Rozporządzenie wykonawcze 135/2013 zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.46.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 135/2013
z dnia 18 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 926/2011 do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(1), w szczególności jej art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 926/2011 z dnia 12 września 2011 r. do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt(2) określono zasady dotyczące mechanizmów przyznawania pomocy finansowej Unii na działalność laboratoriów referencyjnych UE, w tym na organizację seminariów, oraz warunków, na jakich ta pomoc jest przyznawana.

(2) Aby ograniczyć obciążenie administracyjne dla laboratoriów referencyjnych UE i Komisji, organizację seminariów należy poddać tym samym zasadom, którym podlegają inne działania tych laboratoriów. Nie należy już zatem wymagać, by laboratoria te składały szczegółowe sprawozdania finansowe i techniczne dotyczące seminariów. W związku z powyższym nie należy już wymagać od Komisji dokonywania określonych płatności po otrzymaniu i zatwierdzeniu takich sprawozdań.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 926/2011.

(4) Ponieważ zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 926/2011 wprowadzone niniejszym rozporządzeniem nie wpłyną negatywnie na laboratoria referencyjne UE, niniejsze rozporządzenie należy stosować z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2013 r. Jest to niezbędne do zapewnienia równego traktowania laboratoriów referencyjnych UE w przypadkach, gdy seminaria zorganizowano przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 926/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Płatność pomocy

Płatność salda pomocy finansowej Unii na programy prac na rzecz laboratoriów ma miejsce po złożeniu sprawozdań finansowych i technicznych, o których mowa w art. 11 ust. 1, oraz po zatwierdzeniu tych sprawozdań przez Komisję.";

2)
w rozdziale II tytuł otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ II

DZIAŁALNOŚĆ LABORATORIÓW";

3)
w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
a)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 9

Definicje";

b)
dodaje się akapit w brzmieniu:

"Seminarium jest dorocznym spotkaniem organizowanym w celach informacyjnych i koordynacyjnych, do udziału w którym laboratoria zapraszają wszystkie krajowe laboratoria referencyjne.";

4) 1
art. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 10

Kwalifikowalność

1. W ramach programu prac laboratoriów kwalifikowalne są wydatki poniesione na:

a) personel zaangażowany w działalność laboratoriów;

b) podwykonawstwo;

c) dobra inwestycyjne;

d) materiały eksploatacyjne;

e) wysyłkę próbek dla badań porównawczych;

f) podróże służbowe;

g) seminaria, na które zaproszono co najmniej po jednym uczestniku z każdego państwa członkowskiego;

h) szkolenia;

i) spotkania;

j) koszty ogólne.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, kwalifikują się w granicach określonych w rocznej decyzji w sprawie finansowania oraz zgodnie z zasadami kwalifikowalności ustalonymi w załącznikach II i IV.

3. Laboratoria przedkładają Komisji pisemny wniosek celem uzyskania jej uprzedniej zgody na zwiększenie budżetu jednej z pozycji wymienionych w ust. 1 o więcej niż 10 %, nie przekraczając jednak wysokości kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych przewidzianej w rocznej decyzji w sprawie finansowania.

Artykuł 11

Składanie sprawozdań z programu prac laboratoriów

1. W terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego »n + 2« laboratoria przedkładają Komisji następujące sprawozdania:

a) papierową i elektroniczną wersję sprawozdania finansowego z realizacji programu prac za poprzedni rok kalendarzowy, uzupełnionego zgodnie z załącznikami III a) i III b);

b) sprawozdanie techniczne z działalności, poświadczone przez dyrektora technicznego laboratorium.

2. Komisja może ograniczyć pomoc finansową Unii, jeżeli program prac nie został w pełni wykonany lub został źle wykonany do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, za który program ten zatwierdzono.";

5)
skreśla się art. 12 akapit drugi;
6)
skreśla się art. 13;
7)
skreśla się rozdział III;
8)
w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 926/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2) Dz.U. L 241 z 17.9.2011, s. 2.

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 926/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki I a) do III b) otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK Ia)

(zob. art. 2 ust. 2)

Budżet szacunkowy według działań w euro:

Koszty związane z personelemPodwykonawstwoDobra inwestycyjneMateriały eksploatacyjneWysyłka próbek dla badań porównawczychPodróże służboweSeminariaSzkoleniaSpotkania
Działanie 1
Działanie 2
Działanie 3
Działanie N
Ogółem

ZAŁĄCZNIK Ib)

(zob. art. 2 ust. 2)

Budżet szacunkowy wydatków laboratoriów na działania unijne za rok kalendarzowy objęty tym budżetem

Nazwa i adres laboratorium referencyjnego UE:

Numer konta, na które ma być wpłacona pomoc finansowa Unii:

UWAGA: wszystkie kwoty muszą być wyrażone w euro.

1. PERSONEL

Kategoria(1)Status(2)Wynagrodzenie miesięczne brutto(3)Czas przepracowany w ramach programu prac (liczba dni)(4)Koszty kwalifikowalne ogółem
OGÓŁEM:
(1) Określić dla każdej z osób zaangażowanych w projekt: starszy naukowiec, młodszy naukowiec, technik itp.

(2) Urzędnik, personel kontraktowy itd. - w przypadku personelu kontraktowego należy zaznaczyć datę zawarcia i wygaśnięcia umowy.

(3) Rzeczywiste wynagrodzenie miesięczne brutto (bez odniesienia do skali płac), z uwzględnieniem świadczeń socjalnych i innych świadczeń uwzględnianych na odcinkach wynagrodzenia.

(4) Obliczony na podstawie czasu pracy wynoszącego 220 dni roboczych w roku (20 dni roboczych w miesiącu).

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

2. PODWYKONAWSTWO

OpisKoszt bez VATVATKoszt ogółem
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

3. DOBRA INWESTYCYJNE

OpisKoszt bez VATVATKoszt/ wartość ogółemData zakupu lub wynajmuData dostarczeniaOkres amortyzacji (36 lub 60 miesięcy)% wykorzystania na potrzeby programu pracRoczny koszt amortyzacji
2.1. Wyposażenie do nabycia w analizowanym okresie
2.2. Wyposażenie nabyte przed analizowanym okresem
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

4. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Opis według kategorii((1)Koszt bez VATVATKoszt ogółem
OGÓŁEM:
(1) Przykłady: odczynniki, zwierzęta doświadczalne, drobne wyposażenie laboratoryjne itp.

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

5. WYSYŁKA PRÓBEK DLA BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

OpisDostawcaKoszt bez VATVATKoszt ogółem
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

OpisKoszty podróżyWydatki na noclegDieta dziennaOgółem
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

7. SEMINARIA

Koszt
Koszty podróży uczestników:
Wydatki na nocleg:
Diety dzienne należne uczestnikom:
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

8. SZKOLENIA

Koszt
Koszty podróży uczestników:
Wydatki na nocleg:
Diety dzienne należne uczestnikom:
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

9. SPOTKANIA

OpisKoszty podróżyWydatki na noclegDieta dziennaOgółem
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

10. KOSZTY OGÓLNE I WYDATKI NA DZIAŁANIA OGÓŁEM

Suma cząstkowa pozycji wymienionych w tabelach w pkt 1-9
Koszty ogólne: 7 % sumy cząstkowej
WYDATKI OGÓŁEM:

ZAŁĄCZNIK II

Reguły kwalifikowania wydatków związanych z personelem, podwykonawstwem, dobrami inwestycyjnymi, materiałami eksploatacyjnymi, wysyłką próbek dla badań porównawczych, podróżami służbowymi, seminariami, szkoleniami, spotkaniami i kosztami ogólnymi

(zob. art. 10 ust. 2)

1. Personel

Koszty związane z personelem, niezależnie od jego statusu, są ograniczone do rzeczywistych kosztów wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia, pensji, kosztów świadczeń socjalnych i emerytalnych, wypłacanych pracownikom przypisanym konkretnie (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) do zadań związanych z wykonaniem programu prac.

Całkowity czas pracy poświęcony na wykonywanie przez personel programu prac jest rejestrowany i poświadczany w oparciu o czas pracy wynoszący 220 dni roboczych w roku (20 dni roboczych w miesiącu). Rejestrowanie i poświadczanie jest przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu przez wyznaczonego kierownika projektu lub należycie upoważnionego starszego rangą pracownika laboratoriów.

2. Podwykonawstwo

Zwrot kosztów odbywa się na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

3. Dobra inwestycyjne

Koszty zakupu, leasingu lub wynajmu wyposażenia są kwalifikowalne jako koszty bezpośrednie. Podlegające zwrotowi kwoty za leasing lub wynajem wyposażenia nie mogą przekraczać kwot, za które wyposażenie to mogłoby zostać zakupione. Koszty podlegające zwrotowi oblicza się zgodnie ze wzorem:

A = okres w miesiącach, w którym wyposażenie ma być wykorzystywane na potrzeby programu prac, licząc od daty dostarczenia;

B = okres amortyzacji liczący 60 miesięcy (36 miesięcy w przypadku sprzętu komputerowego o wartości poniżej 25.000 EUR);

C = koszt wyposażenia;

D = procent wykorzystania wyposażenia dla celów programu prac.

W przypadku dóbr inwestycyjnych o wartości poniżej 3.000 EUR można zadeklarować całkowity koszt. W przypadku takiego wyposażenia nie występuje amortyzacja.

4. Materiały eksploatacyjne

Zwrot kosztów odbywa się na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wszystkie pozostałe wydatki na administrację, podróże służbowe inne niż podróże służbowe, o których mowa w pkt 6, oraz obsługę sekretarską uważane są za ujęte w »kosztach ogólnych«, o których mowa w pkt 10.

5. Wysyłka próbek dla badań porównawczych

Zwrot kosztów odbywa się na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z wysyłką próbek dla badań porównawczych.

6. Podróże służbowe

Koszty podróży i noclegu poniesione przez pracowników laboratoriów podczas podróży służbowych przewidzianych w programie prac podlegają zwrotowi zgodnie z załącznikiem IV. Diety dzienne przyznaje się zgodnie z załącznikiem IV.

7. Seminaria

Za wydatki kwalifikowalne w ramach organizacji seminariów uznaje się wydatki związane z kosztami podróży i noclegu oraz dietami dziennymi należne maksymalnie trzydziestu dwóm osobom uczestniczącym w seminariach.

Za wydatki kwalifikowalne w ramach organizacji seminariów uznaje się dodatkowe wydatki związane z kosztami podróży i noclegu oraz dietami dziennymi należne maksymalnie trzem zaproszonym osobom prowadzącym seminaria.

Za wydatki kwalifikowalne w ramach organizacji seminariów uznaje się dodatkowe wydatki związane z kosztami podróży i noclegu oraz dietami dziennymi należne maksymalnie dziesięciu osobom reprezentującym państwa trzecie podczas seminariów.

8. Szkolenia

Koszty podróży i noclegu poniesione przez maksymalnie 32 przedstawicieli krajowych laboratoriów referencyjnych w związku ze szkoleniami przewidzianymi w programie prac są zwracane zgodnie z załącznikiem IV. Diety dzienne przyznaje się zgodnie z załącznikiem IV.

9. Spotkania

Koszty podróży i noclegu poniesione przez maksymalnie ośmiu ekspertów zewnętrznych (tj. ekspertów, którzy nie są członkami personelu laboratoriów referencyjnych UE) w związku ze spotkaniami odbywającymi się na terenie laboratoriów i zaplanowanymi w programie prac są zwracane zgodnie z załącznikiem IV. Diety dzienne przyznaje się zgodnie z załącznikiem IV.

10. Koszty ogólne

Zryczałtowany wkład w wysokości 7 % rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych, wyliczony w oparciu o wszystkie koszty bezpośrednie wymienione w pkt 1-9, zostanie wniesiony automatycznie.

ZAŁĄCZNIK IIIa)

(zob. art. 11 ust. 1 lit. a))

Sprawozdanie finansowe według działań

Wydatki według działań w euro:

Koszty związane z personelemPodwykonawstwoDobra inwestycyjneMateriały eksploatacyjneWysyłka próbek dla badań porównawczychPodróże służboweSeminariaSzkoleniaSpotkania
Działanie 1
Działanie 2
Działanie N
Ogółem

ZAŁĄCZNIK IIIb)

(zob. art. 11 ust. 1 lit. a))

Poświadczone sprawozdanie finansowe

Rok:

Numer referencyjny rocznej decyzji w sprawie finansowania:

Nazwa i adres laboratorium:

Pułap rocznej pomocy finansowej Unii:

Kategoria kosztówBudżet szacunkowyKoszty deklarowane
1. Personel
2. Podwykonawstwo
3. Dobra inwestycyjne
4. Materiały eksploatacyjne
5. Wysyłka próbek dla badań porównawczych
6. Podróże służbowe
7. Seminaria
8. Szkolenia
9. Spotkania
Suma cząstkowa
10. Koszty ogólne: 7 % sumy cząstkowej
Ogółem

Oświadczenie laboratorium

Niniejszym zaświadczamy, że:

- wydatki wyszczególnione powyżej zostały poniesione w związku z działaniami unijnymi określonymi w programie prac i były niezbędne do przeprowadzenia tych działań,

- powyższe wydatki zostały rzeczywiście poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kwalifikowalne na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 926/2011,

- wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów są dostępne do celów kontroli,

- w związku ze złożonym sprawozdaniem finansowym nie wnioskowano o żadną inną pomoc finansową Unii na działania laboratoriów referencyjnych UE,

- pomoc finansowa Unii nie ma na celu osiągnięcia zysku przez beneficjenta w związku ze złożonym sprawozdaniem finansowym ani nie przynosi skutku w postaci takiego zysku.

Data: Data:

Imię i nazwisko dyrektora technicznego: Imię i nazwisko głównego księgowego:

Podpis: Podpis:

Podział na kategorie

(w euro)

1. PERSONEL

Imię i nazwiskoKategoriaStatusWynagrodzenie miesięczne bruttoCzas przepracowany w ramach programu prac

(liczba dni)

Koszty kwalifikowalne ogółem
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

2. PODWYKONAWSTWO

OpisDostawcaKoszt bez VATVATKoszt ogółem
OGÓŁEM:

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

3. DOBRA INWESTYCYJNE

OpisKoszt bez VATVATKoszt/ wartość ogółemData zakupu lub wynajmuData dostarczeniaOkres amortyzacji (36 lub 60 miesięcy)% wykorzystania na potrzeby projektuRoczny koszt amortyzacji
2.1. Wyposażenie nabyte do celów programu prac
2.2. Wyposażenie nabyte przed rozpoczęciem programu prac
OGÓŁEM

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

4. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Opis według kategorii(1)DostawcaKoszt bez VATVATKoszt ogółem
OGÓŁEM
(1) Należy przedstawić szczegółowy podział.

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

5. WYSYŁKA PRÓBEK DLA BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

OpisDostawcaKoszt bez VATVATKoszt ogółem
OGÓŁEM

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

OpisKoszty podróżyWydatki na noclegDieta dziennaKoszt ogółem
OGÓŁEM

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

7. SEMINARIA

Koszt
Koszty podróży uczestników:
Wydatki na nocleg:
Diety dzienne należne uczestnikom:
OGÓŁEM

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

8. SZKOLENIA

Koszt
Koszty podróży uczestników:
Wydatki na nocleg:
Diety dzienne należne uczestnikom:
OGÓŁEM

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

9. SPOTKANIA

OpisKoszty podróżyWydatki na noclegDieta dziennaKoszt ogółem
OGÓŁEM

Udział procentowy w całkowitym budżecie laboratorium: ... %

10. KOSZTY OGÓLNE I WYDATKI NA DZIAŁANIA OGÓŁEM

Suma cząstkowa pozycji wymienionych w tabelach w pkt 1-9
Koszty ogólne: 7 % sumy cząstkowej
WYDATKI OGÓŁEM:"

2) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK IV

(zob. art. 10 ust. 2)

Zasady kwalifikowalności wydatków związanych z podróżami służbowymi, seminariami, szkoleniami i spotkaniami";

b) pkt IV otrzymuje brzmienie:

"IV. POZOSTAŁE

Jeżeli maksymalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, ale w seminarium lub szkoleniu uczestniczyło co najmniej 20 osób z krajowych laboratoriów referencyjnych, Komisja przyjmuje, że maksymalnie trzech uczestników z laboratoriów referencyjnych UE może otrzymać diety dzienne, w zależności od długości ich uczestnictwa w seminarium lub szkoleniu.

Komisja nie zwraca kosztów podróży i noclegu tych trzech uczestników, chyba że seminarium lub szkolenie odbywa się poza miastem, w którym znajduje się laboratorium referencyjne UE.

Ponadto wypłata takiej diety dziennej oraz zwrot kosztów podróży i noclegu następuje wyłącznie wówczas, gdy nie została przekroczona maksymalna wysokość pomocy finansowej Unii.";

3) skreśla się załącznik V.

1 Z dniem notyfikacji decyzji nr 2013/155/UE z dnia 22 marca 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.86.28) od stosowania art. 1 pkt 4 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 15 ust. 2 przywołanej decyzji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.