Rozporządzenie wykonawcze 1171/2013 zatwierdzające inną niż znaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 1171/2013 zatwierdzające inną niż znaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jihočeská Niva (ChOG)]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.310.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1171/2013
z dnia 7 listopada 2013 r.
zatwierdzające inną niż znaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Jihočeská Niva (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Republiki Czeskiej o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Jihočeská Niva" zarejestrowanego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 24/2010 2 .

2) Ponieważ proponowana zmiana nie jest zmianą nieznaczną w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany na podstawie art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

3) Ponieważ do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Dacian CIOLOȘ
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu:

Klasa 1.3. Sery

REPUBLIKA CZESKA

Jihočeská Niva (ChOG)

1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 9 z 14.1.2010, s. 1.
3 Dz.U. C 33 z 5.2.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.