Rozporządzenie wykonawcze 1321/2011 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.335.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1321/2011
z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich(1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólne reguły przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich powinny zostać uaktualnione w celu uwzględnienia zmian do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(2), które dotyczą również niektórych kodów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3030/93.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych powołanego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

(2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany: załącznik I otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK I

WYROBY WŁÓKIENNICZE OKREŚLONE W ARTYKULE 1(1)

1. Bez uszczerbku dla reguł interpretacji nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol "ex", wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis.

2. W przypadku gdy materiały, z których wytworzono wyroby objęte kategoriami od 1 do 114 pochodzące z Chin nie są konkretnie wymienione, uznaje się, że wyroby te wytworzone są wyłącznie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych.

3. Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii.

4. Wyrażenie "odzież niemowlęca" oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

KategoriaOpis:

Kod CN 2012

Tabela równoważności
sztuk/kgg/sztukę
(1)(2)(3)(4)
GRUPA I A
1Przędza bawełniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90
2Tkaniny bawełniane, inne niż gaza, tkaniny pętelkowe (frotté), taśmy tkane, tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe, tiul oraz inne tkaniny sieciowe
5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00
2 a)Z czego: inne niż niebielone lub bielone
5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00
3Tkaniny z włókien syntetycznych (nieciągłych lub odpadów) inne niż taśmy tkane, tkaniny włosowe (włączając tkaniny pętelkowe (frotté)) i tkaniny szenilowe
5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00
3 a)Z czego: inne niż niebielone lub bielone
5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00
GRUPA I B
4Koszule, T-shirty, bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny (inne niż z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej), podkoszulki i tym podobne wyroby z dzianin6,48154
6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10
5Bluzy, pulowery, bezrękawniki, kamizelki, bliźniaki, swetry rozpinane, kaftaniki i bluzki (inne niż marynarki i żakiety), anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, z dzianin4,53221
ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99
6Męskie lub chłopięce tkane bryczesy, szorty inne niż strój kąpielowy i spodnie (włączając luźne); damskie lub dziewczęce spodnie tkane i spodnie luźne, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; części dolne dresów z podszewką, inne niż objęte kategorią 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych1,76568
6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42
7Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, również z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych5,55180
6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00
8Koszule męskie lub chłopięce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych4,60217
ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00
GRUPA II A
9Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny; bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin; z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i tkanin pętelkowych, z bawełny
5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00
20Bielizna pościelowa, inna niż z dzianin
6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90
22Przędza z włókien syntetycznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00

5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

22 a)Obejmująca przędzę akrylową
ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00
23Przędza z włókien sztucznych odcinkowych lub odpadowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00
32Tkaniny włosowe i szenilowe (inne niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) lub tkaniny pętelkowe z bawełny i taśmy tkane) oraz materiały włókiennicze igłowe, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych
5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00
32 a)Obejmujące: sztruks z bawełny
5801 22 00
39Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin, inna niż tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotté) i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny
6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90
GRUPA II B
12Rajstopy i trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne, z dzianin, inne niż dla niemowląt, w tym pończochy przeciwżylakowe, inne niż wyroby należące do kategorii 7024,3 par41
6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00
13Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych1759
6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 51
14Męskie lub chłopięce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny, z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)0,721 389
6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00
15Damskie lub dziewczęce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny; żakiety, z wełny, bawełny i chemicznych włókien tekstylnych (inne niż parki) (należące do kategorii 21)0,841 190
6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00
16Męskie lub chłopięce garnitury i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; męskie lub chłopięce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych0,801 250
6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31
17Męskie lub chłopięce marynarki, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych1,43700
6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19
18Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin
6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90
Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin
6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 59
19Chusteczki do nosa, inne niż z dzianin5917
6213 20 00 ex 6213 90 00
21Parki; anoraki, wiatrówki, krótkie kurtki i tym podobne wyroby, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych; górne części dresów z podszewką, inne niż należące do kategorii 16 lub 29, z bawełny lub włókien chemicznych2,3435
ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41
24Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin3,9257
6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00
Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin
6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00
26Damskie lub dziewczęce suknie, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych3,1323
6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00
27Damskie lub dziewczęce spódnice, włącznie ze spódnico-spodniami2,6385
6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10
28Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych1,61620
6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00
29Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich; damskie lub dziewczęce dresy z podszewką, pokryte z zewnątrz tym samym materiałem włókienniczym, z bawełny lub włókien chemicznych1,37730
6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31
31Biustonosze, tkane lub z dzianin18,255
ex 6212 10 10 6212 10 90
68Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt, należących do kategorii 10 i 87, oraz pończochy, skarpety i podkolanówki dla niemowląt, inne niż z dzianin, należące do kategorii 88
6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 51 ex 9619 00 59
73Dresy z dzianiny; z wełny, bawełny lub chemicznych włókien tekstylnych1,67600
6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00
76Męskie lub chłopięce ubiory robocze, inne niż z dzianin
6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10
Damskie lub dziewczęce fartuszki, kitle, fartuchy i inne ubiory robocze, inne niż z dzianin
6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10
77Ubiory narciarskie, inne niż z dzianin
ex 6211 20 00
78Odzież, inna niż z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 oraz 77
6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39

6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

83Palta, marynarki i inna odzież, w tym ubiory narciarskie, z dzianin, z wyłączeniem wyrobów odzieżowych należących do kategorii 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 51
GRUPA III A
33Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości mniejszej niż 3 m
5407 20 11
Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, nie z dzianin, wykonane z pasków lub podobnego materiału
6305 32 19 6305 33 90
34Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, wykonane z pasków lub podobnego materiału, z polietylenu lub polipropylenu, o szerokości 3 m lub większej
5407 20 19
35Tkaniny z włókien ciągłych syntetycznych, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114
5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70
35 a)Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone
ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70
36Tkaniny z włókien ciągłych sztucznych, inne niż do wyrobu opon z kategorii 114
5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70
36 a)Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone
ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70
37Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych
5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70
37 a)Obejmujące: inne niż niebielone lub bielone
5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70
38 ASyntetyczna tkanina zasłonowa z dzianin, w tym tkanina na firanki
6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10
38 BFirany siatkowe, inne niż z dzianin
ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90
40Tkane zasłony (włącznie z draperiami, firankami, lambrekinami okiennymi i łóżkowymi oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych
ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00
41Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż pojedyncza nitka nieteksturowana, nieskręcana lub o skręcie nieprzekraczającym 50 skrętów na metr
5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00

5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

42Przędza z włókien ciągłych chemicznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5401 20 10
Przędza z włókien sztucznych; przędza z włókien ciągłych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż nitka pojedyncza nieskręcana z włókna wiskozowego lub o skręcie nieprzekraczającym 250 skrętów na metr oraz pojedyncza nitka nieteksturowana z octanu celulozy
5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10
43Przędza z włókna ciągłego chemicznego, przędza z włókien odcinkowych sztucznych, przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży detalicznej
5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00
46Owcza lub jagnięca wełna zgrzebna lub czesana lub inna cienka sierść zwierzęca
5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00
47Przędza z owczej lub jagnięcej wełny zgrzebnej (przędza wełniana) lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90
48Przędza z owczej lub jagnięcej wełny czesanej (przędza czesankowa) lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej
5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99

5108 20 10 5108 20 90

49Przędza z owczej lub jagnięcej wełny lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej
5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00
50Tkaniny z owczej lub jagnięcej wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej
5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10

5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10

5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99

51Bawełna, zgrzeblona lub czesana
5203 00 00
53Gaza bawełniana
5803 00 10
54Włókna odcinkowe sztuczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia
5507 00 00
55Włókna odcinkowe syntetyczne, w tym odpadowe, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny sposób do przędzenia
5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00
56Przędza z włókien odcinkowych syntetycznych (w tym odpadowych), pakowana do sprzedaży detalicznej
5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00
58Dywany, wykładziny podłogowe i dywaniki, węzełkowe (nawet gotowe)
5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90
59Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż dywany należące do kategorii 58
5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80
60Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym) i podobne, wykonane ręcznie
5805 00 00
61Taśmy tkane oraz taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs), inne niż etykietki i podobne artykuły należące do kategorii 62

Tkaniny elastyczne oraz pasmanterie (nie z dzianin), wykonane z materiałów włókienniczych złożonych z nici gumowej

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00
62Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)
5606 00 91 5606 00 99
Tiul i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych, koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w paskach lub w postaci motywów
5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00
Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane
5807 10 10 5807 10 90
Plecionki i ozdobne pasmanterie w sztukach; frędzle, pompony i podobne artykuły
5808 10 00 5808 90 00
Hafty w sztukach, paskach lub motywach
5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90
63Dzianiny z włókien syntetycznych zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej oraz dzianiny zawierające 5 % masy lub więcej nitki gumowej
5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00
Koronka raszlowa oraz tkaniny o długim włosie z włókien syntetycznych
ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50
65Dzianiny, inne niż te należące do kategorii 38 A i 63, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych
5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90

6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00

6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

66Pledy i koce, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych
6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90
GRUPA III B
10Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin17 pairs59
6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00
67Dodatki odzieżowe z dzianin inne niż dla niemowląt; wszelkiego rodzaju bielizna z dzianin używana w gospodarstwie domowym; zasłony (włącznie z draperiami) i firanki, lambrekiny okienne lub łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz z dzianin; koce i pledy z dzianin, inne artykuły z dzianin, włącznie z częściami odzieży lub dodatków odzieżowych
5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 9619 00 41 ex 9619 00 51
67 a)Z czego: worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, wykonane z pasków polietylenowych lub polipropylenowych
6305 32 11 6305 33 10
69Damskie i dziewczęce półhalki i halki, z dzianin7,8128
6108 11 00 6108 19 00
70Rajstopy i trykoty z włókien syntetycznych, o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów (6,7 teksa)30,4 pary33
ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19
Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości z włókien syntetycznych
ex 6115 10 90 6115 96 91
72Stroje kąpielowe z wełny, bawełny lub włókien chemicznych9,7103
6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00
74Damskie lub dziewczęce kostiumy i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich1,54650
6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90
75Męskie lub chłopięce garnitury i komplety z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych, z wyłączeniem ubiorów narciarskich0,801 250
6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00
84Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych
6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00
85Krawaty, muszki i fulary, inne niż z dzianin; z wełny, bawełny lub włókien chemicznych17,956
6215 20 00 6215 90 00
86Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet z dzianin8,8114
6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00
87Rękawice, mitenki i rękawice z jednym palcem, nie z dzianin
ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00
88Pończochy, skarpety i podkolanówki, nie z dzianin; inne dodatki odzieżowe, części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż dla niemowląt, inne niż z dzianin
ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00
90Szpagat, powrozy, linki i liny z włókien syntetycznych, plecione lub nie
5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90
91Namioty
6306 22 00 6306 29 00
93Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z tkanin innych niż zrobione z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej
ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00
94Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien
5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 31 9619 00 39
95Filc i artykuły z niego, nawet impregnowane lub powleczone, inne niż pokrycia podłogowe
5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91
96Włókniny i artykuły z włóknin, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane
5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 9619 00 49 ex 9619 00 59
97Sieci i siatki wykonane ze szpagatu, powrozu lub linki oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powrozu lub linki
5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00
98Inne artykuły wykonane z przędzy, szpagatu, powrozu, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, artykuły wykonane z takich tkanin oraz artykuły należące do kategorii 97
5609 00 00 5905 00 10
99Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy
5901 10 00 5901 90 00
Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet cięte do kształtu
5904 10 00 5904 90 00
Tekstylia gumowane, nie z dzianin, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon
5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90
Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty), inne niż należące do kategorii 100
5907 00 00
100Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami z pochodnych celulozy lub z innych tworzyw sztucznych
5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99
101Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, inne niż z włókien syntetycznych
ex 5607 90 90
109Brezenty, żagle, markizy i zasłony przeciwsłoneczne
6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00
110Tkane materace nadmuchiwane
6306 40 00
111Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace nadmuchiwane i namioty
6306 90 00
112Inne gotowe artykuły włókiennicze tkane, z wyłączeniem należących do kategorii 113 i 114
6307 20 00 ex 6307 90 98
113Ścierki po podłogi, ścierki do naczyń i ścierki do kurzu, inne niż z dzianin
6307 10 90
114Tkaniny i artykuły do użytku technicznego
5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90
GRUPA IV
115Przędza lniana lub przędza z ramii
5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19
117Tkaniny lniane lub tkaniny z ramii
5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30
118Bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych lniana lub z włókna ramii, inna niż z dzianin
6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90
120Zasłony (włącznie z draperiami), firanki, lambrekiny okienne i łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, nie z dzianin; z lnu lub ramii
ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00
121Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z lnu lub ramii
ex 5607 90 90
122Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, używane, z lnu, inne niż z dzianin
ex 6305 90 00
123Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż taśmy tkane
5801 90 10 ex 5801 90 90
Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne z lnu lub ramii, inne niż z dzianin
ex 6214 90 00
GRUPA V
124Syntetyczne włókna odcinkowe
5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90
125 APrzędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 41
5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00
125 BMonofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych
5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90
126Włókna odcinkowe sztuczne
5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00
127 APrzędza z włókna ciągłego sztucznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza należąca do kategorii 42
5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00
127 BMonofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów włókienniczych sztucznych
5405 00 00 ex 5604 90 90
128Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana
5105 40 00
129Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego
5110 00 00
130 APrzędza jedwabna inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu
5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10
130 BPrzędza jedwabna inna niż należąca do kategorii 130 A; jelita jedwabnika
5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90
131Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych
5308 90 90
132Przędza papierowa
5308 90 50
133Przędza z konopi siewnych
5308 20 10 5308 20 90
134Przędza metalizowana
5605 00 00
135Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
5113 00 00
136Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych
5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00
137Tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe i taśmy tkane z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
ex 5801 90 90 ex 5806 10 00
138Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne inne niż z ramii
5311 00 90 ex 5905 00 90
139Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej
5809 00 00
140Tkaniny z dzianin; z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne
ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00
141Pledy i koce z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne
ex 6301 90 90
142Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z sizalu, z pozostałych włókien z rodziny Agave lub z konopi manilskich
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80
144Filc z grubej sierści zwierzęcej
ex 5602 10 38 ex 5602 29 00
145Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z manili (konopi manilskich) lub z konopi siewnych
ex 5607 90 20 ex 5607 90 90
146 ASzpagat do wiązania lub belowania do maszyn rolniczych, z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave
ex 5607 21 00
146 BSzpagat, powrozy, linki i liny z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave, inne niż wyroby należące do kategorii 146 A
ex 5607 21 00 5607 29 00
146 CSzpagat, powrozy, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303
ex 5607 90 20
147Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzeblone ani nieczesane
ex 5003 00 00
148 APrzędza z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303
5307 10 00 5307 20 00
148 BPrzędza z włókna kokosowego
5308 10 00
149Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości większej niż 150 cm
5310 10 90 ex 5310 90 00
150Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości nie większej niż 150 cm; worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż używane
5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90
151 APozostałe pokrycia podłogowe, z okrywą, niegotowe
5702 20 00
151 BDywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż igłowe lub flokowane
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00
152Filc igłowany z juty lub z pozostałych włókien łykowych, nieimpregnowany ani niepowleczony, inny niż pokrycia podłogowe
5602 10 11
153Używane worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303
6305 10 10
154Kokony jedwabników nadające się do motania
5001 00 00
Jedwab surowy (nieskręcany)
5002 00 00
Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzeblone ani nieczesane
ex 5003 00 00
Wełna niezgrzebna ani nieczesana
5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00
Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana
5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00
Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej
5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00
Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej
5104 00 00
Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanka rozwłóknioną)
5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00
Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły, wyczeski i odpady, inne niż włókna kokosowe i manila
5305 00 00
Bawełna, niezgrzebna ani nieczesana
5201 00 10 5201 00 90
Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanka rozwłóknioną)
5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00
Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanka rozwłóknioną)
5302 10 00 5302 90 00
Manila (konopie manilskie lub Musa Textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy i szarpanka rozwłóknioną)
5305 00 00
Juta lub pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady juty lub innych włókien łykowych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanka rozwłóknioną)
5303 10 00 5303 90 00
Pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady takich włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanka rozwłóknioną)
5305 00 00
156Damskie i dziewczęce bluzki i pulowery z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6106 90 30 ex 6110 90 90
157Odzież z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i 156
ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00
159Suknie, bluzki i bluzki koszulowe, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6204 49 10 6206 10 00
Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6214 10 00
Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6215 10 00
160Chusteczki do nosa z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
ex 6213 90 00
161Odzież, nie z dzianin, inna niż należąca do kategorii od 1 do 123 i do kategorii 159
6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 59

(1) UWAGA: Załącznik obejmuje tylko kategorie od 1 do 114, z wyjątkiem Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanu i Serbii, dla których uwzględnione są kategorie od 1 do 161.

ZAŁĄCZNIK I A

KategoriaOpis:

Kod CN 2012

Tabela równoważności
sztuk/kgg/sztukę
(1)(2)(3)(4)
163(1)Gaza i artykuły z gazy pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
3005 90 31
(1) Dotyczy wyłącznie przywozu z Chin.

ZAŁĄCZNIK I B

1. Niniejszy załącznik obejmuje surowce włókiennicze (kategorie 128 oraz 154), wyroby włókiennicze inne niż z wełny i cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny i włókien chemicznych, a także włókna chemiczne i włókna ciągłe oraz przędze objęte kategoriami 124, 125A, 125B, 126, 127A oraz 127B.

2. Bez uszczerbku dla reguł interpretacji nomenklatury scalonej, sposób sformułowania opisu wyrobów uważa się za mający wartość jedynie wskazującą, ponieważ wyroby objęte każdą kategorią są określone, w ramach niniejszego załącznika, przez kody CN. Jeżeli przed kodem CN znajduje się symbol "ex", wyroby objęte każdą kategorią są określone zakresem kodu CN i zakresem odpowiedniego opisu.

3. Odzież, która nie jest rozpoznawalna jako odzież dla mężczyzn lub chłopców bądź też jako odzież dla kobiet lub dziewcząt, jest klasyfikowana w ramach tej ostatniej kategorii.

4. Wyrażenie "odzież niemowlęca" oznacza odzież do rozmiaru 86 włącznie.

KategoriaOpis:

Kod CN 2012

Tabela równoważności
sztuk/kgg/sztukę
(1)(2)(3)(4)
GRUPA I
ex 20Bielizna pościelowa, inna niż z dzianin
ex 6302 29 90 ex 6302 39 90
ex 32Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe oraz materiały włókiennicze igłowe
ex 5802 20 00 ex 5802 30 00
ex 39Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, inna niż z dzianin oraz inna niż należąca do kategorii 118
ex 6302 59 90 ex 6302 99 90
GRUPA II
ex 12Rajstopy i trykoty, pończochy, skarpety, skarpetki, podkolanówki i podobne, z dzianin, inne niż dla niemowląt24,341
ex 6115 10 90 ex 6115 29 00 ex 6115 30 90 ex 6115 99 00
ex 13Męskie lub chłopięce kalesony i majtki, damskie lub dziewczęce majtki i figi, z dzianin1759
ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10
ex 14Męskie lub chłopięce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze oraz peleryny0,721 389
ex 6210 20 00
ex 15Damskie lub dziewczęce tkane palta, płaszcze przeciwdeszczowe i inne płaszcze, peleryny, żakiety, inne niż parki0,841 190
ex 6210 30 00
ex 18Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin
ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 90
Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, inne niż z dzianin
ex 6208 19 00 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10
ex 19Chusteczki do nosa, inne niż z jedwabiu i z odpadów jedwabiu5917
ex 6213 90 00
ex 24Męskie lub chłopięce koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin3,9257
ex 6107 29 00
Damskie lub dziewczęce koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, z dzianin
ex 6108 39 00
ex 27Damskie lub dziewczęce spódnice, włącznie ze spódnico-spodniami2,6385
ex 6104 59 00
ex 28Spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), z dzianin1,61620
ex 6103 49 00 ex 6104 69 00
ex 31Biustonosze, tkane lub z dzianin18,255
ex 6212 10 10 ex 6212 10 90
ex 68Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem dla niemowląt, należących do kategorii ex 10 i ex 87, oraz pończochy, skarpety i podkolanówki dla niemowląt, inne niż z dzianin, należące do kategorii ex 88
ex 6209 90 90
ex 73Dresy z dzianiny1,67600
ex 6112 19 00
ex 78Odzież damska z tkanin objętych pozycją nr 5903, 5906 i 5907, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 14 i ex 15
ex 6210 40 00 ex 6210 50 00
ex 83Odzież z dzianin objętych pozycją nr 5903 i 5907 oraz ubiory narciarskie z dzianin
ex 6112 20 00 ex 6113 00 90
GRUPA III A
ex 38 BFirany siatkowe, inne niż z dzianin
ex 6303 99 90
ex 40Tkane zasłony (włącznie z draperiami, firankami, lambrekinami okiennymi i łóżkowymi oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż z dzianin
ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00
ex 58Dywany, wykładziny podłogowe i dywaniki, węzełkowe (nawet gotowe)
ex 5701 90 10 ex 5701 90 90
ex 59Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż dywany należące do kategorii ex 58, 142 i 151B
ex 5702 10 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5703 90 20 ex 5703 90 80 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 80
ex 60Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym) i podobne, wykonane ręcznie
ex 5805 00 00
ex 61Taśmy tkane oraz taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs), inne niż etykietki i podobne artykuły należące do kategorii ex 62 i do kategorii 137 Tkaniny elastyczne oraz pasmanterie (nie z dzianin), wykonane z materiałów włókienniczych złożonych z nici gumowej
ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00
ex 62Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)
ex 5606 00 91 ex 5606 00 99
Tiul i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych i dzianych, koronki wykonane ręcznie lub maszynowo, w sztukach, w paskach lub w postaci motywów
ex 5804 10 10 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00
Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niehaftowane, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane
ex 5807 10 10 ex 5807 10 90
Plecionki i ozdobne pasmanterie w sztukach; frędzle, pompony i podobne artykuły
ex 5808 10 00 ex 5808 90 00
Hafty w sztukach, paskach lub motywach
ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90
ex 63Dzianiny z włókien syntetycznych zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elastomerowej oraz dzianiny zawierające 5 % masy lub więcej nitki gumowej
ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6002 90 00 ex 6004 10 00 ex 6004 90 00
ex 65Dzianiny, inne niż te należące do kategorii ex 63
ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00
ex 66Pledy i koce, inne niż z dzianin
ex 6301 10 00
GRUPA III B
ex 10Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin17 par59
ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00
ex 67Dodatki odzieżowe z dzianin inne niż dla niemowląt; wszelkiego rodzaju bielizna z dzianin używana w gospodarstwie domowym; zasłony (włącznie z draperiami) i firanki, lambrekiny okienne lub łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz z dzianin; koce i pledy z dzianin, inne artykuły z dzianin, włącznie z częściami odzieży lub dodatków odzieżowych
ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 80 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 00 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 ex 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10
ex 69Damskie i dziewczęce półhalki i halki, z dzianin7,8128
ex 6108 19 00
ex 72Stroje kąpielowe9,7103
ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00
ex 75Męskie lub chłopięce garnitury i komplety z dzianin0,801 250
ex 6103 10 90 ex 6103 29 00
ex 85Krawaty, muszki i fulary, inne niż z dzianin, inne niż należące do kategorii 15917,956
ex 6215 90 00
ex 86Gorsety, pasy gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, nawet z dzianin8,8114
ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00
ex 87Rękawice, mitenki i rękawice z jednym palcem, nie z dzianin
ex 6209 90 90 ex 6216 00 00
ex 88Pończochy, skarpety i podkolanówki, nie z dzianin; inne dodatki odzieżowe, części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż dla niemowląt, inne niż z dzianin
ex 6209 90 90 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00
ex 91Namioty
ex 6306 29 00
ex 94Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien
ex 9619 00 39 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00
ex 95Filc i artykuły z niego, nawet impregnowane lub powleczone, inne niż pokrycia podłogowe
ex 5602 10 19 ex 5602 10 38 ex 5602 10 90 ex 5602 29 00 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91
ex 97Sieci i siatki wykonane ze szpagatu, powrozu lub linki oraz gotowe sieci rybackie z przędzy, szpagatu, powrozu lub linki
ex 5608 90 00
ex 98Inne artykuły wykonane z przędzy, szpagatu, powrozu, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, artykuły wykonane z takich tkanin oraz artykuły należące do kategorii 97
ex 5609 00 00 ex 5905 00 10
ex 99Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy
ex 5901 10 00 ex 5901 90 00
Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet cięte do kształtu
ex 5904 10 00 ex 5904 90 00
Tekstylia gumowane, nie z dzianin, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon
ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90
Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; Przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana i przędza rdzeniowa z włosia końskiego)płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty), inne niż należące do kategorii ex 100
ex 5907 00 00
ex 100Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami z pochodnych celulozy lub z innych tworzyw sztucznych
ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99
ex 109Brezenty, żagle, markizy i zasłony przeciwsłoneczne
ex 6306 19 00 ex 6306 30 00
ex 110Tkane materace nadmuchiwane
ex 6306 40 00
ex 111Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace nadmuchiwane i namioty
ex 6306 90 00
ex 112Inne gotowe artykuły włókiennicze tkane, z wyłączeniem należących do kategorii ex 113 i ex 114
ex 6307 20 00 ex 6307 90 98
ex 113Ścierki po podłogi, ścierki do naczyń i ścierki do kurzu, inne niż z dzianin
ex 6307 10 90
ex 114Tkaniny i artykuły do użytku technicznego, inne niż należące do kategorii 136
ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 11 ex 5911 32 19 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90
GRUPA IV
115Przędza lniana lub przędza z ramii
5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19
117Tkaniny lniane lub tkaniny z ramii
5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30
118Bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z lnu lub ramii, inna niż z dzianin
6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90
120Zasłony (włącznie z draperiami), firanki, lambrekiny okienne i łóżkowe oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, nie z dzianin; z lnu lub ramii
ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00
121Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z lnu lub ramii
ex 5607 90 90
122Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, używane, z lnu, inne niż z dzianin
ex 6305 90 00
123Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż taśmy tkane
5801 90 10 ex 5801 90 90
Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne z lnu lub ramii, inne niż z dzianin
ex 6214 90 00
GRUPA V
124Syntetyczne włókna odcinkowe
5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90
125 APrzędza z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej
ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00
125 BMonofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych
5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90
126Włókna odcinkowe sztuczne
5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00
127 APrzędza z włókien ciągłych sztucznych niepakowana do sprzedaży detalicznej, nitka pojedyncza nieskręcana z włókna wiskozowego lub o skręcie nieprzekraczającym 250 skrętów na metr oraz pojedyncza nitka nieteksturowana z octanu celulozy
ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00
127 BMonofilament (przędza jednowłókowa), pasek (sztuczna słoma i podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów włókienniczych sztucznych
5405 00 00 ex 5604 90 90
128Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana
5105 40 00
129Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub przędza z włosia końskiego
5110 00 00
130 APrzędza jedwabna inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu
5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10
130 BPrzędza jedwabna inna niż należąca do kategorii 130 A; jelita jedwabnika
5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90
131Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych
5308 90 90
132Przędza papierowa
5308 90 50
133Przędza z konopi siewnych
5308 20 10 5308 20 90
134Przędza metalizowana
5605 00 00
135Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego
5113 00 00
136 ATkaniny z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, inne niż niebielone, prane lub bielone
5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90
136 BTkaniny z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu, inne niż należące do kategorii 136 A
ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00
137Tkaniny włosowe, tkaniny szenilowe i taśmy tkane z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
ex 5801 90 90 ex 5806 10 00
138Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne inne niż z ramii
5311 00 90 ex 5905 00 90
139Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej
5809 00 00
140Tkaniny z dzianin; z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne
ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00
141Pledy i koce z materiałów włókienniczych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne
ex 6301 90 90
142Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z sizalu, z pozostałych włókien z rodziny Agave lub z konopi manilskich
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80
144Filc z grubej sierści zwierzęcej
ex 5602 10 38 ex 5602 29 00
145Szpagat, powrozy, linki i liny, plecione lub nie, z manili (konopi manilskich) lub z konopi siewnych
ex 5607 90 20 ex 5607 90 90
146 ASzpagat do wiązania lub belowania do maszyn rolniczych, z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave
ex 5607 21 00
146 BSzpagat, powrozy, linki i liny z sizalu lub z pozostałych włókien z rodziny Agave, inne niż wyroby należące do kategorii 146 A
ex 5607 21 00 5607 29 00
146 CSzpagat, powrozy, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303
ex 5607 90 20
147Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzeblone ani nieczesane
ex 5003 00 00
148 APrzędza z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303
5307 10 00 5307 20 00
148 BPrzędza z włókna kokosowego
5308 10 00
149Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości większej niż 150 cm
5310 10 90 ex 5310 90 00
150Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien łykowych, o szerokości nie większej niż 150 cm; worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż używane
5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90
151 APozostałe pokrycia podłogowe, z okrywą, niegotowe
5702 20 00
151 BDywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, inne niż igłowe lub flokowane
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00
152Filc igłowany z juty lub z pozostałych włókien łykowych, nieimpregnowany ani niepowleczony, inny niż pokrycia podłogowe
5602 10 11
153Używane worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z juty lub z pozostałych włókien łykowych, objętych pozycją nr 5303
6305 10 10
154Kokony jedwabników nadające się do motania
5001 00 00
Jedwab surowy (nieskręcany)
5002 00 00
Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzeblone ani nieczesane
ex 5003 00 00
Wełna niezgrzebna ani nieczesana
5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00
Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana
5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00
Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej
5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00
Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej
5104 00 00
Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00
Ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły, wyczeski i odpady, inne niż włókna kokosowe i manila
5305 00 00
Bawełna, niezgrzebna ani nieczesana
5201 00 10 5201 00 90
Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00
Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
5302 10 00 5302 90 00
Manila (konopie manilskie lub Musa Textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady manili (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
5305 00 00
Juta lub pozostałe włókna łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady juty lub innych włókien łykowych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
5303 10 00 5303 90 00
Pozostałe włókna tekstylne roślinne, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione: pakuły i odpady takich włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
5305 00 00
156Damskie i dziewczęce bluzki i pulowery z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6106 90 30 ex 6110 90 90
157Odzież z dzianin, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 oraz 156
ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00
159Suknie, bluzki i bluzki koszulowe, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6204 49 10 6206 10 00
Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne, nie z dzianin; z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6214 10 00
Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
6215 10 00
160Chusteczki do nosa z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu
ex 6213 90 00
161Odzież nie z dzianin, z wyłączeniem odzieży należącej do kategorii ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 oraz 159
6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.