Rozporządzenie wykonawcze 170/2013 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.55.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 170/2013
z dnia 25 lutego 2013 r.
ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Chorwacji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 41 i 16 w związku z sekcją 3 lit. a) pkt 4 załącznika IV do niego oraz jego art. 18 w związku z sekcją 4 część II załącznika V do niego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przepisy dotyczące ustaleń w zakresie produkcji i handlu na rynku cukru, włączone do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") 1 Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Chorwacji, powinny mieć zastosowanie począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. z zastrzeżeniem wejścia w życie Aktu przystąpienia w tym dniu. Jednakże w odniesieniu do roku gospodarczego 2012/2013 ogół cukru buraczanego w Chorwacji zostanie wyprodukowany zgodnie z ustaleniami krajowymi. Z tego względu konieczne są środki przejściowe w celu przejścia od ustaleń w zakresie produkcji i handlu obowiązujących w Chorwacji do ustaleń przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007. W związku z tym przepisy dotyczące minimalnych cen buraków, porozumień międzybranżowych, opłaty produkcyjnej, systemu kwot i przydziału kwot, przewidziane w art. 49, 50 i 51, art. 55 ust. 1 lit. b) i art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie powinny mieć zastosowania do Chorwacji w roku gospodarczym 2012/2013.

(2) Zgodnie z aktem przystąpienia, na okres maksymalnie trzech lat gospodarczych, dla Chorwacji zastrzega się roczny kontyngent przywozowy w wysokości 40 000 ton cukru trzcinowego surowego do rafinacji przy należności celnej przywozowej wynoszącej 98 EUR za tonę.

(3) Pozwolenia na przywóz wydane w ramach kontyngentów taryfowych otwartych niniejszym rozporządzeniem powinny być zastrzeżone dla zatwierdzonych rafinerii przemysłowych w Chorwacji.

(4) Istnieje znaczne ryzyko zakłóceń na rynkach w sektorze cukru w konsekwencji wprowadzania produktów w celach spekulacyjnych do Chorwacji przed jej przystąpieniem do Unii. W celu uniknięcia takich działań spekulacyjnych lub innych zakłóceń na rynku należy zatem przyjąć odpowiednie przepisy ułatwiające okres przejściowy. W celu uwzględnienia specyfiki sektora cukru konieczne jest przyjęcie szczególnych przepisów.

(5) Należy wprowadzić przepisy mające na celu zapobieganie przypadkom uchylania się podmiotów gospodarczych od stosowania opłat w odniesieniu do niektórych produktów cukrowniczych będących w swobodnym obrocie poprzez objęcie towarów już dopuszczonych do swobodnego obrotu w Unii (w jej składzie na dzień 30 czerwca 2013 r.) lub w Chorwacji przed jej przystąpieniem, w ramach procedury zawieszającej, czasowym składowaniem lub przeznaczeniem celnym bądź procedurami, o których mowa w art. 4 ust. 15 lit. b) i ust. 16 lit. b)-g) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 2 .

(6) Zgodnie z aktem przystąpienia w odniesieniu do ilości zapasów cukru i izoglukozy przekraczających normalnie utrzymywane zapasy Chorwacja będzie obciążona płatnościami na rzecz budżetu ogólnego Unii.

(7) Nadwyżkowe zapasy określi Komisja na podstawie rozwoju wymiany handlowej, tendencji w produkcji i konsumpcji w Chorwacji w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. W tym celu, oprócz cukru i izoglukozy, należy również wziąć pod uwagę inne produkty o równoważnej zawartości dodanego cukru, które mogą być ewentualnym celem spekulacji. W przypadku gdy określona, nadwyżkowa ilość cukru i izoglukozy nie zostanie wyeliminowana z rynku Unii najpóźniej do dnia 31 października 2014 r., Chorwacja będzie odpowiedzialna finansowo za odnośną ilość.

(8) Płatność, która obciąży Chorwację, powinna odzwierciedlać koszt związany ze skutkami nadwyżkowych zapasów na unijnym rynku cukru. Zatem kwotę, która obciąży Chorwację i zostanie zapisana do budżetu Unii w przypadku niewyeliminowania nadwyżkowych zapasów, obliczy się na podstawie najwyższej dodatniej różnicy między średnią ceną cukru na unijnym rynku cukru a ceną cukru białego na rynku światowym w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 października 2014 r. zwiększonej o 50 EUR za tonę. Kwota 50 EUR za tonę odpowiada standardowemu odchyleniu cen w państwach członkowskich od średniej ceny w Unii dla cukru białego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Takie zwiększenie jest zatem konieczne, by uwzględnić fakt, że ceny cukru białego w różnych regionach Unii mogą różnić się od średnich cen co miesiąc publikowanych przez Komisję. Do celów tego obliczenia, jako cenę na rynku światowym, należy przyjąć średnią miesięczną notowań rynkowych cukru białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie, tzn. w następnym miesiącu dostawy, w którym możliwy jest handel cukrem białym.

(9) W interesie zarówno Unii, jak i Chorwacji, leży zapobieżenie nagromadzeniu nadwyżkowych zapasów, a w każdym razie umożliwienie zidentyfikowania podmiotów gospodarczych zaangażowanych w duże handlowe przedsięwzięcia spekulacyjne. W tym celu Chorwacja powinna dysponować w dniu 1 lipca 2013 r. systemem, który pozwalałby na zidentyfikowanie podmiotów gospodarczych lub osób odpowiedzialnych za taki rozwój wypadków. System ten powinien umożliwić Chorwacji identyfikację podmiotów gospodarczych przyczyniających się do powstania nadwyżkowych, prywatnych zapasów, w celu odzyskania tak szybko, jak to możliwe, kwot wpłaconych do budżetu Unii. Chorwacja powinna zastosować ten system w celu zmuszenia podmiotów, których to dotyczy, do wyeliminowania z unijnego rynku indywidualnej, nadwyżkowej ilości. Jeżeli podmioty gospodarcze odpowiedzialne za nadwyżkowe prywatne zapasy nie mogą dostarczyć dowodu na ich wyeliminowanie, Chorwacja musi nałożyć na takie podmioty opłatę. Należy ustalić kwotę opłaty na poziomie wystarczająco wysokim, by zniechęcić zainteresowane podmioty do zachowywania ich nadwyżkowych prywatnych zapasów i co za tym idzie uniknąć ryzyka gromadzenia zapasów w Chorwacji. W celu zachowania spójności nakładana przez Chorwację opłata za stwierdzoną nadwyżkowe zapasy powinna wynosić 500 EUR za tonę (w równoważniku białego cukru lub suchej masy) za nadwyżkowe, niewyeliminowane zapasy. Kwota ta odpowiada kwocie opłaty wyrównawczej przewidzianej w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru 3 . O ile podmioty gospodarcze, podobnie jak gospodarstwa domowe, mogą przyczyniać się do powstawania nadwyżkowych prywatnych zapasów, należy uznać, że w większym stopniu przyczyniają się jednak do tego podmioty gospodarcze i nie można wymagać, by gospodarstwa domowe uczestniczyły w płaceniu tej kwoty.

(10) W celu określenia nadwyżkowych zapasów oraz wyeliminowania stwierdzonych nadwyżkowych zapasów Chorwacja powinna dostarczyć Komisji najnowsze statystyki dotyczące handlu, produkcji i konsumpcji przedmiotowych produktów, jak również dowód na wyeliminowanie z rynku stwierdzonych nadwyżkowych zapasów w terminie, który określi Komisja.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE W ZWIĄZKU Z PRZYSTĄPIENIEM CHORWACJI

SEKCJA  1

Stosowanie jednolitej wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru

Artykuł  1

Stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

Artykuły 49, 50, 51, art. 55 ust. 1 lit. b) oraz art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 nie stosują się do Chorwacji w odniesieniu do roku gospodarczego 2012/2013.

Jednakże art. 56 stosuje się do przydziału krajowych kwot w 2013 r., które będą mieć zastosowanie, począwszy od roku gospodarczego 2013/2014.

SEKCJA  2

Otwarcie kontyngentów taryfowych dla rafinacji

Artykuł  2

Otwarcie kontyngentów taryfowych na przywóz surowego cukru trzcinowego do rafinacji

1.
Dla okresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r. otwiera się kontyngent taryfowy w wysokości 40 000 ton na przywóz z dowolnego państwa trzeciego surowego cukru trzcinowego do rafinacji, objętego kodem CN 1701 14 10, z zastosowaniem stawki celnej 98 EUR za tonę.
2.
Dla każdego roku gospodarczego: 2013/2014 i 2014/2015 otwiera się kontyngent taryfowy w wysokości 40 000 ton na przywóz z dowolnego państwa trzeciego surowego cukru trzcinowego do rafinacji, objętego kodem CN 1701 14 10, z zastosowaniem stawki celnej 98 EUR za tonę.
3.
Ilości przywiezione zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są oznaczone następującym numerem porządkowym: 09.4367.
Artykuł  3

Stosowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 4

O ile art. 4 nie stanowi inaczej, w odniesieniu do przywozów cukru w ramach kontyngentów taryfowych otwartych niniejszym rozporządzeniem obowiązują zasady dotyczące pozwoleń na przywóz oraz administrowania niektórymi unijnymi kontyngentami taryfowymi w sektorze cukru określone w rozporządzeniu (WE) nr 891/2009.

Artykuł  4

Pozwolenia na przywóz

1.
Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz ilości określonych w art. 2 ust. 1 i 2 składa się do właściwych organów Chorwacji.
2.
Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz mogą składać wyłącznie rafinerie przemysłowe z siedzibą na terytorium Chorwacji, zatwierdzone zgodnie z art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.
3.
W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 891/2009 wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz w odniesieniu do ilości, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, można składać dopiero od dnia 1 lipca 2013 r.
4.
Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz oraz same pozwolenia zawierają następujące wpisy:
a)
w rubrykach 17 i 18: ilości cukru surowego, które nie mogą przekraczać ilości, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2;
b)
w rubryce 20: co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części A załącznika;
c)
w rubryce 24 (w przypadku pozwoleń): co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części B załącznika.
5.
Pozwolenia na przywóz wydane na podstawie niniejszego rozporządzenia są ważne wyłącznie dla przywozów do Chorwacji. Są one ważne:
a)
do dnia 31 stycznia 2014 r. dla kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1;
b)
do końca odnośnego roku gospodarczego dla kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2.

ROZDZIAŁ  II

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DLA ZAPOBIEŻENIA SPEKULACJI I ZAKŁÓCENIOM NA RYNKU

Artykuł  5

Definicje

Na użytek niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

a)
"cukier" oznacza:
(i)
cukier buraczany i trzcinowy w postaci stałej, objęty kodem CN 1701;
(ii)
syrop cukrowy objęty kodami CN 1702 60 95 i 1702 90 95;
(iii)
syrop inulinowy objęty kodami CN 1702 60 80 i 1702 90 80;
b)
"izoglukoza" oznacza produkt objęty kodami CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 i 2106 90 30;
c)
"produkty przetworzone" oznaczają produkty zawierające dodatek cukru/równoważnika cukru w ilości przekraczającej 10 %, otrzymane w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
d)
"fruktoza" oznacza chemicznie czystą fruktozę objętą kodem CN 1702 50 00.

SEKCJA  1

Produkty objęte szczególnymi przeznaczeniami i procedurami celnymi w momencie przystąpienia

Artykuł  6

Procedura zawieszająca

W drodze odstępstwa od sekcji 5 załącznika IV do Aktu przystąpienia, produkty objęte kodami CN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2105 oraz 2202, podlegające w Chorwacji w dniu 1 lipca 2013 r. tymczasowemu składowaniu, o którym mowa w art. 50 i 51 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, lub objęte jednym z przeznaczeń lub jedną z procedur celnych, o których mowa w art. 4 ust. 15 lit. b) i ust. 16 lit. b)-g) tego rozporządzenia, obciąża się należnością przywozową zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 5 oraz każdą inną należnością przywozową obowiązującą w dniu zaciągnięcia długu celnego.

SEKCJA  2

Ilości nadwyżkowe

Artykuł  7

Określanie ilości nadwyżkowych

1. 6
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2006, określa dla Chorwacji:
a)
ilość samego cukru lub cukru w produktach przetworzonych (w równoważniku cukru białego);
b)
ilość izoglukozy (sucha masa),
c)
ilość fruktozy;

przekraczające ilości traktowane jako normalnie utrzymywane zapasy w dniu 1 lipca 2013 r., które należy wyeliminować z rynku na koszt Chorwacji.

2.
W celu określenia ilości nadwyżkowych, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić szczególnie rozwój sytuacji między dniem 1 lipca 2012 r. a dniem 30 czerwca 2013 r. w stosunku do trzech poprzednich lat liczonych od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., w odniesieniu do:
a)
przywożonych i wywożonych ilości samego cukru lub cukru w produktach przetworzonych, izoglukozy i fruktozy;
b)
produkcji, spożycia i zapasów cukru i izoglukozy;
c)
okoliczności, w których zgromadzono zapasy.
Artykuł  8

Identyfikacja ilości nadwyżkowych na poziomie podmiotów gospodarczych

1.
W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja dysponuje systemem identyfikacji, na poziomie podmiotów gospodarczych, sprzedawanych lub wyprodukowanych nadwyżkowych ilości samego cukru lub cukru w produktach przetworzonych, izoglukozy i fruktozy. System ten opiera się w szczególności na śledzeniu przywozu, monitorowaniu fiskalnym, badaniach w oparciu o księgowość prowadzoną przez podmioty gospodarcze i stan zapasów fizycznych, oraz korzysta ze środków takich, jak zabezpieczenia przed ryzykiem i pozwolenia na przywóz.

System identyfikacji działa w oparciu o ocenę ryzyka, uwzględniającą w szczególności następujące kryteria:

a)
rodzaj działalności zainteresowanych podmiotów;
b)
pojemność magazynów;
c)
skalę działalności gospodarczej.
2.
Chorwacja wykorzystuje system identyfikacji, o którym mowa w ust. 1, w celu zobowiązania przedmiotowych podmiotów do wyeliminowania z rynku na ich koszt ilości cukru lub izoglukozy równej indywidualnej ilości nadwyżkowej.
Artykuł  9

Eliminacja ilości nadwyżkowych

1. 7
Chorwacja zapewnia wyeliminowanie z rynku bez interwencji Unii ilości cukru lub izoglukozy równej ilości nadwyżkowej określonej w art. 7 ust. 1 najpóźniej do dnia 31 lipca 2016 r.
2.
Wyeliminowania ilości nadwyżkowych określonych zgodnie z art. 7 dokonuje się bez wsparcia unijnego, przy zastosowaniu następujących metod:
a)
wywóz z Unii dokonywany przez określone podmioty gospodarcze bez wsparcia krajowego;
b)
zużycie w sektorze materiałów palnych;
c)
denaturowanie, bez wsparcia, na paszę dla zwierząt, zgodnie z tytułami III i IV rozporządzenia Komisji (EWG) nr 100/72 8 .
Artykuł  10 9

Kwota do uiszczenia w przypadku ilości nadwyżkowych

Jeżeli całkowite ilości, określone przez Komisję zgodnie z art. 7 ust. 1, przekraczają całkowite ilości zidentyfikowane zgodnie z art. 8, Chorwacja zostaje obciążona kwotą równą różnicy między tymi ilościami (w równoważniku cukru białego lub suchej masy) pomnożoną przez najwyższą dodatnią różnicę miedzy średnią ceną cukru na unijnym rynku cukru zgłaszaną co miesiąc zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 10 a średnią miesięczną notowań rynkowych cukru białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 lipca 2016 r. Kwota ta jest zwiększana o 50 EUR za tonę. Kwota ta zasili budżet Unii najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

Artykuł  11

Dowody na wyeliminowanie przedstawiane przez podmioty gospodarcze

1. 11
Najpóźniej do dnia 31 października 2016 r. zainteresowane podmioty gospodarcze przedstawiają, w sposób wymagany przez Chorwację, dowody na wyeliminowanie, zgodnie z art. 9 ust. 2 i na ich koszt, indywidualnych ilości nadwyżkowych cukru i izoglukozy zidentyfikowanych w drodze zastosowania art. 8.
2. 12
Jeżeli wyeliminowania cukru lub izoglukozy dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a), dowód na wyeliminowanie stanowią:
a)
pozwolenia na wywóz wydane zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 951/2006 13 i (WE) nr 376/2008 14 ;
b)
odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 31 i 32 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, konieczne do zwolnienia zabezpieczenia.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz, o którym mowa w poprzednim akapicie, zawiera w rubryce 20 następujący wpis:

"przeznaczone do wywozu zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 170/2013.".

Pozwolenie na wywóz zawiera w rubryce 22 następujący wpis:

"wywóz bez refundacji ... (ilość, dla której wydano pozwolenie) kg".

Pozwolenie na wywóz jest ważne od dnia jego wydania do dnia 31 lipca 2016 r.

3.
Jeżeli dowód na wyeliminowanie nie zostanie przedstawiony zgodnie z ust. 1 i 2, Chorwacja obciąża przedmiotowy podmiot gospodarczy kwotą równą jego indywidualnej ilości nadwyżkowej zidentyfikowanej za pomocą zastosowania art. 8, pomnożonej przez 500 EUR za tonę (w równoważniku białego cukru lub suchej masy). Kwota zasila krajowy budżet Chorwacji.
Artykuł  12

Dowód na wyeliminowanie przedstawiany przez Chorwację

1. 15
Najpóźniej do dnia 30 listopada 2016 r. Chorwacja przedstawi Komisji dowód na to, że nadwyżkowa ilość, o której mowa w art. 7 ust. 1, została wyeliminowana z rynku Unii zgodnie z metodami, o których mowa w art. 9 ust. 2, i wyszczególni, dla każdej z metod, wyeliminowaną ilość.
2. 16
W przypadku gdy nie przedstawiono dowodu na wyeliminowanie z rynku zgodnie z ust. 1, dla części lub całości nadwyżkowej ilości Chorwacja zostaje obciążona kwotą równą niewyeliminowanym ilościom (w równoważniku cukru białego lub suchej masy) pomnożoną przez najwyższą dodatnią różnicę miedzy średnią ceną cukru na unijnym rynku cukru zgłaszaną co miesiąc zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 952/2006 a średnią miesięczną notowań rynkowych cukru białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 lipca 2016 r. Kwota ta jest zwiększana o 50 EUR za tonę. Od tak otrzymanej kwoty całkowitej odlicza się wszelkie kwoty nałożone na podstawie art. 10 niniejszego rozporządzenia.

Kwota ta zasili budżet Unii najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

Kwoty, o których mowa w akapicie pierwszym i art. 10, są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2016 r. na podstawie powiadomień złożonych przez Chorwację zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł  13

Kontrola

1.
Chorwacja podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu wdrożenia niniejszego rozdziału, a w szczególności ustanawia procedury kontrolne konieczne do wyeliminowania nadwyżkowej ilości, o której mowa w art. 7 ust. 1.
2.
Chorwacja przesyła Komisji najpóźniej do dnia 30 września 2013 r. następujące dane:
a)
informację o ustanowieniu systemu identyfikacji ilości nadwyżkowych, o której mowa w art. 8;
b)
informację o ilościach cukru, izoglukozy, fruktozy i produktów przetworzonych wywiezionych i przywiezionych miesięcznie w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., przedstawionych oddzielnie dla wywozu i przywozu:
(i)
do i z Unii na dzień 30 czerwca 2013 r.;
(ii)
do i z państw trzecich;
c)
informację o ilościach cukru i izoglukozy produkowanych rocznie, w rozbiciu na produkcję kwotową i pozakwotową, rafinowanych z przywiezionego cukru surowego i spożywanych rocznie, dla okresu od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.;
d)
informację o stanie zapasów cukru i izoglukozy na dzień 1 lipca każdego roku dla okresu od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

ROZDZIAŁ  III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Chorwacji i począwszy od dnia jego obowiązywania.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ  A

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b)

- w języku bułgarskim: Преференциална сурова тръстикова захар за рафиниране, внесена в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) No 170/2013. Пореден номер (поредният номер, който трябва да се впише в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент.

- w języku hiszpańskim: Azúcar de caña en bruto preferencial, que se destine al refinado, importado de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 170/2013. No de orden (el número de orden se insertará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de dicho Reglamento)

- w języku czeskim: Preferenćní surový tftinový cukr urćený k rafinaci, dovezený podle ćlánku 2 prováděcího nafízení (EU) ć. 170/2013. Pofadové ćíslo (pofadové ćíslo se vloží v souladu s čl. 2 odst. 3 uvedeného nafízení)

- w języku duńskim: Præferencerårørsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 170/2013. Løbenummer (der indsættes løbenummer i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i nævnte forordning)

- w języku niemieckim: Präferenzrohrohrzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 170/2013. Laufende Nummer (gemäß Artikel 2 Absatz 3 der genannten Verordnung einzusetzen)

- w języku estońskim: Sooduskorra alusel rakendusmääruse (EL) nr 170/2013 artikli 2 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorroosuhkur. Seerianumber (märgitakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 2 lõikele 3)

- w języku greckim: Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου για ραφινάρισμα, που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 170/2013. Αύξων αριθμός (συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού)

- w języku angielskim: Preferential raw cane sugar for refining, imported in accordance with Article 2 of Implementing Regulation (EU) No 170/2013. Order No (order number to be inserted in accordance with Article 2(3) of that Regulation)

- w języku francuskim: Sucre de canne brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement)

- w języku włoskim: Zucchero di canna greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. Numero d'ordine (inserire in base all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento)

- w języku łotewskim: rafinešanai paredzēts preferenciäls niedru jēlcukurs, ko importē saskanä ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 170/2013 2. pantu. Kärtas Nr. (kärtas numuru ieraksta saskanä ar šls regulas 2. panta 3. punktu)

- w języku litewskim: Lengvatinėmis sąlygomis pagal Jgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 170/2013 2 straipsnj importuotas rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus. Eilės Nr. (eilės numeris jrašomas remiantis to reglamento 2 straipsnio 3 dalimi)

- w jźzyku wźgierskim: A 170/2013/EU végrehajtįsi rendelet 2. cikkével összhangban behozott, finomķtįsra szįnt kedvezményes nyers nįdcukor. Tételszįm (tételszįm az emlķtett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerint)

- w jźzyku maltańskim: Zokkor talkannamieli preferenzjali mhux maħdum għar-raffinar, importat skont l-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 170/2013. Nru tal-Ordni (innumru talordni għandu jiddahhal skont l-Artikolu 2(3) ta' dak ir-Regolament)

- w języku niderlandzkim: Preferentiële ruwe rietsuiker voor raffinage die wordt ingevoerd overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 170/2013. Volgnummer (volgnummer in te voegen overeenkomstig artikel 2, lid 3, van die verordening)

- w języku polskim: Preferencyjny surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 170/2013. Numer porządkowy (numer porządkowy zgodnie z art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia)

- w języku portugalskim: A oücar bruto de cana preferencial para refinação, importado em conformidade com o artigo 2. do Regulamento de Execução (UE) n.o 170/2013. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o artigo 2.o, n.o 3, desse regulamento)

- w języku rumuńskim: Zahär brut preferential din trestie de zahär destinat rafinärii, importat în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 170/2013. Nr. de ordine [numärul de ordine se va introduce în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din respectivul regulament]

- w języku słowackim: Preferenćný surový trstinový cukor na rafináciu, dovážaný v súlade s ćlánkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) ć. 170/2013. Poradové ć. (poradové ćíslo sa doplní v súlade s ćlánkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia)

- w języku słoweńskim: Preferencialni uvoz surovega trsnega sladkorja za rafiniranje v skladu s ćlenom 2 Izvedbene uredbe (EU) št. 170/2013. Zaporedna številka (vstaviti v skladu s ćlenom 2(3) navedene uredbe)

- w języku fińskim: Puhdistettavaksi tarkoitettu etuuskohteluun oikeutettu raaka ruokosokeri, tuotu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 170/2013 2 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (järjestysnumero lisätään kyseisen asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

- w języku szwedzkim: Förmånsrårörsocker för raffinering, importerat i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 170/2013. Löpnummer (löpnummer ska anges enligt artikel 2.3 i den förordningen)

- w języku chorwackim: Preferencijalni sirovi šećer od šećerne trske za rafiniranje, uvezen u skladu s ćlankom 2. Provedbena uredba (EU) br. 170/2013. Redni br. (redni broj treba umetnuti u skladu s ćlankom 2. stavkom 3. te Uredbe)

CZĘŚĆ  B

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. c)

- w języku bułgarskim: Внос с мито 98 EUR на тон за сурова тръстикова захар за рафиниране със стандартно качество в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) No 170/2013. Пореден номер (поредният номер, който трябва да се впише в съответствие с член 2, параграф 3 от посочения регламент

- w języku hiszpańskim: Importación con un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar de caña en bruto de calidad estándar que se destine al refinado, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) no 170/2013. No de orden (el número de orden se insertará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de dicho Reglamento)

- w języku czeskim: Dovoz surového tftinového cukru standardní jakosti urćeného k rafinaci s clem ve výši 98 EUR za tunu podle ćlánku 2 provádecího nafízení (EU) ć. 170/2013. Pořadové ćíslo (pořadové ćíslo se vloží v souladu s ćl. 2 odst. 3 uvedeného nafízení)

- w języku duńskim: Import til en told på 98 EUR/ton rårørsukker af standard kvalitet til raffinering i henhold til artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 170/2013. Løbenummer (der indsættes løbenummer i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i nævnte forordning)

- w języku niemieckim: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 170/2013. Laufende Nummer (gemäß Artikel 2 Absatz 3 der genannten Verordnung einzusetzen)

- w języku estońskim: Vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 170/2013 artiklile 2 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud rafineerimiseks ette nähtud standardkvaliteediga toorroosuhkur. Seeria-number (märgitakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 2 lõikele 3)

- w języku greckim: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου του ποιοτικού τύπου για ραφινάρισμα σύμφωνα με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 170/2013. Αύξων αριθμός (συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού)

- w języku angielskim: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standardquality raw cane sugar for refining in accordance with Article 2 of Implementing Regulation (EU) No 170/2013. Order No (order number to be inserted in accordance with Article 2(3) of that Regulation)

- w języku francuskim: Importation à un droit de 98 EUR par tonne de sucre de canne brut destiné au raffinage de la qualité type conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement)

- w języku włoskim: Importazione con un dazio di 98 EUR/t di zucchero di canna greggio della qualità tipo destinato alla raffinazione a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. Numero d'ordine (inserire in base all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento)

- w języku łotewskim: rafinešanai paredzēta standarta kvalitätes niedru jēlcukurs, ko importē saskanä ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 170/2013 2. pantu, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kärtas Nr. (kärtas numuru ieraksta saskanä ar šls regulas 2. panta 3. punktu)

- w języku litewskim: Importuojama taikant 98 EUR muito mokestj už toną standartinės kokybės rafinuoti skirto žaliavinio cukranendrių cukraus pagal Jgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 170/2013 2 straipsnj. Eilės Nr. (eilės numeris jrašomas remiantis to reglamento 2 straipsnio 3 dalimi)

- w języku węgierskim: 98 EUR/tonna vámtételü, finomításra szánt minóségi nyers nádcukor behozatala a 170/2013/EU végrehajtási rendelet 2. cikkével összhangban. Tételszám (az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerint)

- w języku maltańskim: L-importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata zokkor talkannamieli mhux maħdum ta' kwalità standard għar-raffinar skont l-Artikolu 2 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 170/2013. Nru tal-Ordni (innumru talordni għandu jiddaħħal skont l-Artikolu 2(3) ta' dak ir-Regolament)

- w języku niderlandzkim: Invoerrecht van 98 EUR per ton ruwe rietsuiker van standaardkwaliteit die is bestemd voor raffinage overeenkomstig artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 170/2013. Volgnummer (volgnummer in te voegen overeenkomstig artikel 2, lid 3, van die verordening)

- w języku polskim: Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę surowego cukru trzcinowego standardowej jakości przeznaczonego do rafinacji zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 170/2013. Numer porządkowy (numer porządkowy zgodnie z art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia)

- w języku portugalskim: Importação com direito de 98 EUR por tonelada de açúcar bruto de cana para refinação da qualidadetipo, conformidade com o artigo 2.o do Regulamento de Execução (CE) n.o 170/2013. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o artigo 2.o, n.o 3, desse regulamento)

- w języku rumuńskim: Importat la o taxă de 98 EUR per tonă de zahăr brut din trestie de zahăr de calitate standard destinat rafinării în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 170/2013. Nr. de ordine [numărul de ordine se va introduce în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din respectivul regulament]

- w języku słowackim: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového trstinového cukru štandardnej kvality na rafináciu v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 170/2013. Poradové č. (poradové č íslo sa doplní v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia)

- w języku słoweńskim: Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega trsnega sladkorja standardne kakovosti za rafiniranje v skladu s členom 2 Izvedbene uredbe (EU) št. 170/2013. Zaporedna številka (vstaviti v skladu s členom 2(3) navedene uredbe)

- w języku fińskim: Puhdistettavaksi tarkoitetun vakiolaatuisen raa'an ruokosokerin tuonti, josta kannetaan 98 euron tonnilta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 170/2013 2 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (järjestysnumero lisätään kyseisen asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

- w języku szwedzkim: Import till en tullsats av 98 euro per ton rårörsocker av standardkvalitet för raffinering i enlighet med artikel 2 i genomförandeförordning (EU) nr 170/2013. Löpnummer (löp-nummer ska anges enligt artikel 2.3 i den förordningen)

- w języku chorwackim: Uvoz uz carinu od 98 EUR po toni sirovog šećera od šećerne trske za rafiniranje standardne kakvoće u skladu s člankom 2. Provedbena uredba (EU) br. 170/2013. Redni br. (redni broj treba umetnuti u skladu s člankom 2. stavkom 3. te Uredbe)

1 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
3 Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22.
4 Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.
5 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
6 Art. 7 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.16.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 968/2014 z dnia 12 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2014 r.

7 Art. 9 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.16.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 968/2014 z dnia 12 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/1407 z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.219.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.78.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2016 r.

8 Dz.U. L 12 z 15.1.1972, s. 15.
9 Art. 10:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.16.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 968/2014 z dnia 12 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr (UE) 2015/1407 z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.219.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.78.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2016 r.

10 Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 39.
11 Art. 11 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.16.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia nr 968/2014 z dnia 12 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia nr (UE) 2015/1407 z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.219.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia nr (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.78.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2016 r.

12 Art. 11 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.16.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia nr 968/2014 z dnia 12 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia nr (UE) 2015/1407 z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.219.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia nr (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.78.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2016 r.

13 Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.
14 Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.
15 Art. 12 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.16.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia nr 968/2014 z dnia 12 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia nr (UE) 2015/1407 z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.219.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia nr (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.78.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2016 r.

16 Art. 12 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia nr 50/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.16.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia nr 968/2014 z dnia 12 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2014 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia nr (UE) 2015/1407 z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.219.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia nr (UE) 2016/442 z dnia 23 marca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.78.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2016 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.