Rozporządzenie wykonawcze 1344/2014 dodające do kwot połowowych na okres 2014-2015 dla sardeli w Zatoce Biskajskiej ilości zatrzymane przez Francję i Hiszpanię w okresie połowu 2013-2014 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.363.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1344/2014
z dnia 17 grudnia 2014 r.
dodające do kwot połowowych na okres 2014-2015 dla sardeli w Zatoce Biskajskiej ilości zatrzymane przez Francję i Hiszpanię w okresie połowu 2013-2014 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania przydzielonej im kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty. Komisja dodaje wówczas zatrzymaną ilość do przyznanej kwoty.

(2) TAC i kwoty przyznane państwom członkowskich w odniesieniu do stada sardeli w Zatoce Biskajskiej (podobszar ICES VIII) ustalane są obecnie dla rocznego okresu zarządzania trwającego od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca roku następnego.

(3) W rozporządzeniu Rady (UE) nr 713/2013 2 ustanowiono kwoty połowowe dla sardeli w Zatoce Biskajskiej (podobszar ICES VIII) dla okresu rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2013 r. i kończącego się dnia 30 czerwca

2014 r.

(4) W rozporządzeniu Rady (UE) nr 779/2014 3 ustanowiono kwoty połowowe dla sardeli w Zatoce Biskajskiej (podobszar ICES VIII) dla okresu rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2014 r. i kończącego się dnia 30 czerwca 2015 r.

(5) Jednakże uwzględniając wymiany uprawnień do połowów zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 4 i przeniesienia kwot zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96, kwoty dostępne dla Francji i Hiszpanii w odniesieniu do tego stada na okres połowu 2013-2014 wyniosły odpowiednio 3 590,9 ton i 15 226 ton.

(6) Na końcu tego okresu połowu Francja i Hiszpania zgłosiły połowy sardeli w Zatoce Biskajskiej w całkowitej ilości odpowiednio 3 197,05 tony i 14 468,16 tony.

(7) Na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 Francja i Hiszpania wystąpiły z wnioskiem, żeby część ich kwoty z okresu połowu 2013-2014 została zatrzymana i przeniesiona na następny okres połowu. Zatrzymane ilości należy dodać do odpowiednich kwot ustalonych rozporządzeniem (UE) nr 779/2014 na okres połowu 2014-2015 z zachowaniem ograniczeń wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kwotę połowową ustaloną dla Francji w odniesieniu do sardeli w Zatoce Biskajskiej określoną w rozporządzeniu (UE) nr 779/2014 zwiększa się o 359,09 tony.

Artykuł  2

Kwotę połowową ustaloną dla Hiszpanii w odniesieniu do sardeli w Zatoce Biskajskiej określoną w rozporządzeniu (UE) nr 779/2014 zwiększa się o 757,84 tony.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 713/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia uprawnień do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2013/2014 (Dz.U. L 201 z 18.7.2013, s. 8).
3 Rozporządzenie Rady (UE) nr 779/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie określenia uprawnień do połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej na okres połowu 2014/2015 (Dz.U. L 212 z 18.7.2014, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.