWEGO
3.1.
Podczas sprawdzania za pośrednictwem ERRU któregokolwiek z elementów danych przedsiębiorstwa transportowego, o których mowa w pkt 1.3 załącznika II, państwo członkowskie przesyła państwu członkowskiemu siedziby zapytanie dotyczące sprawdzenia danych przedsiębiorstwa transportowego.
3.2.
Państwo członkowskie siedziby udziela odpowiedzi, przesyłając odpowiedź na sprawdzenie danych przedsiębiorcy transportowego.
3.3.
Zapytań przesyłanych za pośrednictwem funkcji CTUD dokonuje się poprzez wpisanie nazwy przedsiębiorcy transportowego, jego numeru licencji wspólnotowej lub numeru któregokolwiek z uwierzytelnionych odpisów lub numeru rejestracyjnego któregokolwiek z jego pojazdów, bez konieczności wpisywania w zapytaniu więcej niż dwóch z wyżej wymienionych pozycji.
3.4.
Państwa członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie, przeszukując swoje rejestry pod kątem zapytania CTUD na podstawie licencji wspólnotowej albo numeru rejestracyjnego pojazdu, stosują środki w celu dostosowania formatu danych zawartych w zapytaniu do formatu danych w rejestrze krajowym. W szczególności państwa członkowskie udzielające odpowiedzi na zapytanie, przeszukując swoje rejestry pod kątem zapytania CTUD na podstawie licencji wspólnotowej albo numeru rejestracyjnego pojazdu, pomijają znaki specjalne, takie jak łączniki lub ukośniki. Pomija się również puste miejsca.
3.5.
Państwa członkowskie udzielające odpowiedzi przekazują państwom członkowskim zgłaszającym zapytanie wszystkie informacje, które są dostępne za pośrednictwem komunikatów XML określonych w załączniku III. Jeżeli część żądanych informacji nie została znaleziona, nie wyklucza to możliwości dostarczenia przez państwa członkowskie udzielające odpowiedzi pozostałych informacji, które są dostępne w rejestrze, w tym numeru rejestracyjnego pojazdu bez powiązanego uwierzytelnionego odpisu.
4.
POWIADOMIENIE O NIEZDOLNOŚCI ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM
4.1.
Jeżeli zarządzający transportem został uznany za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi w jednym z państw członkowskich, państwo to może przesłać powiadomienie o niezdolności do wszystkich pozostałych państw członkowskich.
4.2.
We wszystkich przypadkach odbiór powiadomienia o niezdolności potwierdza się za pomocą potwierdzenia odbioru powiadomienia o niezdolności.
1 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego (Dz.U. L 335 z 18.12.2010, s. 21).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 74 z 19.3.2016, s. 8).
6 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
7 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).
9 Art. 2 lit. l) dodana przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2023/2381 z dnia 29 września 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 2023 r.
10 Art. 3 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.206.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2017 r.
11 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2023/2381 z dnia 29 września 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 2023 r.
12 Załącznik I zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.206.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2017 r.
13 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/2381 z dnia 29 września 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 2023 r.
14 Załącznik III:

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.206.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/2381 z dnia 29 września 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 2023 r.

15 Załącznik VI:

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.206.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/2381 z dnia 29 września 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 2023 r.

16 Załącznik VII zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.206.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2017 r.
17 Załącznik VIII:

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.206.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2017 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2023/2381 z dnia 29 września 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 października 2023 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.