Rozporządzenie wykonawcze 1262/2011 zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.322.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1262/2011
z dnia 5 grudnia 2011 r.
zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej(1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska podpisały umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi ("Umowę") w dniu 26 października 2007 r.(2).

(2) Artykuł 3 ust. 3 Umowy stanowi, że ilości niewykorzystane w danym roku mogą zostać przeniesione na kolejny rok, w ilości do 7 % odpowiedniego limitu ilościowego określonego w załączniku II do Umowy.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 4 Umowy można dokonywać przeniesień między grupami wyrobów w ilości do 7 % limitów ilościowych danej grupy wyrobów.

(4) Rosja poinformowała Unię Europejską o zamiarze skorzystania z postanowień art. 3 ust. 3 i 4 Umowy w terminie określonym Umową. W związku z wnioskiem strony rosyjskiej należy dokonać niezbędnych zmian w celu dostosowania limitów ilościowych na rok 2011.

(5) Artykuł 10 Umowy stanowi, że za każdym razem, kiedy dokonuje się corocznego odnowienia Umowy, ilości każdej grupy wyrobów zwiększa się o 2,5 %.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1342/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1342/2007 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 52.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK V

LIMITY ILOŚCIOWE
(w tonach)
ProduktyRok 2011Rok 2012
SA. Wyroby płaskie
SA1. Zwoje1 230 8971 142 446
SA2. Blachy ciężkie297 127303 549
SA3. Pozostałe wyroby płaskie676 140656 769
SA4. Wyroby ze stopów113 444115 900
SA5. Blacha stopowa quarto27 01127 595
SA6. Blacha stopowa walcowana na zimno, powlekana, w arkuszach121 096121 419
SB. Wyroby długie
SB1. Belki63 57060 710
SB2. Walcówka374 481357 635
SB3. Pozostałe wyroby długie586 180559 633
Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów.

SA1-SA6 oraz SB1-SB3 to oznaczenia grup wyrobów."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.