Rozporządzenie wykonawcze 1270/2011 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.324.27

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1270/2011
z dnia 6 grudnia 2011 r.
ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru(2), w szczególności jego art. 7e w związku z jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier wyprodukowany w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 56 wymienionego rozporządzenia, może zostać wywieziony wyłącznie w ramach limitu ilościowego ustalonego przez Komisję.

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 372/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2011/2012(3) ustala wymienione limity ilościowe.

(3) 1 Ilości cukru objęte wnioskami o pozwolenie na wywóz przekraczają limit ilościowy określony w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 372/2011. Należy zatem ustalić współczynnik akceptacji dla ilości wnioskowanych w dniach 1 i 2 grudnia 2011 r. Wszystkie wnioski o pozwolenie na wywóz cukru złożone po dniu 2 grudnia 2011 r. należy zatem odrzucić, a składanie wniosków o pozwolenie na wywóz zawiesić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1. 2
Pozwolenia na wywóz pozakwotowego cukru, o które wnioski złożono w dniach 1 i 2 grudnia 2011 r., są wydawane dla wnioskowanych ilości pomnożonych przez współczynnik akceptacji w wysokości 51,679586 %.
2.
Wnioski o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru złożone w dniach 5, 6 i 7 grudnia 2011 r. zostają odrzucone.
3.
Składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru zawiesza się na okres od dnia 8 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

(3) Dz.U. L 102 z 16.4.2011, s. 8.

1 Motyw 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.325.63/1).
2 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 8 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.325.63/1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.