Rozporządzenie wykonawcze 2016/1027 ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2016/1027 ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.168.11

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1027
z dnia 24 czerwca 2016 r.
ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 188,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozdziale III sekcja 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009 2 ustalono procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu otwartego dla tego państwa.

(2) Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009 umożliwia podmiotom składanie wniosków o pozwolenia na wywóz w okresie od dnia 20 do dnia 30 maja w odniesieniu do wywozów w roku kontyngentowym trwającym od dnia 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. Zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009 konieczne jest określenie, w jakim stopniu wnioski mogą zostać rozpatrzone pozytywnie w odniesieniu do ilości, których dotyczą, i ustalenie współczynnika przydziału dla każdej części kontyngentu.

(3) Wnioski złożone w okresie od dnia 20 do dnia 30 maja 2016 r. dotyczą łącznie ilości niższej od dostępnej. W związku z tym zgodnie z art. 31 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1187/2009 właściwe jest ustalenie pozostałej ilości, w odniesieniu do której wnioski o pozwolenie mogą być składane w okresie od dnia 1 do dnia 10 listopada 2016 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wnioski o pozwolenia na wywóz złożone w dniach od 20 do 30 maja 2016 r. zostają przyjęte.

Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na wywóz, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, na produkty, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, podlegają zastosowaniu współczynników przydziału w następujących wysokościach:

-
1,00 w przypadku wniosków złożonych w odniesieniu do części kontyngentu, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1187/2009,
-
1,00 w przypadku wniosków złożonych w odniesieniu do części kontyngentu, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1187/2009.

Pozostała ilość, o której mowa w art. 31 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1187/2009, wynosi 8 095 ton.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.