Rozporządzenie wykonawcze 2016/433 zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N8

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.76.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/433
z dnia 22 marca 2016 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N8
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 1 , w szczególności jej art. 8 formuła wprowadzająca, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych 2 , w szczególności jej art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 3 ustanowiono wymogi w zakresie wystawiania świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu do Unii oraz tranzytu przez Unię, w tym składowania podczas tranzytu, drobiu i produktów drobiowych ("towary"). Rozporządzenie to stanowi, że towary mogą być przywożone do Unii i przewożone tranzytem przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 ustanawia się także warunki uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

(3) Stany Zjednoczone są wymienione w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, z którego całego terytorium dozwolony jest przywóz towarów do Unii i ich tranzyt przez terytorium Unii.

(4) W umowie między Unią a Stanami Zjednoczonymi 4 przewidziano szybkie wzajemne uznawanie środków regionalizacji w razie wystąpienia ognisk choroby w Unii lub w Stanach Zjednoczonych ("umowa").

(5) Dnia 15 stycznia 2016 r. Stany Zjednoczone potwierdziły występowanie HPAI podtypu H7N8 w jednym gospodarstwie w stanie Indiana, w związku z tym nie można już uznawać tego stanu za wolny od tej choroby. Organy weterynaryjne Stanów Zjednoczonych (USA) niezwłocznie wstrzymały wydawanie świadectw weterynaryjnych dla przesyłek towarów przeznaczonych na wywóz do Unii i pochodzących ze stanu Indiana. Organy te wprowadziły również politykę likwidacji stad w celu zwalczenia wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia jej rozprzestrzeniania.

(6) W następstwie wystąpienia tego ogniska choroby, w celu ograniczenia wprowadzania do Unii towarów ze stanu Indiana, przyjęte zostało rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/148 5 zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N8.

(7) Stany Zjednoczone przedłożyły zaktualizowane informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowadzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się HPAI, a Komisja przeanalizowała te informacje. Na podstawie tej analizy oraz zobowiązań określonych w umowie i gwarancji przedstawionych przez Stany Zjednoczone należy zmodyfikować zakaz wprowadzania do Unii niektórych towarów, tak aby obejmował tylko niektóre części stanu Indiana, które zostały objęte ograniczeniami wprowadzonymi przez organy weterynaryjne Stanów Zjednoczonych ze względu na wcześniej występujące ogniska.

(8) Stany Zjednoczone zgłosiły ponadto zakończenie w styczniu 2016 r. czynności w zakresie czyszczenia i dezynfekcji po wprowadzeniu polityki likwidacji stad drobiu w gospodarstwie, w którym wystąpiło ognisko HPAI oraz innych gospodarstwach powiązanych epidemiologicznie z tym gospodarstwem. Należy podać datę, od której te części terytorium, które zostały objęte ograniczeniami weterynaryjnymi w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, można ponownie uznać za wolne od tej choroby oraz od kiedy można ponownie zezwolić na przywóz do Unii niektórych produktów drobiowych pochodzących z tych obszarów.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpis dla Stanów Zjednoczonych dotyczący stanu Indiana, oznaczony kodem US-2.21.1, otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa

państwa trzeciego lub

terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupyOpis państwa trzeciego,

terytorium, strefy lub

grupy

Świadectwo weterynaryjneSzczególne warunkiSzczególne warunkiStatus nadzoru pod kątem ptasiej

grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypieStatus zwalczania salmonelli (6)
Wzór/WzoryDodatkowe zabezpieczeniaData zakończenia (1)Data rozpoczęcia (2)
1234566A6B789
"US - Stany ZjednoczoneUS-2.21.1w stanie Indiana:

hrabstwu Dubois

hrabstwu Martin

WGMVIIIP215.1.20161.5.2016
POU, RATN

P

P2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20AS3, ST1"
1 Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
2 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).
4 Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie środków sanitarnych dla ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w odniesieniu do handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi w brzmieniu zatwierdzonym w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 1998/258/WE (Dz.U. L 118 z 21.4.1998, s. 1).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/148 z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N8 (Dz.U. L 30 z 5.2.2016, s. 17).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.