Rozporządzenie wykonawcze 1228/2013 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 1228/2013 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.322.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1228/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Algirdas ŠEMETA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Artykuł jest prostokątnym pudełkiem wykonanym z twardej tektury z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego nieprzekraczającą połowy ogólnej grubości.

Pudełko jest zbudowane jak komoda z jedną szufladą, którą wysuwa się ze środka pudełka, i jest zaprojektowane w taki sposób, aby pokazywać butelkę, kiedy pudełko jest otwarte.

Szuflada jest wykonana, aby pomieścić butelkę wina o określonych wymiarach. Wewnątrz szuflady do jednej ze ścian przymocowany jest okrągły guzik, a do przeciwległej ściany konstrukcja podobna do pierścienia. Konstrukcja podobna do pierścienia jest zaprojektowana tak, aby objąć górny koniec butelki, a okrągły guzik tak, aby pasował do pustej części w dnie butelki.

Oprócz tego na wewnętrznej ścianie szuflady zamocowano tekturową kieszonkę na ulotkę.(*)

4202 92 19Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 (h) do rozdziału 48 oraz brzmienie kodów CN 4202, 4202 92 i 4202 92 19.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 4819 jako pudełko z tektury, gdyż artykuł nie jest tylko prostym pudełkiem z tektury objętym tą pozycją, lecz z powodu jego konstrukcji, trwałości, pokrycia folią z tworzywa sztucznego i strukturę wewnętrzną, aby pomieścić butelkę o określonych wymiarach, jest rozpoznawalny jako pojemnik na butelkę z tektury i folii z tworzywa sztucznego, objęty drugą częścią tekstu pozycji 4202.

W związku z tym artykuł ten należy klasyfikować do kodu CN 4202 92 19 jako "pojemnik na butelkę".

(*) Fotografia ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.