Rozporządzenie wykonawcze 1076/2013 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 1076/2013 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny w odniesieniu do czasowego przywozu, wywozu i powrotnego przywozu przenośnych instrumentów muzycznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.292.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1076/2013
z dnia 31 października 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny w odniesieniu do czasowego przywozu, wywozu i powrotnego przywozu przenośnych instrumentów muzycznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części I tytuł VII rozdział 3 sekcja 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 2 określono zasady dotyczące zgłoszeń celnych w innej formie. Zgodnie z art. 230, 231 i 232 tego rozporządzenia niektóre kategorie towarów uznaje się za zgłoszone do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu, wywozu lub odprawy czasowej w sposób uznany za zgłoszenie celne w formie określonej w art. 233.

(2) Jednak przenośne instrumenty muzyczne, które są czasowo przywożone przez podróżnych z zamiarem ich wykorzystania jako wyposażenie zawodowe, należy przedstawić organom celnym i wyraźnie zgłosić do procedury odprawy czasowej.

(3) Niedawno stwierdzone przypadki, w których artyści z sektora muzycznego odczuli negatywne skutki zastosowania przepisów celnych w przywozie pokazały, że istnieje potrzeba ułatwienia dostępu do procedury odprawy czasowej poprzez umożliwienie zgłoszenia przenośnych instrumentów muzycznych w innej formie. Aby uniknąć podobnych problemów w wywozie i powrotnym przywozie, takie uproszczenie powinno obejmować również przenośne instrumenty muzyczne, które zostały zgłoszone do wywozu lub powrotnie przywiezione i zgłoszone przez podróżnych do dopuszczenia do swobodnego obrotu jako towary powracające.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 230 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) przenośne instrumenty muzyczne przywożone przez podróżnych i uprawnione do zwolnień jako towary powracające.";

2)
w art. 231 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) przenośne instrumenty muzyczne podróżnych.";

3)
w art. 232 ust. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) przenośne instrumenty muzyczne określone w art. 569 ust. 1a.";

4)
w art. 569 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych jest przyznawane przenośnym instrumentom muzycznym czasowo przywożonym przez podróżnego, o którym mowa w art. 236 lit. A, z zamiarem ich wykorzystania jako wyposażenie zawodowe.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.