Rozporządzenie wykonawcze 2016/1077 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2016/1077 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.179.1

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1077
z dnia 1 lipca 2016 r.
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 1 ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 9 ust. 4 oraz art. 11 ust. 2, 3 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL") nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 467/2010 2 w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 oraz częściowego przeglądu okresowego ("poprzednie dochodzenia przeglądowe") na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Obecnie obowiązujące środki mają postać ceł wynoszących 16,3-19 % wartości przywożonych towarów.

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(2) Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu 3 obowiązujących środków Komisja otrzymała w dniu 27 lutego 2015 r. wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia tych środków na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Euroalliages w imieniu producentów reprezentujących 100 % produkcji unijnej krzemu.

(3) W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody dla przemysłu unijnego.

1.3. Wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego

(4) W dniu 17 czerwca 2015 r. Komisja otrzymała wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego obowiązujących środków, którego zakres jest ograniczony do zbadania szkody.

(5) Wniosek o dokonanie przeglądu został złożony przez Europejskich Użytkowników Krzemu Metalicznego ("EUSMET") - stowarzyszenie unijnych użytkowników krzemu z przemysłu chemicznego utworzone na potrzeby tego dochodzenia. EUSMET przedstawił dowody wskazujące, jeśli chodzi o szkodę, że okoliczności, na podstawie których wprowadzono obowiązujące środki, zmieniły się i zmiany te mają charakter trwały.

(6) Zmiany te związane są ze składem i strukturą przemysłu unijnego, z popytem na krzem w Unii, z sytuacją gospodarczą producentów unijnych oraz z unijną strukturą podaży.

1.4. Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego

(7) W dniu 28 maja 2015 r. Komisja wszczęła przegląd wygaśnięcia środków obowiązujących względem przywozu do Unii krzemu pochodzącego z ChRL i opublikowała zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4 .

(8) W dniu 1 września 2015 r. Komisja wszczęła częściowy przegląd okresowy ograniczony do zbadania szkody w odniesieniu do przywozu do Unii krzemu pochodzącego z ChRL i opublikowała osobne zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 5 .

1.5. Zainteresowane strony

(9) W zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia Komisja wezwała zainteresowane strony do wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja w szczególności poinformowała znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących, władze chińskie, znanych importerów i użytkowników o wszczęciu przeglądu oraz wezwała ich do wzięcia udziału w tym przeglądzie.

(10) Komisja stwierdziła również, że zamierza wybrać Stany Zjednoczone Ameryki ("USA") jako państwo trzecie o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne") w rozumieniu art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, co zaproponował wnioskodawca. W związku z powyższym Komisja poinformowała o wszczęciu przeglądu także władze i producentów w USA i zaprosiła ich do wzięcia udziału w tym przeglądzie.

(11) Komisja wysłała również zawiadomienia do władz Australii, Brazylii, Norwegii, Rosji, Republiki Południowej Afryki i Tajlandii, informując je o wszczęciu dochodzenia i wzywając do dostarczenia informacji na temat produkcji i sprzedaży krzemu w tych państwach. Następnie wysłano pisma z załączonym kwestionariuszem do wszystkich znanych producentów krzemu w wymienionych państwach, zwracając się z prośbą o współpracę w ramach przeglądu.

(12) W zawiadomieniu o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego Komisja wezwała zainteresowane strony do wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja poinformowała znanych producentów unijnych, znanych producentów eksportujących, władze chińskie, znanych importerów i użytkowników o wszczęciu przeglądu oraz wezwała ich do wzięcia udziału w tym przeglądzie.

(13) Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia tych dochodzeń oraz wystąpienia z wnioskiem o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

1.6. Kontrola wyrywkowa

(14) W obu zawiadomieniach o wszczęciu przeglądu Komisja oznajmiła, że może dokonać doboru próby producentów eksportujących i importerów zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

1.6.1. Kontrola wyrywkowa importerów

(15) Aby zdecydować, czy dobór próby jest konieczny, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała importerów niepowiązanych do podania informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu.

(16) Jeden importer niepowiązany dostarczył wymagane informacje i wyraził zgodę na włączenie go do próby. Ze względu na tak niewielką liczbę Komisja uznała, że kontrola wyrywkowa nie jest konieczna.

1.6.2. Kontrola wyrywkowa producentów eksportujących w ChRL

(17) Aby zdecydować, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby Komisja wezwała wszystkich producentów eksportujących w ChRL do udzielenia wszelkich informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia. Poza tym Komisja zwróciła się do stałego przedstawicielstwa ChRL przy UE o wskazanie pozostałych producentów eksportujących, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi, jeżeli tacy producenci istnieją.

(18) Jedenastu chińskich producentów eksportujących oraz dwóch handlowców przedstawiło wymagane informacje oraz zgodziło się na włączenie ich do próby. Początkowo Komisja zaproponowała dobór próby trzech producentów eksportujących w oparciu o możliwie największą wielkość wywozu, którą można było zweryfikować w dostępnym czasie.

(19) Na etapie konsultacji w sprawie omawianej próby jedno z trzech przedsiębiorstw wycofało się ze współpracy, w związku z czym jego miejsce zajęło dwóch mniejszych producentów eksportujących, a ostateczna próba składała się z czterech producentów eksportujących spośród dziesięciu, którzy przystąpili do współpracy.

(20) Do kontroli wyrywkowej na potrzeby częściowego przeglądu okresowego zgłosiło się tych samych dziesięciu producentów eksportujących, a zatem wybrana została ta sama próba przedsiębiorstw.

1.7. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach

(21) Komisja przesłała kwestionariusze przemysłowi unijnemu, importerowi oraz producentom eksportującym objętym próbą i otrzymała odpowiedzi od wszystkich tych podmiotów. Otrzymała też trzy odpowiedzi na kwestionariusze dotyczące państwa analogicznego przesłane przez producentów z Norwegii, Rosji i USA.

1.8. Wizyty weryfikacyjne

(22) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uważane za niezbędne w celu ustalenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw:

a) producenci unijni:

- FerroAtlántica S.L., Madryt, Hiszpania,

- FERROPEM, Chambéry, Francja,

- RW Silicium GmbH, Pocking, Niemcy;

b) importer:

- Stanchem Sp.J., Lublin, Polska;

c) użytkownicy:

- Dow Corning Limited, Barry, Zjednoczone Królestwo,

- RAFFMETAL SPA, Casto, Włochy,

- TRIMET Aluminium SE, Essen, Niemcy,

- Wacker Chemie AG, Monachium, Niemcy;

d) producenci eksportujący w ChRL:

- Changning Zhenyuan Smelting Silicon Co., Ltd., Yunnan,

- CIEC Westland Corporation, Xi'an,

- Sichuan Linhe Silicon Industrial Co., Ltd., Leshan,

- S.au (Guilin) Trade Co., Ltd., Guilin;

e) producent w państwie analogicznym:

- Globe Specialty Metals, Miami, Floryda, USA.

1.9. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(23) Dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. ("okres objęty dochodzeniem przeglądowym"). Analiza trendów mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym ("okres badany").

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty postępowaniem

(24) Produkt objęty postępowaniem to krzem, obecnie objęty kodem CN 2804 69 00, pochodzący z ChRL ("produkt objęty postępowaniem").

2.2. Produkt podobny

(25) W toku dochodzenia wykazano, że takie same podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne, a także te same podstawowe zastosowania mają następujące produkty:

1) produkt objęty postępowaniem;

2) produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku krajowym w USA, które zostały wybrane jako państwo analogiczne; oraz

3) produkt wytwarzany i sprzedawany w Unii przez przemysł unijny.

(26) Komisja zdecydowała, że wymienione produkty są zatem produktami podobnymi w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3. DUMPING

3.1. Prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia lub kontynuacji dumpingu

(27) Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy obecnie ma miejsce dumping i czy ewentualne wygaśnięcie środków mających zastosowanie do przywozu z ChRL mogłoby doprowadzić do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu.

3.1.1. Wartość normalna i państwo analogiczne

(28) Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna została określona na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. W tym celu należało wybrać państwo trzecie o gospodarce rynkowej ("państwo analogiczne").

(29) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja poinformowała zainteresowane strony, że zamierza wybrać USA jako właściwe państwo analogiczne zgodnie z propozycją Euroalliages i wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

(30) Komisja zwróciła się do producentów produktu podobnego z USA, Norwegii, Brazylii, Rosji, Tajlandii, Republiki Południowej Afryki oraz Australii o przedstawienie informacji.

(31) EUSMET oznajmił, że USA nie jest odpowiednim państwem analogicznym, oraz odrzucił Australię, Brazylię, Rosję i zaproponował zamiast tego Norwegię.

(32) Norwegia była już wykorzystywana jako państwo analogiczne we wcześniejszych dochodzeniach, odrzucono jednak jej wykorzystanie jako właściwego państwa analogicznego w poprzednich dochodzeniach przeglądowych z przyczyn wymienionych w motywie 35 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 467/2010. W początkowej fazie dochodzenia wysłano kwestionariusze do obu norweskich producentów, jednak odpowiedzi udzielił tylko jeden z nich - producent, który nie prowadzi żadnej sprzedaży krajowej.

(33) W oparciu o dowody zawarte w odpowiedzi na pytania z kwestionariusza, w których wskazano brak sprzedaży krajowej, Komisja uznała, że sytuacja na norweskim rynku krajowym nie uległa zmianie od czasu poprzednich dochodzeń przeglądowych przeprowadzonych w 2010 r. W związku z tym Komisja nie uznaje Norwegii za odpowiednie państwo analogiczne.

(34) Brazylia była już wykorzystywana jako państwo analogiczne we wcześniejszych dochodzeniach, jednak żadne z przedsiębiorstw brazylijskich, do których przesłano kwestionariusze, nie odpowiedziało na nie, nawet przedsiębiorstwa, które współpracowały w poprzednich dochodzeniach.

(35) EUSMET zwrócił się do Komisji z wnioskiem o odrzucenie USA z następujących powodów:

- w USA istnieje tylko jeden producent prowadzący sprzedaż na rynku krajowym,

- na produkty przywożone z niektórych państw nakładane są cła, w szczególności na produkty z ChRL i Rosji,

- EUSMET uważa, że ceny na rynku krajowym w USA są sztucznie zawyżone i niereprezentatywne.

(36) Na uwagi EUSMET dotyczące USA jako państwa analogicznego Euroalliages udzielił następującej odpowiedzi:

- USA jest istotnym importerem krzemu w sytuacji rosnącego popytu przy malejącej produkcji,

- istnieje wiele źródeł przywozu krzemu, w przypadku których przywóz ten jest bezcłowy albo podlega jedynie należnościom celnym,

- w ciągu ostatnich 40 lat nie prowadzono w Stanach Zjednoczonych żadnych inwestycji w nowe miejsca produkcji, a jeżeli ceny byłyby wyższe niż wartość rynkowa, wówczas podjęto by nową produkcję krzemu metalicznego; nie inwestowano też w przekształcanie pieców żelazokrzemowych w piece krzemowe.

(37) Następnie EUSMET przedłożył kolejny wniosek w sprawie Stanów Zjednoczonych jako państwa analogicznego, oświadczając, że w jego opinii dane pochodzące od producenta z USA nie są ani obiektywne, ani dokładne oraz że mogłyby one wpłynąć niewłaściwie na wynik dochodzenia. Zauważył, że jeden z rosyjskich producentów odpowiedział na pytania zawarte w kwestionariuszu i w związku z tym zaproponował Rosję jako państwo analogiczne.

(38) Przytoczone wyżej zarzuty należy uznać za bezpodstawne. Dane pochodzące od producenta z USA zweryfikowano i stwierdzono, że są poprawne, a sprzedaż krajowa producenta z USA odpowiadała cenie rynkowej wynegocjowanej z jego klientami. EUSMET nie przedstawił dowodów na to, by połączenie Globe Specialty Metals z przedsiębiorstwem FerroAtlantica miało wpływ na cenę na rynku krajowym w USA w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(39) EUSMET stwierdził również, że korzystanie z danych analogowych USA pozwoliłoby przedsiębiorstwu FerroAt-lantica oraz komitetowi Euroalliages obliczyć ponownie ceny eksportowe stosowane przez chińskich producentów eksportujących.

(40) Zarzut ten również należy uznać za bezpodstawny. Na tym poziomie szczegółowości nie jest możliwe ujawnienie danych przedsiębiorstwu FerroAtlantica ani komitetowi Euroalliages ze względu na konieczność zachowania poufności danych chińskich producentów eksportujących oraz producenta z USA.

(41) EUSMET nie przedstawił dowodów na poparcie jego sugestii, aby Komisja wybrała Rosję jako państwo analogiczne. W jednej z wcześniejszych opinii EUSMET odrzucił Rosję jako państwo analogiczne z powodu pozycji dominującej jedynego producenta na rosyjskim rynku krajowym; nieścisłości w zakresie kosztów energii; oraz produkcji na użytek własny.

(42) Na podstawie informacji przekazanych przez EUSMET oraz danych przedstawionych przez współpracującego rosyjskiego producenta Komisja uznaje, że Rosja jest w mniejszym stopniu właściwym państwem analogicznym niż Stany Zjednoczone z powodu pozycji dominującej jedynego rosyjskiego producenta, ograniczonej wielkości przywozu (40 % całkowitej sprzedaży), nieścisłości w zakresie kosztów energii oraz zważywszy na fakt, iż produkcja w Rosji jest prowadzona głównie na potrzeby własnej konsumpcji, a nie na potrzeby otwartego rynku.

(43) Pomimo że w Stanach Zjednoczonych również istnieje tylko jeden producent prowadzący sprzedaż na rynku krajowym, przywóz pochodzi z wielu źródeł (w tym Kanady, RPA, Australii i Norwegii), zarówno objętych cłem importowym, jak i bez tego cła. Producent z USA oszacował, że przywóz odpowiadał za niemal 60 % całkowitej wartości rynku USA. Rynek krajowy jest zatem otwarty na konkurencję, a ceny można uznać za reprezentatywne.

(44) Komisja stwierdziła zatem, że USA jest najbardziej odpowiednim państwem analogicznym zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

(45) Informacje otrzymane od współpracującego producenta w państwie analogicznym posłużyły jako podstawa do ustalenia wartości normalnej dla producentów eksportujących, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego.

3.1.2. Cena eksportowa

(46) Komisja ustaliła cenę eksportową na podstawie cen faktycznie zapłaconych przez niezależnych klientów lub od nich należnych z tytułu sprzedaży produktu objętego postępowaniem w Unii.

(47) W przypadku trzech z producentów eksportujących objętych próbą omawiany produkt był sprzedawany na wywóz do Unii chińskiemu przedsiębiorstwu powiązanemu niezależnego klienta w Unii.

3.1.3. Porównanie

(48) W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia uczciwego porównania Komisja dostosowała wartość normalną lub cenę eksportową, uwzględniając różnice mające wpływ na ceny i ich porównywalność zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dokonano korekt w odniesieniu do podatków pośrednich, kosztów transportu, ubezpieczenia, przeładunku, załadunku i kosztów dodatkowych oraz kosztów pakowania.

3.1.4. Margines dumpingu

(49) W przypadku każdego współpracującego producenta eksportującego Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną każdego typu produktu podobnego w państwie analogicznym ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiedniego typu produktu objętego postępowaniem, zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(50) Na tej podstawie Komisja ustaliła margines dumpingu dla każdego współpracującego producenta eksportującego, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem, w przedziale od 20 do 30 %.

3.2. Zmiany wielkości przywozu w przypadku uchylenia środków

3.2.1. Zmiany cen

(51) Jak określono powyżej, przy porównaniu cen eksportowych stosowanych przez chińskich współpracujących producentów eksportujących objętych próbą z wartością normalną państwa analogicznego ustalono, że wspomniani producenci stosowali dumping.

(52) Wszyscy chińscy współpracujący producenci eksportujący sprzedawali jednak produkt objęty postępowaniem użytkownikom w Unii, którzy następnie przetwarzali krzem w inne produkty i dokonywali ich wywozu do klientów spoza Unii.

(53) Jak ustalono, użytkownicy w Unii stosowali procedurę uszlachetniania czynnego ("zintegrowaną politykę produktową"), zgodnie z którą należności celne nie są pobierane za przywóz surowców, gdy dokonuje się wywozu produktu końcowego.

(54) Ustalone ceny eksportowe były zatem wynikiem negocjacji między chińskimi producentami eksportującymi, których dotyczy postępowanie, a użytkownikami unijnymi, prowadzonych ze świadomością, że na wspomniany przywóz nie zostanie nałożone obowiązujące cło antydumpingowe.

(55) Komisja może zatem uznać, że ceny eksportowe zweryfikowane w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym stanowią miarodajny wskaźnik cen przywozu krzemu z ChRL w sytuacji braku obowiązującego cła antydumpingowego.

(56) Jest to zatem wyraźny dowód na to, że w przypadku braku środków przywóz nastąpiłby po tak niskich cenach.

3.2.2. Zdolność produkcyjna i konsumpcja w ChRL

(57) We wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia Euroalliages przytoczył sprawozdanie CRU 6 , w którym oszacowano łączną zdolność produkcyjną pod względem produkcji krzemu w ChRL w 2014 r. na 5,3 mln ton. Dla porównania, w innym wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia, również z CRU, oszacowano, że w 2014 r. w ChRL wyprodukowano 1,4 mln ton [krzemu], z czego połowa była przeznaczona na konsumpcję krajową, a połowa na wywóz.

(58) W przytoczonym we wniosku sprawozdaniu CRU oszacowano niewykorzystane zdolności produkcyjne ChRL na 3,9 mln ton w 2014 r., co znacznie przekracza zarówno całkowitą konsumpcję w Unii, jak i całkowitą konsumpcję w ChRL.

(59) W sprawozdaniu CRU łączną zdolność produkcyjną wynoszącą 5,3 mln ton podano bez wskazania źródła i wydaje się, że w jej ramach nie uwzględniono zakładów, które zostały zamknięte, ani ograniczeń produkcji zawiązanych z dostępnością energii elektrycznej.

(60) Wizyty weryfikacyjne u objętych próbą chińskich producentów eksportujących potwierdziły, że chiński rząd stosuje politykę zamykania mniejszych i mniej ekonomicznych pieców, ale także zachęca do budowania większych i bardziej ekonomicznych pieców. Komisja nie znalazła jednak żadnych dowodów na to, by rząd przeznaczył jakiekolwiek istotne środki finansowe na zamykanie małych bądź budowanie większych pieców.

(61) W toku dochodzenia wykazano jednak, że chińscy producenci eksportujący dysponują znacznymi niewykorzystanymi zdolnościami produkcyjnymi. Komisja otrzymała opinię Chińskiej Izby Handlu Międzynarodowego (China Chamber of International Commerce) oraz działu ds. krzemu przy Chińskim Stowarzyszeniu Przemysłu Metali Nieżelaznych (China Nonferrous Metal Industry Association) ("CCIC i CNMIA"). W opinii tej podano w wątpliwość dane zawarte we wniosku o dokonanie przeglądu i stwierdzono, że chińska zdolność produkcyjna wynosi 2,65 mln ton, z czego 0,95 mln ton stanowią niewykorzystane zdolności produkcyjne. Te niewykorzystane zdolności produkcyjne nadal są większe od całkowitej konsumpcji w Chinach oraz całkowitej konsumpcji w Unii.

(62) Zdaniem CCIC i CNMIA w miarę upływu czasu nadmierna zdolność produkcyjna będzie maleć ze względu na rosnący popytu na krzem w ChRL oraz rosnący popyt na chińskie towary wywozowe ze strony innych państw azjatyckich, które nie prowadzą produkcji krzemu. Podmioty te spodziewają się również zmniejszenia zdolności produkcyjnej w wyniku dalszego egzekwowania w ChRL norm dotyczących ochrony środowiska i standardów energetycznych.

(63) Euroalliages w odpowiedzi na opinię zaproponowaną przez CCIC i CNMIA przedstawił kolejną opinię zawierającą odmienne prognozy dotyczące chińskiego popytu krajowego, wywozu do Azji oraz przyszłej zdolności produkcyjnej chińskiego przemysłu krzemowego.

(64) Po ujawnieniu ustaleń CCMI i CNMIA stwierdziły ponownie, że wolne moce produkcyjne w ChRL nie były tak duże, jak to sugerowano we wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia, i że nadmierna zdolność produkcyjna zmalałaby wraz z upływem czasu, z tych samych powodów co określone powyżej.

(65) Nie dostarczyły one jednak żadnych dowodów na poparcie tezy, że wolne moce produkcyjne w ChRL znacznie zmalałyby w niedalekiej przyszłości do poziomu niższego od poziomu całkowitej konsumpcji w Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(66) Dlatego wszystkie strony nadal uznają, że w ChRL istnieją znaczne wolne moce produkcyjne, które odpowiadają kilkukrotnej wielkości konsumpcji w Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Żadna ze stron nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że te wolne moce produkcyjne znikną lub radykalnie zmaleją w najbliższej przyszłości. Biorąc pod uwagę bariery taryfowe funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach, jest zatem prawdopodobne, że w przypadku wygaśnięcia środków część z tej znacznej rezerwy niewykorzystanych zdolności produkcyjnych będzie prawdopodobnie wykorzystana na potrzeby wywozu do Unii. Po ujawnieniu ustaleń Euroalliages zauważył, że oba obowiązujące środki przeciwdziałające obejściu, o których mowa w motywie 218 poniżej, stanowią dodatkowy dowód na atrakcyjność rynku unijnego. Komisja zgadza się z twierdzeniem, że oba przypadki rozszerzenia środków potwierdzają stanowisko Komisji w tej kwestii.

3.2.3. Stosunek między cenami stosowanymi wobec państw trzecich oraz cenami na rynku unijnym

(67) Producenci eksportujący objęci próbą przedstawili również dowody dotyczące cen stosowanych przez nich w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym w odniesieniu do innych rynków wywozowych niż rynek unijny. Udowodniono w ten sposób, że cena stosowana w odniesieniu do innych państw jest zgodna z ceną eksportową dla Unii.

(68) Po ujawnieniu ustaleń jedna zainteresowana strona przekazała chińskie statystyki eksportowe wskazujące, że ceny wywozu do Korei i Japonii były wyższe od cen eksportowych stosowanych w wywozie do Unii w roku 2015. Komisja uważa, że nie zmienia to przyjętego przez nią na podstawie zweryfikowanych danych stanowiska, że objęci próbą producenci eksportujący sprzedawali do innych państw krzem do zastosowań chemicznych po cenach zgodnych z ich ceną eksportową stosowaną w wywozie do Unii.

3.2.4. Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(69) Łączne moce produkcyjne (w tym wolne moce) w ChRL w porównaniu z rozmiarem rynku unijnego sugerują, że wywóz do Unii prawdopodobnie by wzrósł w przypadku uchylenia środków. Jak wskazano w motywach 56 i 66 powyżej, wywóz taki byłby prawdopodobnie kontynuowany po cenach dumpingowych.

4. SZKODA

4.1. Definicja przemysłu unijnego i produkcji unijnej

(70) Produkt podobny był wytwarzany w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez trzech unijnych producentów. Reprezentują oni przemysł unijny w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(71) Dwóch z trzech producentów pochodzi z tej samej grupy przedsiębiorstw. W celu zachowania poufności dane liczbowe odnoszące się do przemysłu unijnego musiały zostać zindeksowane lub podane w formie przedziału.

4.2. Konsumpcja w Unii

(72) Komisja określiła konsumpcję w Unii, sumując sprzedaż przemysłu unijnego na rynku unijnym oraz przywóz z ChRL i innych państw trzecich na podstawie danych Eurostatu i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(73) Konsumpcja w Unii kształtowała się w następujący sposób:

Tabela 1

Konsumpcja unijna

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Konsumpcja w tonach (przedziały)500 000- 550 000470 000- 520 000510 000- 560 000540 000- 600 000540 000- 600 000
Indeks10095102109109
Źródło: Eurostat i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(74) Konsumpcja w Unii w 2012 r. zmniejszyła się o około 5 % w porównaniu z rokiem 2011. W 2013 r. konsumpcja zaczęła się poprawiać i stale wzrastała, by osiągnąć poziom wyższy o 9 % w 2014 r. i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym w porównaniu z początkiem okresu badanego.

4.3. Przywóz z państwa, którego dotyczy postępowanie

4.3.1. Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(75) Komisja określiła wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, na podstawie danych Eurostatu. Przywóz do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtował się następująco:

Tabela 2

Wielkość przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość łącznego przywozu w tonach65 29128 42272 639113 809119 079
Indeks10044111174182
Wielkość przywozu z uiszczonym cłem w tonach13 3125 2337 19525 58529 464
Indeks1003954192221
Wielkość przywozu

w ramach

zintegrowanej

polityki

produktowej

w tonach

51 98023 18965 44488 22489 615
Indeks10045126170172
Źródło: Eurostat.

(76) Wielkość przywozu wahała się w okresie badanym. Wahania te są w pewnym stopniu zbieżne z trendem konsumpcji w Unii. Przywóz z ChRL znacznie spadł w 2012 r., jednak w pełni odrobił straty w 2013 r. Przywóz, podobnie jak konsumpcja, nadal wzrastał w 2014 r. i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, jednak jego ogólny wzrost w okresie badanym o 82 % był dużo większy niż odnotowany w tym samym okresie wzrost konsumpcji w Unii o 9 %.

4.3.2. Przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej i przywóz z uiszczonym cłem

(77) Zdecydowana większość przywozu z ChRL odbywa się w ramach zintegrowanej polityki produktowej, jak wspomniano powyżej w motywie 53, a przywożone towary są przetwarzane jako surowiec głównie przez użytkowników z przemysłu chemicznego. W okresie objętym dochodzeniem około 75 % łącznego przywozu z ChRL poddano uszlachetnianiu czynnemu bez uiszczania jakiegokolwiek cła - ani antydumpingowego, ani konwencyjnego.

(78) Jak określono w powyższej tabeli 2, przywóz z uiszczonym cłem z państwa, którego dotyczy postępowanie, po znaczącym spadku w 2012 r. odnotowywał szybszy wzrost niż przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej. Przywóz krzemu z ChRL w ramach zintegrowanej polityki produktowej wzrósł ogólnie o 72 %, podczas gdy przywóz z uiszczonym cłem wzrósł o 121 % od 2011 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

4.3.3. Udział w rynku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie

(79) Komisja ustaliła udział przywozu w rynku na podstawie konsumpcji w Unii określonej w powyższym motywie 72.

(80) Udział w rynku przewozu do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtował się następująco:

Tabela 3

Udział w rynku

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Udział w rynku (przedział)10-15 %5-10 %10-15 %17-22 %17-22 %
Indeks10046109160167
Źródło: Eurostat i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(81) Udział w rynku łącznego przywozu z ChRL znacznie spadł w 2012 r., jednak w pełni odrobił straty w 2013 r. Udział w rynku nadal rósł w 2014 r. i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, wzrastając łącznie o 67 % w okresie badanym.

4.3.4. Ceny importowe z państwa, którego dotyczy postępowanie

(82) Komisja określiła ceny importowe na podstawie danych Eurostatu. Średnia cena importowa do Unii z państwa, którego dotyczy postępowanie, kształtuje się w następujący sposób:

Tabela 4

Ceny importowe z państwa, którego dotyczy postępowanie (EUR/tona)

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Łączny przywóz2 0662 0921 6971 7871 868
Indeks100101828690
Przywóz

z uiszczonym cłem

1 8631 8741 5141 6901 714
Indeks100101819192
Przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej2 1192 1421 7171 8151 919
Indeks100101818691
Źródło: Eurostat.

(83) Średnia cena importowa krzemu przywożonego z ChRL wahała się w okresie badanym - początkowo wynosiła 2 066 EUR za tonę, w 2013 r. spadła o 18 %, a w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wzrosła średnio do 1 868 EUR za tonę, co stanowi kwotę o 10 % niższą od stawki obowiązującej na początku okresu badanego.

(84) Cena importowa przywozu krzemu w ramach zintegrowanej polityki produktowej oraz przywozu z uiszczonym cłem wahała się w bardzo podobny sposób w okresie badanym. Cena krzemu przywożonego w ramach zintegrowanej polityki produktowej zawsze była wyższa niż cena w przypadku przywozu produktów objętych cłem. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym średnia cena krzemu przywożonego w ramach zintegrowanej polityki produktowej wynosiła 1 919 EUR za tonę, podczas gdy cena przywożonego krzemu z uiszczonym cłem wynosiła 1 714 EUR za tonę.

4.3.5. Podcięcie cenowe

(85) Komisja określiła podcięcie cenowe w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przez porównanie:

1) średnich ważonych cen sprzedaży poszczególnych rodzajów produktu naliczanych przez producentów unijnych klientom niepowiązanym na rynku unijnym; oraz

2) odnośnych średnich ważonych cen przywozu poszczególnych rodzajów produktu z państwa, którego dotyczy postępowanie, dokonywanego na rzecz pierwszego niezależnego klienta, ustalonych na podstawie kosztu, ubezpieczenia i frachtu ("CIF") z odpowiednimi korektami uwzględniającymi cło konwencyjne (jeśli ma zastosowanie) i koszty związane z przywozem.

(86) Porównania cen dokonano według poszczególnych rodzajów produktu w odniesieniu do transakcji na tym samym poziomie handlu, z zastosowaniem w razie potrzeby odpowiednich korekt dotyczących prowizji.

(87) Przeprowadzono dwa odrębne porównania cen. W pierwszym z nich wykorzystano całość przywozu z ChRL (z uiszczonym cłem oraz poddawanego procedurze uszlachetniania czynnego), natomiast w drugim - tylko przywóz z uiszczonym cłem.

(88) Oba porównania cenowe wykazały znaczny poziom podcięcia cenowego. Jeżeli uwzględni się cały przywóz z ChRL, ogólny średni ważony margines podcięcia cenowego wynosi 7,6 %, pomimo ograniczeń metodycznych, jak wyjaśniono w motywie 200 poniżej. W porównaniu wykorzystującym jedynie cenę w przypadku przywozu z uiszczonym cłem ogólny średni ważony margines podcięcia cenowego wyniósł natomiast 13,6 %.

4.4. Wielkość, udział w rynku i ceny importowe z innych państw trzecich

4.4.1. Wielkość przywozu z innych państw trzecich

(89) Główne inne źródła dostaw do Unii to Norwegia, Brazylia, Rosja, Bośnia i Hercegowina oraz Australia. Siedem państw o najwyższej wielkości przywozu (z uiszczonym cłem i podlegającego uszlachetnianiu czynnemu) w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym:

Tabela 5

Wielkość przywozu z pozostałych państw w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (w tonach)

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Norwegia117 037135 871151 911161 805160 633
Brazylia84 94187 50052 45553 89147 008
Rosja12 30823 57615 87318 33418 939
Bośnia i Hercegowina17 61815 91915 79617 01517 628
Australia8 9449 18021 71618 45917 032
Tajlandia13 85713 4225 3959 6399 064
Laos3347 5019 8707 7007 250
Wszystkie pozostałe państwa trzecie55 48538 07744 90317 34119 665
Źródło: Eurostat.

(90) Norwegia była głównym eksporterem krzemu do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym z przywozem na poziomie 160 633 ton. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przywóz z ChRL określony w motywie 75 powyżej był drugi co do wielkości. Przywóz z Brazylii wyniósł 47 008 ton.

4.4.2. Udział w rynku przywozu z Norwegii, Brazylii i wszystkich pozostałych państw trzecich

(91) Rozwój udziału w rynku w przypadku pozostałych dwóch najważniejszych źródeł przywozu krzemu do Unii w okresie badanym:

Tabela 6

Udział w rynku przywozu z Norwegii, Brazylii i wszystkich pozostałych państw trzecich

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Norwegia - udział w rynku (przedział)20-25 %25-30 %25-30 %25-30 %25-30 %
Indeks100123127127126
Brazylia - udział w rynku (przedział)13-17 %15-20 %7-11 %7-11 %7-11 %
Indeks100109615851
Wszystkie pozostałe państwa trzecie - udział w rynku (przedział)17-22 %18-23 %18-23 %12-17 %12-17 %
Indeks1001051037575
Źródło: Eurostat i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(92) Udział w rynku przywozu z Norwegii w okresie badanym stale wzrastał, zwiększając się o ok. 26 % w tym okresie. Wzrost ten jest mniejszy w porównaniu z udziałem w rynku przywozu z ChRL, który - jak określonego w motywie 80 powyżej - wzrósł o 67 % w tym okresie.

(93) W przypadku udziału w rynku przywozu z Brazylii po małym wzroście w 2012 r. odnotowano spadek, a w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przywóz ten osiągnął jedynie około połowę swojego początkowego udziału w rynku. Główną przyczyną tego spadku w wysokości przywozu i udziału w rynku była susza w Brazylii, która spowodowała wysokie ceny energii hydroelektrycznej.

(94) Udział w rynku przywozu z wszystkich pozostałych państw wzrastał w latach 2012-2013, ale w 2014 r. i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym spadł o 25 %. Oznacza to, że między rokiem 2013 a okresem objętym dochodzeniem przeglądowym to głównie w przypadku przywozu z ChRL odnotowano znaczny wzrost.

4.4.3. Ceny importowe z Norwegii, Brazylii i wszystkich pozostałych państwach trzecich

(95) Rozwój cen importowych przywozu (z uiszczonym cłem i podlegającego uszlachetnianiu czynnemu) z pozostałych dwóch źródeł przywozu krzemu w okresie badanym:

Tabela 7

Ceny importowe z Norwegii i Brazylii

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Norwegia2 0211 9401 8171 8571 897
Indeks10096909294
Brazylia2 2912 1511 9521 9832 089
Indeks10094858791
Wszystkie pozostałe państwa trzecie2 1292 0181 7931 8571 919
Indeks10095848790
Źródło: Eurostat.

(96) Rozwój cen w okresie badanym był podobny w przypadku przywozu z Norwegii, Brazylii i wszystkich pozostałych państw w odróżnieniu od rozwoju cen importowych z ChRL. W związku z tym, że obaj norwescy producenci są powiązani z dużymi użytkownikami w Unii, ceny norweskie są w znacznym stopniu cenami transferowymi między powiązanymi stronami, czyli nie zapewniają wiarygodnego i istotnego porównania.

(97) Ceny importowe z Brazylii były o ok. 10 % wyższe od cen z ChRL.

4.5. Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego

4.5.1. Uwaga ogólna

(98) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ocena wpływu przywozu towarów po cenach dumpingowych na przemysł unijny obejmuje ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych oddziałujących na stan przemysłu unijnego w okresie badanym. Wskaźniki szkody oparte są na konkretnych danych dostarczonych przez przemysł unijny. Wskaźniki zastosowane w analizie danych: konsumpcja w Unii, produkcja, zdolność produkcyjna, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, zatrudnienie, wydajność, ceny sprzedaży, koszty pracy, zapasy, rentowność, przepływ pieniężny, inwestycje oraz dochody z inwestycji kapitałowych. W celu zachowania poufności z przyczyn określonych w motywie 71 powyżej, wartości zostały podane w formie indeksów lub przedziałów.

4.5.2. Produkcja, zdolność produkcyjna i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(99) Całkowita produkcja unijna, zdolność produkcyjna i wykorzystanie mocy produkcyjnych w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 8

Produkcja, zdolności produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Wielkość produkcji w tonach (przedziały)160 000- 200 000140 000- 180 000150 000- 190 000160 000- 210 000160 000- 210 000
Indeks1009093102103
Zdolność produkcyjna w tonach (przedziały)210 000- 260 000220 000- 280 000220 000- 280 000220 000- 280 000220 000- 280 000
Indeks100106107107107
Wykorzystanie mocy

produkcyjnych - indeks

10085879596
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(100) Wielkość produkcji spadła o 10 % w 2012 r. i wzrastała w kolejnym okresie, aby w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym osiągnąć poziom o 3 % wyższy niż w 2011 r.

(101) Zdolność produkcyjna przemysłu unijnego zwiększyła się o 6 % w 2012 r. i pozostała na niemal niezmienionym poziomie, jedynie nieznacznie wzrastając przed okresem objętym dochodzeniem przeglądowym. Wzrost zdolności produkcyjnej jest zatem nieco mniejszy niż wzrost konsumpcji, która zwiększyła się o 9 % w okresie badanym, jak wskazano w motywie 73 powyżej.

(102) W przeciwieństwie do produkcji czy zdolności produkcyjnej wykorzystanie mocy produkcyjnych było najwyższe w 2011 r. Zwiększona zdolność produkcyjna oraz zmniejszona produkcja w 2012 r. spowodowały spadek wykorzystania mocy produkcyjnych o 15 %. Ze względu na fakt, że zdolność produkcyjna utrzymywała się w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym w 2012 r. na niemal niezmienionym poziomie, jej wykorzystanie odzwierciedlało zmiany w wielkości produkcji, a w okresie objętym dochodzeniem wzrosło do poziomu o 4 % niższego niż poziom z początku okresu badanego.

4.5.3. Wielkość sprzedaży i udział w rynku

(103) Wielkość sprzedaży i udział przemysłu unijnego w rynku kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 9

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Łączna wielkość sprzedaży na rynku unijnym - indeks1009298104105
Udział w rynku - przedział27-33 %26-32 %26-32 %26-32 %26-32 %
Indeks10097969597
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(104) Wielkość sprzedaży przemysłu unijnego klientom niepowiązanym zmniejszyła się o 8 % w 2012 r. i od tego czasu stale wzrastała do poziomu o 5 % wyższego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym w porównaniu z rokiem 2011.

(105) Udział przemysłu unijnego w rynku podlegał odmiennym zmianom. W 2012 r. również ulegał zmniejszeniu, ale nadal spadał także w latach 2013 i 2014. Udział w rynku wzrósł w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, lecz nie osiągnął poziomu z 2011 r. i utrzymał się na poziomie o 3 % niższym niż na początku okresu badanego.

4.5.4. Wzrost

(106) Podczas gdy przemysł unijny zdołał zwiększyć swoją wielkość sprzedaży o 5 %, jego udział w rynku zmalał o 3 %. Jednocześnie wielkość produkcji powiększyła się jedynie o 3 % na rynku, który odnotował wzrost o 9 %. Przemysł unijny nie był zatem w stanie wykorzystać możliwości rozwoju z powodu utraty udziałów na rozwijającym się rynku.

4.5.5. Zatrudnienie i wydajność

(107) Zatrudnienie i wydajność w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 10

Zatrudnienie i wydajność

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Liczba

zatrudnionych - indeks

10096101103104
Wydajność (tony/ pracownik) - indeks100949399100
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(108) Zatrudnienie wzrosło w okresie badanym o 4 %. Jednocześnie wydajność w przeliczeniu na pracownika utrzymywała się na raczej stabilnym poziomie w całym okresie badanym.

4.5.6. Wielkość marginesu dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(109) Ustalone marginesy dumpingu znacznie przekraczały poziom de minimis. Wpływ wielkości marginesów dumpingu - na których opierają się obowiązujące środki - na przemysł unijny został jednak ograniczony skutkami obowiązujących środków.

4.5.7. Ceny i czynniki oddziałujące na ceny

(110) Średnie ważone jednostkowe ceny sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii stosowane przez przemysł unijny kształtowały się w okresie badanym w następujący sposób:

Tabela 11

Ceny sprzedaży w Unii

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Jednostkowa cena sprzedaży w Unii (EUR/tona) - indeks10090848588
Jednostkowy koszt produkcji (EUR/ tona) - indeks100109101102104
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(111) Jednostkowa cena sprzedaży przemysłu unijnego dla klientów niepowiązanych w Unii zmniejszyła się o 10 % w 2012 r. i o kolejne 6 % w 2013 r. Od tego czasu powoli rosła, ale nie osiągnęła poziomu z 2011 r. i pozostała na poziomie o 12 % niższym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(112) W przeciwieństwie do jednostkowej ceny sprzedaży jednostkowy koszt produkcji przemysłu unijnego wzrósł w 2012 r., po czym spadł w roku 2013, powracając do niemal tego samego poziomu, na którym znajdował się na początku okresu badanego. Jednostkowy koszt produkcji był wyższy w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym o 4 % w porównaniu z 2011 r.

4.5.8. Koszty pracy

(113) Średnie koszty pracy przemysłu unijnego w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 12

Średnie koszty pracy na pracownika

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Średnia płaca na pracownika - indeks100106909494
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(114) Średnie koszty pracy na pracownika zmniejszyły się łącznie o 6 %, głównie z powodu znaczącego spadku o 10 punktów procentowych między 2012 a 2013 r.

4.5.9. Zapasy

(115) Stan zapasów przemysłu unijnego w okresie badanym kształtował się następująco:

Tabela 13

Zapasy

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego w tonach - indeks10010511310656
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(116) Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego przemysłu unijnego wzrósł o 6 % między 2011 a 2014 r. Na znacząco niższy poziom zapasów pod koniec okresu objętego dochodzeniem przeglądowym mają wpływ czynniki sezonowe. O ile w pozostałych okresach stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jest uwzględniany pod koniec grudnia, o tyle w odniesieniu do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym jest on uwzględniany na koniec marca, tuż po okresie stosunkowo niskiej produkcji spowodowanej wysokimi cenami energii zimą. Należy się zatem spodziewać nieco niższego poziomu zapasów o tej porze roku.

4.5.10. Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(117) Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje oraz zwrot z inwestycji przemysłu unijnego kształtowały się w okresie badanym następująco:

Tabela 14

Rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje i zwrot z inwestycji

2011201220132014Okres objęty dochodzeniem przeglądowym
Rentowność sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii (przedział)20-25 %6-9 %7-10 %8-11 %9-13 %
Indeks10033374150
Przepływy środków pieniężnych - indeks10035604646
Inwestycje - indeks100180447076
Zwrot z inwestycji (przedział)90-110 %20-25 %25-30 %30-37 %40-50 %
Indeks10023273344
Źródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(118) Komisja określiła rentowność przemysłu unijnego, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów w ramach tej sprzedaży. Rentowność ta znacząco zmalała - o 67 % między 2011 a 2012 r., ale następnie wzrosła o 17 punktów procentowych, osiągając zadowalający poziom w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(119) Przepływ pieniężny netto to zdolność przemysłu unijnego do samofinansowania swojej działalności. Zmiany tych przepływów pozostawały rentowne i utrzymywały się na satysfakcjonującym poziomie w całym okresie badanym.

(120) Zwrot z inwestycji to procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji. Jego zmiany odzwierciedlały w dużej mierze zmiany rentowności i utrzymywały się na satysfakcjonującym poziomie w całym okresie badanym.

(121) Żaden z producentów unijnych nie odnotował jakichkolwiek trudności związanych z pozyskiwaniem kapitału w okresie badanym.

4.5.11. Wnioski dotyczące szkody

(122) Większość wskaźników szkody, takich jak produkcja, zdolność produkcyjna i wielkość sprzedaży, daje niejednorodny obraz. Chociaż wykazują one tendencję pozytywną w ujęciu bezwzględnym, to wzrost ten jest jednak na tyle niski, że uniemożliwia przemysłowi unijnemu odnoszenie korzyści z rozwoju rynku. Świadczy o tym negatywna tendencja w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych, udziału w rynku oraz wzrostu.

(123) Zatrudnienie wzrosło w okresie badanym o 4 %, natomiast wydajność utrzymywała się na stałym poziomie. W przypadku inwestycji netto i średniego wynagrodzenia na pracownika odnotowano tendencję spadkową.

(124) O ile zmiany wskaźników finansowych, takich jak rentowność, przepływ środków pieniężnych i zwrot z inwestycji, wykazują tendencje negatywne, o tyle wartości bezwzględne nie wskazują na występowanie szkody.

(125) W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że przemysł unijny nie ponosi istotnej szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

4.6. Prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody

(126) Opisane wyżej tendencje dotyczące cen i wielkości przywozu produktu objętego postępowaniem wykazują, że pomimo istnienia obowiązujących środków chińscy producenci eksportujący znacząco zwiększyli wielkość wywozu do Unii o 82 % i posiadali udział w rynku na poziomie [17-22 %] w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Przywóz z ChRL, który podlegał ocleniu, wzrósł w jeszcze większym stopniu aż o 121 % pomimo istnienia obowiązujących środków. W tym samym okresie produkcja w przemyśle unijnym wzrosła o 3, a sprzedaż o 5 %. Malejący przywóz z Brazylii został zastąpiony nie przez przemysł unijny, ale przede wszystkim przez przywóz z ChRL i Norwegii, który zapewnił 9 % wzrost konsumpcji unijnej w okresie od 2011 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym.

(127) Jak wskazano w powyższym motywie 61, producenci eksportujący z ChRL dysponują znaczną rezerwą niewykorzystanych zdolności produkcyjnych umożliwiającą szybkie zwiększenie ich wywozu. Dodatkowo ceny na rynku krajowym w ChRL i na rynkach innych państw trzecich takich jak Japonia są niższe niż ceny na rynku unijnym. Według danych CRU ceny na rynku krajowym w ChRL i Japonii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym były o ponad 25 % niższe niż w Unii. Ponadto, mając na uwadze atrakcyjne ceny na rynku unijnym, w porównaniu z cenami na rynku krajowym w ChRL i na innych rynkach państw trzecich, prawdopodobne jest, że znaczące ilości obecnie sprzedawane na tych rynkach mogłyby także zostać przekierowane na rynek unijny, jeżeli dopuszczono by do wygaśnięcia środków antydumpingowych.

(128) Co więcej, główne międzynarodowe rynki, takie jak Australia, Kanada i USA, nałożyły cła antydumpingowe na chiński krzem. Chińscy producenci eksportujący będą zatem mieli większe trudności w sprzedaży na tych rynkach niż na niechronionym rynku unijnym, jeżeli dopuści się do wygaśnięcia środków antydumpingowych.

(129) Dodatkowo poziom cen chińskiego przywozu objętego cłem antydumpingowym znacznie podcina ceny przemysłu unijnego, o 13,6 %. Odzwierciedla to poziomy cen, które prawdopodobnie stosowaliby chińscy producenci eksportujący na rynku unijnym w przypadku braku środków.

(130) Prawdopodobieństwo pojawienia się taniego wywozu z Chin w przypadku braku środków jest potwierdzone przez dochodzenia antydumpingowe w sprawie chińskiego krzemu w innych państwach, o których mowa w powyższym motywie 128.

(131) Chińscy producenci eksportujący mogą znacząco zwiększyć swój już istotny udział w rynku przy zastosowaniu cen, które w dużym stopniu podcinałyby ceny przemysłu unijnego, powodując szkodę dla tego przemysłu.

(132) Zainteresowane strony argumentowały, że niektórzy użytkownicy unijni dysponują poziomem jakości i niezawodności wymogów w zakresie zaopatrzenia, szczególnie w odniesieniu do krzemu do zastosowań chemicznych, który nie jest łatwo osiągalny dla chińskich producentów.

(133) Komisja ustaliła, że przemysł unijny rzeczywiście prowadzi na znaczną skalę produkcję krzemu wysokiej jakości. Biorąc jednak pod uwagę dużą liczbę źródeł krzemu w ChRL, z ChRL może być i jest przywożony krzem każdej jakości, w tym także ten wysokiej jakości.

(134) Przemysł unijny sprzedaje jednak także znaczne ilości krzemu standardowej jakości, na przykład na potrzeby przemysłu aluminiowego. Te znaczne ilości stanowią bezpośrednią konkurencję dla przywozu z ChRL. Większość przywozu krzemu standardowej jakości odbywa się w oparciu o uiszczane cło i tego rodzaju przywóz stanowi najbardziej dynamiczny segment rynku unijnego i - jak wskazano w motywie 75 powyżej - w okresie badanym odnotował wzrost o 121 %.

(135) Zainteresowane strony twierdzą, że bliskość geograficzna, która powoduje skrócenie czasu dostawy, jest kolejnym powodem, dla którego użytkownicy unijni niechętnie zmieniliby dostawcę na źródła chińskie, jeżeli środki antydumpingowe zostałyby uchylone.

(136) Prawdą jest, że bliskość geograficzna zapewnia przewagę, a krzem jest podstawowym materiałem ciężkim o stosunkowo niskiej cenie za kilogram. Na podstawie obecnego przywozu z odległych państw (Australia, Brazylia, ChRL), o którym mowa w motywie 89 powyżej, stwierdza się jednak, że także dostawcy z oddalonych państw mogą skutecznie konkurować na rynku unijnym.

(137) Po ujawnieniu ustaleń niektóre zainteresowane strony przedstawiły ponownie uwagi dotyczące różnic w jakości między krzemem do zastosowań chemicznych a krzemem o jakości do zastosowania w aluminium i między pierwotnymi a wtórnymi zastosowaniami krzemu o jakości do zastosowania w aluminium.

(138) Jak wyjaśniono w motywie 134 powyżej, Komisja bierze pod uwagę te różnice i zauważa, że sprzedaż przemysłu unijnego oraz przywóz z ChRL obejmują znaczne ilości krzemu standardowej jakości sprzedawanego na przykład w przemyśle aluminiowym.

(139) W odniesieniu do pierwotnych i wtórnych zastosowań krzemu o jakości do zastosowania w aluminium Komisja przeanalizowała szczegółowe dane i obliczyła różnice cen wszystkich klas jakości krzemu sprzedawanego przez przemysł unijny użytkownikom z branży aluminiowej. Analiza ta wykazała, że wszystkie gatunki powszechnie sprzedawane w przemyśle aluminiowym wykazują wąski zakres wahań cenowych oraz że wyjątkowo drogie i wyjątkowo tanie klasy jakościowe sprzedawane są w niewielkich ilościach, a zatem nie mają zauważalnego wpływu na średnią cenę.

(140) Stwierdzono zatem, że istnieje prawdopodobieństwo dalszego znaczącego wzrostu przywozu z Chin po cenach dumpingowych i wyrządzających szkodę, co doprowadzi do ponownego wystąpienia szkody, jeżeli dopuści się do wygaśnięcia środków.

5. INTERES UNII

(141) Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy wprowadzenie środków antydumpingowych wobec przywozu krzemu pochodzącego z ChRL w następstwie ustaleń obecnego przeglądu wygaśnięcia nie leżałoby w interesie Unii jako całości. Ustalenie interesu Unii oparto na ocenie wszystkich zaangażowanych interesów, m.in. interesu przemysłu unijnego, interesu importerów oraz interesu użytkowników. Wszystkim zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

5.1. Interes przemysłu unijnego

(142) Trzej producenci unijni, którzy reprezentowali wspólnie 100 % produkcji unijnej, współpracowali w niniejszym dochodzeniu. Jak wskazano w powyższym motywie 125, przemysł unijny nie poniósł istotnej szkody w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego z powodu obowiązujących środków.

(143) Jednocześnie przemysł unijny wykazał, że jego działalność jest rentowna, o ile nie podlega nieuczciwej konkurencji ze strony przywozu towarów po cenach dumpingowych.

(144) Ponadto uchylenie środków najprawdopodobniej doprowadziłoby do wzrostu przywozu z Chin po niskich cenach dumpingowych, zagrażając dalszej działalności pozostałych producentów w ramach rentownego przemysłu. Przypomina się, że dwóch producentów w Unii zakończyło działalność od czasu pierwotnego wprowadzenia środków.

(145) Stwierdza się zatem, że utrzymanie obowiązujących środków leży w interesie przemysłu unijnego.

5.2. Interes importerów niepowiązanych

(146) Jak wskazano w powyższym motywie 16, tylko jeden importer niepowiązany przedłożył odpowiedzi w ramach kontroli wyrywkowej. Handel krzemem stanowi około 10 % całkowitego obrotu tego importera. Importer nie wyraził sprzeciwu wobec środków ani ich nie poparł.

(147) Stwierdza się zatem, że utrzymanie obowiązujących środków nie jest sprzeczne z interesem przywozu niepowiązanego.

5.3. Interes użytkowników

(148) Komisja otrzymała siedem pełnych odpowiedzi od użytkowników z przemysłu chemicznego i aluminiowego.

(149) W przypadku przemysłu aluminiowego krzem jest tylko w nieznacznym stopniu konieczny do ich produktów, aby poprawić właściwości aluminium. Zdaniem przemysłu zastąpienie krzemu nie jest łatwe, dlatego bezpieczeństwo dostaw ma często większe znaczenie niż cena. Wpływ finansowy środków na tych użytkowników jest niewielki z uwagi na stosunkowo niskie znaczenie krzemu w ich strukturze kosztów. Jeden duży użytkownik z przemysłu aluminiowego jest za utrzymaniem cła antydumpingowego, twierdząc, że ważne jest, aby przemysł unijny był w stanie kontynuować swoją produkcję w Unii, zaś użytkownik z przemysłu aluminiowego zużywający mniejsze ilości krzemu jest za uchyleniem obowiązujących środków.

(150) W odniesieniu do użytkowników wytwarzających produkty chemiczne stanowiące około 60 % łącznej konsumpcji w Unii krzem ma istotne znaczenie i stanowi znaczną część ponoszonych przez nich kosztów surowców. Zdaniem trzech użytkowników z przemysłu chemicznego środki antydumpingowe nie powinny być utrzymane. Dwóch użytkowników z przemysłu chemicznego nie wyraziło sprzeciwu wobec środków ani ich nie poparło.

(151) Niektórzy użytkownicy wskazali także na dobrą sytuację finansową producentów unijnych. Wpływ środków na tych użytkowników jest potencjalnie bardziej istotny niż na przemysł aluminiowy. Z informacji dostarczonych przez współpracujących użytkowników produkujących produkty chemiczne wynika jednak, że przywozili oni prawie wyłącznie krzem w ramach zintegrowanej polityki produktowej, a zatem byli zwolnieni z cła antydumpingowego. Wpływ środków na tych użytkowników został zatem uznany za ograniczony.

(152) Użytkownicy wyrazili obawy dotyczące bezpieczeństwa dostaw. Jedna z tych obaw dotyczyła niezdolności przemysłu unijnego do zaspokojenia w pełni popytu na rynku unijnym. Obowiązujące środki nie powstrzymały jednak napływu chińskiego przywozu na rynek unijny w znaczących ilościach. Jak określono w powyższym motywie 89, także przywóz z Norwegii, Brazylii, Rosji, Bośni i Hercegowiny oraz wielu innych państw umożliwił zapewnienie przez przywóz dostaw dla tej części rynku, która nie może być zaopatrywana przez przemysł unijny.

(153) W tym względzie EUSMET stwierdził, że wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przemysłu unijnego i zwiększona produkcja świadczą o tym, że przemysł unijny nie odniósł szkody. Komisja potwierdziła, że przemysł unijny charakteryzuje się stosunkowo wysokim stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych tj. około 70-90 %. Jak określono w powyższym motywie 99, ze zweryfikowanych informacji dostarczonych przez producentów unijnych wynika, że w okresie badanym produkcja nieznacznie wzrosła. Zgodnie z powyższym motywem 122 wzrost ten jest jednak na tyle niski, że uniemożliwia przemysłowi unijnemu odnoszenie korzyści z rozwoju rynku. Świadczy o tym negatywna tendencja w zakresie wykorzystania mocy produkcyjnych.

(154) Po ujawnieniu ustaleń European Aluminium unijne stowarzyszenie wytwórców aluminium poparło utrzymanie ceł antydumpingowych, argumentując, że nadwyżka mocy produkcyjnych w ChRL i ewentualny dumping z ChRL mogą zagrozić podaży krzemu dla przemysłu aluminiowego na rynku unijnym.

(155) Podsumowując, pozytywny wpływ środków na przemysł unijny zdecydowanie przewyższa ograniczony lub nieznaczny negatywny wpływ obowiązujących środków na użytkowników.

5.4. Źródła dostaw na rynku unijnym/problemów w zakresie konkurencji

(156) Zainteresowane strony skarżyły się na rzekomy brak konkurencji na rynku unijnym. Unia istotnie ma tylko trzech producentów unijnych należących do dwóch grup przedsiębiorstw. Jak wskazano w powyższym motywie 103, przemysł unijny posiadał udziały w rynku na poziomie około 30 %. W celu sprostania zapotrzebowaniu użytkowników unijnych rynek unijny musi w związku z tym korzystać z przywozu. Pomimo istnienia obowiązujących środków przywóz z Chin wciąż napływał na rynek unijny w coraz większych ilościach, utrzymując udziały w rynku na poziomie około 17-22 % w całym okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, jak wyjaśniono w powyższym motywie 75.

(157) Jak wskazano w powyższym motywie 89, główne inne źródła dostaw do Unii to Norwegia, Brazylia i szereg innych państw będących alternatywnym źródłem przywozu krzemu.

(158) Domniemany duopol ma zatem udział w rynku na poziomie 30 %, natomiast przywóz z szeregu państw trzecich ma udział w rynku na poziomie 70 %. W związku z powyższym użytkownicy mają wybór między metalem krzemowym wytwarzanym przez przemysł unijny a metalem krzemowym z różnych innych państw trzecich. Nie można zatem zaakceptować argumentu dotyczącego domniemanej sytuacji duopolistycznej na rynku unijnym.

5.5. Krzem jako surowiec krytyczny

(159) EUSMET odnotował fakt, że w 2014 r. metal krzemowy dodano do unijnego wykazu surowców krytycznych. Komisja stwierdziła w swoim komunikacie, że 20 wymienionych surowców "ma znaczenie krytyczne, ponieważ ryzyko niedoboru dostaw oraz jego skutki dla gospodarki są większe niż w przypadku większości innych surowców" 7 .

(160) W tej samej kwestii dotyczącej dodania krzemu do wykazu unijnych surowców krytycznych Euroalliages twierdzi, że jeżeli dopuści się do wygaśnięcia środków, będzie stanowiło to zagrożenie dla zrównoważonych dostaw krzemu w ramach Unii.

(161) Sam fakt wpisania krzemu do wykazu nie miał wpływu na ustalenia Komisji w postępowaniu antydumpingowym.

(162) Po ujawnieniu ustaleń CCIC i CNMIA stwierdziły, że w odniesieniu do należności celnych wywozowych mających zastosowanie do krzemu 8 , podobnie jak i do innych surowców, jest sprzeczność między procedurą rozstrzygania sporu WTO a ustaleniami w niniejszej sprawie. Twierdzą one, że wszczęcie sporu w ramach WTO, co może skutkować obniżeniem cen krzemu przywożonego z ChRL, potwierdza, że interes użytkowników unijnych związany z dostępem do dostaw krzemu przeważa nad interesem producentów unijnych związanym z utrzymaniem środków antydumpingowych.

(163) Komisja uznała ten argument bezzasadny. Fakt, że krzem był jednym z surowców objętych procedurą rozstrzygania sporów w ramach WTO, nie usuwa konieczności wyeliminowania skutków szkodliwego dumpingu zakłócającego handel oraz przywrócenia efektywnej konkurencji.

5.6. Połączenie FerroAtlantica z Globe Speciality Metals

(164) Zainteresowane strony twierdziły, że połączenie FerroAtlantica z Globe Speciality Metals ("FerroGlobe") ograniczy dostawy krzemu na rynek unijny i doprowadzi do tego, że podmiot powstały w wyniku połączenia (FerroGlobe) zyska pozycję dominującą na rynku unijnym.

(165) Globe Speciality Metals produkuje jednak metal krzemowy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W okresie badanym tylko nieznaczne ilości krzemu zostały przywiezione do Unii z Kanady i Stanów Zjednoczonych. W okresie badanym łączny udział w rynku przywozu z Kanady i Stanów Zjednoczonych utrzymywał się na poziomie znacznie poniżej 1 %. Oczywiste jest zatem, że połączenie FerroGlobe nie może ograniczyć dostaw krzemu na rynek unijny.

5.7. Nowy unijny kodeks celny

(166) EUSMET argumentował, że użytkownicy korzystający z krzemu w unijnym przemyśle chemicznym nie będą w stanie polegać na procedurze uszlachetniania czynnego w przyszłości zgodnie z nowym unijnym kodeksem celnym. Zdaniem EUSMET zgodnie z art. 169 ust. 2 rozporządzenia delegowanego dotyczącego przepisów unijnego kodeksu celnego 9 korzystanie z towarów ekwiwalentnych nie będzie dozwolone w ramach procedury uszlachetniania czynnego, począwszy od maja 2016 r. w odniesieniu do produktów podlegających środkom ochrony handlu takich jak krzem.

(167) Artykuł 169 ust. 2 stanowi, że przywożone towary objęte zintegrowaną polityką produktową będą podlegały cłu antydumpingowemu tylko jeżeli są przetwarzane i następnie dopuszczone do swobodnego obrotu. Jeżeli przetwarzane towary zostaną ponownie wywiezione, wówczas nie uiszcza się cła antydumpingowego. Oznaczałoby to brak zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

(168) Wydaje się zatem, że argument podniesiony przez EUSMET w odniesieniu do nowego unijnego kodeksu celnego opiera się na błędnej interpretacji art. 169 ust. 2 rozporządzenia delegowanego dotyczącego przepisów unijnego kodeksu celnego, a więc jest bezpodstawny.

5.8. Czas obowiązywania środków

(169) Zainteresowane strony twierdziły, że środki antydumpingowe wprowadzone względem produktu objętego postępowaniem, które obowiązują od 1990 r., nie są środkiem tymczasowym, powinno zatem być możliwe ich zniesienie.

(170) Komisja uznała ten argument bezzasadny. Na warunkach określonych w rozporządzeniu podstawowym, jeżeli specyficzne wymogi prawne zostały spełnione, okres obowiązywania środków musi zostać przedłużony.

5.9. Wnioski dotyczące interesu Unii

(171) W związku z powyższym Komisja ustaliła, że nie ma przekonujących powodów, aby stwierdzić, że utrzymanie środków w odniesieniu do przywozu krzemu pochodzącego z ChRL nie leży w interesie Unii.

6. TRWAŁY CHARAKTER ZMIANY OKOLICZNOŚCI

(172) Jak określono w powyższym motywie 5, w następstwie wniosku o dokonanie częściowego przeglądu okresowego złożonego przez EUSMET Komisja musiała zbadać kwestię trwałego charakteru zmienionych okoliczności i orzec w tej sprawie.

(173) Zmiany te dotyczyły głównie składu i struktury przemysłu unijnego, zapotrzebowania na krzem w Unii oraz unijnej struktury dostaw.

(174) Euroalliages ustosunkował się do argumentów zawartych we wniosku, nie zgadzając się m.in. z tym, że okres odniesienia w przypadku zaobserwowanych zmian był dłuższy niż ostatnie pięć lat.

(175) Komisja stwierdziła wystąpienie szeregu okoliczności, które uległy zmianie od czasu poprzedniego przeglądu poziomu szkody, jaki Komisja zawarła w rozporządzeniu (WE) nr 2496/97 10 ("poprzedni przegląd dotyczący szkody") oraz stwierdziła, że charakter tych zmian jest trwały.

(176) Zmiany te, jak wymieniono w powyższym motywie 173, dotyczą głównie składu i struktury przemysłu unijnego. W tym względzie liczba producentów będących częścią przemysłu unijnego uległa zmniejszeniu i tworzą oni obecnie jedną grupę producentów i jednego producenta, w porównaniu z czterema producentami podczas poprzedniego przeglądu dotyczącego szkody. Jeden z producentów prowadzący działalność podczas poprzedniego przeglądu szkody zaprzestał działań, a dwóch innych, wcześniej niezależnych producentów przeprowadziło połączenie. Nic nie wskazuje na to, że zmiany te nie mają trwałego charakteru.

(177) W porównaniu z okresem objętym dochodzeniem w poprzednim przeglądzie dotyczącym szkody odnotowano ponaddwukrotny wzrost zapotrzebowania na krzem w Unii, określony w powyższym motywie 73. EUSMET przedstawił dowody na to, że w nadchodzących latach w Unii prawdopodobnie odnotuje się jeszcze większe zapotrzebowanie. Uznaje się zatem, że wzrost zapotrzebowania ma charakter trwały.

(178) Jeżeli chodzi o strukturę dostaw, w trakcie dochodzenia wykazano, że Unia jest w coraz większym stopniu zależna od przywozu metalu krzemowego. W okresie objętym dochodzeniem w sprawie poprzedniego przeglądu dotyczącego szkody konsumpcja w Unii przekroczyła produkcję przemysłu unijnego o 134 000 ton. Od tego czasu różnica ta wzrosła do [350 000-400 000 ton]. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie i wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przemysłu unijnego uznaje się, że taka zmiana w strukturze dostaw ma charakter trwały.

(179) Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że zmienione okoliczności miały charakter trwały, a w związku z tym wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do zbadania szkody jest uzasadniony.

7. ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

7.1. Poziom usuwający szkodę

(180) W celu określenia poziomu środków Komisja najpierw ustaliła kwotę cła niezbędną do uniknięcia ponownego wystąpienia szkody wobec przemysłu unijnego.

(181) Komisja ustaliła, że sprzedaż przemysłu unijnego była opłacalna w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Poziom usuwający szkodę ustanawia się zatem na poziomie cen sprzedaży przemysłu unijnego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(182) Komisja ustaliła następnie poziom usuwający szkodę poprzez porównanie średniej ważonej ceny importowej ChRL z uiszczonym cłem, ustalonej na potrzeby obliczeń podcięcia cenowego w powyższym motywie 88, ze średnią ważoną ceną produktu podobnego sprzedawanego przez producentów unijnych na rynku unijnym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(183) W odniesieniu do ceny importowej czterech producentów eksportujących objętych próbą sprzedawało wyłącznie krzem przywożony w ramach zintegrowanej polityki produktowej, a zatem wspomniani producenci byli zwolnieni z cła antydumpingowego. Cen tych nie można by zatem użyć do ustalenia poziomu usuwającego szkodę.

(184) EUSMET, wnioskodawca w ramach przeglądu okresowego, twierdził, że poziom usuwający szkodę należy obliczyć na podstawie wszystkich przywozów, niezależnie od procedury celnej. EUSMET i niektóre strony twierdzili, że konwencjonalne należności celne należy dodać do ceny wszystkich przywozów w celu uzyskania ceny "swobodnego obrotu", nawet w przypadku sprzedaży zgodnie ze zintegrowaną polityką produktową, gdy nie uiszczono żadnych należności celnych. Popierają ten argument, odwołując się do poprzednich dochodzeń przeglądowych.

(185) Poprzednie dochodzenia przeglądowe miały jednak charakter przeglądu okresowego, który ograniczał się do dumpingu i przeglądu wygaśnięcia. W związku z tym w ramach przeglądu okresowego nie obliczono żadnego poziomu usuwającego szkodę, zaś w ramach prowadzonego równolegle przeglądu wygaśnięcia zbadano jedynie prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody. Dlatego poprzednie dochodzenia przeglądowe miały inny zakres.

(186) EUSMET twierdził, że przywóz produktów do zastosowań chemicznych odbywa się prawie wyłącznie w ramach zintegrowanej polityki produktowej, zaś przywóz w ramach swobodnego obrotu dotyczy głównie krzemu o jakości do zastosowania w aluminium. Ponadto przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej jest o około 12 % droższy, ze względu na bardziej wymagającą specyfikację produktów do zastosowań chemicznych. Odrzucenie tych sprzedaży o wyższych cenach doprowadziłoby zatem do błędnego określenia poziomu usuwającego szkodę.

(187) Cło antydumpingowe nakłada się jednak tylko na przywóz do Unii, który podlega ocleniu. Przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej nie jest objęty należnościami celnymi, ponieważ nie jest dopuszczony do swobodnego obrotu, a zatem nie należy stosować takich cen do ustalenia poziomu usuwającego szkodę. W związku z powyższym poziom usuwający szkodę ustala się na podstawie przywozu objętego należnościami celnymi.

(188) Ponieważ całość sprzedaży na wywóz do Unii czterech współpracujących producentów eksportujących objętych próbą nie była wprowadzana do Unii, lecz była wykorzystywana w ramach zintegrowanej polityki produktowej do produktów wywożonych z Unii, poziom usuwający szkodę ustalono jedynie przy użyciu przywozu z uiszczonym cłem w skali ogólnokrajowej, wykorzystując dane statystyczne z Eurostatu.

(189) Ponadto zainteresowane strony potwierdzają ogólnie, że przywóz objęty należnościami celnymi dotyczy sprzedaży prowadzonej głównie na rzecz przemysłu aluminiowego, a przemysł chemiczny przywozi głównie krzem chiński w ramach zintegrowanej polityki produktowej. W związku z tym ilości sprzedawane przez przemysł unijny użytkownikom z przemysłu aluminiowego porównano z wszystkimi przywozami z ChRL objętymi należnościami celnymi.

(190) EUSMET wniósł o dostosowanie w odniesieniu do różnicy w jakości między metalem krzemowym o jakości do zastosowań chemicznych a metalem krzemowym o jakości do zastosowania w aluminium, między różnymi rodzajami krzemu do zastosowań chemicznych oraz w odniesieniu do niszowych rodzajów metalu krzemowego, które są produkowane przez przemysł unijny, ale nie są przywożone z ChRL.

(191) Niektóre strony dostarczyły informacje, z których wynika, że istnieje różnica cenowa w wysokości do 23 % między wybranym krzemem do zastosowań w aluminium a krzemem do zastosowań chemicznych.

(192) Euroalliages ustosunkował się do uwag EUSMET dotyczących różnych rodzajów krzemu, twierdząc, że krzem o jakości do zastosowań chemicznych i zastosowania w aluminium jest stosowany zamiennie, jeżeli chodzi o ceny i koszty produkcji. W istocie, w ramach dochodzenia wykazano, że cena sprzedaży w przemyśle unijnym dla użytkowników z przemysłu chemicznego nie była wyższa niż cena sprzedaży dla użytkowników z przemysłu aluminiowego. Ponadto ceny sprzedaży w państwie analogicznym (Stanach Zjednoczonych) nie wskazują na tak wyraźne różnice między cenami sprzedaży dla użytkowników z przemysłu chemicznego i aluminiowego. Główną przyczyną różnicy cenowej między sprzedażą prowadzoną w ramach zintegrowanej polityki produktowej a sprzedażą z uiszczonym cłem jest zatem procedura cenowa a nie różnica chemiczna między tymi produktami.

(193) Jak określono w powyższym motywie 189, sprzedaż dla przemysłu aluminiowego wykorzystano po obu stronach porównania. Pytanie dotyczące dostosowania ze względu na różnice między jakością do zastosowania w aluminium a jakością do zastosowania chemicznego nie ma znaczenia w takim porównaniu.

(194) Po ujawnieniu ustaleń EUSMET stwierdził, że akceptując wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego, który odnosił się między innymi do zwiększenia przywozu krzemu w ramach zintegrowanej polityki produktowej, Komisja wzbudziła uzasadnione oczekiwania. EUSMET zarzucił też, że Komisja zawiodła później te uzasadnione oczekiwania poprzez wyłączenie metalu krzemowego do zastosowań chemicznych z obliczenia poziomu usuwającego szkodę.

(195) Argument dotyczący uzasadnionych oczekiwań jest bezpodstawny. Po pierwsze, rozpoczęcie przeglądu podlega szczególnym ramom prawnym i nie może być źródłem uzasadnionych oczekiwań dotyczących wyników dochodzenia. Po drugie, wszystkie rodzaje krzemu są objęte niniejszym postępowaniem. Z powodów przedstawionych w motywach 183 do 188 powyżej, przywóz dokonany w ramach zintegrowanej polityki produktowej nie został uwzględniony przy obliczaniu poziomu usuwającego szkodę.

(196) Po ujawnieniu ustaleń niektóre zainteresowane strony stwierdziły, że Komisja błędnie wykluczyła przywóz krzemu w ramach zintegrowanej polityki produktowej ze swoich obliczeń poziomu usuwającego szkodę. Ponadto utrzymywały one, że postępując w ten sposób, Komisja wyłączyła ponad 75 % przywozu krzemu z ChRL do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, nie wyliczyła poszczególnych poziomów usuwających szkodę dla chińskich producentów eksportujących objętych próbą, nie wyliczyła reprezentatywnego poziomu usuwającego szkodę i w rzeczywistości oparła się na dostępnych faktach.

(197) Komisja nie wykluczyła przywozu krzemu w ramach zintegrowanej polityki produktowej z ChRL lub jakiegokolwiek innego państwa w swojej analizie w ramach przeglądu wygaśnięcia w sprawie prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody, ponieważ przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej konkuruje ze sprzedażą krzemu metalicznego przez przemysł unijny.

(198) Jednak w ramach częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do zbadania szkody, Komisja, jak wskazano w motywie 187 powyżej, ustaliła poziom usuwający szkodę na podstawie przywozu objętego należnościami celnymi. Przywóz krzemu w ramach zintegrowanej polityki produktowej nie został uwzględniony przy obliczaniu poziomu usuwającego szkodę, ponieważ przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej nie jest dopuszczony do swobodnego obrotu, w związku z czym nie jest przedmiotem środków antydumpingowych ani nie jest objęty zwykłymi należnościami celnymi.

(199) Jak wskazano w motywie 189 powyżej, przywóz objęty należnościami celnymi sprzedawany jest głównie w przemyśle aluminiowym, a przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej głównie w przemyśle chemicznym. Komisja starannie przeanalizowała różnicę pomiędzy cenami tych rodzajów przywozu. Jak wyjaśniono w motywie 192 powyżej, różnica cen wynikać musiała z procedury celnej, ponieważ nie było wyraźnej różnicy w cenie pomiędzy cenami sprzedaży przemysłu unijnego, ani pomiędzy krajowymi cenami sprzedaży producenta z państwa analogicznego.

(200) Wydaje się, że ceny przywozu krzemu dokonanego w ramach zintegrowanej polityki produktowej wynikają z odmiennej praktyki cenowej stosowanej przez chińskich producentów eksportujących. Znajduje to również potwierdzenie w argumentach dotyczących różnic cenowych przedstawionych przez te same zainteresowane strony w uwagach nadesłanych po ujawnieniu ustaleń. Komisja zdecydowała się zatem ustalić poziom usuwający szkodę na podstawie znacznej wielkości przywozu krzemu przeznaczonego do swobodnego obrotu.

(201) Po ujawnieniu ustaleń niektóre zainteresowane strony twierdziły, że wyższe ceny krzemu do zastosowań chemicznych nie wynikają z odmiennej praktyki cenowej stosowanej przez chińskich producentów eksportujących.

(202) Jak wyjaśniono w motywie 189 powyżej, Komisja porównała sprzedaż przez przemysł unijny użytkownikom z przemysłu aluminiowego ze wszystkimi przywozami z ChRL objętymi należnościami celnymi. Sprzedaż dla przemysłu aluminiowego wykorzystano po obu stronach porównania. Do ustalenia poziomu usuwającego szkodę wykorzystano jedynie krzem o jakości do zastosowania w aluminium, ten wytwarzany przez przemysł unijny i ten objęty cłem przywozowym. Dlatego też kwestia, czy ceny produktów przywożonych w ramach zintegrowanej polityki produktowej powiązane są z odmienną praktyką cenową stosowaną przez chińskich producentów eksportujących nie jest dla takiego porównania istotna.

(203) Jak wspomniano w motywie 196 powyżej, zainteresowane strony twierdziły, że Komisja nie dokonała obliczenia indywidualnych poziomów usuwających szkodę dla objętych próbą współpracujących chińskich producentów eksportujących ani obliczenia reprezentatywnego poziomu usuwającego szkodę. Zarzut ten dotyczy faktu, że wszyscy ci producenci sprzedawali produkt objęty postępowaniem użytkownikom w Unii, którzy przetwarzali krzem, a następnie wywozili produkty zawierające ten krzem w ramach zintegrowanej polityki produktowej do klientów spoza Unii.

(204) Jak wspomniano w motywie 188 powyżej, cała sprzedaż na wywóz do Unii przez czterech współpracujących producentów eksportujących dokonywana była w ramach zintegrowanej polityki produktowej. Możliwe było więc jedynie obliczenie poziomu usuwającego szkodę w skali ogólnokrajowej, z wykorzystaniem danych statystycznych Eurostatu dotyczących przywozu z opłaconym cłem. Komisja uznała, że nie byłoby ani wykonalne, ani możliwe dokonanie symulacji poziomu cen krzemu przywożonego z ChRL przez każdego z producentów objętych próbą, sprzedawanego użytkownikom z przemysłu chemicznego w Unii, jeśli przywiezione towary zostałyby dopuszczone do swobodnego obrotu. Komisja stwierdziła, że taka symulacja dałaby w każdym razie mniej wiarygodne wyniki niż te uzyskane w oparciu o faktyczne ceny krzemu sprzedawanego w przemyśle aluminiowym. Komisja uznała za niewykonalne ustalenie, jaki wpływ na ceny miałoby zrezygnowanie z objęcia przywozu w ramach zintegrowanej polityki produktowej specyficznymi, stosowanymi dla tego przywozu warunkami rynkowymi, oprócz zastosowania zwykłego dodatku do cła konwencyjnego i cła antydumpingowego.

(205) Również z tych powodów oraz ze względu na zamienność, o której mowa w motywie 192 powyżej, możliwe było jedynie obliczenie poziomu usuwającego szkodę w skali ogólnokrajowej, z wykorzystaniem danych statystycznych Eurostatu dotyczących przywozu z opłaconym cłem. Jakiekolwiek inne obliczenia nie byłyby możliwe.

(206) Te same zainteresowane strony odniosły się do wcześniejszych dochodzeń antydumpingowych, w którym przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej objęty był analizą Komisji.

(207) Jak podkreślono w motywie 196 powyżej, przywóz dokonany w ramach zintegrowanej polityki produktowej włączony został przez Komisję do analizy przeglądu wygaśnięcia. Komisja przyjęła do wiadomości uwagi zainteresowanych stron dotyczące poprzednich dochodzeń na podstawie art. 11 ust. 3, lecz nie znalazła podobieństwa między tamtymi przypadkami a obecnym częściowym przeglądem okresowym.

(208) W odniesieniu do wapnia metalicznego, w rozporządzeniu z 1999 r. 11 podniesiono kwestię przywozu w ramach zintegrowanej polityki produktowej, ale dotyczyło to włączenia tego przywozu przy obliczaniu udziałów w rynku w celu oceny szkody. W niniejszym postępowaniu dotyczącym krzemu, przy ustalaniu udziału w rynku w analizie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody, Komisja uwzględniła również przywóz w ramach zintegrowanej polityki produktowej z ChRL, Brazylii i Australii.

(209) W odniesieniu do postępowania w sprawie furoaldehydu rozporządzeniem z 2012 r. 12 zakończono przegląd okresowy środków antydumpingowych i uchylono te środki. Nie ustalono poziomu usuwającego szkodę.

(210) W odniesieniu do postępowania dotyczącego glifosatu dochodzenie wykazało, że chociaż ponad 90 % odnotowanego ostatnio przywozu pochodzącego z ChRL dokonano w ramach zintegrowanej polityki produktowej, w obliczeniu konieczne było uwzględnienie całości sprzedaży pochodzącej od jedynego eksportera współpracującego 13 . Nie można było rzeczywiście wyodrębnić sprzedaży w ramach zintegrowanej polityki produktowej z pozostałych rodzajów sprzedaży, jako że współpracował tylko jeden importer i nie współpracował żaden z użytkowników. Ponadto Komisja nie mogła wykorzystać informacji statystycznych, ponieważ w ramach tego samego kodeksu celnego zgłoszono różne rodzaje produktów (kwas o stężeniu 95 % i roztwór soli o stężeniu 62 %). Ponadto obliczony poziom usuwający szkodę nie został zastosowany, ponieważ był wyższy niż margines dumpingu.

(211) Te same zainteresowane strony stwierdziły, że obliczenie poziomu usuwającego szkodę jest nieprawidłowe również ze względu na różnice w cenach między krzemem do produkcji aluminium o jakości do pierwotnych i do wtórnych zastosowań.

(212) Jak wyjaśniono w motywie 138 powyżej, na podstawie szczegółowych danych dotyczących wszystkich rodzajów krzemu sprzedawanych użytkownikom z branży aluminiowej przez przemysł unijny, Komisja nie stwierdziła znaczącego wpływu różnic jakości na średnią cenę. W odniesieniu do krzemu przywożonego z ChRL, ponieważ całość sprzedaży na wywóz czterech współpracujących producentów eksportujących dokonywany był w ramach zintegrowanej polityki produktowej, ten sam element analizy w odniesieniu do rodzajów krzemu sprzedawanych producentom aluminium, w oparciu o dane statystyczne Eurostatu dotyczące przywozów objętych cłem, nie był możliwy.

(213) Aby ocenić argument dotyczący krzemu do produkcji aluminium o jakościach do pierwotnych i do wtórnych zastosowań, oprócz analizy opisanej w motywie 139 powyżej Komisja przeanalizowała jednak dane w odniesieniu do znacznej części sprzedaży na rynku unijnym, w którym dokonano rozróżnienia na sprzedaż produktu o jakości do pierwotnych i do wtórnych zastosowań. Na podstawie tej analizy Komisja stwierdziła, że nawet przy założeniu, że cały przywóz objęty cłem, jak to sugerują strony, sprzedawany jest wyłącznie producentom aluminium do zastosowań wtórnych, nie ma to zauważalnego wpływu na wynik obliczenia poziomu usuwającego szkodę.

(214) Po ujawnieniu ustaleń Euroalliages powołał się na dane Eurostatu, które wykazały spadek średniej ceny importowej siedem i osiem miesięcy po okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, oraz twierdził, że nieuwzględniając tych obniżonych cen, Komisja nie przeprowadziła oceny trwałego charakteru zmiany poziomu usuwającego szkodę.

(215) Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia podstawowego ustalenia dochodzenia opierają się na okresie objętym dochodzeniem, a informacje dotyczące okresu następującego po okresie objętym dochodzeniem nie są zazwyczaj brane pod uwagę. Wspomniane wyżej twierdzenie zostało zatem odrzucone.

(216) Wszelkie różnice wynikające z tego porównania, przedstawione w powyższym motywie 189, zostały wyrażone w postaci odsetka średniej ważonej wartości importowej CIF. Otrzymany poziom usuwający szkodę wynosi 16,8 %.

7.2. Ostateczne środki antydumpingowe

(217) W świetle ustaleń dotyczących przeglądu wygaśnięcia Komisja stwierdza, że należy utrzymać środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu krzemu pochodzącego z ChRL.

(218) W rezultacie należy także utrzymać rozszerzenie środków nałożonych na produkt objęty postępowaniem pochodzący z ChRL na przywóz wysłany z Republiki Korei, niezależnie od zgłoszenia go jako pochodzącego z Republiki Korei, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 42/2007 14 oraz na przywóz wysłany z Tajwanu, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Tajwanu, na mocy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 311/2013 15 .

(219) W świetle ustaleń dotyczących częściowego przeglądu okresowego ograniczonego do zbadania szkody Komisja stwierdza, że należy zmienić poziom środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu krzemu pochodzącego z ChRL. W odniesieniu do przywozu krzemu pochodzącego z ChRL należy wprowadzić środki antydumpingowe zgodnie z zasadą niższego cła określoną w art. 7 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Komisja porównała poziom usuwający szkodę ustanowiony w powyższym motywie 211 z marginesem dumpingu ustanowionym poprzednio na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 467/2010. Kwotę należności celnych należy ustalić na poziomie niższego marginesu dumpingu i na poziomie usuwającym szkodę.

(220) W związku z powyższym stawki cła antydumpingowego, wyrażone w cenach CIF na granicy Unii przed ocleniem, powinny być następujące:

PrzedsiębiorstwoMargines dumpinguPoziom usuwający szkodęOstateczne cło antydumpingowe
Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi16,3 %16,8 %16,3 %
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa19,0 %16,8 %16,8 %

(221) Indywidualne stawki cła antydumpingowego dla poszczególnych przedsiębiorstw określone w niniejszym rozporządzeniu zostały ustanowione na podstawie ustaleń niniejszego dochodzenia. Odzwierciedlają one zatem sytuację ustaloną podczas niniejszego dochodzenia dotyczącą tych przedsiębiorstw. Te stawki należności celnej mają zastosowanie wyłącznie do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz produkowanego przez wymienione osoby prawne. Przywóz produktu objęty postępowaniem wyprodukowanego przez jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo, które nie zostało wyraźnie wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, w tym podmioty powiązane z przedsiębiorstwami wyraźnie wymienionymi, powinien podlegać stawce należności celnej mającej zastosowanie do "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw". Nie powinny one być objęte żadną z indywidualnych stawek cła antydumpingowego.

(222) Przedsiębiorstwo może zwrócić się o zastosowanie indywidualnych stawek cła antydumpingowego w przypadku zmiany nazwy lub adresu. Wniosek w tej sprawie należy kierować do Komisji 16 . Musi on zawierać wszystkie właściwe informacje, aby wykazać, że taka zmiana nie ma wpływu na prawo przedsiębiorstwa do skorzystania ze stawki celnej, która ma do niego zastosowanie. Jeżeli zmiana nazwy lub adresu przedsiębiorstwa nie ma wpływu na jego prawo do skorzystania ze stawki należności celnej, która ma do niego zastosowanie, zawiadomienie informujące o zmianie nazwy lub adresu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(223) Komitet ustanowiony na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemu, aktualnie objętego kodem CN 2804 69 00 i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
2.
Stawki ostatecznego cła antydumpingowego mające zastosowanie do ceny netto na granicy Unii przed ocleniem są następujące dla produktów opisanych w ust. 1 i wyprodukowanych przez poniższe przedsiębiorstwa:
PrzedsiębiorstwoOstateczne cło antydumpingowe (%)Dodatkowy kod TARIC
Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi16,3A971
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa16,8A999
3.
O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają stosowne obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.
2 Dz.U. L 131 z 29.5.2010, s. 1.
3 Dz.U. C 371 z 18.10.2014, s. 17.
4 Dz.U. C 174 z 28.5.2015, s. 10.
5 Dz.U. C 287 z 1.9.2015, s. 5.
6 Chemical Research Unit (dział badań chemikaliów), www.crugroup.com.
7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców z dnia 26 maja 2014 r., COM (2014) 297.
8 WT/DS395 - China - Measures Related to Exportation of Various Raw Materials (Chiny - środki związane z wywozem z różnych surowców).
9 Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1.
10 Dz.U. L 345 z 16.12.1997, s. 1.
11 Dz.U. L 94 z 9.4.1999, s. 1.
12 Dz.U. L 165 z 26.6.2012, s. 4.
13 Dz.U. L 303 z 30.9.2004, s. 1.
14 Dz.U. L 13 z 19.1.2007, s. 1.
15 Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 1.
16 European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, CHAR 04/39, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.