Rozporządzenie wykonawcze 1037/2014 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.287.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1037/2014
z dnia 25 września 2014 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.

W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Heinz ZOUREK
Dyrektor Generalny ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Komponent półprzewodnikowy (tak zwany "moduł LED") zawierający chip LED połączony równolegle z diodą zabezpieczającą Zenera, przedstawiany w obudowie z tworzywa sztucznego z półkulistą przezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego, o wymiarach w przybliżeniu 7 mm × 7 mm × 5 mm, bez połączeniowych pól kontaktowych.

Fizyczna konstrukcja komponentu jest niepodzielna, co oznacza, że choć niektóre z elementów mogłyby być teoretycznie usunięte i zastąpione, byłoby to zadanie długotrwałe i delikatne, które byłoby nieopłacalne w normalnych warunkach produkcyjnych.

Moduł LED jest przeznaczony do montowania na płytkach obwodów drukowanych, przy użyciu, na przykład, technik montażu powierzchniowego (SMD) lutowania elementów.

Jest on przedstawiany do użytku w zastosowaniach oświetleniowych, takich jak światło z telefonów komórkowych, oświetlenie samochodowe, projektory, sygnalizacja świetlna oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

(*) Zob. zdjęcie 1.

8541 40 10Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 8 do działu 85 oraz brzmienie kodów CN 8541, 8541 40 oraz 8541 40 10.

Ponieważ chip LED oraz dioda zabezpieczająca są połączone pod każdym względem niepodzielnie, a dioda zabezpieczająca jest użyta jedynie do zabezpieczenia chipa LED przed przepięciami, cechy charakterystyczne i właściwości modułu jako diody elektroluminescencyjnej objętej pozycją 8541 nie są zatem zasadniczo zmienione. W związku z tym, przez zastosowanie uwagi 8 do działu 85, ostatni akapit, wyklucza się klasyfikację komponentu do pozycji 9405.

Komponent należy zatem klasyfikować do kodu CN 8541 40 10 jako diody elektroluminescencyjne.

2. Komponent półprzewodnikowy zawierający moduł LED montowany przez lutowanie na płytce obwodu drukowanego o metalowym rdzeniu, o wysokości w przybliżeniu 7 mm i średnicy w przybliżeniu 21 mm.

Moduł LED zawiera chip LED połączony równolegle z diodą zabezpieczającą Zenera, przedstawiany w obudowie z tworzywa sztucznego z kulistą przezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego.

Płytka obwodu drukowanego o metalowym rdzeniu jest specjalnie zaprojektowana jako radiator; zawiera ona lutowane punkty lutowania do podłączenia zasilania i jest ukształtowana do końcowego zastosowania w artykułach stanowiących oprawy oświetleniowe.

Komponent jest przedstawiany do stosowania w zastosowaniach oświetleniowych, takich jak światło z telefonów komórkowych, oświetlenie samochodowe, projektory, sygnalizacja świetlna oraz sprzęt gospodarstwa domowego.

(*) Zob. zdjęcie 2.

8541 40 10Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 8 do działu 85 oraz brzmienie kodów CN 8541, 8541 40 oraz 8541 40 10.

Mimo że komponent zawiera moduł LED i płytkę obwodu drukowanego, które mogą zostać zdemontowane, funkcja komponentu pozostaje taka sama, jak funkcja samego modułu LED. Jedyną funkcją płytki obwodu drukowanego o metalowym rdzeniu jest rozpraszanie ciepła (radiator), ponieważ obwód drukowany nie zapewnia żadnych połączeń z innymi komponentami, a jedynie pozwala na lepsze przekazanie ciepła z modułu LED do otaczającego środowiska. Zatem komponent należy klasyfikować jako sam moduł LED.

Ponieważ chip LED oraz dioda zabezpieczająca są połączone pod każdym względem niepodzielnie, a dioda zabezpieczająca jest używana jedynie do zabezpieczenia chipa LED przed przepięciami, cechy charakterystyczne i właściwości modułu jako diody elektroluminescencyjnej objętej pozycją 8541 nie są zatem zasadniczo zmienione. W związku z tym, przez zastosowanie uwagi 8 do działu 85, ostatni akapit, wyklucza się klasyfikację komponentu do pozycji 9405.

Komponent należy zatem klasyfikować do kodu CN 8541 40 10 jako diody elektroluminescencyjne.

3. Komponent półprzewodnikowy (tak zwany "pakiet LED") zawierający cztery chipy LED, z których każdy jest połączony równolegle z diodą zabezpieczającą Zenera, przedstawiany w obudowie z tworzywa sztucznego z przezroczystym szklanym okienkiem na górze i ośmioma polami kontaktowymi z tyłu, o wymiarach w przybliżeniu 6 mm × 5 mm × 1 mm.

Fizyczna konstrukcja komponentu jest niepodzielna, co oznacza, że choć niektóre z elementów mogłyby być teoretycznie usunięte i zastąpione, byłoby to zadanie długotrwałe i delikatne, które byłoby nieopłacalne w normalnych warunkach produkcyjnych.

Chipy LED nie są ze sobą połączone. Wzajemne połączenia pomiędzy chipami LED i diodami Zenera są wykonane przez połączenia przewodami drutowymi.

Pakiet LED jest przeznaczony do montowania na płytkach obwodów drukowanych, przy użyciu, na przykład, technik lutowania SMD.

Jest on przedstawiany do stosowania w zastosowaniach oświetleniowych, takich jak oświetlenie sceniczne i estradowe, oświetlenie nastrojowe oraz wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie architektoniczne.

(*) Zob. zdjęcie 3.

8541 40 10Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 8 do działu 85 oraz brzmienie kodów CN 8541, 8541 40 oraz 8541 40 10.

Ponieważ chipy LED oraz diody zabezpieczające są połączone pod każdym względem niepodzielnie, a diody zabezpieczające są używane jedynie do zabezpieczenia chipów LED przed przepięciami, niezależnie od liczby chipów LED, cechy charakterystyczne i właściwości komponentu jako diody elektroluminescencyjnej objętej pozycją 8541 nie są zatem zasadniczo zmienione. W związku z tym, przez zastosowanie uwagi 8 do działu 85, ostatni akapit, wyklucza się klasyfikację tego komponentu do pozycji 9405.

Komponent należy zatem klasyfikować do kodu CN 8541 40 10 jako diody elektroluminescencyjne.

4. Komponent półprzewodnikowy (tak zwana "matryca LED") zawierający 156 chipów LED, przedstawiany w okrągłej obudowie z tworzywa sztucznego z przezroczystą osłoną z tworzywa sztucznego i dwoma polami kontaktowymi na górze oraz metalowym radiatorem z tyłu, o wysokości w przybliżeniu 2 mm i średnicy w przybliżeniu 49 mm.

Fizyczna konstrukcja komponentu jest niepodzielna, co oznacza, że choć niektóre z elementów mogłyby być teoretycznie usunięte i zastąpione, byłoby to zadanie długotrwałe i delikatne, które byłoby nieopłacalne w normalnych warunkach produkcyjnych.

Chipy LED są ze sobą połączone w matrycy szeregowo-równoległej poprzez wzajemne połączenia wykonane przewodami drutowymi.

Matryca LED jest przeznaczona do montowania przez przykręcenie jej do produktu końcowego.

Jest ona przedstawiana do stosowania w zastosowaniach oświetleniowych, takich jak oświetlenie sklepów i oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie obiektów handlowych i biurowych, oświetlenie mieszkań i indywidualne, oświetlenie przemysłowe, oświetlenie ulic oraz przestrzeni publicznej oraz lampy modernizowane.

(*) Zob. zdjęcie 4.

8541 40 10Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 8 do działu 85 oraz brzmienie kodów CN 8541, 8541 40 oraz 8541 40 10.

Ponieważ komponent jest złożony wyłącznie z chipów LED, które są połączone pod każdym względem niepodzielnie, niezależnie od liczby chipów LED, komponent nadal objęty jest pozycją 8541. W związku z tym, przez zastosowanie uwagi 8 do działu 85, ostatni akapit, wyklucza się klasyfikację komponentu do pozycji 9405.

Komponent należy zatem klasyfikować do kodu CN 8541 40 10 jako diody elektroluminescencyjne.

(*) Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Zdjęcie 1

grafika

Zdjęcie 2

grafika

Zdjęcie 3

grafika

Zdjęcie 4

grafika

1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.