Rozporządzenie wykonawcze 1150/2013 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 1150/2013 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej olej rzepakowy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.305.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1150/2013
z dnia 14 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej olej rzepakowy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 2 lit. c) oraz art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Substancja czynna olej rzepakowy została włączona do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG 2 dyrektywą Komisji 2008/127/WE 3 zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24b rozporządzenia Komisji (WE) nr 2229/2004 4 . Od momentu zastąpienia dyrektywy 91/414/EWG rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 substancję tę uznaje się za zatwierdzoną na podstawie tego rozporządzenia i jest ona wymieniona w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 5 .

(2) Zgodnie z art. 25a rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 w dniu 18 grudnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej "Urzędem", przedstawił Komisji opinię na temat projektu sprawozdania z przeglądu dotyczącego oleju rzepakowego 6 . Urząd przekazał powiadamiającemu swoją opinię na temat oleju rzepakowego. Komisja zwróciła się do niego o przedstawienie uwag w odniesieniu do projektu sprawozdania z przeglądu dotyczącego oleju rzepakowego. Projekt sprawozdania z przeglądu i opinia Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 3 października 2013 r. w formie opracowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu dotyczącego oleju rzepakowego.

(3) Potwierdzono, że substancja czynna olej rzepakowy jest uznana za zatwierdzoną na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(4) Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej konieczna jest zmiana warunków zatwierdzania oleju rzepakowego, w odniesieniu do maksymalnych ilości istotnego toksykologicznie zanieczyszczenia - kwasu erukowego.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(6) Państwom członkowskim należy dać czas na zmianę lub cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające olej rzepakowy.

(7) Przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie należy przewidzieć odpowiednio długi termin, aby państwa członkowskie, powiadamiający i posiadacze zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające olej rzepakowy mogli spełnić wymogi wynikające ze zmiany warunków zatwierdzenia.

(8) Jeśli państwa członkowskie przyznają okres na zużycie zapasów w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających olej rzepakowy zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, okres taki powinien upłynąć najpóźniej osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Środki przejściowe

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające olej rzepakowy jako substancję czynną najpóźniej dnia 30 września 2014 r.

Artykuł  3

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jest możliwie najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 30 września 2015 r.

Artykuł  4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wiersz 242 dotyczący substancji czynnej olej rzepakowy otrzymuje brzmienie:

NrNazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystośćData zatwierdzeniaData wygaśnięcia zatwierdzeniaPrzepisy szczegółowe
"242Oleje roślinne/olej rzepakowy

Nr CAS 8002-13-9

Nr CIPAC nieprzypisany

Olej rzepakowyOlej rzepakowy stanowi złożoną mieszaninę kwasów tłuszczowych.

Istotne zanieczyszczenia: maks. 2 % kwasu erukowego

1 września 2009 r.31 sierpnia 2019 r.CZĘŚĆ A

Dopuszcza się wyłącznie zezwolenie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego i akarycydu.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego oleju rzepakowego (SANCO/2623/2008), w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 3 października 2013 r.

Warunki stosowania określają, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko."

1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).
3 Dyrektywa Komisji 2008/127/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kilku substancji czynnych (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 89).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
6 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oil/rape seed oil". (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej olej rzepakowy). Dziennik EFSA 2013; 11(1)3058. [45 s.]. doi:10.2903/j.ef-sa.2013.3058. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa. eu/efsajournal

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.