Rozporządzenie wykonawcze 1147/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 1147/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemu jednolitej płatności obszarowej w przypadku rolników na Cyprze

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.305.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1147/2013
z dnia 14 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1121/2009 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemu jednolitej płatności obszarowej w przypadku rolników na Cyprze

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006 i (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 1 , w szczególności jego art. 142 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 ustanowiono zasady dotyczące określania powierzchni użytków rolnych nowych państw członkowskich w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w art. 122 tego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 89 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 2 powierzchnia użytków rolnych dla Cypru została określona w załączniku VIII do tego rozporządzenia.

(3) W piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r. Cypr poinformował Komisję o zmianach dotyczących wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych kwalifikującej się do systemu jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w art. 124 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. W zmianach uwzględnia się fakt, że w ostatnich latach wielu producentów zrezygnowało z ziemi uprawnej - w następstwie wyjątkowych warunków pogodowych w latach 2006-2009, objawiających się poprzez znaczne susze i niedobory wody potrzebnej do systemów nawadniania, co miało poważny wpływ na integralność sieci zapór na Cyprze. W związku z tym całkowita powierzchnia objęta jednolitą płatnością obszarową zmniejsza się od 2007 r., co świadczy o trwałym charakterze zjawiska rezygnowania z uprawy gruntów i daje podstawy do zmiany wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych. Ponadto wspomniana zmiana wynika z doświadczeń zdobytych w ostatnich latach w czasie weryfikacji warunków kwalifikowalności mających zastosowanie do jednolitej płatności obszarowej w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej; weryfikacja ta doprowadziła do aktualizacji systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, oraz wykazała, że wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych utrzymywana w dobrej kulturze rolnej według stanu na dzień 30 czerwca 2003 r. była mniejsza, niż wcześniej oceniano. Należy zatem zmniejszyć powierzchnię użytków rolnych objętą systemem jednolitej płatności obszarowej do 127 000 ha.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1121/2009.

(5) Zmiana wniesiona niniejszym rozporządzeniem powinna stosować się do wniosków o przyznanie pomocy od roku kalendarzowego 2013.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1121/2009 wiersz dotyczący Cypru otrzymuje brzmienie:

"Cypr

127"

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o przyznanie pomocy od roku kalendarzowego 2013.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 27).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.