Rozporządzenie wykonawcze 2016/1009 określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 2016/1009 określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.165.15

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1009
z dnia 22 czerwca 2016 r.
określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 188 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2535/2001 2 otwarto roczne kontyngenty taryfowe na przywóz produktów sektora mleka i przetworów mlecznych.

(2) Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz, złożonymi w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 10 czerwca 2016 r. w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., są w przypadku niektórych kontyngentów mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu.

(3) W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenie na przywóz na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 i które należy dodać do podokresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

I.A

Nr porządkowyIlości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1.1.2017 r. do dnia 30.6.2017 r. (w kg)
09.459034 268 500
09.45995 680 000
09.45912 680 000
09.45929 219 000
09.45932 673 236
09.459410 003 500
09.45956 412 500
09.45969 596 200
I.F

Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Nr porządkowyIlości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1.1.2017 r. do dnia 30.6.2017 r. (w kg)
09.4155828 000

I.I

Produkty pochodzące z Islandii

Nr porządkowyIlości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1.1.2017 r. do dnia 30.6.2017 r. (w kg)
09.420525 000
09.42060

I.K

Produkty pochodzące z Nowej Zelandii

Nr porządkowyIlości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które należy dodać do ilości dostępnych dla podokresu od dnia 1.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (w kg)
09.45147 000 000
09.45154 000 000
09.418233 612 000
09.419540 877 000
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.