Rozporządzenie wykonawcze 2016/1020 w sprawie maksymalnej ceny zakupu interwencyjnego w ramach drugiego indywidualnego... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2016/1020 w sprawie maksymalnej ceny zakupu interwencyjnego w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.166.9

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1020
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie maksymalnej ceny zakupu interwencyjnego w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/826 2 otwarto zakup odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej na okres do dnia 30 września zgodnie z warunkami przewidzianymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2009 3 .

(2) Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 na podstawie ofert otrzymanych w ramach indywidualnych zaproszeń do składania ofert przetargowych Komisja powinna ustalić maksymalną cenę zakupu.

(3) Na podstawie ofert otrzymanych w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert przetargowych należy ustalić maksymalną cenę zakupu.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W odniesieniu do drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert przetargowych na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826, w przypadku którego termin składania ofert upłynął z dniem 21 czerwca 2016 r., maksymalną cenę zakupu ustala się na 169,80 EUR/100 kg.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/826 z dnia 25 maja 2016 r. zamykające zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie w odniesieniu do okresu zakupu interwencyjnego do dnia 30 września 2016 r. i otwierające procedurę przetargową zakupu (Dz.U. L 137 z 26.5.2016, s. 19).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.