Rozporządzenie wykonawcze 1204/2011 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.305.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1204/2011
z dnia 18 listopada 2011 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Algirdas ŠEMETA
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Wymienne urządzenie ręczne zawierające lampę błyskową, soczewkę, przycisk wyzwalający oraz wskaźnik świetlny (tak zwana "rączka intensywnie pulsującego światła (IPL)").

Urządzenie wytwarza intensywnie pulsujące światło o różnej szerokości impulsu do 100 ms, długości fali 650-1 200 nm, wielkości plamki 16 mm x 46 mm oraz maksymalnej fluencji 45 J/cm2.

Pracuje ono jedynie w połączeniu z maszyną ("urządzenie bazowe"), z której otrzymuje zasilanie, sygnały sterujące oraz płyn chłodzący. "Urządzenie bazowe" zawiera zasilacz, jednostkę sterującą z wyświetlaczem i zespół chłodzący oraz może ono również pracować z "rączkami laserowymi".

Po podłączeniu do "urządzenia bazowego" jest stosowane do określonych zabiegów kosmetycznych, na przykład trwałego usuwania owłosienia.

8543 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 b) do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8543 i 8543 90 00.

Wyklucza się klasyfikację do pozycji 9013 jako laser, ponieważ intensywnie pulsujące światło wytwarzane przez lampę błyskową nie jest wiązką laserową.

Ze względu na swoje cechy charakterystyczne i obiektywne właściwości, a mianowicie swoją konstrukcję o charakterze elektronicznym, urządzenie nie jest podobne do narzędzia wymiennego (zob. uwaga 1 o) do sekcji XVI). Urządzenie, gdy pracuje w połączeniu z "urządzeniem bazowym" jest możliwe do zidentyfikowania jako maszyna wykonująca indywidualną funkcję, niewymieniona ani niewłączona gdzie indziej w dziale 85.

Urządzenie jest niezbędne do funkcjonowania maszyny, ponieważ maszyna nie może bez niego działać.

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu CN 8543 90 00, jako część do pozostałych maszyn i aparatury, elektrycznych, posiadających indywidualne funkcje, niewymienionych ani niewłączonych gdzie indziej w dziale 85.

2. Wymienne urządzenie ręczne zawierające laser stały, soczewkę, przełącznik wyboru wielkości plamki oraz przycisk wyzwalający (tak zwana "rączka laserowa").

Urządzenie wytwarza światło laserowe o różnej szerokości impulsu do 100 ms, długości fali 1 064 nm, regulowanych wielkościach plamki o średnicy 1, 5, 3, 6 i 9 mm oraz maksymalnej fluencji 700 J/cm2.

Pracuje ono jedynie w połączeniu z maszyną ("urządzeniem bazowym"), z której otrzymuje zasilanie, sygnały sterujące oraz płyn chłodzący. "Urządzenie bazowe" zawiera zasilacz, jednostkę sterującą z wyświetlaczem i zespół chłodzący oraz może ono również pracować z "rączkami intensywnie pulsującego światła (IPL)".

Po podłączeniu do "urządzenia bazowego", urządzenie jest w szczególności stosowane do zabiegów kosmetycznych na żyłach nóg.

8543 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 b) do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8543 i 8543 90 00.

Ponieważ laser jest specjalnie zaprojektowany do wytwarzania światła laserowego o określonych szerokościach impulsu i wielkościach plamki, urządzenie jest przystosowane do wykonywania określonej funkcji. Urządzenie, gdy pracuje z "urządzeniem bazowym", jest możliwe do zidentyfikowania jako maszyna wykonująca indywidualną funkcję, niewymieniona ani niewłączona gdzie indziej w dziale 85.

Wyklucza się zatem klasyfikację do pozycji 9013 jako laser (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 9013, pkt(2), akapit czwarty).

Ze względu na swoje cechy charakterystyczne i obiektywne właściwości, a mianowicie swoją konstrukcję o charakterze elektronicznym, urządzenie nie jest podobne do narzędzia wymiennego (zob. uwaga 1 o) do sekcji XVI).

Urządzenie jest niezbędne do funkcjonowania maszyny, ponieważ maszyna nie może bez niego działać.

Urządzenie należy zatem klasyfikować do kodu CN 8543 90 00, jako część pozostałych maszyn i aparatury, elektrycznych, posiadających indywidualne funkcje, niewymienionych ani niewłączonych gdzie indziej w dziale 85.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.