Rozporządzenie wykonawcze 159/2013 dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu benzoesanu sodu, kwasu propionowego i propionianu sodu jako dodatku paszowego dla świń, drobiu, bydła, owiec, kóz, królików i koni oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1876/2006 i (WE) nr 757/2007

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.49.47

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 159/2013
z dnia 21 lutego 2013 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu benzoesanu sodu, kwasu propionowego i propionianu sodu jako dodatku paszowego dla świń, drobiu, bydła, owiec, kóz, królików i koni oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1876/2006 i (WE) nr 757/2007
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. Artykuł 10 tego rozporządzenia przewiduje ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG(2).

(2) Preparat benzoesanu sodu, kwasu propionowego i propionianu sodu został dopuszczony bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatek paszowy dla świń i krów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1876/2006(3) oraz dla bydła opasowego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 757/2007(4). Preparat ten został następnie wpisany do rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z art. 7 tego rozporządzenia złożony został wniosek o ponowną ocenę tego preparatu benzoesanu sodu, kwasu propionowego i propionianu sodu jako dodatku paszowego dla świń i krów mlecznych oraz bydła opasowego, a także, zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia, o nowe zastosowanie u świń, drobiu, bydła, owiec, kóz, królików i koni celem sklasyfikowania dodatku w kategorii "dodatki technologiczne". Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził w swoich opiniach z dnia 6 września 2011 r.(5) i 24 kwietnia 2012 r.(6), że zgodnie z proponowanymi warunkami użytkowania, preparat benzoesanu sodu, kwasu propionowego i propionianu sodu nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony użytkowników, ani na środowisko naturalne oraz że skutecznie konserwuje on zboża i mieszanki paszowe pełnoporcjowe. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5) Ocena preparatu benzoesanu sodu, kwasu propionowego i propionianu sodu dowodzi, że spełnione są warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6) W związku z udzieleniem nowego zezwolenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 należy odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1876/2006 i (WE) nr 757/2007.

(7) Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zezwolenie

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii "dodatki technologiczne" i do grupy funkcjonalnej "konserwanty" zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1876/2006

Skreśla się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1876/2006 oraz załącznik IV do tego rozporządzenia.

Artykuł  3

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 757/2007

Skreśla się art. 1 rozporządzenia (WE) nr 757/2007 oraz załącznik I do tego rozporządzenia.

Artykuł  4

Środki przejściowe

Preparat wyszczególniony w załączniku oraz pasza zawierająca ten preparat, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 14 września 2013 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 14 marca 2013 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania istniejących zapasów.

Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1.

(3) Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 126.

(4) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 43.

(5) Dziennik EFSA 2011; 9(9):2357.

(6) Dziennik EFSA 2012; 10(5):2681.

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćInne przepisyData ważności zezwolenia
mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %
Kategoria dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: konserwanty
1a700-Preparat benzoesanu sodu, kwasu propionowego i propionianu soduSkład dodatku

Preparat:

benzoesan sodu: 140 g/kg, kwas propionowy: 370 g/kg propionian sodu: 110 g/kg woda: 380 g/kg

Charakterystyka substancji czynnych

Benzoesan sodu (C7H5°2Na) ≥ 99 % po suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Kwas propionowy (C3H6O2) ≥ 99,5 %

Propionian sodu (C3H5°2Na) ≥ 99 % po suszeniu przez cztery godziny w temperaturze 105 °C

Metoda analityczna(1)

Oznaczanie ilościowe w dodatku paszowym:

- oznaczanie benzoesanu: chromatografia cieczowa z odwróconymi fazami z detekcją UV (HPLC-UV)

- propionian ogółem: jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI)

- sód ogółem: spektrometria absorbcji atomowej AAS (EN ISO 6869)

Świnie

Drób

Bydło

Owce

Kozy

Króliki

Konie

--10 0001. Równoczesne stosowanie innych źródeł substancji czynnych nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dozwolonej zawartości.

2. Minimalna zawartość:

- zboża o wilgotności ≥ 15 % inne niż ziarna kukurydzy: 3 000 mg/kg zbóż,

- ziarna kukurydzy o wilgotności ≥ 15 %: 13 000 mg/kg ziaren kukurydzy,

- mieszanka paszowa pełnoporcjowa o wilgotności ≥ 12 %: 5 000 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej.

3. Maksymalna zawartość we wszystkich zbożach: 22 000 mg/kg zbóż.

4. Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem zaleca się stosowanie ochrony dróg oddechowych i oczu oraz rękawic.

14 marca 2023 r.
(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_dditives/Pages/index.aspx

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.